Kako kreiranje verzija funkcioniše u listama i u bibliotekama

Kako kreiranje verzija funkcioniše u listama i u bibliotekama

Kada je kreiranje verzija omogućeno na listi ili u biblioteci, možete da skladištite, pratite i vraćate stavke u biblioteku u biblioteci kada god se promene. Kreiranje verzija, u okviru stavke sa drugim postavkama, kao što je odjavljivanje, daje vam kontrolu nad sadržajem koji je postavljen na vašoj sajtu. Možete da koristite kreiranje verzija da biste prikazali ili vratili staru verziju liste ili biblioteke.

Pregled verzija

Svako sa dozvolom za upravljanje listama može da pretvori ili isključi kreiranje verzija za listu ili biblioteku. Kreiranje verzija dostupno je za stavke sa liste u svim podrazumevanim tipovima lista – uključujući kalendare, liste praćenja problema i prilagođene liste. Dostupno je i za sve tipove datoteka koji se mogu uskladištiti u biblioteke, uključujući stranice sa Veb segmentima. Više informacija o podešavanju i korišćenju verzija potražite u članku Omogućavanje i konfigurisanje kreiranja verzija za listu ili biblioteku.

Napomena: Ako ste Microsoft 365 klijent, kreiranje verzija je podrazumevano uključeno po podrazumevanoj vrednosti kada kreirate novu biblioteku ili listu i ona automatski čuva poslednje 500 verzije dokumenta. To će vam pomoći da ne izgubite važne dokumente ili podatke. Ako imate postojeće biblioteke ili liste na lokaciji ili na lokaciji tima koje nemaju omogućeno kreiranje verzija, možete da ih koristite u bilo kom trenutku.

Možete da koristite kreiranje verzija za:

 • Praćenje istorije verzije    Kada je kreiranje verzija omogućeno, možete da vidite kada je promenjena stavka ili datoteka i ko je promenio. Možete da vidite i kada su promenjene svojstva (informacije o datoteci). Na primer, ako neko promeni krajnji rok stavke liste, te informacije se pojavljuju u istoriji verzija. Možete da vidite i komentare koje osobe daju kada proveravaju datoteke u bibliotekama.

 • Vraćanje prethodne verzije    Ako ste pogrešili u trenutnoj verziji, ako je trenutna verzija oštećena ili ako vam se više sviрa prethodna verzija, možete da je zamenite trenutnom verzijom. Vraćena verzija postaje nova trenutna verzija.

 • Prikaz prethodne verzije    Možete da prikažete prethodnu verziju bez zamene trenutne verzije. Ako pregledate istoriju verzija u Microsoft Office dokumentu, kao što je Word ili Excel datoteka, možete da uporedite te dve verzije da biste utvrdili koje su razlike.

Ako lista ili biblioteka ograničava verzije, trebalo bi da proverite da li su saradnici obaveљteni da će starije verzije biti izbrisane kada se dostigne ograničenje.

Kada je kreiranje verzija omogućena, verzije se kreiraju u sledećim situacijama:

 • Kada se stavka liste ili datoteka kreiraju prvi put ili kada se datoteka otpremi.

  Napomena: Ako je datoteka odjavljivanje potrebna, morate da prijavite datoteku da biste kreirali njenu prvu verziju.

 • Kada se datoteka otpremi sa istim imenom kao postojeća datoteka.

 • Kada se promene svojstva stavke liste ili datoteke.

 • Kada se Office dokument otvori i sačuva. Kada se dokument ponovo otvori, kreira se nova verzija nakon čuvanja uređivanja.

 • Periodično, prilikom uređivanja i čuvanja Office dokumenata. Ne kreiraju se svi uređivanje i čuvanje. Kada se često uređuje uređivanje, na primer, svaka nova verzija snima taиku u vreme, a ne svako pojedinačno. To je uobičajeno kada je Automatsko čuvanje omogućeno.

 • Tokom koautorstva dokumenta, kada neki drugačiji korisnik počne da radi na dokumentu ili kada korisnik klikne na dugme Sačuvaj da bi otpremali promene u biblioteku. 

U bilo kom datom trenutku može da bude do tri trenutne verzije datoteke: odjavljena verzija, najnovija međuverzija ili verzija, kao i najnovija objavljena ili glavna verzija. Sve druge verzije se smatraju istorijskim verzijama. Neke trenutne verzije vidljive su samo korisnicima koji imaju dozvole za njihovo prikazivanje.

Najčešće, glavna verzija predstavlja prekretnicu, kao što je prosleđivanje datoteke za redigovanje ili objavljivanje, dok je međuverzija rad u toku koja nije spremna za čitanje svih učesnika na sajtu. U zavisnosti od načina na koji vaš tim funkcioniše, možda će vašem timu biti potrebne najnovije međuverzije, na primer verzija koja je nedavno uređivana. Vremenom će vašem timu možda biti potrebna starija međuverzija.

Neke organizacije prate i glavne i međuverzije datoteka u bibliotekama. Drugi samo prate glavne verzije. Glavne verzije se identifikuju po celim brojevima, kao što je 5,0; međuverzije se identifikuju decimalnim brojevima, kao što je 5,1.

Većina organizacija koristi međuverzije kada su datoteke u razvoju i glavnih verzija kada se postignu određeni događaj ili kada su datoteke spremne za redigovanje široke publike. U mnogim organizacijama, radna verzija bezbednosti podešena je tako da dozvoli samo vlasniku datoteke i osobama koje imaju dozvole za odobravanje datoteka. To znači da međuverzije ne može da vidi niko drugi dok se ne objavi velika verzija.

Glavne verzije su dostupne za liste, ali međuverzije nisu dostupne. Svaka verzija stavke liste numerisana je brojem. Ako organizacija zahteva odobravanje stavki na listi, stavke ostaju u statusu neobrađenog dok ih ne odobri neko ko ima dozvole za njihovo odobravanje. Dok ste u statusnoj čekanju, oni su numerisani decimalnim brojevima i nazivaju se radne verzije.

Više o omogućavanju i podešavanju kreiranja verzija, uključujući glavne i međuverzije potražite u članku omogućavanje i konfigurisanje kreiranja verzija za listu ili biblioteku.

Brojevi verzija se automatski dodaju svaki put kada kreirate novu verziju. Na listi ili u biblioteci koja ima omogućeno značajno kreiranje verzija, verzije imaju cele brojeve, na primer 1,0, 2,0, 3,0 i tako dalje. U bibliotekama administrator može da omogućava kreiranje verzija za glavne i međuverzije. Kada se prate međuverzije, oni imaju decimalne brojeve kao što su 1,1, 1,2, 1,3 i tako dalje. Kada se jedna od tih verzija objavi kao glavna verzija, njen broj postaje 2,0. Sledeće međuverzije su numerisane 2,1, 2,2, 2,3 itd.

Kada odbacite odjavljivanje, broj verzije se ne menja. Ako je najnovija verzija bila verzija 3,0, ona ostaje na 3,0 kada odbacite odjavljivanje.

Kada izbrišete verziju, verzija ide u korpu za otpatke i njen broj ide sa njom. Istorija verzija će prikazati preostale brojeve verzija. Brojevi drugih verzija se ne menjaju. Na primer, ako imate dokument koji ima međuverzije 4,1 i 4,2, a vi odlučite da izbrišete verziju 4,1, istorija verzije prikazuje samo verzije 4,0 i 4,2. Sledeća slika prikazuje ovo.

Više o omogućavanju i podešavanju kreiranja verzija, uključujući glavne i međuverzije potražite u članku omogućavanje i konfigurisanje kreiranja verzija za listu ili biblioteku.

Istorija verzija sa jednom međuverzija

Možete da konfigurišete ko može da prikaže radne verzije stavki liste i datoteka. Radne verzije se kreiraju u dve situacije:

 • Kada se kreira ili ažurira međuverzija datoteke u biblioteci koja prati glavne verzije i međuverzije.

 • Kada se kreira ili ažurira stavka liste ili datoteka, ali još uvek nije odobrena na listi ili u biblioteci u kojoj je potrebno odobravanje sadržaja.

Kada pratite glavne verzije i međuverzije, možete da navedete da li ljudi moraju da imaju dozvolu za uređivanje datoteka pre nego što mogu da prikažu i čitaju međuverziju. Kada se primeni ova postavka, osobe koje imaju dozvolu za uređivanje datoteke mogu da rade na datoteci, ali osobe koje imaju dozvole samo za čitanje ne mogu da vide međuverziju. Na primer, možda ne želite da svi koji imaju pristup biblioteci vide komentare ili revizije dok se datoteka uređuje. Ako se prate glavne i međuverzije i još uvek niko nije objavio glavnu verziju, datoteka nije vidljiva osobama koje nemaju dozvolu da vide radne verzije.

Kada se zahteva odobravanje sadržaja, možete da navedete da li datoteke koje čekaju odobravanje mogu da vide osobe sa dozvolom za čitanje, osobe sa dozvolom za uređivanje ili samo autor i osobe sa dozvolom za odobravanje stavki. Ako se prate i glavne i međuverzije, autor mora da objavi glavnu verziju da bi datoteka mogla da se podnese na odobravanje. Kada je potrebno odobravanje sadržaja, osobe koje imaju dozvolu za čitanje sadržaja, ali nemaju dozvolu da vide radne verzije stavke, videćete poslednju odobrenu ili glavnu verziju datoteke.

Bez obzira na to da li ljudi imaju dozvolu za uređivanje datoteke ili ne, ako osobe traže datoteku koja je u pomoćnoj verziji, neće dobiti rezultate za njega.

Neke organizacije omogućuju neograničene verzije datoteka, a druge primenjuju ograničenja. Možete otkriti kada proverite najnoviju verziju datoteke, da nedostaje stara verzija. Ako je najnovija verzija 101,0 i primetite da više ne postoji verzija 1,0, to znači da je administrator konfigurisao biblioteku tako da omogući samo 100 glavne verzije datoteke. Dodavanje 101 verzije uzrokuje da se prva verzija izbriše. Samo verzije 2,0 do 101,0 ostaju. Slično tome, ako se doda 102 verzija, samo verzije 3,0 do 102,0 ostaju.

Administrator takođe može da odluči da ograniči broj međuverzija samo onima za određen broj najnovijih verzija. Na primer, ako je dozvoljena 100 velika verzija, administrator može odlučiti da zadrži međuverzije za samo nekoliko najnovijih verzija. Podrazumevani broj međuverzija između glavnih verzija je 511. Ako pokušate da sačuvate još jednu međuverziju, videćete poruku o grešci koja vam govori da prvo morate da objavite dokument.

U biblioteci koja ograničava broj glavnih verzija za koje čuva međuverzije, međuverzije se brišu za prethodne glavne verzije kada se dostigne ograničenje. Na primer, ako čuvate radne verzije za samo 100 velike verzije, a vaš tim kreira 105 glavne verzije, čuvaju se samo glavne verzije za najraniji verzije. Međuverzije koje su povezane sa pet najstarijih glavnih verzija – kao što je 1,2 ili 2,3 – brišu se, ali glavne verzije – 1, 2 i tako dalje – se čuvaju, osim ako biblioteka ne ograničava glavne verzije.

Ograničavanje broja verzija je generalno dobra praksa. To znači da možete da uštedite prostor na serveru i smanjite zakrčenje za korisnike. Međutim, ako je vaša organizacija potrebna da sačuva sve verzije iz pravnih ili drugih razloga, nemojte da primenjujete ograničenja.

Više o omogućavanju i podešavanju kreiranja verzija, uključujući ograničenja, potražite u članku Omogućavanje i konfigurisanje kreiranja verzija za listu ili biblioteku.

Napomene: I SharePoint u sistemu Microsoft 365 i SharePoint Server, za postavke i postavke liste, omogućite do 511 međuverzije po glavnoj verziji. Nije moguće promeniti ovaj broj.

 • Bi

  • Kreiranje verzija   SharePoint u sistemu Microsoft 365 zahteva kreiranje verzija za biblioteke; SharePoint Server vam omogućava da izaberete bez kreiranja verzija kao opcije.

  • Postavke bibliotekeSharePoint u sistemu Microsoft 365 za glavne verzije    omogućavaju opseg od 100-50000 glavnih verzija; SharePoint Server postavke biblioteke omogućava opseg od 1-50000 glavnih verzija.

  • Međuverzije    Postavke SharePoint u sistemu Microsoft 365 i SharePoint Server biblioteke dozvoljavaju opsegu od 1-50000 glavnih verzija koje su dozvoljene za međuverzije.

 • Liste

  • Kreiranje verzija    Postavke SharePoint u sistemu Microsoft 365 i SharePoint Server liste vam omogućava da onemogućite kreiranje verzija.

  • Glavne verzije    Postavke liste SharePoint u sistemu Microsoft 365 i SharePoint Server omogućuju opseg od 1-50000 glavnih verzija.

  • Međuverzije    Postavke liste SharePoint u sistemu Microsoft 365 i SharePoint Server dozvoljavaju opsegu od 1-50000 glavnih verzija koje su dozvoljene za međuverzije.

 • Ako ste Microsoft 365 klijent, kreiranje verzija je automatski uključeno kada kreirate biblioteku ili listu.

 • Kreiranje verzija je automatski uključeno za SharePoint Server, ali ne kada kreirate listu.

Svako sa dozvolom za upravljanje listama može da uključi ili isključi kreiranje verzija. Na mnogim lokacijama koje su iste osobe koje upravlja lokacijom, zato što liste i biblioteke nasleđuju dozvole od lokacije. Pored toga što omogućite kreiranje verzija, vlasnik sajta (ili druga osoba koja upravlja listom ili bibliotekom) odlučuje da li treba da odobri odobravanje sadržaja koji može da prikazuje radne verzije stavki i ako je potrebno odjavljivanje. Svaka od ovih odluka utiče na to kako funkcioniše kreiranje verzija. Na primer, ako osoba koja upravlja bibliotekom odlučuje da zahteva odjavljivanje, brojevi verzija se kreiraju samo kada se datoteka prijavi. Ako je odobravanje sadržaja obavezno, brojevi glavnih verzija se ne primenjuju dok ne odobri datoteke osobe koje imaju dozvolu za to.

Važno: Ako osobe koje rade u biblioteci planiraju da koautorisuju dokumente, nemojte da konfigurišete biblioteku da zahteva odjavljivanje. Osobe ne mogu da rade kao koautori kada su dokumenti koji su im potrebni odjavljeni.

Da biste saznali kako da uključite kreiranje verzija za listu ili biblioteku, pogledajte članak Omogućavanje i konfigurisanje kreiranja verzija za listu ili biblioteku.

Ako je kreiranje verzija omogućeno u biblioteci, osoba koja je podešava određuje da li da prati glavne i međuverzije i određuje ko može da vidi međuverzije. U većini slučajeva, kada je potrebno odobravanje sadržaja, samo vlasnik datoteke i osobe koje imaju dozvolu za odobravanje stavki mogu da vide međuverzije. U drugim bibliotekama, svako ko može da uređuje datoteke u biblioteci ili svako ko ima dozvolu za čitanje u biblioteci može da vidi sve verzije. Kada se verzija odobri, svi koji imaju dozvolu za čitanje liste ili biblioteke mogu da vide verziju.

Iako liste nemaju glavne i međuverzije, bilo koja stavka koja se nalazi u statusu neobrađene se smatra radnom verzijom. U većini slučajeva, samo autor stavke i osobe koje imaju dozvole potpune kontrole ili dizajna mogu da vide radne verzije. Radna verzija se pojavljuje u statusu neobrađenog za te osobe, ali drugi samo vide najnoviju odobrenu verziju u istoriji verzija. Ako se datoteka odbije, ostaje u statusu neobrađenog dok se ne izbriše neko ko ima neophodne dozvole.

Stavka ili datoteka na čekanju podrazumevano je vidljiva samo njenom Stvoritelju i osobama sa dozvolom za upravljanje listama, ali možete navesti da li druge grupe korisnika mogu da prikažu stavku ili datoteku. Ako je biblioteka podešena da prati i glavne verzije i međuverzije, osoba koja uređuje datoteku mora prvo da objavi glavnu verziju datoteke.

