Poglavlje 6: Prilagođavanje naratora

Ovo poglavlje sadrži informacije o tome kako da prilagodite funkciju Narator svojim potrebama, uključujući i promenu načina pokretanja naratora, količinu povratnih informacija koje čujete tokom kucanja, mogućnost da se tokom rada ove funkcije utiša zvuk koji potiče iz drugih aplikacija i dodeljivanje komandi funkcije Narator tasterskim prečicama po vašem izboru. Ovo poglavlje takođe sadrži detalje o dodavanju glasova u narator pomoću softvera za pretvaranje teksta u glas (TTS) koji obezbeđuju nezavisni proizvođači.

Većina opcija se nalazi u postavkama naratora. Da biste ih pronašli, otvorite postavke naratora na traci zadataka kada uključite ovu funkciju.

Postavke su podeljene u četiri kategorije: opšte postavke, postavke navigacije, postavke glasa i postavke komandi.


Opšte postavke

 • Uključite prečicu za pokretanje naratora. Pokrenite i zaustavite narator pomoću kombinacije tastera sa Windows logotipom + Enter na tastaturi ili kombinacijom Windows dugmeta + dugmeta za pojačavanje zvuka na uređaju osetljivom na dodir.
 • Zaključavanje tastera naratora (Caps Lock). Ne morate da pritiskate taster naratora (Caps Lock) za unos komandi. Na primer, da biste prešli na sledeću vezu, pritisnite L umesto kombinacije tastera Caps Lock + L.
 • Slušajte znakove dok kucate. Čućete znakove dok ih unosite tastaturom. Ovu opciju možete da uključite pritiskom na kombinaciju tastera Caps Lock + F12.
 • Slušajte reči koje kucate. Čućete reči čim ih unesete pomoću tastature.
 • Slušajte naglas greške u naratoru. Narator vas obaveštava o greškama kao što su „nema sledećeg orijentira“ ili „nema sledeće stavke“.
 • Isticanje kursora. Kursor se ističe plavim okvirom fokusa.
 • Reprodukovanje zvučnih znakova. Narator reprodukuje zvuk kada obavite radnje kao što su prebacivanje sa jednog prozora na drugi, otvaranje „Start“ menija ili pomeranje unapred ili unazad na različite stavke.
 • Čitanje saveta korisničkog interfejsa. Narator vam objašnjava kako možete da ostvarite interakciju sa stavkama.
 • Smanjivanje jačine zvuka iz drugih aplikacija. Jačina zvuka iz drugih aplikacija se smanjuje da biste mogli da slušate naratora.
 • Zadržavanje obaveštenja. Obaveštenja mogu da se zadrže od 30 sekundi do 10 minuta.

Postavke navigacije

 • Čitajte sadržaj ekrana i ostvarite interakciju sa njim pomoću miša. Kada je uključen, narator čita sve što se nalazi ispod kursora miša. Pomerajte miš pomoću numeričke tastature.
 • Aktivirajte tastere na tastaturi na ekranu osetljivom na dodir kada podignete prst. Znakovi se unose čim podignete prst sa tastature na ekranu osetljivom na dodir.
 • Kursor naratora prati fokus tastature. Kada je ova opcija uključena, narator prati fokus tastature kada koristite taster Tab, kursor ili druge tastere za navigaciju.
 • Omogućite tačku unosa teksta koja sledi nakon kursora naratora. Kada je ova opcija uključena, narator pomera tačku unosa teksta kada se pomerate po prikazima kao što su znakovi i reči.
 • Izaberite režim kretanja kursora naratora. Dostupna su dva režima, normalni i napredni. Normalni režim omogućava naratoru da se kreće kroz različite stavke, kao što su veze, tabele i drugi elementi. Napredni režim vam omogućava da koristite četiri tastera sa strelicama da biste pomerali kursor naratora kroz programski prikaz aplikacije.

Postavke glasa

 • Brzina. Kontrolišite brzinu govora naratora.
 • Jačina zvuka. Prilagodite jačinu zvuka kojom narator govori.
 • Visina glasa. Prilagodite visinu glasa naratora.
 • Izaberite neki drugi glas. Odaberite neki drugi glas naratora koji je dostupan za vaš jezik.

Brži glasovi

Glasovi naratora prosečno izgovaraju najviše 400 reči u minutu. Međutim, sledeći glasovi izgovaraju približno 800 reči u minutu:

 • Microsoft David Mobile
 • Microsoft Zira Mobile
 • Microsoft Mark Mobile

Dodatni glasovi

Narator može da se koristi sa sintetizatorima govora na bazi tehnologije SAPI 5. Kada ih instalirate, glasovi će se pojavljivati na listi u kojoj možete da odaberete željeni glas.

Evo nekoliko dostupnih opcija od nezavisnih proizvođača:

Postavke komandi

Prilagodite tasterske prečice u naratoru radi unapređene kontrole i upotrebljivosti:

Prilagođavanje tasterskih prečica u naratoru

 1. Odaberite komandu koju želite da prilagodite.
 2. Izaberite stavku Promeni tastersku prečicu za komandu.
 3. U okviru prozora Unesi tastersku prečicu unesite tastersku prečicu koju želite da koristite na tastaturi. Koristite željenu kombinaciju tastera za izmenu (Control, Shift, Alt, Caps Lock ili taster sa Windows logotipom) i nekog drugog tastera. Koristite funkcijske i numeričke tastere bez tastera za izmenu.

Izaberite stavku Vrati podrazumevano da biste sve komande vratili na podrazumevane vrednosti.


Dalje: Dodatak A: Podržani jezici u naratoru

Vratite se na Sadržaj

Svojstva

ID članka: 22818 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije