USLOVI LICENCIRANJA ZA MICROSOFT SOFTVER

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Ovi uslovi licenciranja predstavljaju ugovor između kompanije Microsoft Corporation (ili jedne od njenih podružnica, u zavisnosti od zemlje u kojoj živite) i vas. Pročitajte ove uslove. Oni se primenjuju na gorenavedeni softver koji uključuje medije na kojima ste ih dobili, ako takvi postoje. Ove odredbe se takođe odnose na sve Microsoft

  • naredne verzije softvera (uključujući bilo kakve ispravke ili dodatke)
  • ispravke,
  • dodatke,
  • internet usluge, i
  • usluge podrške

za ovaj softver, osim ako ove stavke ne prate druge odredbe. Ako postoje druge odredbe, onda se one primenjuju.

Imajte u vidu da korišćenjem softvera prihvatate uslove. Ako se ne slažete sa uslovima, nemojte koristiti softver.

Kao što je opisano u nastavku, instalacija ili korišćenje softvera takođe podrazumeva da ste saglasni sa prenosom određenih standardnih informacija o računaru tokom provere valjanosti, automatskim preuzimanjem i instalacijom određenih ispravki, kao i korišćenjem internet usluga.

Ako ste saglasni sa ovim uslovima licenciranja, pročitajte prava u nastavku.

1. PRAVA INSTALIRANJA I KORIŠĆENJA.

  • Kućna upotreba. Ako ste korisnik koji ovaj softver koristi kod kuće, možete da instalirate i koristite bilo koji broj kopija softvera na ličnim uređajima kako bi ih koristio svako ko je član vašeg domaćinstva.
  • Mala preduzeća. Ako vodite malo preduzeće, možete da instalirate i koristite softver na najviše deset (10) uređaja u preduzeću.
  • Ograničenja. Softver se ne može koristiti na uređajima u vlasništvu državnih ili akademskih institucija.
  • Razdvajanja komponenti. Komponente softvera se licenciraju kao jedna jedinica. Ne možete da razdvajate komponente i da ih instalirate na različitim uređajima.
  • Obuhvaćeni Microsoft programi. Ovaj softver može da sadrži druge Microsoft programe. Ovi uslovi licenciranja sa tim programima odnose se na vaše korišćenje tih programa. 

2. INTERNET USLUGE. Microsoft uz softver obezbeđuje internet usluge. Microsoft može u bilo kom trenutku da ih promeni ili otkaže.

  • Pristanak na internet usluge. Funkcije softvera opisane u nastavku i u izjavi o privatnosti za Microsoft Security Essentials povezuju se sa računarskim sistemima korporacije Microsoft ili dobavljača usluga preko interneta. U nekim slučajevima nećete primiti posebno obaveštenje da je došlo do povezivanja. Ponekad možete da isključite ovu funkciju ili da je ne koristite. Više informacija o ovim funkcijama potražite na adresi http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. Korišćenjem ove funkcije dajete pristanak na prenos ovih informacija. Microsoft ne koristi ove informacije za otkrivanje vašeg identiteta, niti za stupanje u kontakt sa vama.

