Otvoreni poziv za dostavljanje priloga Windows galeriji je istekao

Znamo da ovo nije dobra vest, ali nažalost, otvoreni poziv Windows galerije za personalizaciju je sada zatvoren. To znači da više ne prihvatamo nove priloge sa vašim sjajnim umetničkim delima ili fotografijama. (I već nam nedostaju.) Već ste prosledili nešto? Pregledajte najčešća pitanja i Uslove korišćenja.

Uslovi korišćenja

 1. LICENCA. Prosleđivanjem fotografije, slike ili umetničkog dela (u daljem tekstu „Slika“) korporaciji Microsoft, odobravate korporaciji Microsoft (uključujući njene podružnice i filijale) opštu, potpuno plaćenu, stalnu licencu bez naknade za i u vezi sa uslugama i funkcijama za personalizaciju u okviru proizvoda vezanih za operativni sistem Windows (tj. Windows teme i pozadine), kao i sve srodne Microsoft veb-lokacije, Windows Galeriju za personalizaciju i sav marketinški i reklamni materijal za te usluge i funkcije za personalizaciju: (a) za kopiranje, upotrebu i kreiranje dela izvedenih na osnovu Slike; (b) za javno izvođenje i prikazivanje primeraka Slike i dela izvedenih na osnovu nje i (c) za distribuciju i licenciranje primeraka Slike i dela izvedenih na osnovu nje klijentima korporacije Microsoft za ličnu upotrebu (u daljem tekstu „Licenca“). Bezuslovno se odričete: kompletne primene moralnih i sličnih prava koja polažete na Sliku širom sveta; svih prava na ispitivanje ili odobravanje oblika u kojima se Slika može koristiti, te ovim prihvatate sve izmene, uključujući dodavanje ili brisanje elemenata Slike, što bi inače prekršilo moralna ili slična prava ukoliko bi se izvršilo bez vašeg pristanka.
 2. BEZ OBAVEZA. Microsoft nije u obavezi da Sliku koristi na bilo koji način i može da prestane da je koristi u bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga ili bez razloga. Microsoft neće biti odgovoran ni za kakvu štetu koja nastane kao posledica odluke da Sliku ne koristi (ili da prestane da je koristi) i samostalno će odrediti lokaciju na kojoj će Slika moći da se koristi.
 3. PRIPISIVANJE. Korporaciji Microsoft (uključujući njene podružnice i filijale) dajete pravo da koristi vaše ime, sliku, fotografiju ili bilo koju kombinaciju ovih elemenata, kako bi vas identifikovala kao autora Slike (pod zajedničkim nazivom, „Pripisivanje“). Ukoliko korporacija Microsoft, njene podružnice ili filijale koriste Sliku, mogu da navedu Pripisivanje po sopstvenom nahođenju i samostalno će odrediti lokaciju, uočljivost, format i period njegovog prikazivanja i objavljivanja.
 4. BEZ NOVČANE NADOKNADE. Prihvatate da ne očekujete nikakvu kompenzaciju (novčanu niti bilo kakvu drugu) za prava koja ste odobrili korporaciji Microsoft, njenim podružnicama i filijalama na osnovu ovih Uslova korišćenja, kao ni za korišćenje Slike (ni fotografija i sadržaja obuhvaćenih bilo kakvim Pripisivanjem).
 5. NENAMERNO PRIKAZIVANJE. Ukoliko Microsoft nenamerno prikaže, objavi ili pokaže Sliku u okviru proizvoda ili veb-lokacije korporacije Microsoft koji nisu obuhvaćeni Licencom iz gorenavedenog odeljka 1, poslaćete pisano obaveštenje korporaciji Microsoft, a Microsoft će uložiti sve komercijalno razumne napore da ukloni Sliku iz takvih Microsoft proizvoda ili sa veb-lokacije. Prihvatate da će ovo biti jedini pravni lek koji ćete primeniti u slučaju ovakvog nenamernog prikazivanja Slike.
 6. POMOĆ. O trošku korporacije Microsoft ćete obezbediti sredstva i preduzeti druge radnje koje Microsoft može razumno da zahteva kako bi mogao u potpunosti da uživa u pravima koja ima na osnovu ovih Uslova korišćenja.
 7. PUBLICITET. Osim u skladu sa odeljcima 1 i 3, nijedna strana neće stupati u kontakt sa štampom niti sa javnošću u vezi sa ovom Licencom i ovim Uslovima korišćenja bez prethodnog pristanka druge strane.
 8. GARANCIJE. Garantujete i obavezujete se: (a) da ste vi vlasnik prava na Sliku, (b) da imate punu moć i ovlašćenje da dajete prava i licence na osnovu ovih Uslova korišćenja; (c) da distribucija i upotreba Slike, na osnovu ovih Uslova korišćenja, ne krši prava na intelektualnu svojinu, privatnost, publicitet ili neka druga vlasnička prava bilo koje treće strane, da ne krši zakon u zemlji u kojoj je Slika kreirana niti da zahteva odobrenje, pregled ili plaćanje nadoknade bilo kome i (d) da ste imali sva prava koja su neophodna i relevantna za prikazivanje osoba na Slici ili za kreiranje Slike.
 9. ODRICANJA ODGOVORNOSTI; IZUZECI; OGRANIČENJA. U skladu sa odeljkom 8, nijedna strana ne daje garancije (izričite, implicirane niti bilo koje druge), uključujući implicirane garancije o podesnosti za prodaju, nekršenju prava intelektualne svojine, podesnosti za određenu namenu ili vlasništvu, u vezi sa performansama niti bilo čime drugim na osnovu ovih Uslova korišćenja. Nijedna strana neće biti odgovorna ni za kakve posebne, slučajne, kaznene ili posledične štete bilo koje vrste iz bilo kog razloga u vezi sa Slikom, Pripisivanjem ili Licencom, čak i u slučaju da je takve štete bilo moguće razumno predvideti. Ukupna odgovornost korporacije Microsoft i njenih podružnica i filijala na osnovu ovih Uslova korišćenja neće premašivati 500 USD.
 10. RASKID; POSLEDICE RASKIDA. Bilo koja strana može da raskine Licencu u bilo kom trenutku nakon 60 dana od dana slanja pisanog obaveštenja drugoj strani. Microsoft će ukinuti dostupnost Slike čim to postane komercijalno izvodljivo nakon 60-dnevnog perioda za pisano obaveštenje. Odeljci 9, 10 i 11 će nastaviti da važe i nakon raskida ove Licence. U cilju otklanjanja sumnje, prava klijenata korporacije Microsoft na Sliku distribuiranu takvim klijentima pre isteka ili raskida ove Licence nastaviće da važe nakon isteka ili raskida ove Licence.
 11. OBAVEŠTENJE. Sva obaveštenja na osnovu ovih Uslova korišćenja biće: (i) u pisanoj formi; (ii) na engleskom (osim ako nije potrebno drugačije); (iii) smatrana uručenim po prijemu; (iv) poslata e-poštom, kurirskom službom, kurirom ili preporučenom poštom (sa unapred plaćenom poštarinom i zahtevanom povratnicom); (v) poslata na adresu winpgal@microsoft.com ukoliko se šalju e-poštom ili, ukoliko se šalju običnom poštom, na adresu „Attn: Windows%%amp;#160;7 Themes, Microsoft“ (uz primerak poslat faksom Odeljenju za pravne i korporativne poslove na broj (425) 936-7329).
 12. SUDSKA NADLEŽNOST I SEDIŠTE SUDA. Ovi Uslovi korišćenja se regulišu zakonom savezne države Vašington, a strane pristaju na isključivu sudsku nadležnost i sedište federalnih ili državnih sudova okruga King.

Najčešća pitanja

Evo nekih odgovora na pitanja koja možda imate u vezi sa prosleđivanjem svojih umetničkih dela i fotografija u Windows galeriju.

 
Šta će se dogoditi ako odaberete moj rad?
Hoću li dobiti obaveštenje?
Hoću li biti naveden kao autor?
Da li zadržavam autorska prava na svoja dela?
Hoćete li menjati sliku?
Kako ćete postupati sa mojim ličnim informacijama?
Ako se kasnije predomislim, da li fotografiju ili umetničko delo mogu da uklonim iz galerije?

Svojstva

ID članka: 17776 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije