Dodatak izjavi o privatnosti za Microsoft Lync 2010

Poslednje ažuriranje: oktobar 2010..

Sadržaj

Dodatak izjavi o privatnosti za Microsoft Lync 2010

Ova stranica je dodatak uz izjavu o privatnosti za Microsoft Lync proizvode. Pročitajte izjavu o privatnosti za Microsoft Lync proizvode i ovaj dodatak da biste razumeli načine prikupljanja podataka i njihovog korišćenja u vezi sa određenim Microsoft Lync proizvodom ili uslugom.

Ovaj dodatak izjavi o privatnosti odnosi se na primenu i upotrebu Microsoft Lync 2010 softvera komunikacija koji se koristi u vašoj mreži ili u mreži vašeg preduzeća. Ako koristite Microsoft Lync Server 2010 kao uslugu (drugim rečima, ako treće lice [na primer Microsoft] hostuje servere na kojima se softver pokreće) informacije će biti prenete tom trećem licu. Da biste saznali više o korišćenju vaših podataka koji se iz preduzeća prenose trećem licu, obratite se administratoru preduzeća ili dobavljaču usluga.

Arhiviranje

Svrha ove funkcije: Arhiviranje dozvoljava vašem administratoru da arhivira razgovore tokom razmene trenutnih poruka, aktivnosti i sadržaj vezane za sastanak, i karakteristike korišćenja, kao što su prijavljivanje korisnika i započinjanje i pridruživanje razgovorima.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Arhiviranje skladišti sadržaj razgovora tokom razmene trenutnih poruka, informacije o vašem korišćenju trenutnih poruka, sadržaj sastanka i informacije o sastanku na serveru koji konfiguriše vaš administrator. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Vaš administrator može da koristi ovu informaciju da administrira upotrebu programa Lync 2010 vašeg preduzeća.

Izbor/kontrola: Arhiviranje je podrazumevano isključeno i mora ga uključiti administrator preduzeća. Trebalo bi da pregledate smernice vaše kompanije o korišćenju i praćenju podataka da biste utvrdili da li arhiviranje može biti omogućeno.

Feed o aktivnostima

Svrha ove funkcije: Feed o aktivnostima vam omogućava da vidite „novosti na društvenim mrežama“ od kontakata koji se nalaze na vašem spisku kontakata. Funkcija vam omogućava da prikažete drugim osobama nedavne lične beleške, promene slike, promene zvanja ili lokacije kancelarije.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Kroz prisustvo ćete objaviti ove informacije u programu Lync:

 • Vreme ažuriranja vaše poslovne slike (iz poslovnog direktorijuma preduzeća, na primer usluge domena funkcije Active Directory)

 • Veb sliku (koju otpremite i želite da je drugi vide) sa ažuriranim vremenom

 • Vreme promene vaše poslovne titule

 • Vreme promene lokacije vaše poslovne kancelarije

 • Istorija poslednjih nekoliko ličnih beležaka koje ste objavili

 • Beleška „Odsutan iz kancelarije“ iz sistema Microsoft Exchange Server

Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: ove informacije će se deliti sa kontaktima na vašem spisku kontakata koji prikazuju feed o aktivnostima i nalaze se u odnosima privatnosti „Porodica i prijatelji“, „Radna grupa“, „Kolege“ ili „Spoljni kontakti“.

Izbor/kontrola:

Deljenje gorenavedenih informacija možete kontrolisati na sledeći način: 

 1. Iz menija Alatke izaberite stavku Opcije

 2. Na kartici Lično, u okviru Feed o aktivnostima uključite ili isključite deljenje ovih novosti.  Ako su postavljene, u feedu o aktivnostima će se pojaviti vaša trenutna lična beleška i trenutna beleška o odsustvu iz kancelarije. Ako ne želite da prikažete informacije u okviru lične beleške, možete jednostavno da ostavite polje za belešku prazno.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Usluga testiranja zvuka

Svrha ove funkcije: Dugme „Proveri kvalitet poziva“ vam omogućava probni poziv u programu Lync gde možete proveriti kvalitet glasa pri pozivu. Omogućava vam da čujete kako biste zvučali pri pravom pozivu. Nakon probnog poziva usluga testiranja zvuka će vam ponuditi da snimite uzorak glasa nakon zvučnog signala. Uzorak vašeg glasa će biti sniman tokom prethodno definisanog perioda (na primer 5 sekundi) i onda će vam biti pušten. Ako je mreža lošija od optimalne ili ako postavka uređaja nije dobra, to će se videti iz ovog snimka.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako se odlučite za probni poziv, usluga testiranja zvuka snima vaš glas nakon odziva. Uzorci glasa se brišu nakon razgovora. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Snimak glasa je za vašu ličnu upotrebu da proverite kako biste zvučali pri pravom pozivu i da vam pokaže da je vaš uređaj ispravno postavljen i spreman za pozivanje. Korisnik može da čuje snimak svog glasa i odredi da li je spreman/a za pravi poziv tako što će utvrditi da je uređaj funkcionalan i da se zvuk ispravno emituje.

Izbor/kontrola: Ako ne želite da snimite uzorak glasa, možete odabrati da preskočite probni poziv. Probni poziv možete uputiti na sledeći način:

 1. Iz menija Alatke izaberite stavku Opcije

 2. Na kartici Audio uređaj, kliknite na dugme Proveri kvalitet poziva i sledite uputstva.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Evidencije poziva

Svrha ove funkcije: Evidencije poziva vam omogućavanju da uskladištite zapis Lync glasovnih poziva u Microsoft Outlook fascikli.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Informacije o vašim govornim pozivima, kao što su vreme početka, vreme završetka, trajanje i učesnici poziva, biće skladišteni u fascikli „Istorija razgovora“ u programu Outlook. Vi ili administrator vašeg preduzeća možete evidentirati temu sastanka i lokaciju tako što ćete na kartici „Lično“ u dijalogu „Opcije“ izabrati Outlook za ličnog upravljača informacijama. Evidencije poziva ne skladište sadržaj glasovnih poziva. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Možete koristiti ovu informaciju da biste pregledali istoriju govornih poziva.

Izbor/kontrola: funkcija Evidencija poziva podrazumevano je uključena. Ako vam administrator nije onemogućio da kontrolišete evidencije poziva, možete izmeniti postavke na sledeći način:

 1. Iz menija Alatke izaberite stavku Opcije

 2. U okviru kartice Lično, opozovite izbor u polju za potvrdu Sačuvaj evidencije mojih poziva u fascikli Outlook istorija razgovora.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Delegiranje poziva

Svrha ove funkcije: Delegiranje poziva vam omogućava da dodelite neke delegate, a zatim da oni umesto vas upućuju i odgovaraju na pozive, podešavaju i pridružuju se sastancima na mreži.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Kada vaši delegati umesto vas odgovore na poziv, dobićete e-poruku koja vas obaveštava o ovom događaju. Korporaciji Microsoft se ne šalju informacije.

