Slušanje teksta koji narator naglas čita

Windows 8.1

Postoje različiti načini na koje možete da pokrenete naratora. Ovo su četiri načina koje mnogo ljudi koristi:
Pogledajte video zapis o tome kako da slušate tekst koji narator čita naglas. (Da biste prikazali natpise na svom jeziku, dodirnite ili izaberite dugme „Pomoćni natpisi“
Closed Captioning button
.)

Narator je čitač ekrana koji naglas čita tekst na ekranu i opisuje događaje kao što su poruke o greškama, tako da možete da koristite računar bez ekrana.


Pokretanje naratora

Postoje različiti načini na koje možete da pokrenete naratora. Ovo su četiri načina koje mnogo ljudi koristi:

 • Ako koristite tastaturu, pritisnite taster sa Windows logotipom + Enter.
 • Na tablet računaru pritisnite istovremeno taster sa Windows logotipom i taster za pojačavanje zvuka.
 • Na ekranu za prijavljivanje dodirnite ili izaberite dugme Jednostavan pristup
  Dugme „Jednostavan pristup“
  u donjem levom uglu i odaberite stavku „Narator“.
 • Brzo prevucite prstom sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim dodirnite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promeni postavke računara.) Dodirnite ili izaberite dugme „Jednostavan pristup“, dodirnite ili izaberite Narator, a zatim pomerite klizač u okviru Narator da biste ga uključili.

Izlazak iz naratora

Postoje različiti načini na koje možete da izađete iz naratora. Ovo su dve prečice koje mnogo ljudi koristi:

 • Ako koristite tastaturu, pritisnite taster sa Windows logotipom + Enter.
 • Na tablet računaru pritisnite istovremeno taster sa Windows logotipom i taster za pojačavanje zvuka.


Novi pokreti za dodir

Windows 8.1 i Windows RT 8.1 imaju nove radnje i nove lokacije za uobičajene komande. Evo nekoliko važnih pokreta za početak.

Koristite ovaj pokret za dodirDa biste uradili sledeće:
Brzo prevucite jednim prstom sa desne ivice ka unutraOtvaranje dugmadi („Pretraži“, „Deli“, „Početak“, „Uređaji“, „Postavke“).
Prevucite jednim prstom sa leve ivice ka unutraPromena aplikacija, njihovo kačenje sa strane i zatvaranje
Brzo prevucite jednim prstom od gornje do donje ivicePrikaz komandi za aplikacije kao što su „Sačuvaj“, „Uredi“ i „Izbriši“.


Nove tasterske prečice

Windows 8.1 i Windows RT 8.1 takođe imaju nove tasterske prečice. Evo nekoliko korisnih.

Upotrebite ovu prečicu na tastaturiDa biste uradili sledeće:
Taster sa Windows logotipom + C Otvaranje dugmadi („Pretraži“, „Deli“, „Početak“, „Uređaji“, „Postavke“).
Taster sa Windows logotipom  + Z Prikaz komandi za aplikacije kao što su „Sačuvaj“, „Uredi“ i „Izbriši“.
Taster sa Windows logotipom + tačkaKačenje aplikacija sa strane
Taster sa Windows logotipom  + Tab ili Alt + Tab Prebacivanje između aplikacija

Postavke naratora

Postavke naratora možete da promenite u postavkama računara. Da biste pronašli ove postavke:

 1. Brzo prevucite prstom sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku „Postavke“, a zatim dodirnite stavku „Promeni postavke računara“.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, izaberite stavku „Postavke“, a zatim stavku „Promeni postavke računara“.)
 2. Dodirnite ili izaberite stavku „Jednostavan pristup“, a zatim promenite neku od sledećih postavki.

Slušanje sadržaja sa ekrana

 • Narator. Koristite ovaj klizač da biste uključili ili isključili naratora.
 • Pokreni narator automatski. Koristite ovu postavku da bi se narator automatski pokrenuo svaki put kada se prijavite.

Glasovni pozivi

 • Izbor glasa. Pomoću ovog padajućeg menija možete izabrati različite tipove glasa naratora ako su dostupni na vašem jeziku.
 • Brzina. Pomoću ovog klizača možete da promenite brzinu glasa.
 • Visina. Pomoću ovog klizača možete da promenite visinu glasa.

Zvuci koje čujete

 • Pročitaj predloge za kontrole i dugmad Koristite ovu postavku da bi narator čitao savete o tome kako da vršite interakciju sa najčešćim stavkama kao što su dugmad, veze, stavke liste i klizači.
 • Znakovi koje kucate. Možete odabrati da li će narator čitati svaki taster koji pritisnete.
 • Reči koje kucate. Odaberite da li će narator čitati reči koje kucate.
 • Smanjivanje jačine zvuka drugih aplikacija dok radi narator. Ova opcija stišava druge aplikacije kako bi se narator jasnije čuo.
 • Reprodukovanje zvučnih znakova. Ova opcija uključuje posebne zvukove koje narator reprodukuje kada izvršite određene radnje.

Kursor i tasteri

 • Isticanje kursora. Ova opcija vam omogućava da pokažete ili sakrijete isticanja u kojima se narator nalazi na ekranu.
 • Omogućavanje da tačka umetanja prati naratora. Ova opcija vam omogućava da pokažete ili sakrijete isticanja u kojima se narator nalazi na ekranu.
 • Aktiviraj tastere na dodirnoj tastaturi kada podignem prst sa tastature. Ako je režim dodira uključen, možete omogućiti ovu postavku tako da možete brže kucati koristeći dodirnu tastaturu. Pomoću ove postavke možete vršiti prevlačenje kako biste našli stavku koju tražite i podići prst za pritisak na taster.

Komande na tastaturi

Upotrebite ovu prečicu na tastaturiDa biste uradili sledeće
 Ctrl Prestanak čitanja
 Taster sa Windows logotipom + Enter Zatvaranje funkcije „Narator“
 Caps Lock + razmaknica Vršenje primarne radnje
 Caps Lock + strelica nadesno Prelazak na sledeću stavku
 Caps Lock + strelica nalevo Prelazak na prethodnu stavku
 Caps Lock + strelica nagore Promena prikaza
 Caps Lock + strelica nadole Promena prikaza
 Caps Lock + A Promena režima opširnosti
 Caps Lock + F1 Prikazivanje liste komandi
 Caps Lock + F2 Prikaz komandi za trenutnu stavku
 Caps Lock + F3 Prelazak na sledeću ćeliju u redu
 Caps Lock + Shift + F3 Prelazak na prethodnu ćeliju u redu
 Caps Lock + F4 Prelazak na sledeću ćeliju u koloni
 Caps Lock + Shift + F4 Prelazak na prethodnu ćeliju u koloni
 Caps Lock + F5 Čitanje toga u kom se redu i kojoj koloni nalazi narator
 Caps Lock + F6 Prelazak na ćeliju tabele
 Caps Lock + F7 Čitanje trenutne kolone
 Caps Lock + F8 Čitanje trenutnog reda
 Caps Lock + F9 Čitanje zaglavlja trenutne kolone
 Caps Lock + F10 Čitanje zaglavlja trenutnog reda
 Caps Lock + F11 Uključivanje/isključivanje režima dodira
 Caps Lock + F12 Uključivanje/isključivanje saopštenja o pritiskanju tastera
 Caps Lock + Z Zaključavanje tastera za narator
 Caps Lock + X Dodavanje tastera aplikaciji
 Caps Lock + V Ponavljanje poslednje fraze
 Caps Lock + Page Up Povećanje jačine glasa
 Caps Lock + Page Down Umanjenje jačine glasa
 Caps lock + Plus Ubrzavanje glasa
 Caps lock + Plus Usporavanje glasa
 Caps Lock + D Čitanje stavke
 Caps Lock + F Napredno čitanje stavke
 Caps Lock + S Čitanje napisanih reči ili detaljno čitanje za japanski ili korejski
 Caps Lock + W Čitanje sadržaja prozora
 Caps Lock + R Čitanje svih stavki koje neka oblast sadrži
 Caps Lock + Q Prelazak na poslednju stavku koju oblast sadrži
 Caps Lock + G Premeštanje kursora naratora na kursor sistema
 Caps Lock + T Premeštanje kursora naratora na pokazivač
 Caps Lock + tilda Postavljanje fokusa na stavku
 Caps Lock + Backspace Vraćanje na jednu stavku unazad
 Caps Lock + Insert Prelazak na povezanu stavku
 Caps Lock + M Početak čitanja
 Caps Lock + zatvorena zagrada Čitanje teksta od početka do kursora
 Caps Lock + 0 (nula) Čitanje atributa teksta
 Caps Lock + H Čitanje dokumenta
 Caps Lock + U Čitanje sledeće stranice
 Caps Lock + Ctrl + U Čitanje trenutne stranice
 Caps Lock + Shift + U Čitanje prethodne stranice
 Caps Lock + I Čitanje sledećeg pasusa
 Caps Lock + Ctrl + I Čitanje trenutnog pasusa
 Caps Lock + Shift + I Čitanje prethodnog pasusa
 Caps Lock + O Čitanje sledećeg reda
 Caps Lock + Ctrl + O Čitanje trenutnog reda
 Caps Lock + Shift + O Čitanje prethodnog reda
 Caps Lock + P Čitanje sledeće reči
 Caps Lock + Ctrl + P Čitanje trenutne reči
 Caps Lock + Shift + P Čitanje prethodne reči
 Caps Lock + otvorena zagrada Čitanje sledećeg znaka
 Caps Lock + Ctrl + otvorena zagrada Čitanje trenutnog znaka
 Caps Lock + Shift + otvorena zagrada Čitanje prethodnog znaka
 Caps Lock + J Prelazak na sledeći naslov
 Caps Lock + Shift + J Prelazak na prethodni naslov
 Caps Lock + K Prelazak na sledeću tabelu
 Caps Lock + Shift + K Prelazak na prethodnu tabelu
 Caps Lock + L Prelazak na sledeću vezu
 Caps Lock + Shift + L Prelazak na prethodnu vezu
 Caps Lock + Y Premeštanje na početak teksta
 Caps Lock + B Premeštanje na kraj teksta
 Caps Lock + C Čitanje trenutnog datuma/vremena


Komande za dodir

Ako imate novi računar koji podržava četiri ili više tačaka kontakta, možete koristiti komande za dodir u cilju kontrolisanja računara.        

Koristite ovu dodirnu komandu Da biste uradili sledeće:

Brzo prevlačenje nalevo/nadesno sa jednim prstom

Premeštanje na sledeću ili prethodnu stavku

Brzo prevlačenje gore/dole jednim prstom

Promena koraka prilikom premeštanja

Dodir ili prevlačenje jednim prstom

Čitanje onoga što se nalazi pod prstom

Dodirnite dvaput sa jednim prstom

Aktiviranje primarne radnje

Dodirnite triput sa jednim prstom

Aktiviranje sekundarne radnje

Prevlačenje nalevo/nadesno/nagore/nadole dvama prstima

Pomeranje

Dodirnite sa dva prsta

Zaustavljanje naratora prilikom čitanja

Dodirnite dvaput sa dva prsta

Prikazivanje priručnog menija

Držite jednim prstom i dodirnite pomoću drugog

Aktiviranje primarne radnje

Držite jednim prstom i dodirnite dvaput pomoću drugog

Aktiviranje sekundarne radnje

Prevucite nalevo/nadesno sa tri prsta

Pomeranje unapred i unazad za jedan tabulator

Brzo prevucite nagore sa tri prsta

Čitanje trenutnog prozora

Brzo prevucite nadole sa tri prsta

Započinjanje čitanja istraživog teksta

Dodirnite sa tri prsta

Promena režima opširnosti

Dvaput dodirnite sa tri prsta

Čitanje atributa teksta

Držite jednim prstom i dodirnite pomoću druga dva

Početak prevlačenja ili dodatne opcije za tastere

Prevucite nalevo/nadesno sa četiri prsta

Premeštanje kursora naratora na početak/kraj jedinice

Brzo prevlačenje gore/dole sa četiri prsta

Uključivanje/isključivanje zumiranja

Dodirnite sa tri prsta

Prikaz komandi za trenutnu stavku

Dodirnite dvaput sa četiri prsta

Uključivanje/isključivanje režima pretraživanja

Dodirnite triput sa četiri prsta

Prikazivanje liste komandi za narator


Windows 7

Windows se isporučuje sa osnovnim čitačem ekrana koji se zove narator i koji čita naglas tekst na ekranu i opisuje određene događaje (kao što je pojavljivanje poruke o grešci) do kojih dolazi dok koristite računar.

Narator nije dostupan na svim jezicima. Ako dolenavedeni koraci ne funkcionišu, narator nije dostupan za vaš jezik.

 1. Da biste otvorili naratora, kliknite na dugme Start
  Slika dugmeta „Start“
  , a zatim ukucajte upit Narator u polje za pretragu. Na listi rezultata izaberite stavku Narator.
 2. Koristite tasterske prečice iz sledeće tabele da biste odredili koji tekst želite da narator čita:


  Upotrebite ovu prečicu na tastaturiDa biste uradili sledeće:
  Ctrl + Shift + EnterDobijanje informacija o trenutnoj stavci
  Ctrl + Shift + razmaknicaČitanje celog izabranog prozora
  Ctrl + Alt + razmaknicaČitanje stavki izabranih u trenutnom prozoru
  Insert + Ctrl + GČitanje opisa stavki koje se pojavljuju pored trenutno izabranog elementa
  CtrlZaustavljanje naratora prilikom čitanja teksta
  Insert + QPremeštanje kursora unazad na početak prethodnog teksta koji ima drugačije oblikovanje. Na primer, kursor se premešta sa podebljane reči na početak nepodebljane reči koja joj prethodi.
  Insert + WPremeštanje kursora na početak teksta koji sledi, a koji ima drugačije oblikovanje. Na primer, kursor se premešta sa podebljane reči na početak nepodebljane reči koja se nalazi iza nje.
  Insert + EPremeštanje kursora unazad na početak teksta koji ima isto oblikovanje. Na primer, kursor se premešta iz sredine podebljane reči na početak te reči.
  Insert + RPremeštanje kursora na kraj teksta koji ima isto oblikovanje. Na primer, kursor se premešta iz sredine podebljane reči na kraj te reči.
  Insert + F2Izbor celog teksta koji ima isto oblikovanje kao znak na kojem se nalazi kursor
  Insert + F3Čitanje trenutnog znaka
  Insert + F4Čitanje trenutne reči
  Insert + F5Čitanje trenutnog reda
  Insert + F6Čitanje trenutnog pasusa
  Insert + F7Čitanje trenutne stranice
  Insert + F8Čitanje trenutnog dokumenta


 
Izbor teksta koji će narator čitati naglas
Promena glasa naratora
Pokretanje naratora umanjenog
Isključivanje Naratora


Svojstva

ID članka: 14234 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije