Poglavlje 2: Osnove u naratoru

U ovom poglavlju je objašnjena navigacija pomoću tastature u naratoru. To uključuje snalaženje na ekranu, pronalaženje i otvaranje aplikacija, i promena sadržaj koji narator čita. Takođe sadrži osnovne informacije o podešavanju brzine govora i jačine zvuka naratora, kao i informacije o zaustavljanju govora.

Osnovna navigacija pomoću tastature u operativnom sistemu Windows

Tabulator, kursor i funkcijski tasteri

U operativnom sistemu Windows koristite tabulator ili tastere kursora (poznate i kao tastere sa strelicama) za kretanje u okviru aplikacija i veb stranica. Neke tastature takođe sadrže funkcijske tastere koji se nalaze iznad numeričkih tastera pri vrhu tastature. Funkcijski tasteri se mogu koristiti za navigaciju u nekim aplikacijama. Na pojedinim tastaturama, neki funkcijski tasteri su programirani za obavljanje radnji u vezi sa hardverom, kao što je podešavanje jačine zvuka. Ako vaša tastatura sadrži taster Fn (funkcija), morate da ga pritisnete u kombinaciji sa određenim funkcijskim tasterom da biste koristili taster funkcije za obavljanje drugih radnji.

Taster Caps Lock

Dok je narator uključen, pritisnite taster Caps Lock (poznat i kao taster naratora) u kombinaciji sa drugim tasterima da biste se kretali po ekranu i ostvarili interakciju sa stavkama na njemu.

Možete da zaključate taster naratora u njegovim postavkama tako da ne morate da pritiskate taster Caps Lock za svaku komandu. Kada je narator uključen, otvorite njegove postavke na traci zadataka, izaberite stavku Opšte, a zatim izaberite stavku Zaključajte taster naratora (Caps Lock) tako da ne morate da ga pritiskate za svaku komandu.

Tasterske prečice za Windows

Windows i Windows aplikacije imaju tasterske prečice koje možete da koristite uz komande naratora. Na primer, pritisnite taster sa Windows logotipom  da biste otvorili „Start“ meni, ili pritisnite taster sa Windows logotipom  + A da biste otvorili centar aktivnosti.

Za listu tasterskih prečica koje možete da koristite u operativnom sistemu Windows pročitajte članak Tasterske prečice u operativnom sistemu Windows.

Za listu tasterskih prečica u Windows aplikacijama pročitajte članak Tasterske prečice u aplikacijama.

Prikazi funkcije „Narator“

Osim osnovnih komandi na tastaturi pomoću tabulatora, kursora i funkcijskih tastera, na raspolaganju imate i prikaze naratora.

Prikazi funkcije „Narator“ vam omogućavaju da promenite način na koji se narator pomera kroz aplikacije i veb stranice i sadrži sledeće: stavke, znakove, reči, redove, pasuse, veze, zaglavlja, tabele, orijentire i predloge.

Prikaz stavki je podrazumevani prikaz kada otvorite narator. Stavka može da bude bilo šta, od dugmeta u aplikaciji, pa sve do veze ili teksta na veb stranici. Da biste prešli na određenu stavku, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock + strelica nalevo ili Caps Lock + strelica nadesno. Kada pronađete stavku koju želite da aktivirate, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock + Enter. Da bi narator pročitao trenutnu stavku, pritisnite kombinaciju tastera Caps lock + D. Da bi narator ponovio poslednju izgovorenu frazu, pritisnite kombinaciju tastera Caps lock + V.

Da biste promenili prikaze naratora, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock + strelica nagore ili Caps Lock + strelica nadole.


Predlozi

Predlozi su dostupni nakon što unesete informacije u okvir za tekst u nekim aplikacijama i delovima operativnog sistema Windows. Na primer, kada pritisnete taster sa Windows logotipom i počnete da unosite tekst u polje za pretragu, predlozi vam se nude dok kucate. Kada je neki predlog dostupan, narator ukazuje na njega tako što reprodukuje zvuk i glasovnu poruku.

Kada je predlog dostupan, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock + strelica nadole da biste se prebacili u prikaz predloga, a zatim pritisnite Caps Lock + strelica nalevo ili Caps Lock + strelica nadesno da biste se pomerili do predloga i Caps Lock + Enter da biste ga izabrali. Takođe, možete da koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali kroz predloge i pritisnete Enter da biste izabrali neki od njih.

Orijentiri

Orijentiri su grupe stavki koje su dostupne u nekim aplikacijama i na veb stranicama. U operativnom sistemu Windows 10, aplikacije Windows prodavnica i „Vreme“ takođe imaju orijentire. Određene funkcije operativnog sistema Windows, npr. „Start“ meni, takođe imaju orijentire. Da biste videli da li je orijentir dostupan, pritisnite kombinaciju tastera Caps lock + strelica nagore da biste se prebacili u prikaz orijentira, a zatim koristite Caps lock + strelica nalevo ili Caps lock + strelica nadesno da biste se kretali kroz orijentire.

Kretanje u okviru aplikacija i veb stranica

Pronalaženje i otvaranje aplikacija

Da biste brzo pronašli aplikaciju u operativnom sistemu Windows 10, pritisnite taster sa Windows logotipom  na tastaturi da biste otvorili „Start“ meni i postavili fokus u polje za pretragu. Unesite ime aplikacije koju tražite i pritisnite taster Enter da biste je otvorili.

Prelazak sa jedne aplikacije na drugu

Da biste se prebacivali između otvorenih aplikacija na računaru, držite taster Alt, a zatim pritisnite taster Tab. Narator će izgovoriti imena otvorenih aplikacija kako budete prelazili iz jedne u drugu. Kada pronađete aplikaciju koju želite da koristite, sklonite prste sa oba tastera.

Ako je u bilo kom trenutku potrebno da znate na koje aplikacije ili prozore je stavljen fokus, pritisnite kombinaciju tastera Caps lock + W da biste pročitali naslov i sadržaj prozora koji je u fokusu.

Brzo istraživanje sadržaja u režimu skeniranja

Kada otvorite aplikaciju ili veb stranicu, za brz pregled koristite režim skeniranja, čitanja i navigacije u naratoru. Da biste uključili režim skeniranja, pritisnite Caps Lock i razmaknicu. Nakon toga pomerajte se po naslovima, orijentirima ili vezama pomoću komandi u nastavku.

 Pritisnite ovaj taster Da biste postigli sledeće
 H ili Shift + H, i Alt + strelica nadole ili Alt + strelica nagore Prelazak na sledeći ili prethodni naslov
 D ili Shift + D Prelazak na sledeći ili prethodni orijentir
 K ili Shift + K, i Alt + strelica nadesno ili Alt + strelica nalevo Prelazak na sledeću ili prethodnu vezu


Za čitanje sadržaja sa više detalja, koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se pomerili na sledeći ili prethodni red teksta. Druga mogućnost je da pritisnete taster Caps lock + M i narator će početi od vaše trenutne lokacije nadalje.

Više informacija o tome kako da koristite režim skeniranja, uključujući listu dodatnih komandi, potražite u Poglavlju 3: Korišćenje režima skeniranja.

Više informacija o čitanju teksta potražite u Poglavlju 4: Čitanje teksta.

Promena brzine i jačine zvuka govora

Možete da promenite jačinu zvuka ili brzinu govora naratora. Da biste promenili jačinu zvuka kojim govori narator, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock + Page up da biste povećali jačinu zvuka ili Caps Lock + Page down da biste smanjili jačinu.

Da biste promenili brzinu govora naratora, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock + plus (+) i Caps Lock + minus (-).

Zaustavljanje naratora prilikom čitanja

Da biste u bilo kom trenutku zaustavili čitanje naratora, pritisnite taster Ctrl ili odaberite neku drugu komandu.

Slanje povratnih informacija

Vaše povratne informacije čine narator boljim. Da biste poslali povratne informacije, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock + E + E (pritisnite E dvaput) da biste uneli komentare o naratoru. Pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock + E da biste nam poslali negativne komentare povodom funkcionisanja naratora. Takođe možete da ostavite komentare na veb lokaciji Glas korisnika u okviru Microsoft pristupačnosti. Osim toga, kontaktirajte Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima da biste potražili tehničku podršku za narator ili drugu Microsoft pomoćnu tehnologiju.


Dalje: Poglavlje 3: Korišćenje režima skeniranja

Vratite se na Sadržaj

Svojstva

ID članka: 22808 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije