Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Nije moguće izbrisati datoteku ili fasciklu na volumenu sa sistemom datoteka NTFS

Ukinuta je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Windows XP. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

Podrška za Windows Server 2003 ukinula se 14. jula 2015.

Microsoft je ukinuo podršku za Windows Server 2003 14. jula 2015. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

UVOD
Ovaj članak opisuje zašto možda nećete moći da izbrišete datoteku ili fasciklu na volumenu sa sistemom datoteka NTFS i načine na koje možete da rešite ovaj problem kada nastaje usled različitih uzroka.
DODATNE INFORMACIJE
Napomena NTFS interno tretira fascikle kao poseban tip datoteke. Zbog toga reč „datoteka“ u ovom članku označava datoteku ili fasciklu.

1. uzrok: Datoteka koristi ACL

Datoteku možda nećete moći da izbrišete ako ona koristi spisak za kontrolu pristupa (ACL). Da biste rešili ovaj problem, promenite dozvole za datoteku. Možda ćete morati da preuzmete vlasništvo nad datotekama da biste mogli da promenite dozvole.

Administratori imaju podrazumevanu mogućnost da preuzmu vlasništvo nad bilo kojom datotekom čak i ako im dozvole za datoteku nisu izričito dodeljene. Vlasnici datoteka imaju podrazumevanu mogućnost da promene dozvole za datoteku čak i ako im dozvole za datoteku nisu izričito dodeljene. Zbog toga ćete možda morati da preuzmete vlasništvo nad datotekom, da date sebi dozvole za brisanje datoteke, a zatim da izbrišete datoteku.

Ne možete da koristite određene bezbednosne alatke da biste prikazali ili izmenili dozvole zato što datoteka nema kanonski ACL

Da biste rešili ovaj problem, koristite drugu alatku (na primer, noviju verziju alatke Cacls.exe).

Stavke kontrole pristupa (ACE) u ACL-u imaju određen poželjni redosled u zavisnosti od tipa. Na primer, ACE stavke koje zabranjuju pristup najčešće se nalaze pre ACE stavki koje dozvoljavaju pristup. Međutim, ništa ne sprečava program da zapiše ACL koji ima ACE stavke u bilo kojem proizvoljnom redosledu. U nekim starijim verzijama operativnog sistema Windows dolazilo je do problema kada Microsoft Windows pokuša da pročita te „nekanonske“ ACL stavke. Ponekad ne možete ispravno da izmenite ACL stavke pomoću grafičkog bezbednosnog uređivača aplikacije Microsoft Windows Explorer. Ovaj problem je ispravljen u novijim verzijama operativnog sistema Windows. Ako imate ovaj problem, koristite najnoviju verziju alatke Cacls.exe. Čak i ako ne možete direktno da prikažete ili uredite ACL, možete da upišete novi ACL koji vam dozvoljava da dobijete pristup datoteci.

2. uzrok: Datoteka se koristi

Možda nećete moći da izbrišete datoteku ako se datoteka koristi. Da biste rešili ovaj problem, utvrdite koji proces ima otvoren identifikator objekta, a zatim ga zatvorite.

U zavisnosti od načina na koji je otvorena (na primer, ako je otvorena za isključivi umesto deljenog pristupa), možda nećete moći da izbrišete datoteku koja se koristi. Možete da koristite različite alatke koje će vam pomoći da utvrdite koji su procesi imaju otvorene identifikatore objekta za datoteke kad god želite.Za više informacija o alatkama koje pomažu da se utvrde procesi koji imaju otvorene identifikatore objekta za datoteke kliknite na sledeće brojeve članaka da biste videli članke u Microsoft bazi znanja:
242131 Prikazivanje spiska procesa zbog kojih su datoteke otvorene (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
172710 Korišćenje OH alatke u programu Windows NT 4.0 Resource Kit (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
Simptomi ovog problema mogu biti različiti. Možda ćete moći da koristite komandu Izbriši da biste izbrisali datoteku, ali datoteka neće biti zaista izbrisana dok proces zbog kojeg je datoteka otvorena ne oslobodi datoteku. Pored toga, možda nećete moći da pristupite dijalogu Bezbednost za datoteku koja čeka na brisanje. Da biste rešili ovaj problem, utvrdite koji proces ima otvoren identifikator objekta, a zatim ga zatvorite.

3. uzrok: Oštećenje sistema datoteka sprečava pristup datoteci

Datoteku možda nećete moći da izbrišete ako je sistem datoteka oštećen. Da biste rešili ovaj problem, na volumenu diska pokrenite uslužni program Chkdsk da biste ispravili greške.

Neispravni sektori na disku, drugi neispravan hardver ili softverske greške mogu da oštete sistem datoteka i da dovedu do problema sa datotekama. Uobičajene operacije mogu biti neuspešne na različite načine. Kada sistem datoteka otkrije oštećenje, on evidentira događaj u evidenciji događaja i najčešće dobijate poruku u kojoj se od vas traži da pokrenete Chkdsk. U zavisnosti od prirode oštećenja, Chkdsk će možda moći ili neće moći da spase podatke datoteke. Međutim, uslužni program Chkdsk vraća sistem datoteka u interno dosledno stanje. Za dodatne informacije o korišćenju uslužnog programa Chkdsk kliknite na sledeće brojeve članaka da biste videli članke u Microsoft bazi znanja:
176646 Poruka o grešci: Datoteka ili direktorijum su oštećeni... (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
187941 Objašnjenje uslužnog programa CHKDSK i parametara New /C i /I (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)

4. uzrok: Datoteke se nalaze na putanjama koje su dublje od MAX_PATH znakova

Datoteku možda nećete moći da otvorite, uređujete ili izbrišete ako postoje problemi sa putanjom datoteke.

1. rešenje: Korišćenje automatski generisanog 8.3 imena za pristup datoteci

Da biste rešili ovaj problem, možda ćete želeti da koristite automatski generisano 8.3 ime da biste pristupili datoteci. Ovo može biti najjednostavnije rešenje ako je putanja datoteke duboka zato što su imena fascikli predugačka. Ako je i 8.3 putanja predugačka ili ako su na volumenu onemogućena 8.3 imena, pređite na 2. rešenje. Za dodatne informacije o onemogućavanju 8.3 imena datoteka na NTFS volumenima kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
121007 Onemogućavanje kreiranja 8.3 imena na NTFS particijama (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)

2. rešenje: Preimenovanje ili premeštanje duboke fascikle

Preimenujte fasciklu tako da više ne postoje ciljne datoteke koje su dublje od MAX_PATH. Ako želite to da uradite, počnite od osnovne fascikle (ili nekog drugog odgovarajućeg mesta), a zatim preimenujte fascikle tako da imaju kraća imena. Ako ovaj korak ne reši problem (na primer, ako je datoteka na dubini većoj od 128 fascikli), pređite na 4. rešenje.

3. rešenje: Mapiranje disk jedinice na fasciklu u strukturi putanje

Mapirajte disk jedinicu na fasciklu u okviru strukture putanje ciljne datoteke ili fascikle. Ovaj metod skraćuje virtuelnu putanju.

Na primer, zamislite da imate putanju sa sledećom strukturom:
\\Ime servera\Ime potfascikle 1\Ime potfascikle 2\Ime potfascikle 3\Ime potfascikle 4\...
U ovoj putanji ukupno ima više od 255 znakova. Da biste skratili ovu putanju na 73 znakova, mapirajte disk jedinicu na Ime potfascikle 4.

4. rešenje: Korišćenje deljenog mrežnog resursa koji se nalazi na istoj dubini kao fascikla

Ako vam 1, 2. i 3. rešenje ne odgovaraju ili ne reše problem, kreirajte deljeni mrežni resurs koji se nalazi na najvećoj mogućoj dubini u stablu fascikli, a zatim preimenujte fascikle tako što ćete pristupiti deljenom resursu.

5. rešenje: Korišćenje alatke koja može da premesti duboke putanje

Mnogi Windows programi očekuju da maksimalna dužina putanje bude manja od 255 znakova. Zbog toga ovi programi dodeljuju dovoljno unutrašnjeg prostora za skladištenje samo za rukovanje ovim tipičnim putanjama. NTFS nema ovo ograničenje i može da ima mnogo duže putanje.

Do ovog problema može doći ako kreirate deljeni resurs na mestu u strukturi fascikli koje se već nalazi prilično duboko, a zatim kreirate duboku strukturu ispod tih tačaka koristeći deljeni resurs. Neke alatke koje rade lokalno u stablu fascikli možda neće moći da premeste čitavo stablo, počevši od korena. Alatke ćete možda morati da koristite na poseban način da bi one mogle da premeste deljeni resurs. (Dokumentacija API-ja CreateFile opisuje metod za premeštanje čitavog stabla u ovom slučaju.)

Datotekama najčešće možete da upravljate pomoću softvera kojim se kreiraju. Ako imate program koji može da kreira datoteke koje su dublje od ograničenja MAX_PATH, obično možete da koristite isti program da biste izbrisali datoteke ili upravljali njima. Datoteke koje su kreirane u deljenom resursu obično možete da izbrišete korišćenjem istog deljenog resursa.

5. uzrok: Ime datoteke uključuje rezervisano ime u Win32 prostoru za ime

Ako ime datoteke uključuje rezervisano ime (na primer, „lpt1“) u Win32 prostoru za ime, možda nećete moći da izbrišete datoteku. Da biste rešili ovaj problem, koristite program koji nije Win32 da biste preimenovali datoteku. Možete da koristite alatku POSIX ili neku drugu alatku koja koristi odgovarajuću unutrašnju sintaksu za korišćenje datoteke.

Pored toga, možda ćete moći da koristite neke ugrađene komande da biste zaobišli tipične provere Win32 rezervisanih imena ako koristite određenu sintaksu za navođenje putanje datoteke. Na primer, ukoliko koristite komandu Del u operativnom sistemu Windows XP, možete da izbrišete datoteku sa imenom „lpt1“ ako navedete punu putanju datoteke korišćenjem sledeće posebne sintakse:
del \\?\c:\putanja_do_datoteke\lpt1
Za više informacija o brisanju datoteka sa rezervisanim imenima u operativnim sistemima Windows NT i Windows 2000 kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
120716 Uklanjanje datoteka sa rezervisanim imenima u operativnom sistemu Windows (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
Za više informacija o brisanju datoteka sa rezervisanim imenima u operativnom sistemu Windows XP kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
315226 Uklanjanje datoteka sa rezervisanim imenima u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
Ako otvorite identifikator objekta za datoteku korišćenjem tipičnog Win32 CreateFile mehanizma, određena imena datoteka rezervisana su za stare DOS uređaje. Radi kompatibilnosti sa prethodnim verzijama, ova imena datoteka nisu dozvoljena i ne mogu se kreirati pomoću tipičnih Win32 poziva datoteka. Međutim, ovaj problem ne predstavlja ograničenje NTFS-a.

Možda ćete moći da koristite Win32 program da biste zaobišli tipične provere imena koje se izvršavaju prilikom kreiranja (ili brisanja) datoteke korišćenjem iste tehnike koju koristite za premeštanje fascikli koje su dublje od ograničenja MAX_PATH. Pored toga, neke POSIX alatke ne podležu tim proverama imena.

6. uzrok: Ime datoteke uključuje nevažeće ime u Win32 prostoru za ime

Datoteku možda nećete moći da izbrišete ako ime datoteke uključuje nevažeće ime (na primer, ako ime datoteke sadrži razmak ili tačku na kraju ili ako se ime datoteke sastoji samo od razmaka). Da biste rešili ovaj problem, koristite alatku koja koristi odgovarajuću unutrašnju sintaksu da biste izbrisali datoteku. Možete da koristite sintaksu „\\?\“ sa nekim alatkama da biste radili sa tim datotekama, na primer:
del „\\?\c:\putanja_do_datoteke_koja sadrži razmak na kraju.txt
Uzrok ovog problema sličan je 4. uzroku. Međutim, ako koristite tipičnu Win32 sintaksu za otvaranje datoteke čije ime sadrži razmak ili tačku na kraju, razmaci ili tačke na kraju biće uklonjeni pre otvaranja datoteke. Zbog toga, ako u istoj fascikli imate dve datoteke sa imenima „Datoteka.txt“ i „Datoteka.txt “ (obratite pažnju na razmak iza imena datoteke), ako pokušate da otvorite drugu datoteku korišćenjem standardnih Win32 poziva, umesto nje ćete otvoriti prvu datoteku. Slično tome, ako imate datoteku čije je ime samo „ “ (znak za razmak) i pokušate da je otvorite korišćenjem standardnih Win32 poziva, umesto nje otvorićete nadređenu fasciklu datoteke. U ovom slučaju, ako pokušate da promenite bezbednosne postavke ovih datoteka, to možda nećete moći da uradite ili možete neočekivano promeniti postavke drugih datoteka. Ako dođe do ovakvog ponašanja, možda ćete pomisliti da imate dozvolu za datoteku koja zapravo ima ograničen ACL.

Kombinacije uzroka

Ponekad može doći do kombinacije ovih uzroka što može učiniti proceduru brisanja datoteke složenijom. Na primer, ako se prijavite kao administrator računara, može doći do kombinacije 1. uzroka (nemate dozvole za brisanje datoteke) i 5. uzroka (ime datoteke sadrži znak na kraju zbog kojeg se pristup datoteci preusmerava na drugu ili nepostojeću datoteku) i možda nećete moći da izbrišete datoteku. Ako pokušate da rešite 1. uzrok tako što ćete preuzeti vlasništvo nad datotekom i dodati dozvole, i dalje nećete moći da izbrišete datoteku zato što ACL uređivač u korisničkom interfejsu ne može da pristupi odgovarajućoj datoteci zbog 6. uzroka.

U ovom slučaju možete da koristite uslužni program Subinacl sa parametrom /onlyfile (ovaj uslužni program uključen je u Resource Kit) da biste promenili vlasništvo i dozvole za datoteku kojoj se u suprotnom ne može pristupiti, na primer:
subinacl /onlyfile „\\?\c:\putanja_do_problematične_datoteke“ /setowner=domen\administrator /grant=domen\administrator=F
Napomena Ova komanda se piše u jednom redu, ali je prelomljena radi lakšeg čitanja.

Ovaj primer komandne linije menja datoteku C:\putanja_do_problematične_datoteke čije ime sadrži razmak na kraju tako da je nalog domen\administrator vlasnik datoteke i ovaj nalog ima punu kontrolu nad datotekom. Sada možete da izbrišete ovu datoteku pomoću komande Del sa istom sintaksom „\\?\“.
REFERENCE
Za više informacija kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
319368 Dobijate poruku o grešci „Pristup nije dozvoljen“ kada izbrišete fascikle sa postavljene disk jedinice (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
Svojstva

ID članka: 320081 - Poslednji pregled: 12/03/2007 08:09:21 - Verzija: 7.3

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows Advanced Server, Limited Edition, Microsoft Windows Datacenter Server Limited Edition

  • kbfilesystems kbinfo KB320081
Povratne informacije