   1. Računarske informacije. Sledeća funkcija koristi internet protokole koji na odgovarajuće sisteme šalju računarske informacije, kao što su vaša adresa internet protokola, tip operativnog sistema, pregledač, naziv i verzija softvera koji koristite, kao i kôd jezika uređaja na kome ste instalirali softver. Microsoft koristi ove informacije da bi vam stavio na raspolaganje internet uslugu.
   • Ispravke. Po podrazumevanoj vrednosti, softver će automatski preuzeti ispravke definicija. Više informacija potražite u izjavi o privatnosti na http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Uklanjanje zlonamernog softvera. Tokom zakazanih skeniranja, kao i kada izaberete ovu radnju, softver će proveravati da li na vašem uređaju postoji određeni zlonamerni softver sa visokim nivoom rizika („Malver“) i ukloniće ga. Kada softver proveri da li na uređaju postoji Malver, poslaće korporaciji Microsoft izveštaj o otkrivenom Malveru ili greškama koje se jave dok softver proverava da li Malver postoji, određene informacije o otkrivanju, greške koje su se javile dok je softver tražio Malver i druge informacije o vašem uređaju koje će nam pomoći da poboljšamo ovaj proizvod i druge Microsoft proizvode i usluge. U izveštaju nema nikakvih informacija koje bi mogle da vas identifikuju.
   • Potencijalno neželjeni softver. Softver će na vašem računaru tražiti Malver niskog i srednjeg nivoa rizika, uključujući, bez ograničenja, špijunski softver i drugi potencijalno neželjeni softver („Potencijalno neželjeni softver“). Softver će samo uz vašu saglasnost ukloniti ili onemogućiti Potencijalno neželjeni softver niskog i srednjeg nivoa rizika. Uklanjanje ili onemogućavanje Potencijalno neželjenog softvera može da dovede do prestanka funkcionisanja drugog softvera na računaru, kao i do kršenja licence za korišćenje drugog softvera na računaru ukoliko je taj drugi softver instalirao ovaj Potencijalno neželjeni softver kao uslov za vaše korišćenje tog drugog softvera. Pre nego što odobrite uklanjanje ovog Potencijalno neželjenog softvera, trebalo bi da pročitate ugovore o licenciranju za drugi softver. Moguće je da ćete korišćenjem ovog softvera vi ili sistem ukloniti ili onemogućiti i softver koji nije Potencijalno neželjeni softver.
   • Učestvovanje u zajednici Microsoft usluga aktivne zaštite (Microsoft Active Protection Service, MAPS). Antimalver zajednica Microsoft usluga aktivne zaštite (MAPS) je dobrovoljna zajednica koja okuplja Microsoft Security Essentials korisnike širom sveta. Nakon početne instalacije korisnici će podrazumevano dobiti osnovno članstvo za učestvovanje u zajednici MAPS. U okviru osnovnog članstva, ako je softver uključen, MAPS može da prijavi informacije o Malveru i drugim oblicima Potencijalno neželjenog softvera korporaciji Microsoft. Ako MAPS izveštaj sadrži detalje o Malveru ili Potencijalno neželjenom softveru koje softver može da ukloni, MAPS će preuzeti najnoviji potpis kako bi se uklonile ove pretnje. Takođe, MAPS može da pronađe „potvrđene greške“ (kada se utvrdi da nešto što je prvobitno identifikovano kao Malver to u stvari nije) i popravi ih. U nekim slučajevima, korporaciji Microsoft mogu nenamerno biti poslate lične informacije. Ipak, Microsoft neće koristiti te informacije kako bi vas identifikovao ili kontaktirao s vama. Da biste saznali više o funkciji MAPS i informacijama koje ona prenosi korporaciji Microsoft, pogledajte izjavu o privatnosti na lokaciji http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Izveštaji o greškama. Ovaj softver automatski šalje korporaciji Microsoft izveštaje o greškama u kojima se opisuje na kojim komponentama softvera su se javile greške. Datoteke ili slike stanja memorije neće biti poslati ukoliko vi ne izaberete da ih pošaljete. Više informacija o izveštajima o greškama potražite na lokaciji http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Windows Update; Microsoft Update. Softver uključuje automatsko ažuriranje sa lokacije Windows Update i Microsoft Update. Da biste omogućili odgovarajuće funkcionisanje usluga Windows Update i Microsoft Update u softveru, povremeno će biti zatražene ispravke ili preuzimanja za Windows Update i/ili Microsoft Update i doći će do njihovog preuzimanja i instaliranja bez prethodne najave.

    2. Korišćenje informacija.
    Informacije o računaru, izveštaje o greškama, informacije iz CEIP programa i izveštaje o malveru možemo da koristimo da bismo poboljšali naš softver i usluge. Takođe možemo da ih delimo sa drugima, kao što su prodavci hardvera i softvera. Oni mogu da koriste ove informacije kako bi poboljšali rad svojih proizvoda sa Microsoft softverom.


3. OBIM LICENCE. Softver se licencira, ne prodaje se. Ovaj ugovor vam samo daje određena prava na korišćenje softvera. Microsoft zadržava sva ostala prava. Osim ako vam važeći zakon daje više prava uprkos ovom ograničenju, softver možete da koristite samo u meri u kojoj je to izričito dopušteno ovim ugovorom. Kada to radite, morate se pridržavati svih tehničkih ograničenja u softveru koja vam omogućavaju da ga koristite na određeni način. Ne možete da

  • radite izvan bilo kakvih tehničkih ograničenja u softveru;
  • vršite inverzni inženjering, dekompilaciju ili rastavljanje softvera, osim i jedino u meri u kojoj je to izričito dopušteno važećim zakonima uprkos ovom ograničenju;
  • pravite više kopija softvera nego što je to precizirano u ovom ugovoru ili je dopušteno važećim zakonom uprkos ovom ograničenju;
  • objavljujete softver kako bi ga druge osobe kopirale;
  • iznajmljujete, dajete u zakup ili pozajmljujete softver;
  • prenesete softver ili ovaj ugovor na bilo koju treću stranu; ili 
  • koristite softver za usluge komercijalnog hostinga softvera.

