Slušanje teksta koji narator naglas čita

Primenjuje se na: Windows 10

Narator naglas čita tekst sa ekrana računara i opisuje događaje kao što su obaveštenja ili zakazane obaveze iz kalendara, tako da možete da koristite računar bez ekrana.

Istovremeno pritisnite taster sa Windows logotipom + Ctrl + Enter da biste pokrenuli narator. Da biste videli sve komande naratora, otvorite tu funkciju i pritisnite tastere Caps Lock + F1. Ako uređaj ima ekran osetljiv na dodir, dodirnite ga tri puta koristeći četiri prsta.

Koristite režim skeniranja za bržu navigaciju


Režim skeniranja može da vam pomogne da se brzo krećete kroz aplikacije i veb stranice. Da biste uključili i isključili ovaj režim, pritisnite taster Caps lock + razmaknicu.

Kada je uključen, pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole da biste prešli na sledeću ili prethodnu liniju teksta u aplikaciji ili na veb stranici, a taster sa strelicom nadesno ili nalevo da biste prešli na sledeći ili prethodni znak. Da biste aktivirali stavku, kao što je dugme, pritisnite razmaknicu.

Možete da se krećete i sa jedne reči na drugu ili sa jednog pasusa na drugi. Da biste prelazili sa jedne reči na drugu, pritisnite tastere Ctrl + strelica nalevo i Ctrl + strelica nadesno. Da biste prelazili sa jednog pasusa na drugi, pritisnite Ctrl + strelica nagore i Ctrl + strelica nadole.

Postavke naratora