Upotreba informacija: ovu funkciju možete koristiti za rad sa delegatima radi upravljanja rasporedom i sastancima i/ili za praćenje delegata koji upućuju pozive i odgovaraju na njih umesto vas (ili u vaše ime).

Izbor/kontrola: Delegiranje poziva je podrazumevano isključeno ali ga može uključiti ili isključiti administrator preduzeća. Ako je uključeno, možete postaviti delegate na sledeći način:

 1. Iz menija Alatke izaberite stavku Opcije

 2. Na kartici Prosleđivanje poziva , kliknite Istovremeno pozivaj ili Prosledi moje pozive na, a zatim na padajućoj listi izaberite stavku Moji delegati.

 3. Ako nemate konfigurisane delegate, klikniteDodaj, a zatim izaberite ljude koje želite da postavite kao svoje delegate.

 4. U dijalogu Delegati kliknite na dugme U redu.

 5. U dijalogu Prosleđivanje poziva kliknite na dugme U redu.

  Napomene: 

  • Korisnici koje ste postavili kao delegate će dobiti obaveštenje o tome da su postavljeni kao vaši delegati u programu Lync.

  • Administrator preduzeća može da podesi sinhronizaciju delegata u Exchange kalendaru sa sistemom Lync Server 2010. Kada se omoguće, delegati u Exchange kalendaru sa odgovarajućim dozvolama (jednakim dozvolama autora rukopisa ili većim) biće automatski dodati kao vaši delegati u programu Lync. Međutim, to ne menja vaše postavke prosleđivanja poziva.

Prosleđivanje poziva

Svrha ove funkcije: Prosleđivanje poziva vam omogućava da odredite osobu ili broj na koji će se prosleđivati vaši pozivi kada ste nedostupni ili niste za radnim stolom.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Možete koristiti ovu funkciju da prosledite poziva na osobu ili broj kada ste nedostupni ili niste na svojoj primarnoj lokaciji.

Izbor/kontrola: Opcije prosleđivanja poziva su vam dostupne samo ako ih je vaš administrator preduzeća omogućio za vašu organizaciju. Ako je administrator preduzeća omogućio ovu funkciju za vašu organizaciju, ona je podrazumevano isključena na vašem Lync klijentu radne površine. Konfigurišete prosleđivanje poziva na kroz sledeće korake:

 1. Iz menija Alatke, izaberite Postavke prosleđivanja poziva ILI izaberite Opcije i onda kliknite na Prosleđivanje poziva.

 2. U okviru Prosleđivanje poziva, izaberite Prosledi moje pozive, a zatim uradite jedno od sledećeg:

  • Izaberite stavku Govorna pošta i kliknite na dugme U redu.

  • Izaberite Novi broj ili kontakt. U dijalogu Izaberi kontakt ili broj izaberite kontakt, tražite kontakt ili unesite novi broj telefona na koji treba proslediti pozive, a onda kliknite na dugme U redu. Ponovo kliknite na dugme U redu .

  • Izaberite Moji delegati. U dijalogu Prosleđivanje poziva - delegati, konfigurišite delegate u skladu sa uputstvima u odeljku Delegiranje poziva u ovom dokumentu, a zatim kliknite na dugme U redu. Ponovo kliknite na dugme U redu .

Važno:  Kada konfigurišete prosleđivanje poziva u programu Lync 2010, dolazni pozivi će biti prosleđeni na broj koji ste podesili. Kada je poziv povezan, broj na koji ste prosledili vaše pozive će se prikazati pozivaocu. Ovo je slučaj samo kada se radi o međusobnim pozivima preko programa Lync.

ID pozivaoca na spisku učesnika sastanka

Svrha ove funkcije: Spisak učesnika prikazuje spisak svih učesnika sastanka.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Kada se uključujete u konferencijski poziv biranjem, telefonski broj sa kog zovete (ID pozivaoca) će se prikazati svim učesnicima. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Osobe na sastanku mogu koristiti ovu informaciju da bi razlikovali različite učesnike koji su se pridružili sastanku putem telefona.

Izbor/kontrola:

ID pozivaoca se podrazumevano prikazuje i preuzima se od telefonske kompanije. Možete odabrati da ne delite svoj telefonski broj tako što ćete blokirati svoj ID pozivaoca pri upućivanju telefonskog poziva.

 • Da biste trajno blokirali vaš ID pozivaoca, obratite se vašoj lokalnoj telefonskoj kompaniji.

 • Ako je funkcionalnost dostupna u vašoj oblasti, možete uneti poseban kod pre biranja telefonskog broja da biste blokirali vaš ID pozivaoca za pojedinačan poziv. Molimo obratite se vašoj lokalnoj telefonskoj kompaniji za uputstva.

Evidentiranje na strani klijenta

Svrha ove funkcije: Evidentiranje na strani klijenta vam omogućava da u korisničkom profilu na računaru evidentirate Lync informacije o upotrebi. Informacije se mogu koristiti za rešavanje svih problema do kojih može doći u vezi sa programom.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako vaš administrator omogući evidentiranje na strani klijenta, informacije poput sledećih će biti uskladištene na vaš računar: tema sastanka, lokacija, session initiation protocol (SIP) poruke, odgovori na vaše Lync pozive, informacije o primaocu i pošiljaocu svake Lync poruke, putanja poruke, vaša lista kontakata, informacije o prisustvu, imena svih programa koje delite, imena svih priloga koje delite, imena svih Microsoft PowerPoint datoteka koje delite, imena belih tabli koje delite, imena svih anketa koje delite, anketna pitanja koja su podeljena i indeks opcije za koju ste glasali. Sadržaj Lync razgovora se ne skladišti. Nijedna informacija se ne šalje automatski korporaciji Microsoft, ali možete odabrati da ručno pošaljete ove informacije.

Upotreba informacija: Evidencije na strani klijenta se mogu koristiti u rešavanju problema sa programom Lync.

Izbor/kontrola: evidentiranje na strani klijenta podrazumevano je isključeno i mora ga uključiti administrator preduzeća. Ako vam administrator nije onemogućio da kontrolišete evidenciju, možete izmeniti postavke na sledeći način:

 1. Iz menija Alatke izaberite stavku Opcije

 2. Na kartici Opšte, kliknite na Uključi evidentiranje u programu Lync i na Uključi evidentiranje Windows događaja za program Lync.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Prikupi evidenciju

Svrha ove funkcije: prikupljanje evidencije vam omogućava da sakupite Lync evidenciju tako da Microsoft može da istraži sve probleme sa zvukom, slikom i povezivanjem na koje možete naići.

Prikupljene, obrađene ili prenesene informacije: Ako kliknete na dugme Sakupi evidenciju, biće Prikupljene sledeće informacije:

 • Lync evidencije koje sadrže vašu listu kontakata i informacije o prethodnim sesijama razgovora. Sadržaj razgovora putem trenutnih poruka se ne nalazi u ovim evidencijama.

 • Zvučni parametri, kao što su nivo signala govora i nivo buke

 • Uslovi na mreži

 • Podešavanje uređaja

 • Informacije i verzija operativnog sistema

 • Programi koji su pokrenuti na vašem računaru kao što su Outlook i Windows Internet Explorer

Ako vi to odaberete, i sledeće informacije će biti Prikupljene:

 • Snimak od 30 sekundi vašeg poslednjeg poziva

 • Snimak ekrana vašeg računara

Moraćete ručno da otpremite evidencije prema uputstvima vašeg administratora preduzeća. Administrator preduzeća će ih poslati korporaciji Microsoft u cilju rešavanja problema.

Upotreba informacija: Informacije koje su Prikupljene sa vašeg računara će biti upotrebljene za rešavanje problema na koje ste naišli i za usavršavanje programa Lync.

Izbor/kontrola: Lync ne prikuplja podrazumevano evidencije sa vašeg računara. Zapravo, prikuplja evidencije kada kliknete na dugme Sakupi evidencije. Evidencije su lokalno Prikupljene na vašem računaru (u okviru %USERPROFILE%\tracing\). Moraćete ručno da otpremite evidencije prema sledećim uputstvima vašeg administratora preduzeća. Klikom na dugme Sakupi evidenciju se vaše evidencije ne prenose automatski na udaljeni server.

Kontakt kartica

Svrha ove funkcije: Kontakt kartica prikuplja statičke i dinamičke informacije o drugim osobama u vašem preduzeću i prikazuje te informacije u programu Lync i za kontakte u skorašnjim verzijama programa Outlook. Kontaktna kartica omogućava jednim klikom, pored ostalih radnji i slanje elektronske pošte, upućivanje poziva, slanje trenutnih poruka i zakazivanje sastanaka..

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Statičke informacije na kontakt kartici se prikupljaju iz korporacijskog direktorijuma preduzeća (kao što su Active Directory) i dele se sa drugima putem sistema Lync Server. Dinamičke informacije koje se prikupljaju, na primer brojevi telefona i informacije o prisutnosti, možete da unesete i zatim delite sa drugima. Informacije o slobodnim/zauzetim terminima u kalendaru koje su prikazane na kartici preuzimaju se sa servera Microsoft Exchange Server. Informacije o lokaciji koje su prikazane na kontakt kartici preuzete su na način koji je opisan i odeljku Lokacija. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Informacije kontakt kartice se prikazuju tako da svoje kontakt informacije možete deliti sa drugima.

Izbor/kontrola: Imate sledeće kontrolne opcije:

Odnosi privatnosti: Možete odabrati da određene kontakte svrstate u različite odnose privatnosti (Prijatelji i porodica, Radna grupa, Kolege, Spoljni kontakti i Blokirani kontakti). Tako kontrolišete koje informacije delite sa kojim kontaktima. Postavite odnose privatnosti na sledeći način:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na kontakt.

 2. Izaberite stavku Promeni odnos privatnosti.

 3. Kliknite na izbor koji se odnosi na način na koji želite da delite svoje informacije.

Informacije iz kalendara: Možete kontrolisati „dozvole za pregledanje informacija o slobodnim/zauzetim terminima" iz Outlook opcija.

Lokacija: Pogledajte odeljak Izbor/Kontrola za funkciju Lokacija.

Istorija razgovora

Svrha ove funkcije: Lync istorija razgovora pribavlja korisnikovu istoriju razgovora sa Exchange servera i prikazuje je u kartici Lync razgovori.

Prikupljene, obrađene i prenete informacije: Ako ste omogućili evidentiranje istorije razgovora, sadržaj vaših razgovora preko trenutnih poruka i statistika vaših glasovnih razgovora (kao što su datum, vreme, trajanje i informacije o pozivaocu) biće uskladištene u vašem Exchange nalogu. Ako je evidentiranje istorije razgovora onemogućeno u programu Lync sa vaše strane ili smernicama koje je definisao administrator preduzeća, ove stavke se neće prikupljati niti prikazivati. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Lync prikazuje ove informacije na kartici razgovori u glavnom korisničkom interfejsu što omogućava korisnicima da pregledaju i nastave svoje prethodne razgovore.

Izbor/kontrola: Možete onemogućiti evidentiranje razgovora preko trenutnih poruka, poziva ili i jednog i drugog. Ove postavke možete promeniti na sledeći način:

 1. Iz menija Alatke kliknite na stavku Opcije

 2. U okviru kartice Lično, izaberite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Sačuvaj evidencije mojih razgovora preko trenutnih poruka u fascikli Outlook istorija razgovora.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Ako omogućite istoriju razgovora, trebalo bi da obavestite ljude sa kojima komunicirate da će njihovi razgovori preko trenutnih poruka biti sačuvani.

Program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva

Svrha ove funkcije: Ako odlučite da učestvujete, Program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva (CEIP) prikuplja osnovne informacije o konfiguraciji vašeg hardvera i načinu na koji koristite Microsoft softver i usluge kako bi utvrdio trendove i obrasce ponavljanja upotrebe. CEIP takođe prikuplja tipove i broj grešaka na koje naiđete, performanse softvera i hardvera i brzinu usluga. Microsoft ne prikuplja vaše ime, adresu ni druge kontakt informacije.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: CEIP informacije se automatski šalju korporaciji Microsoft kada se ova funkcija uključi. Više podataka o informacijama koje se prikupljaju, obrađuju ili prenose od strane CEIP-a potražite na u izjavi o privatnosti za program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva.

Upotreba informacija: Korporacija Microsoft koristi ove informacije da bi unapredila kvalitet, pouzdanost i performanse Microsoft softvera i usluga.

Izbor/kontrola: CEIP je podrazumevano isključen osima ako vaš administrator preduzeća ne odluči da vam ga uključi. Biće vam ponuđeno da se prijavite na Lync instalacioni program. Ako vam administrator nije onemogućio kontrolu, možete promeniti svoje CEIP postavke u bilo koje vreme na sledeći način:

 1. Iz menija Alatke kliknite na stavku Opcije

 2. Na kartici Opšte , izaberite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Dozvoli korporaciji Microsoft da prikupi informacije o načinu na koji koristim Lync

 3. Kliknite na dugme U redu.

Napomena:  Ako administrator promeni postavku tako da omogući ili onemogući CEIP kada korisnik već koristi Lync, nova postavka će stupiti na snagu tek kada korisnik napusti Lync i ponovo se prijavi.

Deljenje radne površine/programa

Svrha ove funkcije: Deljenje radne površine/programa vam omogućava da delite pregled ekrana vašeg računara ili određenog programa koji ste pokrenuli sa ostalim učesnicima u Lync razgovoru.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Kada pokrenete deljenje, u zavisnosti od toga šta delite, svi učesnici u razgovoru moći će da vide monitor(e), celu radnu površinu ili programe izabrane na ekranu vašeg računara. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Možete koristiti deljenje radne površine/programa da biste sarađivali sa učesnicima u razgovoru.

Izbor/kontrola:

Da biste pokrenuli deljenje radne površine u novom Lync razgovoru:

 1. Na listi kontakata postavite pokazivač na sliku kontakta ili ikonu prisustva da bi se prikazala kontakt kartica.

 2. Kliknite na dugme Prikažite više opcija za interakciju sa ovom osobom.

 3. Izaberite meni Deljenje i kliknite na dugme Radna površina.

Da biste pokrenuli deljenje radne površine/programa za vreme Lync razgovora koji je u toku:

 1. U prozoru razgovora kliknite na dugme Podeli.

 2. Iz menija kliknite na stavku Radna površina, na ekran (ako imate više od jednog), ili na stavku Program, da biste izabrali jedan ili više programa.

Da biste prestali da delite radnu površinu/program

 1. Na vrhu ekrana, na traci za deljenje, izaberite stavku Zaustavi deljenje.

Važno: Dokumenti ili slike koji su otvoreni na radnoj površini i zaštićeni softverom za upravljanje digitalnim pravima mogu biti vidljivi drugima sa kojima delite radnu površinu u programu Lync.

Kontrola deljenja radne površine/programa

Svrha ove funkcije: Kontrola deljenja vam omogućava da nekoj osobi koja takođe koristi Lync klijent na drugom računaru dodelite kontrolu nad vašom radnom površinom ili programom..

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Kada dodelite kontrolu nekoj osobi, ta osoba može da kontroliše vaš računar ili izabrani program i da unosi izmene kao da on ili ona direktno koristi vaš računar pomoću svoje tastature i miša. Vi i ostali učesnici u Lync razgovoru ćete moći da pregledate ove promene kako budu nastajale. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Možete koristiti kontrolu deljenja da biste dozvolili drugoj osobi da preuzme kontrolu nad vašom radnom površinom ili programima, u zavisnosti od toga šta delite, dok vi i o stali učesnici u razgovoru posmatrate.

Izbor/kontrola: Da biste podelili kontrolu nad vašom radnom površinom sa osobom koja učestvuje u razgovoru, uradite sledeće:

 1. U prozoru razgovora kliknite na dugme Deljenje, a zatim podelite to što želite (na primer, vašu radnu površinu).

 2. Izaberite osobu kojoj želite da prepustite kontrolu iz menija Daj kontrolu, na traci za deljenje u vrhu ekrana.

Da biste povratili kontrolu nad svojom radnom površinom od udaljenog korisnika, uradite sledeće:

 1. Na vrhu ekrana, na traci za deljenje kliknite na meni Daj kontrolu.

 2. Kliknite na dugme Vrati kontrolu.

Hitne službe (911)

Svrha ove funkcije: Kada ih omogući vaš administrator preduzeća, hitne službe dozvoljavaju programu Lync da prenese lokaciju hitnim odzivnim uređajima nakon biranja broja hitnih službi (kao što je 911 u SAD). Administrator preduzeća može da ograniči mogućnost hitnog pozivanja na vašu radnu lokaciju tako da bi trebalo da od administratora potražite informacije o meri u kojoj je funkcionalnost hitnih poziva dostupna.Kada se omogući funkcija, informacije o lokaciji prenete osoblju hitne službe predstavljaju lokaciju koju je administrator preduzeća odredio za vašu lokaciju (na primer broj kancelarije) i uneo u bazu podataka o lokacijama ili, ako takva lokacija nije dostupna, lokaciju koju ste možda ručno uneli u polje za lokaciju. Ako pozovete hitnu službu dok koristite Lync preko bežične internet veze dok se još nalazite na radnoj lokaciji, informacije o lokaciji prenete hitnim odzivnim uređajima sadržaće samo približnu lokaciju jer će to biti lokacija određene bežične krajnje tačke sa kojom vaš računar komunicira.Štaviše, informacije o lokaciji te bežične krajnje tačke ručno unosi vaš administrator preduzeća i, samim tim, informacije o lokaciji koje se prenose osoblju hitne službe možda neće biti vaša stvarna lokacija. Da bi se postigla puna funkcionalnost, ova funkcija zahteva da vaše preduzeće zadrži uslugu usmeravanja koju obezbeđuju određeni certifikovani dobavljači rešenja, a usluga je dostupna samo u SAD.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: informacije o lokaciji koje se dobiju putem programa Lync određuju se na osnovu automatskih informacija o lokaciji koje popunjava server sa informacijama o lokaciji ili na osnovu informacija o lokaciji koje ste uneli u polje za lokaciju.Te informacije se skladište u memoriji na vašem računaru tako da kad se unese broj hitnih službi, te informacije o lokaciji se prenose sa pozivom kako bi bile usmerene ka odgovarajućem dobavljaču hitnih službi i obezbeđuje se vaša približna lokacija. Vaša lokacija takođe može da se pošalje putem trenutne poruke u lokalno bezbednosno odeljenje. Što se hitnih poziva tiče, zapis sa detaljima poziva sadržaće informacije o vašoj lokaciji.

Upotreba informacija: lokacija se koristi za usmeravanje poziva odgovarajućim hitnim službama i za odašiljanje hitnih odgovora. Te informacije mogu da se pošalju i bezbednosnom odeljenju preduzeća kao obaveštenje sa informacijama o lokaciji pozivaoca i povratnom pozivu.

Izbor/kontrola:

Ova funkcija je podrazumevano isključena i mora je omogućiti vaš administrator preduzeća. Obratite se administratoru preduzeća da biste utvrdili da li je ova funkcija dostupna. Nemate mogućnost da kontrolišete da li se lokacija preuzima automatski ili se prenosi hitnim odašiljačima kada se uputi hitan poziv.

Međutim, ako lokacija nije automatski preuzeta, možda će vam biti omogućeno da unesete lokaciju tako što ćete dobiti obaveštenje da to uradite. Možete zanemariti obaveštenje, ali na osnovu smernica možda ćete morati da potvrdite da se odabrali da ne unesete lokaciju.

Lokacija

Svrha ove funkcije: informacije o lokaciji i vremenskoj zoni se izračunavaju i dele sa drugima putem funkcionalnosti za prisutnost. Uz to, informacije o lokacije mogu se koristiti za hitne službe, kao što je opisano u odeljku Hitne službe koji se nalazi iznad. Ako omogućite režim privatnosti (kao što je pomenuto u odeljku Režim privatnosti), informacije o lokaciji će se deliti kao što je opisano u odeljku Režim privatnosti.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: podaci o vašoj geografskoj lokaciji prikupljaju se putem jednog od dva mehanizma: vi ručno unosite podatke ili server za informacije o lokaciji vašeg preduzeća obezbeđuje podatke o lokaciji za Lync. Pored toga, vaša vremenska zona se preuzima iz operativnog sistema Windows na vašem računaru. Podaci o lokaciji koji se prikupljaju sastoje se od niske „opisa“, kao i od oblikovanih informacija o adresi. Opis je bilo koja niska koja bi pomogla da se drugi obaveste o vašoj lokaciji (na primer, „kuća“ ili „posao“), dok oblikovane informacije o adresi predstavljaju građansku adresu koja treba da vas locira (na primer, Bulevar kralja Aleksandra 568, 11000 Beograd). Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: opis lokacije i podaci o vremenskoj zoni dele se putem Lync prisutnosti na osnovu konfiguracije vaše privatnosti u podacima o prisutnosti. Informacije se prikazuju na kontakt kartici korisnika. Uzmite u obzir da se oblikovana adresa ili građanska adresa ne dele putem prisutnosti.

Izbor/kontrola:

Ako je vaše administrator preduzeća omogućio deljenje lokacije i konfigurisao ga tako da vam je dozvoljeno da vidite pun korisnički interfejs lokacije, korišćenjem polja Lokacija i menija u vrhu glavnog Lync prozora imaćete sledeće kontrole:

 1. Postavi lokaciju: možete ručno urediti nisku teksta koja se deli zajedno sa prisutnošću (opis lokacije).

 2. Prikaži moju lokaciju kontaktima: Preklopnik uključeno/isključeno kontroliše da li se podaci o lokaciji dele putem prisutnosti. To ne utiče na deljenje lokacije za hitne službe.

Prilozi sastanaka

Svrha ove funkcije: Možete deliti datoteke sa učesnicima sastanaka tako što ćete ih otpremiti kao priloge.

Prikupljene, obrađene i prenete informacije: Prilozi se skladište na Lync serveru u skladu sa smernicama o isteku sadržaja sastanka koje je definisao vaš administrator preduzeća. Možete odabrati da otpremite priloge. Vi i ostali učesnici preuzimate priloge na sastanku. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Informacije koje se nalaze u otpremljenim prilozima sastanka se dele sa ostalim učesnicima na Lync sastanku.

Izbor/kontrola: Izlagači mogu ograničiti dostupnost priloga u skladu sa ulogama učesnika sastanka (organizator, izlagači, svi). Ako je prilog nedostupan, ne možete ga videti na svom spisku priloga.

Spoljašnje povezivanje sastanka

Svrha ove funkcije: Funkcija Spoljašnje povezivanje sastanaka omogućava korisnicima programa Lync koji su prisutni na sastanku da dodaju broj javne digitalne telefonske mreže (PSTN) u postojeći audio video (AV) sastanak.

Prikupljene, obrađene i prenete informacije: Kada PSTN korisnik koji se poziva na AV sastanak primi poziv, on i ona će videti ID pozivaoca organizatora AV sastanka (ali ne nužno i ID pozivaoca koji ga dodaje u sastanak). Čim se PSTN korisnik javi na telefon, on ili ona će momentalno biti uključen/a u sastanak.

Upotreba informacija: Organizatorov ID pozivaoca se šalje PSTN korisniku koji se poziva na sastanak.

Izbor/kontrola: ovu funkciju ne kontroliše ni korisnik ni administratora preduzeća. Ukoliko je moguće, pre dodavanja PSTN korisnika, mogli biste mu poslati trenutnu ili elektronsku poruku da proverite da li pristaje da se pridruži AV sastanku tako da je svestan da će biti uključen u sastanak. PSTN korisnik može da odabere da ne prihvati poziv

Kontrolisani API programa Lync 2010

Svrha ove funkcije: kontrolisani API programa Lync 2010 omogućava programima nezavisnih proizvođača da pristupe Lync korisniku i komuniciraju sa njim na način koji prevazilazi utisak korisnika pri radu u programu Lync. Programi nezavisnih proizvođača obuhvataju programe koje su kreirali dobavljači ili Microsoft (na primer, Outlook i druge aplikacije u Microsoft Office programskim paketima.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: informacije koje su postale dostupne putem kontrolisanog API-ja programa Lync za aplikacije nezavisnih proizvođača obuhvataju sve lične informacije koje je moguće prikazati u okviru korisničkog interfejsa programa Lync. Informacije mogu da obuhvate lokaciju korisnika, brojeve telefona, zvanje, spisak kontakata (koji uključuje brojeve telefona i druge detalje), ličnu belešku, status aktivnosti i trenutne razgovore i njihov sadržaj.

Upotreba informacija: programi koji koriste kontrolisani API programa Lync koriste informacije u okviru Lync sesije da bi obezbedili unapređenu ili dodatnu funkcionalnost krajnjem korisniku. Međutim, upotreba tih informacija zavisi od programa nezavisnog proizvođača koji bi trebalo da ponudi sopstvenu izjavu o privatnosti u vezi sa predviđenom upotrebom tih informacija.

Izbor/kontrola:

Programi nezavisnih proizvođača koji koriste kontrolisane API-je programa Lync svrstavaju se u tri kategorije: programi na računaru (odnosno, lokalno instalirani), programi hostovani na vebu i programi za proširenje programa Lync (programi koji su ugrađeni u korisnički interfejs prozora razgovora u programu Lync). Kontrolisanje pristupa programa nezavisnih proizvođača vašim informacijama za svaki scenario razlikuje se na sledeći način:

Programi na računaru (lokalno instalirani): programe na računaru instalirate vi ili bilo koji administrator lokalnog računara i uvek će imati pristup informacijama o korisniku putem kontrolisanog API-ja programa Lync. Kao i uvek, nemojte instalirati bilo kakve programe u koje nemate poverenja.

Programi hostovani na vebu: programi hostovani na internetu ili intranetu možda će takođe moći da pristupaju informacijama o korisniku putem kontrolisanog API-ja programa Lync. Da biste se zaštitili da neželjeni programi ne dobiju pristup informacijama bez vašeg znanja, takvi programi moraju biti hostovani sa domena/URL-a koji je administrator lokalnog računara dodao na listu pouzdanih lokacija programa Internet Explorer.

Programi za proširenje programa Lync: u programu Lync projektanti će moći da prošire utisak pri radu u programu Lync ugrađivanjem programa u okviru prozora razgovora u programu Lync. Taj program takođe može da ima pristup informacijama programa Lync putem kontrolisanog API-ja programa Lync. U tom slučaju administrator lokalnog računara mora da registruje program za proširenje sa Lync klijentom. Ta registracija takođe omogućava programu pristup kontrolisanom API-ju programa Lync.

Posebna kontrola za ime lokacije: kao dodatnu meru opreza administrator sistema ima opciju da dozvoli, blokira ili omogući krajnjem korisniku (vama) da odluči da li će ti programi nezavisnih proizvođača imati pristup polju „Ime lokacije“ u okviru programa Lync. Pristup lokaciji podrazumevano je dostupan programima nezavisnih proizvođača. Ovu postavku možete da kontrolišete na sledeći način:

 1. Iz menija Alatke izaberite stavku Opcije

 2. Na kartici Lično, idite na stavku Upravljač ličnim informacijama.

 3. Izmenite polja za potvrdu na odgovarajući način.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Programski dodatak „Sastanak na mreži“ za Outlook

Svrha ove funkcije: Ovo je programski dodatak za Outlook koji se instalira sa programom Lync i omogućava korisnicima da zakažu i prilagode sastanke na mreži.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Sledeće informacije će biti uskladištene na vašem računaru. Korporaciji Microsoft se ne šalju informacije.

 • Ime organizatora

 • Imena učesnika

 • Imena izlagača

 • Lista e-adresa

 • Tema sastanka i druge informacije o sastanku (kao što su vreme početka/završetka, ID konferencije, kôd i informacije o automatskom telefonskom sistemu/dobavljaču audio konferencije za korisnika)

 • Sve proxy adrese za korisnika u programu Microsoft Exchange (X400-X500 adrese, adrese Exchange usluge „Objedinjena razmena poruka“ (UM) i URI-ji SIP i telefonske/Exchange UM govorne pošte)

 • Informacije o lokaciji sastanka

Upotreba informacija

Gorenavedene informacije se koriste samo za zakazivanje sastanka i evidentiranje vezano za njega, kao što je opisano u odeljku Evidentiranje sa strane klijenta. Za zakazivanje, informacije se obrađuju u memoriji i skladište u lokalnom priručnom registratoru vašeg računara.

Napomena:  Informacije se dele sa kontrolisanim API-jem programa Lync i Lync serverom.

Izbor/kontrola:

Evidentiranje je podrazumevano isključeno. Ako vam preduzeće dozvoli, možete kontrolisati omogućavanje/onemogućavanje evidentiranja iz menija Opcije -> odeljak Evidentiranje.

Peer to Peer prenos datoteka

Svrha ove funkcije: Lync korisnici mogu prenositi datoteke između sebe u dvostranim razgovorima preko trenutnih poruka (ne sastancima).

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Datoteka se direktno prenosi između Lync klijenata. Korisnici biraju da započnu prenos datoteke kao i datoteku koja će biti preneta. Primalac datoteke mora izričito da pristane da primi datoteku. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Funkcija Peer-to-Peer prenos podataka dozvoljava korisnicima da šalju jedan drugom datoteke u realnom vremenu tokom razgovora preko trenutnih poruka.

Izbor/kontrola:

Administrator preduzeća može da omogući ili onemogući ovu funkciju za nekog ili sve korisnike u organizaciji. Možete odabrati da prihvatite ili odbijete zahtev za prenos datoteke od drugog korisnika.

Lična slika

Svrha ove funkcije: Lična slika prikazuje vašu sliku, kao i slike drugih osoba u vašem preduzeću.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Željena opcija za deljenje lične slike se prikuplja za prikazivanje i deljenje vaše slike uključujući i njenu veb adresu. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Informacije se koriste za prilagođavanje iskustva i deljenje slike sa drugim osobama.

Izbor/kontrola:

Administrator preduzeća ima sledeće kontrole:

 • Kontroliše da li korisnici u početku podrazumevano dele slike ili ne. Ovu opcije možete zameniti.

 • Kontroliše maksimalnu veličinu slike koju svaki korisnik može preuzeti.

 • Kontroliše vrste slika koje su dozvoljene.

Imate sledeće kontrole željenih opcija lične slike:

 • Prikaži slike mojih kontakata: Kontroliše da li se slike prikazuju u programu Lync.

 • Ne prikazuj moju sliku: Objavljuje vrednost u prisutnosti zbog koje se drugima koji pregledaju vašu prisutnost prikazuje ili ne prikazuje vaša slika. Ako vaši kontakti ne dobiju ovu vrednost u prisutnosti, vraćaju se na vrednosti podrazumevane po administratoru (vidi iznad).

 • Podrazumevana poslovna slika: Ako preduzeće obezbeđuje mehanizam za uređivanje slike u aktivnom direktorijumu, možete promeniti vašu sliku u aktivnom direktorijumu i promene će se pojaviti u programu Lync u roku od 48 sati. Microsoft SharePoint profilom vašeg portala i promene te slike mogu uticati na aktivni direktorijum u zavisnosti od administratorske konfiguracije.

Informacije o prisutnosti i kontakt informacije

Svrha ove funkcije: Informacije o prisutnosti i kontakt informacije omogućavaju pristup informacijama koje su objavljene o drugim korisnicima (unutar i izvan organizacije) i omogućavaju drugim korisnicima pristup informacijama koje su objavljene o vama, kao što su status, zvanje, broj telefona, lokacija i beleške. Administrator takođe može konfigurisati integraciju sa programom Outlook i Exchange serverom tako da ćete prikazati poruke o odsutnosti iz kancelarije i druge informacije o statusu (na primer, kada imate isplaniran sastanak u Outlook kalendaru).

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Koristite adresu za prijavljivanje i lozinku da biste se povezali sa programom Lync Server. Administrator i vi možete objaviti informacije o statusu prisutnosti i kontakt informacije koje će biti povezane sa vašim prijavljivanjem. Korporaciji Microsoft se ne šalju informacije.

Korišćenje informacija: Drugi korisnici programa Lync i programi će moći da pristupe informacijama o prisustvu i kontakt informacijama u cilju utvrđivanja objavljenog statusa i informacija kako bi ostvarili bolju komunikaciju sa vama.

Izbor/kontrola: Možete odabrati koje informacije se objavljuju o vama. Vaš administrator takođe može u vaše ime da konfiguriše objavljene informacije. Ako vam administrator nije onemogućio da kontrolišete vaše objavljene informacije, možete izmeniti postavke na sledeći način:

 1. Iz menija Alatke izaberite stavku Opcije

 2. Na kartici Lično, unesite svoju adresu za prijavljivanje u okviru stavke Moj nalog. Možete koristiti dugme Više opcija za unos imena servera sa kojim ćete se povezati.

 3. Na kartici Telefoni, pregledajte informacije o telefonskim brojevima koje je objavio vaš administrator. Možete uneti još brojeva i odlučiti šta da objavite drugim korisnicima.

 4. Ako je vaš poslovni administrator omogućio režim privatnosti, možete promeniti svoje postavke i podeliti svoju prisutnost sa kontaktima na vašem spisku kontakata tako što ćete napraviti odgovarajući odeljak u okviru kartice Status.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Možete postaviti odnose privatnosti da biste odredili šta koji korisnik može da vidi vezano za vaš nivo prisutnosti i informacije. Da biste to uradili, postupite na sledeći način:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na kontakt.

 2. Izaberite stavku Promeni odnos privatnosti.

 3. Kliknite na odgovarajući nivo pristupa za korisnika.

Anketiranje

Svrha ove funkcije: Lync korisnici mogu sprovesti anketu i sakupiti anonimne odgovore od učesnika tokom sastanaka ili razgovora na mreži.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Pojedinačni glasovi su anonimni. Svi izlagači vide prikupljene rezultate ankete i svaki izlagač ih može prikazati svim učesnicima. Ankete se skladište na Lync serveru u skladu sa smernicama isteka sadržaja sastanka koje je definisao administrator preduzeća. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Funkcija anketiranja poboljšava saradnju tako što izlagačima omogućava da brzo odrede željene opcije učesnika.

Izbor/kontrola:

 • Izlagači mogu ograničiti dostupnost ankete u skladu sa ulogama učesnika (organizator, izlagači, svi) kada anketa nije prikazana svim učesnicima. Ako vam anketa nije dostupna, ne možete je videti na vašoj listi sadržaja ako se trenutno ne deli i ne možete je sačuvati na svoj računar.

 • Izlagači mogu otvoriti ili zatvoriti anketu za glasanje i izbrisati rezultate ankete u bilo kom trenutku.

PowerPoint saradnja

Svrha ove funkcije: Lync korisnici mogu da prikažu, vide i komentarišu PowerPoint prezentacije tokom razgovora ili sastanka na mreži.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije:

Vaše radnje pokreću sve upotrebe ove funkcije - da li otpremate, krećete se kroz ili komentarišete PowerPoint prezentaciju. Svaka datoteka koja se predstavi u razgovoru ili na sastanku biće preneta svim učesnicima sastanka i oni će moći da je preuzmu direktno iz fascikle na svojim računarima. Vlasnik datoteke ili izlagač može ograničiti drugim osobama čuvanje datoteke ali ih to ne ograničava da preuzmu ili vide datoteku.

Ankete se skladište na Lync serveru u skladu sa smernicama isteka sadržaja sastanka koje je definisao administrator preduzeća. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: PowerPoint saradnja pomaže učesnicima u razgovoru da izlažu efikasne prezentacije i da dobiju povratne informacije.

Izbor/kontrola:

 • Izlagači mogu da ograniče privilegije pravljenja beležaka prema ulogama učesnika (samo izlagači, svi, niko) na sledeći način:

  1. Iz dijaloga Informacije o pridruživanju i opcije sastanka u prozoru razgovora, kliknite na Opcije sastanka.

  2. U okviru stavke Privilegije, na padajućoj listi Privilegije komentarisanja, kliknite na željenu opciju.

  3. Kliknite na dugme U redu.

 • Izlagači mogu da ukinu učesnicima mogućnost da vide slajdove koji se ne prezentuju tako što će uraditi sledeće:

  1. Iz dijaloga Informacije o pridruživanju i opcije sastanka, kliknite na Opcije sastanka.

  2. U okviru stavke Privilegije, na padajućoj listi Pregledaj privatno, kliknite na željenu opciju.

  3. Kliknite na dugme U redu.

Napomena:  Odaberite upozorenje i unesite tekst ovde. Takođe možete postaviti svojstvo „AlertPosition“.

Napomena: Ova privilegija se može postaviti u skladu sa ulogom učesnika (samo izlagači, svi ili niko)

 • Izlagači mogu da ograniče dostupnost PowerPoint prezentacije u skladu sa ulogama učesnika (organizator, izlagači, svi) kada se PowerPoint prezentacija ne deli. Ako PowerPoint prezentacija nije dostupna, ne možete je videti na vašoj listi sadržaja ako se trenutno ne deli i ne možete je sačuvati na svoj računar.

Režim privatnosti

Svrha ove funkcije: Režim privatnosti je postavka koja vam omogućava da delite informacije o prisutnosti (na primer „Dostupan“, „Zauzet“, „Ne uznemiravaj“ itd.) samo sa kontaktima navedenim na spisku kontakata.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Omogućavanje režima privatnosti dovodi do toga da Lync stupi u režim privatnosti u kojem možete da prebacujete postavke korisnika tako da se informacije o prisutnosti dele samo sa kontaktima na spisku kontakata. Korporaciji Microsoft se ne šalju informacije.

Upotreba informacija: Postavka ovog režima utvrđuje način na koji se dele podaci o prisutnosti.

Izbor/kontrola:

 • Kada je režim privatnosti omogućen na serveru, kroz administratorske postavke, možete odabrati da li želite da svi vide vašu prisutnost (standardni režim) ili da samo vaši kontakti vide vašu prisutnost (režim privatnosti), preko kartice Status, u dijalogu Opcije.

 • Ako je standardni režim omogućen na serveru putem administratorske postavke, zapravo ne možete da se prebacite na režim privatnosti. Međutim, možete se „unapred odjaviti“ iz režima privatnosti tako da, ako se administrator kasnije prebaci na režim privatnosti, nećete biti prebačeni kad se prijavite u Lync.

Snimanje

Svrha ove funkcije:

Ova funkcija omogućava izlagačima da snimaju sve aspekte Lync sesije uključujući i to ko se uključio u sastanak, audio, video i sadržaj kao što su razgovori preko trenutnih poruka, deljenje programa, PowerPoint prezentacije, anketiranje, propratni sadržaji i bele table. Kada organizator ili drugi izlagači pauziraju ili zaustave svoje snimanje, to ne utiče na ostala snimanja koja su u toku.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije:

Ako izlagači odaberu da snimaju, snimak će biti sačuvan na njihov računar. Dodatne video datoteke generisane iz tog snimka podrazumevano se snimaju na izlagačev lokalni računar ali mogu se snimiti i na drugi računar ako tako navede izlagač koji snima. Kada korisnici otpremaju sadržaj na sastanak, odobreno je dodavanje tog sadržaja snimcima koje su kreirali ti ili neki drugi korisnici.