4. REZERVNA KOPIJA. Možete da napravite jednu rezervnu kopiju softvera. Možete da je koristite samo za ponovno instaliranje softvera.

5. DOKUMENTACIJA. Bilo koja osoba koja ima važeći pristup vašem računaru ili internoj mreži može da kopira i koristi dokumentaciju za vaše interne i referentne svrhe.

6. PRENOS NA DRUGI UREĐAJ. Softver možete da deinstalirate i instalirate na drugi uređaj za svoje potrebe. Ovo ne smete da radite da biste ovu licencu koristili na više uređaja.

7. IZVOZNA OGRANIČENJA. Na softver se primenjuju izvozni zakoni i propisi Sjedinjenih Država. Morate se pridržavati svih lokalnih i međunarodnih izvoznih zakona i propisa koji se primenjuju na softver. Ovi zakoni uključuju ograničenja u vezi sa odredištem, krajnjim korisnicima i krajnjom upotrebom softvera.

8. USLUGE PODRŠKE. Budući da je ovaj softver „takav kakav jeste“, usluge podrške nisu obezbeđene.

9. KOMPLETAN UGOVOR. Ovaj ugovor, kao i odredbe za dodatke, dopune, internet usluge i usluge podrške koje koristite predstavljaju potpun ugovor za softver i usluge podrške.

10. VAŽEĆI ZAKON.

  • Sjedinjene Države. Ako ste softver nabavili u Sjedinjenim Državama, za tumačenje ovog ugovora važe zakoni savezne države Vašington i oni se primenjuju na zahteve u vezi sa njegovim kršenjem, bez obzira na principe konflikta zakona. Zakoni države u kojoj živite važe za sve ostale zahteve, uključujući zahteve državnog zakona za zaštitu potrošača, zakone o nelojalnoj konkurenciji i zakona o ugovorima i obligacijama.
  • Izvan Sjedinjenih Država. Ako ste softver nabavili u bilo kojoj drugoj državi, primenjuju se zakoni te države.

11. DEJSTVO ZAKONA. Ovaj ugovor opisuje određena zakonska prava. Možete imati druga prava prema zakonima svoje zemlje. Možete imati i prava u odnosu na stranu od koje ste nabavili softver. Ovaj ugovor ne menja vaša prava koja imate prema zakonima svoje zemlje ako ti zakoni ne dozvoljavaju takvu promenu prava.

 12. ODRICANJE ODGOVORNOSTI ZA GARANCIJU. Softver se licencira „takav kakav jeste“. Vi snosite rizik koji nosi njegovo korišćenje. Microsoft ne daje izričite garancije ili uslove. Prema lokalnim zakonima možete da imate dodatna prava kao potrošač i zakonske garancije, a koje ovaj ugovor ne može da promeni. U meri u kojoj je to dozvoljeno vašim lokalnim zakonima, Microsoft isključuje podrazumevane garancije za prodaju, prilagođenost određenoj nameni i nekršenje. SAMO ZA AUSTRALIJU: Imate zakonske garancije na osnovu Zakona za potrošače u Australiji (Australian Consumer Law) i ništa u ovim odredbama ne utiče na ta prava.

OGRANIČENJE I ISKLJUČENJE PRAVNIH LEKOVA I ŠTETA. Od korporacije Microsoft i njenih isporučilaca možete da dobijete nadoknadu samo za direktne štete u iznosu do 5,00 USD. Ne možete da nadoknadite bilo koje druge štete, uključujući posledične štete, gubitak profita, posebne, posredne ili slučajne štete.
Ovo ograničenje se odnosi na

 • sve što se odnosi na softver, usluge, sadržaj (uključujući kôd) na internet lokacijama nezavisnih proizvođača ili programe nezavisnih proizvođača; i 
 • tužbe zbog kršenja ugovora, kršenje garancija ili uslova, strogu odgovornost, nemar ili drugi delikt u meri u kojoj je to dopušteno važećim zakonom.

Ovo ograničenje se takođe primenjuje ako Microsoft zna ili je trebalo da zna za mogućnost nastanka štete. Gorenavedena ograničenja ili isključenja se možda neće primenjivati i zato što vaša zemlja možda ne dozvoljava isključenje ili ograničenje slučajnih, posledičnih ili drugih šteta.
 

Svojstva

ID članka: 13752 - Poslednji pregled: 19.07.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije