Ugovor za Microsoft usluge

Trebalo bi da pročitate i odštampate ceo ugovor radi svoje evidencije.

Ugovor za Microsoft usluge

KUPUJUĆI ILI KORISTEĆI USLUGE PRISTAJETE DA BUDETE OBAVEZANI OVIM UGOVOROM, ODREDBAMA ZA UPOTREBU WEB LOKACIJE I IZJAVE O PRIVATNOSTI, KAO I SMERNICAMA OBEZBEĐENIM NA WEB LOKACIJI USLUGA. SVI OVI AKTI SU UKLJUČENI U OVAJ UGOVOR I ČINE NJEGOV SASTAVNI DEO.

TAKOĐE POTVRĐUJETE DA STEdospelu pre više PROČITALI I RAZUMELI SVE ODREDBE OVOG UGOVORA. U SLUČAJU NEUSAGLAŠENOSTI OVOG UGOVORA I TRENUTNOG UGOVORA KOJI IMATE SA MICROSOFTOM (AKO POSTOJI), ODREDBE I USLOVI TRENUTNOG UGOVORA O USLUGAMA SA MICROSOFTOM ĆE BITI MERODAVNI. AKO NE PRISTAJETE DA BUDETE OBAVEZANI OVIM ODREDBAMA, OBRATITE NAM SE DA BISMO VAM VRATILI NOVAC U ROKU OD 72 ČASA OD KUPOVINE I NEMOJTE KORISTITI USLUGE.

Ovaj Ugovor za Microsoft usluge („ugovor“) zaključuje se između lica koje naručuje usluge („vi“ ili „vas“) i najbliže Microsoft filijale koja se nalazi u vašoj državi ili regionu, ukoliko u odeljku 9 nije drugačije navedeno („mi“, „nas“ ili „naš“). „Filijala“ označava bilo koje pravno lice koje posedujemo vi ili mi, koje poseduje vas ili nas ili koje je u zajedničkom vlasništvu vas ili nas. „Vlasništvo“ označava vlasništvo više od 50% preduzeća.

Odredbe i uslovi

1. USLUGE.   Pristajemo da uložimo komercijalno razumne napore da bismo obezbedili usluge koje ste kupili kao što je opisano na Web lokaciji usluga (poznatoj i pod imenom „vodič za usluge“). URL adresa Web lokacije za usluge je sledeća: http://support.microsoft.com. Ako se URL adresa promeni iz bilo kog razloga, obezbedićemo vam novu URL adresu na vaš zahtev.

Upotreba usluga regulisana je odredbama ovog ugovora i vodiča za usluge koji je uključen u ovaj ugovor kao referenca. U slučaju neusaglašenosti ovog ugovora i vodiča za usluge, ugovor će biti merodavan.

Mogućnost da vam isporučimo usluge zavisi od vaše pune i pravovremene saradnje, kao i od tačnosti i dovršenosti informacija koje obezbedite.

2. VLASNIŠTVO I LICENCA.

a. Fix-evi. Dajemo vam neisključivu, stalnu, u potpunosti plaćenu licencu za korišćenje i reprodukovanje fix-eva koje vam mi ili lice koje smo odredili dostavimo samo za internu upotrebu. Fix-evi se ne smeju preprodavati niti distribuirati nepovezanim trećim licima. Osim ukoliko u ugovoru nije drugačije navedeno, licencna prava data za fix-eve regulisana su ugovorom o licenciranju za dati proizvod ili, ako za određeni proizvod nije obezbeđena fix, svim drugim uslovima upotrebe koje odredimo. Vaše korišćenje proizvoda podleže odredbama ugovora o licenciranju za proizvod. Odgovorni ste za plaćanje svih nadoknada za licenciranje proizvoda. „Proizvodi“ označavaju bilo koji računarski kôd, komercijalne Web usluge ili materijale koji su objavljeni, treba da budu objavljeni ili beta proizvode (bez obzira na to da li se licenca naplaćuje ili je besplatna) i sve proizvode izvedene od njih koje vam mi ili lice koje smo odredili stavimo na raspolaganje pod licencom koju objavljujemo mi, naše filijale ili nezavisna lica. „Fix-evi“ označavaju ispravke proizvoda koje objavljujemo (kao što su komercijalni servisni paketi za proizvode) ili koje vam mi ili lice koje smo odredili obezbeđujemo prilikom pružanja usluga (kao što su rešenja, pečevi, hitne ispravke, ažurirane stavke, ispravke grešaka, beta ispravke i beta izdanja) i proizvodi izvedeni iz njih. Fix-evi koje dobijete ne smete da menjate, vršite reversni inženjering, dekompilaciju ili rastavljanje softvera, da menjate ime fajla ili da je kombinujete sa računarskim kodom koji nije proizvod Microsofta.
b. Prethodni rad. Sva prava na bilo koje materijale („materijali“) pisane na osnovu računarskog koda ili nezavisno od njega koje smo mi ili naše filijale ili vi ili vaše filijale razvili ili dobili na drugi način nezavisno od ovog ugovora („prethodni rad“) ostaće isključivo vlasništvo strane koja obezbeđuje prethodni rad. Tokom pružanja usluga, svaka strana daje drugoj strani (i našim ugovaračima, ako je potrebno) privremenu, neisključivu licencu za upotrebu, reprodukovanje i menjanje prethodnog rada koja se obezbeđuje samo za pružanje usluga. Dajemo vam neisključivu, stalnu, potpuno plaćenu licencu za upotrebu, reprodukovanje i menjanje (ako je primenjivo) našeg prethodnog rada, isključujući proizvode, u obliku koji vam dajemo, koja će vam ostati i nakon zaključivanja pružanja usluga za upotrebu u bilo kojim razvojima(ako su primenjivi). Licencna prava data za prethodni rad ograničena su samo na internu upotrebu i ne mogu se preprodavati niti distribuirati nepovezanim trećim licima.
c. Razvoji. Dajemo vam neisključivo, stalno pravo da koristite, reprodukujete i menjate bilo koji računarski kôd ili materijale (osim fix-eva ili prethodnog rada), koje vam ostaje nakon zaključenja pružanja usluga („razvoji“) samo za internu upotrebu. Razvoji se ne smeju preprodavati niti distribuirati nepovezanim trećim licima.
d. Uzorak koda. Pored prava navedenih u odeljku „Razvoji“, takođe dobijate neisključivo, stalno pravo da reprodukujete i distribuirate bilo koji računarski kôd u obliku objektnog koda koji obezbeđujemo radi ilustracije („uzorak koda“) pod sledećim uslovima: (i) nećete koristiti naše ime, logotip niti žigove da biste reklamirali svoj računarski proizvod u koji je ugrađen uzorak koda; (ii) uključićete važeće obaveštenje o autorskim pravima u računarski proizvod u koji je ugrađen uzorak koda i (iii) obeštetićete nas, nećete nas smatrati odgovornima i branićete nas i naše dobavljače u slučaju bilo kakvih tužbi ili sudskih procesa, uključujući advokatske troškove koji su posledica upotrebe ili distribucije uzorka koda.
e. Ograničenja Open Source licence. Pošto određene odredbe licenci trećih lica zahtevaju da računarski kôd (i) bude otkriven trećim licima u obliku izvornog koda; (ii) bude licenciran trećim licima radi kreiranja proizvoda izvedenih od njega ili (iii) može besplatno da se ponovo distribuira trećim licima (zajedno, „odredbe Open Source licence“), licencna prava data svakoj strani za svaki računarski kôd (ili bilo koju intelektualnu svojinu u vezi s njim) ne uključuju licencu, mogućnost niti ovlašćenje za uključivanje, menjanje, kombinovanje i/ili distribuiranje računarskog koda sa bilo kojim drugim računarskim kodom na način koji bi podvrgao drugi računarski kôd odredbama Open Source licence.
Pored toga, svaka strana garantuje da neće obezbediti niti dati drugoj strani računarski kôd koji podleže odredbama Open Source licence.
f. Prava filijala. Možete da date podlicencu na prava iz ovog odeljka svojim filijalama, ali vaše filijale ne smeju da izdaju podlicence na ova prava i njihova upotreba mora biti u skladu sa uslovima licenciranja iz ovog ugovora.
g. Zadržavanje prava. Zadržana su sva prava koja nisu direktno navedena u ovom odeljku.

3. POVERLJIVOST. Odredbe i uslovi ovog ugovora su poverljivi, kao i sve informacije koje bilo koja strana smatra „poverljivim“ i/ili „vlasničkim“ ili koje, pod bilo kojim uslovima, treba smatrati poverljivim i/ili vlasničkim(„poverljive informacije“) i strana koja ih je primila neće ih otkriti bilo kom trećem licu bez izričitog odobrenja druge strane, osim u skladu sa odredbama ovog ugovora u roku od pet (5) godina nakon datuma zaključivanja ugovora. Ove obaveze poverljivosti neće se primenjivati na bilo koje informacije koje (i) je strana koja ih je dobila otkrila iz nekog drugog izvora a ne od strane koja otkriva i to na način koji ne predstavlja kršenje poverljivosti prema strani koja otkriva informacije, (ii) jesu ili postaju dostupne opštoj javnosti na način koji ne predstavlja kršenje ugovora strane koja prima informacije ili (iii) su razvijene nezavisnim naporima strane koja prima informacije. Možemo da koristimo sve tehničke informacije koje izvedemo iz pružanja usluga u vezi sa našim proizvodima radi rešavanja problema, poboljšanja funkcija proizvoda i fix-eva i za našu bazu znanja. Slažemo se da vas nećemo identifikovati niti otkriti bilo koje poverljive informacije u bilo kojoj stavki baze znanja.

4. GARANCIJE, ODBIJANJE ODGOVORNOSTI.  

a. BEZ GARANCIJE. U MAKSIMALNOJ MERI KOJU PRIMENJIVO PRAVO DOPUŠTA, MI NE PRIZNAJEMO I ISKLJUČUJEMO SVE IZJAVE, GARANCIJE I USLOVE, PISANE, PODRAZUMEVANE ILI PROPISANE ZAKONOM, UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA IZJAVE, GARANCIJE ILI USLOVE KOJI SE ODNOSE NA VLASNIŠTVO, NEKRŠENJE ODREDBI, ZADOVOLJAVAJUĆE STANJE ILI KVALITET, PODESNOST ZA PRODAJU I PODESNOST ZA ODREĐENU NAMENU, U VEZI SA BILO KOJIM USLUGAMA ILI DRUGIM MATERIJALIMA ILI INFORMACIJAMA KOJE OBEZBEĐUJEMO.
b. Primenjivo pravo.  Ako primenjivo pravo ukazuje na podrazumevane odredbe, uprkos izuzećima i ograničenjima iz ovog ugovora, onda su, u meri u kojoj to dopušta primenjivo pravo, vaši pravni lekovi u slučaju usluga ograničeni na (i) ponovnu dostavu usluga ili (ii) troškove ponovne dostave usluga (ako postoje) i, u slučaju robe, na (i) zamenu robe ili (ii) ispravljanje oštećenja robe. Mi određujemo redosled kojim se obezbeđuju ovi ograničeni pravni lekovi.

5. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI, IZUZECI. U MAKSIMALNOJ MERI DOPUŠTENOJ PRIMENJIVIM PRAVOM: 1) NAŠA UKUPNA ODGOVORNOST JE OGRANIČENA NA IZNOS KOJI STE PLATILI ZA USLUGE, BEZ OBZIRA NA RAZLOG ZAHTEVA; 2) NIJEDNA STRANA NEĆE BITI ODGOVORNA DRUGOJ STRANI ZA BILO KAKVE POSLEDIČNE, POSEBNE, POSREDNE ILI SLUČAJNE ŠTETE, GUBITAK PROFITA ILI GUBITAK POSLOVANJA U BILO KOM SLUČAJU KOJI JE U VEZI SA OVIM UGOVOROM, BILO KOJIM USLUGAMA ILI BILO KOJIM DRUGIM MATERIJALIMA ILI INFORMACIJAMA KOJE OBEZBEĐUJEMO, ČAK I AKO SMO OPOMENUTI NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA ILI AKO JE TAKVA MOGUĆNOST BILA PREDVIDLJIVA I 3) U SLUČAJU DA SU VAM USLUGE OBEZBEĐENE BESPLATNO, NAŠA ODGOVORNOST PREMA VAMA NEĆE PREMAŠITI 5,00 USD ILI EKVIVALENTNU VREDNOST U LOKALNOJ VALUTI. OVO IZUZIMANJE ODGOVORNOSTI NE PRIMENJUJE SE NA ODGOVORNOST JEDNE STRANE PREMA DRUGOJ U SLUČAJU KRŠENJA OBAVEZE POVERLJIVOSTI, PRAVA DRUGE STRANE NA INTELEKTUALNU SVOJINU, U SLUČAJU PREVARE, GRUBOG NEMARA ILI ZLONAMERNOG POSTUPANJA ILI U SLUČAJU SMRTI ILI LIČNE POVREDE IZAZVANE NEMAROM TE STRANE. ZBOG TOGA ŠTO NEKE DRŽAVE I ZAKONODAVSTVA NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJA ILI OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI ZA POSLEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE, GORENAVEDENA OGRANIČENJA MOŽDA NEĆE BITI PRIMENJIVA.

6. POREZI. Iznos koji nam plaćate na osnovu ovog ugovora ne obuhvata strane poreze, američke poreze na saveznom i državnom nivou, regionalne, lokalne, oblasne i druge državne poreze (uključujući bez ograničenja i sve primenjive poreze na dodatu vrednost, na prodaju ili upotrebu) koje dugujete samo vi kao rezultat potpisivanja ovog ugovora. Mi nismo odgovorni ni za kakve poreze koje po zakonu morate da platite. Svi takvi porezi (uključujući, ali se ne ograničavajući na porez na neto prihod ili bruto primanja, poreze za franšize i/ili poreze na svojinu) biće vaša finansijska obaveza.

7. RASKID. Svaka strana može da raskine ovaj ugovor ako je druga strana (i) grubo prekršila ili nije izvršila bilo koje obaveze i to nije ispravila u roku od 30 kalendarskih dana od obaveštenja o prekršaju ili (ii) nije platila bilo koju fakturu dospelu pre više od 60 kalendarskih dana. Slažete se da ćete platiti sve naknade za pružene usluge i načinjene troškove.

8. RAZNO. Ovaj ugovor predstavlja celokupan sporazum strana u vezi sa predmetom istog i zamenjuje sve ostale ranije ili sadašnje komunikacije. Sva obaveštenja, ovlašćenja i zahtevi koji su dati ili postavljeni u vezi sa ovim ugovorom moraju biti poslati poštom, ekspresnom kurirskom poštom ili faksom na adrese koje su navele obe strane. Smatraće se da su obaveštenja isporučena datuma koji je prikazan na poštanskoj povratnici ili na potvrdi o isporuci kurirske pošte ili faksa. Ovaj ugovor ne smete preneti na treće lice bez našeg pisanog odobrenja koje nećemo uskratiti bez razloga. Slažemo se da ćemo poštovati sve međunarodne i državne zakone koji se primenjuju na ovaj ugovor. Ovaj ugovor podleže zakonima države Vašington ako su usluge kupljene u Sjedinjenim Američkim Državama, zakonima Irske ako su kupljene u bilo kojoj zemlji ili regionu Evrope, Bliskog istoka ili Afrike („EMEA“) ili zakonima jurisdikcije u kojoj se nalazi filijala koja isporučuje usluge ako se ona nalazi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili zemalja EMEA. Svaka tužba u vezi s ovim ugovorom biće izneta federalnom ili državnom sudu u državi Vašington ako su usluge kupljene u Sjedinjenim Američkim Državama, irskim sudovima ako su usluge kupljene u bilo kojoj EMEA zemlji ili regionu ili sudovima jurisdikcije u kojoj se nalazi filijala koja isporučuje usluge ako se ona nalazi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili zemalja EMEA. Bez obzira na napred navedeno, svaka strana ima pravo da zatraži izricanje privremene mere u vezi sa kršenjem prava intelektualne svojine ili obaveza poverljivosti u bilo kojoj odgovarajućoj jurisdikciji. Odeljci ovog ugovora u vezi sa ograničenjima upotrebe, naknadama, poverljivosti, vlasništvom i licencom, bez garancija, ograničenjima odgovornosti, raskidu i razno važiće i po raskidu ili isteku ovog ugovora. U slučaju da sud utvrdi da je bilo koja odredba ovog ugovora nezakonita, nevažeća ili neprimenjiva, ostale odredbe će i dalje biti punovažne, a ugovorne strane će izmeniti ugovor na takav način da se u najvećoj dozvoljenoj meri očuva namera obrisane klauzule. Nijedno odricanje u slučaju bilo kakvog kršenja ovog ugovora ne smatra se odricanjem u slučaju nekog drugog kršenja i nijedno odricanje neće biti na snazi ako nije dato u pisanoj formi i ako ga nije potpisao ovlašćeni predstavnik strane koja se odriče. Pored plaćanja svih određenih iznosa, nijedna strana neće biti odgovorna za kašnjenje u izvršavanju ili za neizvršavanje iz razloga van njegove razumne kontrole. Izričita želja strana jeste da ovaj ugovor bude sastavljen na engleskom jeziku.

 

9. PRAVNO LICE ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA MICROSOFTOM. Microsoft entitet za sklapanje ovog ugovora je Microsoft Regional Sales Corporation ako se nalazite u sledećim zemljama/regionima: Australija, Bangladeš, Hongkong, Indija, Indonezija, Koreja, Malezija, Novi Zeland, Filipini, Singapur, Šri Lanka, Tajvan, Tajland i Vijetnam. Microsoft entitet za sklapanje ovog ugovora je Microsoft Ireland Operations, Limited ako se nalazite u bilo kojoj zemlji Evrope, Bliskog istoka ili Afrike.

 

Poslednji put ažurirano: jun 2007.

Svojstva

ID članka: 13946 - Poslednji pregled: 06.04.2016. - Verzija: 3

Povratne informacije