Poglavlje 4: Čitanje teksta

U ovom poglavlju objašnjeno je kako da čitate tekst pomoću naratora i preuzmete informacije o tekstu, kao što su font, boja slova i interpunkcija.

Pomoću naratora možete da čitate tekst na nekoliko načina. Prvi i najjednostavniji način je da koristite tastere sa strelicama za kretanje kroz tekst ako ste otvorili dokument pomoću aplikacije za obradu teksta, kao što je Microsoft Word.

Za čitanje teksta možete da koristite i režim skeniranja. Da biste uključili režim skeniranja, pritisnite Caps Lock i razmaknicu. Zatim koristite tastere sa strelicom nagore i nadole da biste čitali po redovima teksta, ili tastere sa strelicom nalevo i nadesno da biste čitali tekst po znakovima. Da biste saznali više o režimu skeniranja, pročitajte Poglavlje 3: Korišćenje režima skeniranja.

Kada želite veću kontrolu nad tekstom koji čitate, narator vam nudi veliki broj komandi za čitanje teksta koje vam pomažu prilikom čitanja i kretanja kroz tekst na veb stranicama i u aplikacijama.

 • Da biste čitali ceo dokument ili veb stranicu od početka, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock + H.
 • Da biste čitali dokument od početka, sve do trenutnog položaja kursora, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock + desna uglasta zagrada (]).
 • Da biste neprekinuto čitali od trenutne lokacije u dokumentu ili veb stranici, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock + M.
 • Da biste pomerili kursor na početak dokumenta ili veb stranice, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock + Y.
 • Da biste pomerili kursor na kraj dokumenta, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock + B.

Rad sa pasusima, redovima, rečima i znakovima

Narator vam omogućava čitanje teksta po stranicama, pasusima, redovima, rečima ili znakovima.

Čitanje po stranici

 • Da biste čitali trenutnu stranicu, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock + Ctrl + U.
 • Da biste čitali sledeću stranicu, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock + U.
 • Da biste čitali prethodnu stranicu, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock + Shift+ U.

Čitanje po pasusu

 • Da biste čitali trenutni pasus, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock + Ctrl + I.
 • Da biste čitali sledeći pasus, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock + I.
 • Da biste čitali prethodni pasus, pritisnite kombinaciju tastera Caps lock + Shift + I.

Čitanje po redu teksta

 • Da biste čitali trenutni red, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock + Ctrl + O.
 • Da biste čitali sledeći red, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock + O.
 • Da biste čitali prethodni red, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock + Shift+ O.

Čitanje po reči

 • Da biste čitali trenutnu reč, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock + Ctrl + P.
 • Da biste čitali sledeću reč, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock P.
 • Da biste čitali prethodnu reč, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock + Shift + P.

Čitanje po znaku

 • Da biste čitali trenutni znak, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock + Ctrl + leva uglasta zagrada ([).
 • Da biste čitali sledeći znak, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock + leva uglasta zagrada ([).
 • Da biste čitali prethodni znak, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock + Shift + leva uglasta zagrada ([).

Više detalja o tekstu

Narator vam može pružiti informacije o karakteristikama teksta različite detaljnosti, što je poznato kao opširnost. Da biste promenili nivo opširnosti, pritiskajte kombinaciju tastera Caps Lock + A sve dok ne dođete do željenog nivoa.

 • Nivo opširnosti 0. Slušajte samo tekst.
 • Nivo opširnosti 1. Slušajte osnovne stvari, kao što su nivoi naslova i greške u dokumentima, npr. pravopis i gramatika.
 • Nivo opširnosti 2. Slušajte formatiranje koje se često nalazi na veb stranicama i u e-porukama, kao što su stilovi znakova za nabrajanje, podebljanje teksta, podvučeni tekst, kurziv, indeksni tekst, eksponentni tekst i boja.
 • Nivo opširnosti 3. Slušajte dodatne beleške, kao što su zaglavlja i podnožja dokumenata.
 • Nivo opširnosti 4. Slušajte detaljnije formatiranje, kao što su ime ili veličina fonta, kao i drugi stilovi liste.
 • Nivo opširnosti 5. Slušajte informacije o rasporedu i animaciji, kao što su tip animacije, da li pasus počinje uvlačenjem ili ne i tome slično.

Slušanje interpunkcije

Narator vam pruža kontrolu nad time koliko informacija slušate o interpunkciji tokom čitanja teksta. Pritiskajte kombinacije tastera Caps Lock+ Alt + znak plus (+) ili Caps Lock+ Alt + znak minus (-) sve dok ne čujete režim interpunkcije koji želite da koristite: Podrazumevani, matematički, neki ili svi.

 • Podrazumevani. Slušajte malo ili nimalo informacija o interpunkciji. Prirodne pauze ukazuju na prisustvo stavki kao što su zarezi i tačke.
 • Matematički. Slušajte većinu matematičkih simbola.
 • Neki. Slušajte najuobičajenije znakove interpunkcije, kao što su zarezi i tačke.
 • Većina. Slušajte dodatne simbole, kao što su zagrade.
 • Svi. Čujte sve znakove interpunkcije, uključujući sve specijalne simbole.


Dalje: Poglavlje 5: Korišćenje naratora pomoću dodira

Vratite se na Sadržaj

Svojstva

ID članka: 22799 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 6

Povratne informacije