Pređi na glavni sadržaj

Biranje teksta

U programu Word možete da izaberete ceo tekst u dokumentu (Ctrl + A) ili da izaberete određeni tekst ili stavke u tabeli pomoću miša ili tastature. Možete da izaberete i tekst ili stavke koje su na raznim mestima. Na primer, možete da izaberete pasus na jednoj stranici i rečenicu na drugoj stranici.

Izbor celokupnog teksta

 1. Kliknite bilo gde unutar dokumenta.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + A na tastaturi da biste izabrali sav tekst u dokumentu.

Izbor određenog teksta

Možete da izaberete i određenu reč, liniju teksta ili više pasusa.

 1. Postavite kursor ispred prvog slova reči, rečenice ili pasusa koje želite da izaberete.

 2. Kliknite i držite dok prevlačite kursor da biste izabrali željeni tekst.

Drugi načini za izbor teksta

 • Da biste izabrali jednu reč, brzo kliknite dvaput na tu reč.

 • Da biste izabrali red teksta, postavite kursor na početak reda i pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + strelica nadole.

 • Da biste izabrali pasus, postavite kursor na početak pasusa i pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + strelica nadole.

Podrška za Office 2010 se uskoro završava

Izvršite nadogradnju na Microsoft 365 da biste radili bilo gde sa bilo kog uređaja i da biste nastavili da dobijate podršku.

Nadogradite odmah

Izbor teksta pomoću miša

Izbor teksta u telu dokumenta

Napomene: Da biste izabrali ceo dokument, uradite nešto od sledećeg:

 • Na kartici Početak, u grupi Uređivanje izaberite stavku Izaberi, a zatim izaberite stavku Izaberi sve.

 • Premeštanje pokazivača nalevo od bilo kog teksta dok se ne pretvori u strelicu koja pokazuje nadesno, a zatim trostruko kliknite.

Da biste izabrali

Uradite sledeće

Bilo koja količina teksta

Kliknite na mesto gde želite da započnete izbor, držite pritisnut levi taster miša, a zatim prevucite pokazivač iznad teksta koji želite da izaberete.

Jednu reč

Kliknite dvaput bilo gde u reč.

Red teksta

Premestite pokazivač levo od linije dok se ne promeni na strelicu koja pokazuje nadesno, a zatim kliknite na dugme.

Rečenica

Držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite bilo gde u rečenici.

Pasus

Kliknite dvaput bilo gde u pasusu.

Više pasusa

Premestite pokazivač levo od prvog pasusa dok se ne promeni na strelicu koja pokazuje nadesno, a zatim pritisnite i držite levi taster miša dok prevlačite pokazivač nagore ili nadole.

Veliki blok teksta

Kliknite na početak izbora, pomerite se do kraja izbora, a zatim držite pritisnut taster SHIFT i kliknite na mesto gde želite da se izbor završi.

Ceo dokument

Premeštanje pokazivača nalevo od bilo kog teksta dok se ne promeni na strelicu koja pokazuje nadesno, a zatim trostruko kliknite.

Zaglavlja i podnožja

U prikaz rasporeda za štampanje, kliknite dvaput na zatamnjeni tekst zaglavlja ili podnožja. Premestite pokazivač levo od zaglavlja ili podnožja dok se ne promeni na strelicu koja pokazuje nadesno, a zatim kliknite na dugme.

Fusnote i endnote

Kliknite na tekst fusnote ili endnote, premestite pokazivač levo od teksta dok se ne promeni na strelicu koja pokazuje nadesno, a zatim kliknite na dugme.

Vertikalni blok teksta

Držite pritisnut taster ALT dok prevlačite pokazivač iznad teksta.

Okvir za tekst ili okvir

Premestite pokazivač na ivicu okvira ili okvira za tekst dok se ne pretvori u dvostruku strelicu, a zatim kliknite na dugme.

Izbor stavki u tabeli

Da biste izabrali

Uradite sledeće

Sadržaj ćelije

Kliknite na ćeliju. U okviru Alatke za tabelu izaberite karticu Raspored. U grupi Tabela kliknite na dugme Izaberi, a zatim izaberite stavku izbor ćelije.

Sadržaj niza

Kliknite na nju. U okviru Alatke za tabelu izaberite karticu Raspored. U grupi Tabela kliknite na dugme Izaberi, a zatim izaberite stavku Izaberi redove.

Sadržaj kolone

Kliknite na kolonu. U okviru Alatke za tabelu izaberite karticu Raspored. U grupi Tabela kliknite na dugme Izaberi, a zatim izaberite stavku Izbor kolone.

Sadržaj više ćelija, redova ili kolona

Kliknite u ćeliju, red ili kolonu, a zatim držite pritisnut levi taster miša dok prevlačite na sve ćelije, redove ili kolone koje sadrže sadržaj koji želite da izaberete. Da biste izabrali sadržaj ćelija, redova ili kolona koji se ne nalaze jedan pored drugog, kliknite na prvu ćeliju, red ili kolonu, pritisnite taster CTRL, a zatim kliknite na dodatne ćelije, redove ili kolone koje sadrže sadržaj koji želite da izaberete.

Sadržaj cele tabele

Kliknite unutar tabele. U okviru Alatke za tabelu izaberite karticu Raspored. U grupi Tabela kliknite na dugme Izaberi, a zatim izaberite stavku Izaberi tabelu.

Izbor teksta na raznim mestima

Možete da izaberete tekst ili stavke u tabeli koje se ne nalaze jedan pored drugog. Na primer, možete da izaberete pasus na jednoj stranici i rečenicu na drugoj stranici.

 1. Izaberite tekst ili stavku u tabeli.

 2. Držite pritisnut taster CTRL dok birate bilo koji dodatni tekst ili stavku u tabeli.

Izbor teksta u prikazu strukture

Da biste prikazali dokument u prikazu strukture, kliknite na karticu Prikaz , a zatim izaberite stavku Obris u grupi Prikazi dokumenta .

Da biste izabrali

Premeštanje pokazivača ka

Naslov

Levo od naslova dok se ne promeni na strelicu koja pokazuje nadesno, a zatim kliknite na dugme.

Naslov, njegov podnaslov i telo teksta

Levo od naslova dok se ne promeni na strelicu koja pokazuje nadesno, a zatim kliknite dvaput na stavku.

Pasus tela teksta

Levo od pasusa dok se ne promeni na strelicu koja pokazuje nadesno, a zatim kliknite na dugme.

Više naslova ili pasusa tela teksta

Levo od teksta dok se ne promeni na strelicu koja pokazuje nadesno, a zatim prevucite nagore ili nadole.

Napomene: 

 • U prikazu strukture, kada jednom kliknete sa leve strane pasusa, izabre ceo pasus umesto jednog reda.

 • Ako izaberete naslov koji uključuje skupljeni podređeni tekst, skupljeni tekst će takođe biti izabran (čak i ako nije vidljiv). Sve promene koje izvršite na naslovu – kao što je pomeranje, kopiranje ili brisanje – takođe utiču na skupljeni tekst.

Izbor teksta pomoću tastature

Izbor teksta u telu dokumenta

Napomena: Da biste izabrali ceo dokument, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + A.

Da biste izabrali

Uradite sledeće

Jedan znak nadesno

Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + strelica nadesno.

Jedan znak nalevo

Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + strelica nalevo.

Riječ od početka do kraja

Postavite mesto umetanja na početak reči, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + strelica nadesno.

Riječ od kraja do početka

Premestite pokazivač na kraj reči, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + strelica nalevo.

Red od početka do kraja

Pritisnite taster HOME, a zatim kombinaciju tastera SHIFT + END.

Red od kraja do početka

Pritisnite taster END, a zatim kombinaciju tastera SHIFT + HOME.

Nadole za jedan red

Pritisnite taster END, a zatim pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + strelica nadole.

Nagore za jedan red

Pritisnite taster HOME, a zatim kombinaciju tastera SHIFT + strelica nagore.

Pasus od početka do kraja

Premestite pokazivač na početak pasusa, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + strelica nadole.

Pasus od završetka do početka

Premestite pokazivač na kraj pasusa, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + strelica nagore.

Dokument sa kraja na početak

Premestite pokazivač na kraj dokumenta, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + HOME.

Dokument od početka do kraja

Premestite pokazivač na početak dokumenta, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + END.

Od početka prozora do kraja

Premestite pokazivač na početak prozora, a zatim pritisnite kombinaciju tastera ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN.

Ceo dokument

Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+A.

Vertikalni blok teksta

Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + F8, a zatim koristite tastere sa strelicama. Pritisnite taster ESC da biste isključili režim izbora.

Najbliži znak

Pritisnite taster F8 da biste uključili Režim izbora, a zatim pritisnite taster strelica nalevo ili strelica nadesno. Pritisnite taster ESC da biste isključili režim izbora.

Reč, rečenica, pasus ili dokument

Pritisnite taster F8 da biste uključili Režim izbora, a zatim pritisnite taster F8 jednom da biste izabrali reč, dvaput da biste izabrali rečenicu, tri puta da biste izabrali pasus, ili četiri puta da biste izabrali dokument. Pritisnite taster ESC da biste isključili režim izbora.

Izbor stavki u tabeli

Da biste izabrali

Uradite sledeće

Sadržaj ćelije nadesno

Pritisnite taster TAB.

Sadržaj ćelije nalevo

Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+TAB.

Sadržaj susednih ćelija

Držite pritisnut taster SHIFT dok često pritiskate taster sa strelicom, dok ne izaberete sadržaj svih željenim ćelijama.

Sadržaj kolone

Kliknite na gornju ili donju ćeliju kolone. Držite pritisnut taster SHIFT i pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne izaberete sadržaj kolone.

Sadržaj cele tabele

Kliknite na tabelu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera ALT + 5 na numeričkoj tastaturi (sa znakom NUM LOCK isključeno).

Zaustavljanje izbora cele reči

 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Opcije.

 2. Izaberite stavku Više opcija.

 3. U okviru Opcije uređivanjaopozovite izbor u polju za potvrdu pored stavke kada izaberete stavku automatski Izaberi celu reč.

Izbor teksta pomoću miša

Izbor teksta u telu dokumenta

Napomena: Da biste izabrali ceo dokument, uradite nešto od sledećeg:

 • Na kartici Početak, u grupi Uređivanje izaberite stavku Izaberi, a zatim izaberite stavku Izaberi sve.

  Slika trake u programu Word

 • Premeštanje pokazivača nalevo od bilo kog teksta dok se ne pretvori u strelicu koja pokazuje nadesno, a zatim trostruko kliknite.

Da biste izabrali

Uradite sledeće

Bilo koja količina teksta

Kliknite na mesto gde želite da započnete izbor, držite pritisnut levi taster miša, a zatim prevucite pokazivač iznad teksta koji želite da izaberete.

Jednu reč

Kliknite dvaput bilo gde u reč.

Red teksta

Premestite pokazivač levo od linije dok se ne promeni na strelicu koja pokazuje nadesno, a zatim kliknite na dugme.

Rečenica

Držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite bilo gde u rečenici.

Pasus

Kliknite dvaput bilo gde u pasusu.

Više pasusa

Premestite pokazivač levo od prvog pasusa dok se ne promeni na strelicu koja pokazuje nadesno, a zatim pritisnite i držite levi taster miša dok prevlačite pokazivač nagore ili nadole.

Veliki blok teksta

Kliknite na početak izbora, pomerite se do kraja izbora, a zatim držite pritisnut taster SHIFT i kliknite na mesto gde želite da se izbor završi.

Ceo dokument

Premeštanje pokazivača nalevo od bilo kog teksta dok se ne promeni na strelicu koja pokazuje nadesno, a zatim trostruko kliknite.

Zaglavlja i podnožja

U prikaz rasporeda za štampanje, kliknite dvaput na zatamnjeni tekst zaglavlja ili podnožja. Premestite pokazivač levo od zaglavlja ili podnožja dok se ne promeni na strelicu koja pokazuje nadesno, a zatim kliknite na dugme.

Fusnote i endnote

Kliknite na tekst fusnote ili endnote, premestite pokazivač levo od teksta dok se ne promeni na strelicu koja pokazuje nadesno, a zatim kliknite na dugme.

Vertikalni blok teksta

Držite pritisnut taster ALT dok prevlačite pokazivač iznad teksta.

Okvir za tekst ili okvir

Premestite pokazivač na ivicu okvira ili okvira za tekst dok se ne pretvori u dvostruku strelicu, a zatim kliknite na dugme.

Izbor stavki u tabeli

Da biste izabrali

Uradite sledeće

Sadržaj ćelije

Kliknite na ćeliju. U okviru Alatke za tabelu izaberite karticu Raspored. U grupi Tabela kliknite na dugme Izaberi, a zatim izaberite stavku izbor ćelije.

Sadržaj niza

Kliknite na nju. U okviru Alatke za tabelu izaberite karticu Raspored. U grupi Tabela kliknite na dugme Izaberi, a zatim izaberite stavku Izaberi redove.

Sadržaj kolone

Kliknite na kolonu. U okviru Alatke za tabelu izaberite karticu Raspored. U grupi Tabela kliknite na dugme Izaberi, a zatim izaberite stavku Izbor kolone.

Sadržaj više ćelija, redova ili kolona

Kliknite u ćeliju, red ili kolonu, a zatim držite pritisnut levi taster miša dok prevlačite na sve ćelije, redove ili kolone koje sadrže sadržaj koji želite da izaberete. Da biste izabrali sadržaj ćelija, redova ili kolona koji se ne nalaze jedan pored drugog, kliknite na prvu ćeliju, red ili kolonu, pritisnite taster CTRL, a zatim kliknite na dodatne ćelije, redove ili kolone koje sadrže sadržaj koji želite da izaberete.

Sadržaj cele tabele

Kliknite unutar tabele. U okviru Alatke za tabelu izaberite karticu Raspored. U grupi Tabela kliknite na dugme Izaberi, a zatim izaberite stavku Izaberi tabelu.

Izbor teksta na raznim mestima

Možete da izaberete tekst ili stavke u tabeli koje se ne nalaze jedan pored drugog. Na primer, možete da izaberete pasus na jednoj stranici i rečenicu na drugoj stranici.

 1. Izaberite tekst ili stavku u tabeli.

 2. Držite pritisnut taster CTRL dok birate bilo koji dodatni tekst ili stavku u tabeli.

Izbor teksta u prikazu strukture

Da biste prikazali dokument u prikazu strukture, kliknite na karticu Prikaz , a zatim izaberite stavku Obris u grupi Prikazi dokumenta .

Da biste izabrali

Premeštanje pokazivača ka

Naslov

Levo od naslova dok se ne promeni na strelicu koja pokazuje nadesno, a zatim kliknite na dugme.

Naslov, njegov podnaslov i telo teksta

Levo od naslova dok se ne promeni na strelicu koja pokazuje nadesno, a zatim kliknite dvaput na stavku.

Pasus tela teksta

Levo od pasusa dok se ne promeni na strelicu koja pokazuje nadesno, a zatim kliknite na dugme.

Više naslova ili pasusa tela teksta

Levo od teksta dok se ne promeni na strelicu koja pokazuje nadesno, a zatim prevucite nagore ili nadole.

Napomene: 

 • U prikazu strukture, kada jednom kliknete sa leve strane pasusa, izabre ceo pasus umesto jednog reda.

 • Ako izaberete naslov koji uključuje skupljeni podređeni tekst, skupljeni tekst će takođe biti izabran (čak i ako nije vidljiv). Sve promene koje izvršite na naslovu – kao što je pomeranje, kopiranje ili brisanje – takođe utiču na skupljeni tekst.

Izbor teksta pomoću tastature

Izbor teksta u telu dokumenta

Napomena: Da biste izabrali ceo dokument, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + A.

Da biste izabrali

Uradite sledeće

Jedan znak nadesno

Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + strelica nadesno.

Jedan znak nalevo

Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + strelica nalevo.

Riječ od početka do kraja

Postavite mesto umetanja na početak reči, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + strelica nadesno.

Riječ od kraja do početka

Premestite pokazivač na kraj reči, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + strelica nalevo.

Red od početka do kraja

Pritisnite taster HOME, a zatim kombinaciju tastera SHIFT + END.

Red od kraja do početka

Pritisnite taster END, a zatim kombinaciju tastera SHIFT + HOME.

Nadole za jedan red

Pritisnite taster END, a zatim pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + strelica nadole.

Nagore za jedan red

Pritisnite taster HOME, a zatim kombinaciju tastera SHIFT + strelica nagore.

Pasus od početka do kraja

Premestite pokazivač na početak pasusa, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + strelica nadole.

Pasus od završetka do početka

Premestite pokazivač na kraj pasusa, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + strelica nagore.

Dokument sa kraja na početak

Premestite pokazivač na kraj dokumenta, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + HOME.

Dokument od početka do kraja

Premestite pokazivač na početak dokumenta, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + END.

Od početka prozora do kraja

Premestite pokazivač na početak prozora, a zatim pritisnite kombinaciju tastera ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN.

Ceo dokument

Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+A.

Vertikalni blok teksta

Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + F8, a zatim koristite tastere sa strelicama. Pritisnite taster ESC da biste isključili režim izbora.

Najbliži znak

Pritisnite taster F8 da biste uključili Režim izbora, a zatim pritisnite taster strelica nalevo ili strelica nadesno. Pritisnite taster ESC da biste isključili režim izbora.

Reč, rečenica, pasus ili dokument

Pritisnite taster F8 da biste uključili Režim izbora, a zatim pritisnite taster F8 jednom da biste izabrali reč, dvaput da biste izabrali rečenicu, tri puta da biste izabrali pasus, ili četiri puta da biste izabrali dokument. Pritisnite taster ESC da biste isključili režim izbora.

Izbor stavki u tabeli

Da biste izabrali

Uradite sledeće

Sadržaj ćelije nadesno

Pritisnite taster TAB.

Sadržaj ćelije nalevo

Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+TAB.

Sadržaj susednih ćelija

Držite pritisnut taster SHIFT dok pritiskate odgovarajući taster sa strelicom dok ne izaberete sadržaj svih ćelija koje želite.

Sadržaj kolone

Kliknite na gornju ili donju ćeliju kolone. Držite pritisnut taster SHIFT dok pritiskate taster sa strelicom nagore ili strelicom nadole dok ne izaberete sadržaj kolone.

Sadržaj cele tabele

Kliknite na tabelu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera ALT + 5 na numeričkoj tastaturi (sa znakom NUM LOCK isključeno).

Zaustavljanje izbora cele reči

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Opcije programa Word.

 2. Izaberite stavku Više opcija.

 3. U okviru Opcije uređivanjaopozovite izbor u polju za potvrdu pored stavke kada izaberete stavku automatski Izaberi celu reč.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×