Dijalog „Napredno podešavanje štampača“ u programu Publisher

Koristite ove opcije u programu Publisher da biste kontrolisali široki opseg alatki za štampanje, kao što su postavljanje štampača pomoću čarobnjaka tako da možete lako da štampate koverte i dvostrane publikacije, odvojeno štampanje ploča boja i uključivanje oznaka štampača.

Kartica „Separacije“

Odeljak „Izlaz“

Izaberite postavke koje određuju da li štampate kompoziciju ili separacije, koje ploče treba štampati i rezoluciju štampanja.

Štampaj boje kao     Izaberite neku od ovih opcija da biste odredili model boje:

 • Složene RGB boje     Izaberite ovu opciju da biste štampali kompoziciju čije su boje definisane RGB modelom boja. Ovo je preporučena opcija za štampanje na računarima.

 • Složena skala sivih tonova     Izaberite ovu opciju da biste štampali kompoziciju čije su boje definisane kao nijanse sive.

 • Složene CMYK boje     Izaberite ovu opciju da biste štampali kompoziciju čije su boje definisane CMYK (cijan, magenta, žuta, crna) modelom boja.

  • Da biste omogućili opciju CMYK, morate da imate štampač u boji PostScript nivoa 2 ili noviji povezan sa računarom.

  • Ako u dijalogu Štampanje niste izabrali štampač u boji i izaberete tu opciju, pojavljuje se poruka da vas podseti da odaberete štampač u boji.

 • Separacije     Izaberite ovu opciju da biste štampali posebnu ploču za svako mastilo koje se koristi u publikaciji.

  Napomena: Ako izaberete opciju Separacije, omogućavaju se opcije Ne štampaj prazne ploče i Ekran sa polutonovima.

  Ove ploče     Izaberite neku od ovih opcija da biste definisali mastila koja će se koristiti u procesu štampanja. Opcije u okviru Ekran sa polutonovima razlikuju se u zavisnosti od opcije koju izaberete na ovoj listi.

  Napomena: Ova opcija je omogućena samo ako ste izabrali stavku Separacije.

  • Sva definisana mastila     Izaberite ovu opciju da biste štampali posebnu ploču za svako mastilo koje ste definisali za publikaciju, bez obzira na to da li se ono koristi ili ne.

  • Samo korišćena mastila     Izaberite ovu opciju da biste štampali posebne ploče samo za ona mastila koja se koriste u publikaciji.

  • Konvertuj spot boje u procesne boje     Izaberite ovu opciju da biste konvertovali sve spot boje koje se koriste u publikaciji u ekvivalentne CMYK vrednosti i štampali te objekte kao deo separacija procesnih boja.

   Ne štampaj prazne ploče     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili štampanje ploča za mastilo koje se koristi u publikaciji, ali ne na određenoj stranici. Na primer, kada potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu, Publisher štampa samo ploču sa crnim mastilom za stranicu koja sadrži samo crni tekst. Publisher štampa ploče sa cijan, magenta, žutim i crnim mastilom za stranice koje sadrže fotografije u boji.

Rezolucija     Prikazane opcije se razlikuju u zavisnosti od štampača. Na primer, pored opcije (podrazumevano), druge rezolucije mogu da obuhvataju 525 x 525, 600 x 600, 1200 x 1200 ili 1800 x 1800. Rezolucije na listi obično su u tačkama po inču (tpi). U zavisnosti od štampača ili uređaja za fotoslog mogu da budu u tačkama po centimetru (tpc). Dostupne rezolucije zavise od upravljačkog programa štampača koji koristite. Štampači imaju unapred određene rezolucije koje ne mogu da se prilagođavaju. Neki štampači omogućavaju štampanje samo u jednoj rezoluciji.

Odeljak „Ekran sa polutonovima“

Izaberite postavke koje određuju linije po inču (lpi). Postavke se razlikuju u zavisnosti od toga koju ste opciju izabrali na listi Ove ploče.

Napomena: Ove opcije su omogućene samo ako izaberete stavku Separacije.

Koristi prilagođene postavke ispod     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste postavili prilagođene uglove rasterskih linija i učestalosti za ploče procesnih boja i spot boja. U zavisnosti od toga da li ste izabrali stavku Sva definisana mastila, Samo korišćena mastila ili Konvertuj spot boje u procesne boje, razlikuju se opcije za stavke Ploča za štampu, Učestalost i Ugao. Pitajte komercijalnog štampara da li treba da promenite podrazumevane opcije.

Ploča za štampu     Potvrdite izbor u poljima za potvrdu za ploče sa mastilom koje želite da odštampate.

Učestalost     Unesite prilagođenu učestalost rasterskih linija za sve ekrane i polutonove na bilo kojoj ploči.

Ugao     Unesite prilagođeni ugao rasterskih linija za sve ekrane i polutonove na bilo kojoj ploči.

Podrazumevana učestalost u programu Publisher iznosi 133 linija po inču (lpi). Podrazumevani uglovi u programu Publisher jesu sledeći:

 • Crna (K): 45 stepeni.

 • Cijan (C): 105 stepeni.

 • Magenta (M): 75 stepeni.

 • Žuta (Y): 90 stepeni.

 • Spot boje: Razlikuju se u zavisnosti od toga koliko ih se koristi. Publisher štampa prvu spot boju pod uglom od 45 stepeni. Druge spot boje štampaju se po d uglovima od 105, 75, 30, 60, 90, 135, 15, 165, 120 i 0 stepeni.

Kartica „Uspostavljanje početnih vrednosti za ovo“

Ako kliknete na ovo dugme, vratićete podrazumevane postavke za sve opcije na ovoj kartici.

Kartice „Postavke stranice“

Postavite oznake štampača koje želite da koristite. Te oznake se štampaju izvan stranice i to samo ako je veličina papira veća od veličine stranice publikacije.

Odeljak „Izlaz za štampu“

Izaberite položaj i obradu slika za izlaz. Efekte izbora tih opcija možete da vidite u okviru Uzorak.

Napomena: Sledeće opcije dostupne su samo za PostScript štampače:

 • Preokreni vertikalno     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste štampali vertikalno preslikanu sliku publikacije. Ova opcija se najčešće koristi prilikom štampanja na filmu, na uređaju za fotoslog, tako da se slika ispravno prikazuje kada je strana filma sa emulzijom okrenuta ka dole (na primer, prilikom upisa na štamparsku ploču).

 • Preokreni horizontalno     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste štampali horizontalno preslikanu sliku publikacije. Ova opcija se najčešće koristi prilikom štampanja na filmu, na uređaju za fotoslog, tako da se slika ispravno prikazuje kada je strana filma sa emulzijom okrenuta ka dole (na primer, prilikom upisa na štamparsku ploču).

 • Negativ     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste štampali negativ publikacije. Ova opcija se najčešće koristi prilikom štampanja na filmu, na uređaju za fotoslog, tako da se prikazuje pozitiv slike kada se ona upiše na štamparsku ploču.

Oblast „Uzorak“

Ovaj okvir prikazuje primer toga kako opcije koje izaberete utiču na slike i tekst. Na primer, ako izaberete opcije Preokreni horizontalno i Negativ, slika Uzorak prikazuje belu životinju koja trči nalevo iznad teksta koji je poravnat desno. Papir u pozadini je crn.

Odeljak „Oznake štampača“

Odaberite između mnoštva različitih oznaka štampača. Te oznake se štampaju izvan stranice i mogu da se štampaju samo ako je veličina papira veća od veličine stranice publikacije.

Napomena: Opcije Informacije o poslu, Registracione oznake i Trake gustine dostupne su samo ako ste izabrali stavku Složena skala sivih tonova, Separacije ili Složene CMYK boje u okviru Izlaz, na kartici Separacije. One nisu dostupne ako izaberete stavku Složene RGB boje.

 • Oznake za isecanje     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste štampali oznake koje pokazuju gde treba skratiti stranicu da bi se dobila nameravana veličina publikacije.

 • Informacije o poslu     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste štampali informacije o zadatku za štampanje na svakoj ploči. Informacije o poslu obuhvataju ime datoteke publikacije, datum njenog štampanja i broj stranice. Ako štampate separacije, informacije o poslu obuhvataju i to za koju boju mastila je ploča (cijan, magenta, žuta, crna ili spot boja).

 • Registracione oznake     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste štampali registracione oznake koje se koriste za poravnavanje (registrovanje) štampanja dve ili više štamparskih ploča na jednoj stranici.

 • Trake gustine     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste štampali traku gustine koja je izdeljena od 10 procenata ekrana do 100 procenata popune. Komercijalna štamparija tu traku koristi kako bi odredila odgovarajuće vreme ekspozicije za upisivanje na ploču i testirala razlivanje tačke na odštampanim stranicama.

 • Trake boja (samo CMYK i separacija)     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste štampali traku boje koju komercijalna štamparija koristi za proveru toga kako se neprozirna mrlja mastila štampa na stranici. Ta opcija je dostupna samo ako izaberete opciju Separacije ili Složene CMYK boje na kartici Separacije.

Stil oznake     Kliknite na ikonu da biste izabrali stil oznake.

Odeljak „Prekoračenja margine“

Odaberite da li da se dozvoljavaju prekoračenja margine i prikazuje veličina skraćivanja sa oznakama prekoračenja margine.

Napomena: Sledeće opcije dostupne su samo za PostScript štampače:

 • Dozvoli prekoračenja margine     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili da se objekti koji se prostiru izvan ivice stranice štampaju na do 1/8 inča izvan veličine stranice. Izbor u ovom polju za potvrdu podrazumevano je potvrđen.

 • Oznake prekoračenja margine     Ovo polje za potvrdu dostupno je samo ako izaberete opciju Dozvoli prekoračenja margine. Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste štampali oznake prekoračenja margine koje pokazuju oblast prekoračenja margine. Oznake prekoračenja margine štampaju se na 1/8 inča izvan oznaka za isecanje.

Kartica „Grafika i fontovi“

Izaberite na koji se način upravlja fontovima, rezolucijom i izrezivanjem slika i degradiranjem tokom štampanja.

Odeljak „Fontovi“

Koristi samo fontove publikacije     Izaberite ovu opciju da biste štampač ograničili na korišćenje samo verzije fonta koja se koristi u publikaciji.

Napomena: Postoje različite verzije istog fonta. Na primer, ako koristite standardni Times New Roman font, to možda neće biti potpuno isti font koji je ugrađen u stoni štampač. Ako koristite verzije fontova koje pruža Publisher, publikacija se štampa na očekivani način, a često i u većem kvalitetu nego kada dozvolite zamenske fontove.

Dozvoli da štampač zameni fontove     Izaberite ovu opciju da biste koristili ugrađene fontove štampača — bilo u memoriji samo za čitanje (ROM), radnoj memoriji (RAM) ili na čvrstom disku — koji se zovu isto kao fontovi koji se koriste u publikaciji. Ako izaberete tu opciju, datoteka se štampa brže jer je manja, ali to može da izmeni izgled publikacije.

Odeljak „Slike“

Štampaj sve slike u punoj rezoluciji     Izaberite ovu opciju da biste povezane slike štampali kao grafiku visoke rezolucije.

Štampaj povezane slike u niskoj rezoluciji     Izaberite ovu opciju da biste svaku povezanu sliku štampali pomoću grafičkog čuvara mesta niske rezolucije koji je uskladišten u publikaciji.

Nemoj da štampaš slike     izaberite ovu opciju da biste štampali okvir na mestu svake slike. Ta opcija je korisna kada želite da odštampate brzi probni otisak rasporeda koji pokazuje samo položaj slika.

Napomena: Ova opcija zamenjuje sve umetnute slike, bez obzira na to da li su povezane ili ugnežđene, ako i clip art. Automatski oblici i ukrasna ivica štampaju se uvek. Štampaju se i slike koje se koriste kao popuna za automatske oblike, okvire za tekst i WordArt, kao i slike koje se koriste kao pozadina stranice.

Odeljak „Izrezivanje i degradiranje slika“

Ove opcije nisu dostupne za komercijalne Složene RGB boje.

Napomena: Da biste izabrali stavku Složene CMYK boje, u dijalogu Štampanje mora da bude izabran štampač u boji PostScript nivoa 2 ili noviji.

Slike u boji i slike u sivim tonovima     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu za kvalitet štampanja, a zatim unesite opseg tačaka po inču (tpi) za slike u boji i slike u sivim tonovima. Podrazumevana maksimalna i minimalna vrednost razlikuju se za svaki metod štampanja. Na primer, podrazumevana minimalna vrednost za štampanje u viskom kvalitetu iznosi 300 tpi, a podrazumevana maksimalna vrednost iznosi 450 tpi.

Line art (1 bit)     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu za štampanje u višem kvalitetu, a zatim unesite opseg tačaka po inču (tpi) za line art. Podrazumevana minimalna vrednost iznosi 1200 tpi, a podrazumevana maksimalna vrednost iznosi 1500 tpi.

Kartica „Uspostavljanje početnih vrednosti za ovo“     Kliknite na ovo dugme da biste vratili podrazumevane postavke za sve opcije na ovoj kartici.

Kartica „Čarobnjak za podešavanje štampača“

Izaberite opcije na ovoj kartici da biste podesili štampač za ručno štampanje koverti ili dvostranih publikacija. Opcije u okviru Ručno ubacivanje papira za dvostranu štampu možete da izaberete da biste prilagodili postavke koje čarobnjak prikuplja.

Napomene: 

 • Kada prvi put štampate kovertu ili dvostranu publikaciju bez korišćenja čarobnjaka za podešavanje štampača, pojavljuje se poruka koja pita da li želite da koristite čarobnjak da biste prikupili postavke štampača za ubacivanje papira. Ako kliknete na dugme Da, čarobnjak podešava štampač.

 • Ako imate više štampača, pokrenite čarobnjak da biste prikupili postavke štampanja svakog štampača pre korišćenja štampača.

Čarobnjak za podešavanje dvostranog štampanja

Izaberite stavku Čarobnjak za podešavanje dvostranog štampanja da biste pokrenuli čarobnjak od šest koraka koji vam pomaže da ispravno štampate dvostrane publikacije. Koraci obuhvataju prepoznavanje načina na koji štampač prihvata papir i pokretanje testa da biste se uverili da se publikacija štampa na očekivani način. Pošto pokrenete čarobnjak, on će automatski koristiti postavke štampača za sve zadatke dvostranog (dupleks) štampanja.

Napomene: 

 • Čarobnjak morate da pokrenete za svaki novi štampač koji instalirate pre štampanja dvostrane publikacije.

 • Ako imate stoni štampač koji nema mogućnosti dvostranog štampanja, pokrenite čarobnjak za podešavanje dvostranog štampanja, a zatim ručno odštampajte dvostranu publikaciju.

Ručno ubacivanje papira za dvostranu štampu

Kada pokrenete čarobnjak za podešavanje dvostranog štampanja, možete da prilagodite postavke štampača koje je čarobnjak prikupio da biste mogli ručno da štampate dvostranu publikaciju.

Važno: Nemojte da menjate te postavke ako niste napredni korisnik. Promena postavki može da dovede do neuspešnog zadatka štampanja.

Ubacuj papir iz     

Izaberite opciju da biste naznačili da li štampač uzima papir iz ležišta na dnu ili na vrhu štampača.

Ubacuj papir sa strane     

 • Duga ivica     Izaberite ovu opciju ako štampač ubacuje papir duž duge ivice (položeni položaj).

 • Kratka ivica     Izaberite ovu opciju ako štampač ubacuje papir duž kratke ivice (uspravni položaj).

Rotacija listova papira     

 • 0 stepeni     Izaberite ovu opciju ako papir možete ponovo da ubacite u istom pravcu kao prvu stranu dvostrane stranice.

 • 180 stepeni     Izaberite ovu opciju ako treba da rotirate papir horizontalno za 180 stepeni pre nego što ga ponovo ubacite za dvostrano štampanje.

Ubacivanje papira sa prednje strane     

 • Licem nagore    Izaberite ovu opciju ako štampač štampa stranicu licem nagore.

 • Licem nadole     Izaberite ovu opciju ako štampač štampa stranicu licem nadole.

Ubacivanje papira sa zadnje strane     

 • Licem nadole     Izaberite ovu opciju ako štampač štampa stranicu licem nadole.

 • Licem nagore     Izaberite ovu opciju ako štampač štampa stranicu licem nagore.

Redosled štampe na zadnjoj strani     

 • Preokreni     Izaberite ovu opciju da biste publikaciju štampali obrnuto (efekat ogledala).

 • Normalno     Izaberite ovu opciju da biste normalno štampali publikaciju.

Dijalog „Podešavanje koverte“

Kliknite na dugme Dijalog „Podešavanje koverte“ da biste prikazali dijalog Podešavanje koverte koji možete da koristite za štampanje koverata. Imajte na umu da je ovaj dijalog dostupan samo u programu Publisher 2007.

Kartica „Uspostavljanje početnih vrednosti za ovo“

Ako kliknete na ovo dugme, vratićete podrazumevane postavke samo za opcije dijaloga Ručno ubacivanje papira za dvostranu štampu i Podešavanje koverte. Time se ne uspostavljaju početne vrednosti za opcije čarobnjaka za podešavanje dvostranog štampanja.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×