Dodavanje znakova za nabrajanje ili brojeva u tekst

Možete da koristite liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste da biste organizovali tekst ili prikazali sekvencijalni proces u PowerPoint prezentaciji.

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.
 1. Na kartici Prikaz, u grupi Prikazi prezentacije izaberite opciju Normalno.

  Prikaz trake sa istaknutom markiranom
 2. Na levoj strani prozora programa PowerPoint izaberite sličicu slajda na koji želite da dodate tekst sa znakovima za nabrajanje ili numerisani tekst.

  Slika leve sličice sa izabranim slajdom
 3. Na slajdu izaberite redove teksta u čuvaru mesta za tekst ili tabeli u koje želite da dodate znakove za nabrajanje ili numerisanje.

 4. Na kartici Početak , u grupi pasus izaberite stavku znakovi za nabrajanje Slika dugmeta „Znakovi za nabrajanje“ ili numerisanje Slika dugmeta .

  Izabrani tekst sa primeni znakova za nabrajanje

  Napomene: 

Promena boje i stila znakova za nabrajanje i razumevanje ograničenja

Možete da promenite boju, stil ili veličinu znakova za nabrajanje ili brojeva u PowerPoint prezentaciji i možete da promenite broj sa kojeg želite da počnete.

 1. Da biste promenili jedan znak za nabrajanje ili broj, postavite kursor na početak reda koji želite da promenite. Da biste promenili više znakova za nabrajanje ili brojeva, izaberite tekst u okviru svih znakova za nabrajanje ili brojeva koje želite da promenite.

 2. Kliknite na dugme Početak, kliknite na strelicu pored dugmeta Znakovi za nabrajanje ili numerisanje , a zatim izaberite stavku Znakovi za nabrajanje i numerisanje.

  Dugmad „Znakovi za nabrajanje“ i „Brojevi“

  Savet: Da biste brzo promenili stil sa znakovima za nabrajanje ili stil numerisane liste, samo kliknite na željeni stil na listi koja se pojavljuje kada kliknete na strelicu pored Znakovi za nabrajanje ili Numerisanje.

 3. U polju Znakovi za nabrajanje i numerisanje , na kartici sa znakovima za nabrajanje ili numerisanom karticom (u zavisnosti od liste sa kojom radite), odaberite promene stila koje želite da napravite, na primer:

  • Stil znakova za nabrajanje ili numerisanje

  • Boja

  • Veličina (da biste promenili veličinu znaka za nabrajanje ili broja tako da je to određena veličina u odnosu na tekst, kliknite na dugme Veličinai unesite procenat)

  • Početni broj (na kartici Numerisani broj unesite željeni broj u polje Start for for)

  • Slike (da biste koristili sliku kao znak za nabrajanje, na kartici sa znakovima za nabrajanje izaberite stavku slikai pomerite se da biste pronašli sliku)

  • Simboli (da biste privremeno dodali znak sa liste simbola na karticu sa znakovima za nabrajanje , na kartici prikaz , kliknite na dugme Prilagodi, izaberite simbol, a zatim kliknite na dugme u redu. Simbol možete da primenjujete na slajdove sa listi stilova)

  • SmartArt grafike (da biste konvertovali postojeću listu sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste na SmartArt grafiku, izaberite stavku Početak > konvertovanje u SmartArt)

  Saveti: 

  • Da biste promenili oblikovanje samo jednog ili nekih stilova za nabrajanje ili brojeva u listi, na primer boja ili veličina, postavite kursor na početak linije koju želite da promenite pre otvaranja polja za nabrajanje i numerisanje . Promene će se primeniti samo na izabrane redove.

  • Da biste prilagodili poravnavanje stavki na listi, pogledajte članak Kako se povećava ili smanjuje razmak između znaka za nabrajanje ili broja i teksta u redu? u ovom članku.

Primena prilagođenih stilova na više slajdova

Najbolji način da primenite prilagođene stilove liste na sve slajdove u prezentaciji je da izmenite master slajda. Bilo koje prilagođavanje liste koje načinite na masteru slajda će se sačuvati i primeniti na sve slajdove. Takođe možete da uredite ili da kreirate neke rasporede na slajdu koji uključuju prilagođene stilove liste i dodajte ove rasporede u prezentaciju uvek kada želite da koristite stilove liste.

Ograničenja liste u PowerPoint

Postoji nekoliko stvari koje ne možete da uradite sa listama u PowerPoint koje možete u drugim Office programima, kao što je Word. Na primer, PowerPoint ne podržava:

 • Decimalne numerisane liste (1,1, 1,2 i tako dalje).

 • Definisanje novih formata brojeva (Morate da odaberete neki od podrazumevanih skupa stilova koji se nude na numerisanoj kartici u polju Znakovi za nabrajanje i numerisanja ).

 • Primenu podebljanja, kurziva ili podvlačenja oblikovanja na znakove za nabrajanje ili brojeve (oblikovanje će biti primenjeno na ceo izabrani red ili listu).

 • Ugnežđene liste (pritisnite taster TAB ili kliknite na dugme Povećaj Dugme „Povećaj uvlačenje“ da biste kreirali isti efekat, ali novi uvučeni znak za nabrajanje ili broj nije automatski podešen za PowerPoint ).

Najčešća pitanja

Izaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i videli detaljnija uputstva.

Proverite da biste se uverili da stavljate znakove za nabrajanje ili brojeve u okvir za tekst , a ne u polje naslov . U okviru za tekst možete da dobijete broj ili nabrajanje svaki put kada pritisnete Enter. Ako pritisnete Ctrl + Enter, dobijete dodatne linije bez znakova za nabrajanje (dobro za detalje ili beleške na listi sa znakovima za nabrajanje ili numerisanu liniju).

Slika praznog polja za naslov i praznog okvira za tekst da biste prikazali gde će znakovi za nabrajanje funkcionisati.

U polju naslov treba da bude jedan naslov ili naslov reda. Možete da koristite brojeve ili znakove za nabrajanje, ali on tretira sve redove teksta kao jedan red, što daje jedan znak za nabrajanje ili broj.

Da biste prestali da kreirate znakove za nabrajanje ili brojeve i vratili se u tekst, ponovo izaberite stavku Znakovi za nabrajanje Slika dugmeta „Znakovi za nabrajanje“ ili numerisanje Slika dugmeta da biste ga isključili.

Možete i da pritisnete Enter a zatim pritisnite taster Backspace da biste izbrisali znak za nabrajanje ili broj. Zatim možete da počnete da dodajete tekst ili da pritisnete Enter da biste dodali ekstra prazne redove.

Da biste kreirali uvučene (podređene) listu na listi, postavite kursor na početak linije koju želite da uvlačete, a zatim na kartici Početak , u grupi pasus izaberite stavku Povećaj nivo liste .

Dugmad „Smanji nivo liste“ i „Povećaj nivo liste“

1. Smanji nivo liste (uvlačenje)

2. Povećavanje nivoa liste (uvlačenje)

Da biste tekst vratili na manji umanjen nivo, postavite kursor na početak reda, a zatim na kartici Početak , u grupi pasus kliknite na dugme Smanji nivo liste.

Da biste povećali ili smanjili razmak između znaka za nabrajanje ili broja i teksta u redu, postavite kursor na početak reda teksta. Da biste prikazali lenjir, na kartici Prikaz , u grupi Prikaži kliknite na polje za potvrdu lenjir . Na lenjiru kliknite na Izvučeni red (kao što je prikazano u dijagramu ispod) i prevucite da biste promenili razmak između znaka za nabrajanje ili broja i odgovarajućeg teksta.

Postoje tri različita označivači koji se pojavljuju na lenjiru da bi ukazali na uvlačenje definisano za okvir za tekst.

Označivači uvlačenja

1. Uvlačenje prvog reda – označava poziciju stvarnog znaka za nabrajanje ili broja. Ako pasus nije za nabrajanje, to označava poziciju prvog reda teksta.

2. levo uvlačenje – koriguje i označivači prvog reda i izvlačenja

3. Izvučeni red – označava poziciju stvarnih redova teksta. Ako pasus nije "nabrajanje", to označava poziciju drugog reda (i linije koje slede) teksta.

Da biste promenili podrazumevane znakove za nabrajanje u PowerPoint na Windows RAČUNARU, slijedite ove korake.

 1. Na kartici Prikaz izaberite stavku Master slajda.

  prikazuje dugme za master slajda na traci u programu PowerPoint

 2. Izaberite master slajd (prvi, veći, veći slajd na oknu sa sličicama).

  Master slajd izabran od sličice
 3. Izaberite karticu Početak.

 4. Izaberite neke od redova sa znakovima za nabrajanje u uzorcima.

 5. Kliknite na strelicu nadole na dugmetu za nabrajanje i odaberite željeni stil za podrazumevani.

  Postavljanje podrazumevanog znaka za nabrajanje za sve nivoe
 6. Ponovite ako imate razne znakove za nabrajanje za razne linije.

 7. Kada završite sa ažuriranjem stilova znakova za nabrajanje, izaberite karticu master slajda , a zatim kliknite na dugme Zatvori prikaz mastera.

Kada umetnete slajd ili okvir za tekst za nabrajanje, on će odraziti nove podrazumevane vrednosti znakova za nabrajanje.

Više informacija o radu sa masterima potražite u članku Promena mastera slajda.

Koristite znakove za nabrajanje ili brojeve da biste predstavili mnogo teksta ili sekvencijalni proces u Microsoft PowerPoint 2010 prezentaciji.

 1. Na kartici Prikaz , u grupi Prikazi prezentacije . Kliknite na dugme normalno.

  Izbor trake sa izabranim normalnim tasterom
 2. Na levoj strani prozora programa PowerPoint, u oknu koje sadrži kartice " Prikaz strukture " i " Slajdovi " izaberite karticu Slajdovi , a zatim kliknite na sličicu slajda na koju želite da dodate tekst sa znakovima za nabrajanje ili numerisani tekst. Okno koje sadrži kartice „Prikaz strukture“ i „Slajdovi“

 3. Na slajdu izaberite redove teksta u čuvaru mesta za tekst ili tabeli u koje želite da dodate znakove za nabrajanje ili numerisanje.

  Oznaиen je tekst i dugme "nabrajanje"
 4. Na kartici Početak , u grupi pasus izaberite stavku znakovi za nabrajanje Slika dugmeta „Znakovi za nabrajanje“ ili numerisanje Slika dugmeta .

  Napomene: 

Umetanje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste

 1. Na kartici Prikaz izaberite stavku Normalno.

 2. Kliknite u okvir za tekst ili čuvar mesta gde želite da dodate tekst sa znakovima za nabrajanje ili numerisani tekst.

 3. Na kartici Početak , u grupi pasus izaberite stavku znakovi za nabrajanje Slika dugmeta „Znakovi za nabrajanje“ ili numerisanje Slika dugmeta i počnite da kucate listu. Pritisnite povratnu da biste kreirali novu stavku liste.

  Ili izaberite redove teksta koji su već na slajdu, a zatim izaberite stavku znakovi za nabrajanje ili numerisanje da biste oblikovali tekst kao listu.

Promena pogleda znaka za nabrajanje ili broja

 1. Da biste promenili jedan znak za nabrajanje ili broj, postavite kursor na početak reda koji želite da promenite. Da biste promenili više znakova za nabrajanje ili brojeva, izaberite tekst u okviru svih znakova za nabrajanje ili brojeva koje želite da promenite.

 2. Na kartici Početak kliknite na strelicu pored dugmeta znakovi za nabrajanje Slika dugmeta „Znakovi za nabrajanje“ ili numerisanje Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku znakovi za nabrajanje i numerisanje.

 3. U dijalogu Znakovi za nabrajanje i numerisanje uradite nešto od sledećeg:

  Da biste koristili sliku kao znak za nabrajanje, na kartici Znakovi za nabrajanje izaberite stavku slika, a zatim se pomerite da biste pronašli ikonu slike koju želite da koristite.

  Da biste dodali znak iz liste simbola na kartice sa znakovima za nabrajanje ili numerisane kartice, na kartici Znakovi za nabrajanje kliknite na ikonu zupčanika Ikona zupčanika u okviru Prilagodi, izaberite simbol, a zatim kliknite na dugme u redu. Simbol možete da primenjujete na slajdove sa listi stilova.

  Da biste promenili numerisanu listu da biste počeli od određenog broja, na kartici numerisanje otkucajte broj u polju Započni iz .

  Office for Mac Bullet and Numbering dialog

  Da biste promenili boju ili veličinu znakova za nabrajanje ili brojeva, odaberite opciju u okviru boja ili Veličina.

Promena uvlačenja pasusa ili razmaka između teksta i tačaka

 • Da biste kreirali uvučenu (podređene) listu u okviru liste, postavite kursor na početak linije koju želite da uvučete, a zatim na kartici Početak kliknite na dugme Uvuci još Office for Mac Increase Indent . Možete i da pritisnete taster TAB da biste povećali uvlačenje.

 • Da biste tekst premestili na manji umanjen nivo u listi, postavite kursor na početak reda i kliknite na dugme uvuci Office for Mac Decrease Indent .

 • Da biste kreirali razmak između tačaka liste, na kartici Početak izaberite stavku prored Office for Mac Line Spacing Command .

Uklanjanje znakova za nabrajanje i numerisanje

 • Izaberite listu i na kartici Početak kliknite na dugmad Slika dugmeta „Znakovi za nabrajanje“ ilinumerisanje Slika dugmeta da biste uklonili oblikovanje.

Oblikovanje teksta kao liste

 1. Idite na slajd na koji želite da dodate oblikovanje liste.

 2. Na slajdu izaberite redove teksta u čuvaru mesta za tekst ili tabeli u koje želite da dodate znakove za nabrajanje ili numerisanje.

 3. Na kartici Početak , u grupi pasus izaberite stavku znakovi za nabrajanje Slika dugmeta „Znakovi za nabrajanje“ ili numerisanje Slika dugmeta .

  Izabrani tekst sa primeni znakova za nabrajanje

  Napomena: Da biste promenili sve redove teksta, možete da izaberete prikaz okvira za čuvar mesta ili tekst koji sadrži tekst, a zatim da primenite znak za nabrajanje ili numerisanje.

  Podrazumevani stil znakova za nabrajanje ili numerisanje trenutno se odnosi na izabrani tekst. Da biste videli galeriju opcija oblikovanja za listu, kliknite na strelicu nadole na dugmetu za nabrajanje ili numerisanje:

  Galerija stilova liste sa znakovima za nabrajanje

  Slika 1: lista sa znakovima za nabrajanje: Galerija stilova

  Galerija sa numerisanim stilovima liste u programu PowerPoint online

  Opcija 2: Numerisana lista: Galerija stilova

 4. Da biste promenili nivo uvlačenja liste, izaberite listu, a zatim na kartici Početak trake sa alatkama kliknite na dugme povećaj uvlačenje Dugme „Povećaj uvlačenje“ ili umanjite uvlačenje Decrease Indent button .

Izbor teksta

Da biste izabrali reč: postavite pokazivač na reč i kliknite dvaput na taster miša.

Da biste izabrali pasus: Istakni poruku u pasusu i trostruko kliknite.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Takođe pogledajte

Podesite da se reči pojavljuju po jednom redu u programu PowerPoint

Primena ili promena rasporeda na slajdu

Šta je to master slajda?

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×