Ako dođe do otkazivanja tokom faze objavljivanja snimka, moguće je da će podaci koji su zabeleženi tokom pauziranog stanja snimanja nenamerno biti obuhvaćeni snimkom. Ako dođe do otkazivanja nekog dela faze objavljivanja (Pogledajte Upravljač snimcima za status „Upozorenje“), snimci ne treba da se isporuče drugim licima, čak i ako se mogu reprodukovati u nekom obliku.

Upotreba informacija

Snimak može pustiti bilo ko ko ima pristup lokaciji na kojoj je snimak sačuvan.

Izbor/kontrola:

Mogućnost snimanja podrazumevano je isključena i neophodno je da je omogući administrator preduzeća. Ako je ova funkcija omogućena za sastanke, bilo koji izlagač može da započne snimanje. Kada izlagač uključi snimanje, učesnici koji imaju kompatibilne klijente i uređaje dobijaju obaveštenje o početku snimanja. Učesnici sesija koja se snima koji koriste neki od sledećih nekompatibilnih klijenata i uređaja ne dobijaju obaveštenje o snimanju.

Nekompatibilni klijenti su:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdanje2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdanje2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Nekompatibilni uređaji su:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 – izdanje za telefone

 • Microsoft Office Communicator 2007 – izdanje za telefone

Šta više, bez obzira na to koji se uređaj ili klijent koristi, učesnik koji koristi video zapis u režimu celog ekrana tokom sastanka ili razgovora neće biti obavešten o početku snimanja dok se ne vrati u prozor razgovora.

Pretraga veština

Svrha ove funkcije:: ova funkcija vam omogućava da tražite osobe u preduzeću na osnovu svojstva navedenog u Microsoft SharePoint uslugama (na primer, imena, e-adrese, veština, oblasti stručnosti itd). Ova funkcija je dostupna samo ako je administrator preduzeća primenio SharePoint i uključio integraciju programa Lync i SharePoint.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije:upit za pretragu unet u Lync biće poslat na SharePoint server preduzeća. Odgovor iz programa SharePoint obrađuje se u programu Lync i prikazuju se rezultati pretrage i srodne informacije. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: informacije koje korisnik unese šalju se u SharePoint da bi se dobili rezultati pretrage koji se prikazuju u programu Lync.

Izbor/kontrola:

Ovu funkciju omogućavaju ili onemogućavaju administratori Lync servera.

Objedinjeno skladište kontakata

Svrha ove funkcije: objedinjeno skladište kontakata sastoji se od tri osnovne funkcije:

 • Objedinjavanje pretrage – ova funkcija objedinjuje vaš globalni spisak adresa (GAL) sa ličnim Outlook kontaktima, tako da, nakon traženja kontakta, u rezultatima pretrage postoji samo jedna stavka.

 • Objedinjavanje kontakata – ova funkcija agregira kontakt informacije iz programa Outlook i GAL stavke putem podudaranja e-pošte i/ili identifikatora za prijavljivanje. Kada se utvrdi da postoji podudaranje, Lync agregira podatke iz tri izvora podataka (Outlook, GAL i prisutnost). Ti agregirani podaci se prikazuju u različitim komponentama korisničkog interfejsa, uključujući rezultate pretrage, spisak kontakata i kontakt karticu.

 • Kreiranje Outlook kontakata za Lync kontakte (sinhronizacija kontakata) – Lync će kreirati Outlook kontakte za sve kontakte korisnika u podrazumevanoj fascikli kontakata ako korisnik ima Microsoft Exchange Server 2010 ili noviju verziju poštanskog sandučeta. Kreiranjem Outlook kontakta za svaki Lync kontakt korisnik može da pristupa Lync kontakt informacijama iz programa Outlook, Outlook Web Access i sa mobilnih uređaja koji sinhronizuju kontakte sa sistemom Exchange.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Lync agregira kontakt informacije iz prisutnosti, funkcije Active Directory i programa Outlook. Te informacije se koriste interno u programu Lync. Pri kreiranju Outlook kontakata, Lync će upisivati kontakt informacije iz prisutnosti, funkcije Active Directory i programa Outlook u Exchange. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: kontakt informacije iz prisutnosti, funkcije Active Directory i programa Outlook prikazane su u korisničkom interfejsu programa Lync (spisak kontakata, kontakt kartica, rezultati pretrage i tako dalje). Te informacije mogu da se upišu i u Exchange putem sinhronizacije kontakata (treća stavka na prethodnoj listi)..

Izbor/kontrola:

Sinhronizaciju kontakata možete da omogućite ili onemogućite na sledeći način:

 1. Iz menija Alatke izaberite stavku Opcije

 2. Na kartici Lično, u okviru stavkeUpravljač ličnim informacijama, izmenite polja za potvrdu na odgovarajući način.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Opcija korisnika – opcija korisnika za Microsoft Exchange ili Microsoft Outlook dostupna je u okviru Menadžer ličnih informacija, u dijalogu Lync - opcije.

Poboljšanja kvaliteta glasa

Svrha ove funkcije: Lync obezbeđuje obaveštenja koja vam pomažu da poboljšate kvalitet poziva ako tokom poziva otkrijete probleme sa uređajem, mrežom ili računarom.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako imate podešavanje uređaja koje uzrokuje loš kvalitet zvuka pri pozivu (na primer eho ili buku), Lync će obavestiti vas i ostale učesnike poziva da je kvalitet poziva smanjen zbog podešavanja uređaja sa vaše strane. Drugi korisnici će primiti obaveštenje da vaš uređaj dovodi do lošeg kvaliteta zvuka. Oni ne znaju koji uređaj koristite. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: informacije koje se šalju učesnicima poziva pomoći će im da poboljšaju kvalitet poziva. Na primer, izlagači mogu da priguše zvuk vaše linije ako samo slušate poziv

Izbor/kontrola: Lync vam ne dozvoljava da ugasite obaveštenja o kvalitetu poziva.

Saradnja na beloj tabli

Svrha ove funkcije: Ova funkcija vam omogućava da delite virtuelne bele table u programu Lync i da komentarišete na njima za vreme sastanaka ili razgovora na mreži.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Svi učesnici vide beleške na beloj tabli. Bele table se skladište na Lync serveru u skladu sa smernicama o isteku sadržaja sastanka. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Funkcija bele table unapređuje saradnju tako što omogućava učesnicima sastanka da razmatraju i razmenjuju ideje, prave beleške i tako dalje.

Izbor/kontrola:

Izlagači mogu ograničiti dostupnost bele table u skladu sa ulogama učesnika (organizator, izlagači, svi) kada bela tabla nije prikazana svim učesnicima. Ako bela tabla nije dostupna korisniku, on ili ona je ne može videti na svojoj listi sadržaja niti je sačuvati na svoj računar.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

×