Više informacija o podešavanju odobrenja za dokumente potražite u članku Zahtevaj odobravanje stavki na listi ili u biblioteci.

Napomena: Radna verzija, u nekoliko listi i u bibliotekama, podešena je tako da omogući svim korisnicima sajta da vide verzije koje čekaju i da budu odobrene .

Kada odjavite datoteku iz biblioteke koja ima uključeno kreiranje verzija, nova verzija se kreira svaki put kada je ponovo prijavite. I ako su uključene glavne verzije i međuverzije, možete da odlučite da se prijavite, koji tip verzije proveravate. U bibliotekama gde je potrebno odjavljivanje, verzije se kreiraju samo po prijavljivanju.

U bibliotekama gde nije obavezno odjavljivanje, nova verzija se kreira prvi put kada je sačuvate nakon otvaranja datoteke. Svako posle čuvanja zamenjuje verziju koju ste kreirali pomoću prvog čuvanja. Ako zatvorite aplikaciju, a zatim ponovo otvorite dokument, prvo čuvanje će ponovo proizvesti verziju. To može da izazove širenje broja verzija koji se brzo razvija.

Više informacija potražite u članku Odjavljivanje, prijavljivanje ili odbacivanje promena u datotekama u biblioteci.

Važno: Ako imate koautorstvo dokumenta, nemojte ga proveravati ako nemate dobar razlog da sprečite druge osobe da rade na dokumentu.

Zahtevanje odjavljivanja može da pomogne vašem timu da koristi većinu kreiranja verzija, jer osobe posebno označavaju kada se kreira verzija. Verzija se kreira samo kada neko proveri datoteku, ona je promeni, a zatim je ponovo proverava. Kada je odjavljena, verzija se kreira kada neko prvi put sačuva datoteku i ova verzija se ažurira kada je osoba zatvori. Ako ta osoba ili neko drugi zatim ponovo otvori i sačuva datoteku, kreira se druga verzija. U zavisnosti od situacije, možda ne nameravate da se kreiraju više verzija, na primer, ako morate da zatvorite datoteku da biste prisustvovali sastanku pre nego što završite sa promenama datoteke.

Kada je potrebno odjavljivanje, osobe ne mogu da dodaju datoteke, menjaju datoteke ili promene svojstva datoteke bez prvog odjavljivanja datoteke. Kada ljudi prijave datoteke, od njih se traži da pruže komentare o promenama koje su izvršili, što pomaže da se kreira smislena istorija verzije.

Napomena: Ako će biblioteka uskladištiti Microsoft Project (. MPP) datoteke koje su sinhronizovane sa listama zadataka na lokaciji, treba očistiti okvir za Odjavljivanje .

Više informacija o zahtevanje odjavljivanja potražite u članku Podešavanje biblioteke za zahtevanje odjavljivanja datoteka.

Liste i biblioteke imaju dozvole vezane za kreiranje verzija i odjavljivanje koje se razlikuju u zavisnosti od nivoa dozvole koji se primeni na korisnika ili određenu grupu. Neko ko može da uređuje nivoe dozvola može drugačije da konfiguriše ove dozvole ili kreira novu grupu sa prilagođenim nivoima dozvola.

Ove dozvole omogućavaju fleksibilnost u načinu upravljanja bibliotekom. Na primer, možda ćete želeti da neko može da izbriše verzije datoteke bez dozvole da izbriše samu datoteku. Dozvola za Brisanje verzija nije ista kao dozvola za Brisanje stavki, tako da možete da obezbedite prilagođeni nivo kontrole.

Sledeća tabela prikazuje dozvole koje su povezane sa kreiranjem verzija i odjavljivanje i na koje se podrazumevane nivoe dozvola primenjuju.

Dozvola

Podrazumevani nivo dozvole

Prikazivanje verzija

Potpuna kontrola, dizajn, doprinos i čitanje

Brisanje verzija

Potpuna kontrola, dizajn i doprinos

Poništavanje odjavljivanja

Potpuna kontrola i dizajn

Odobravanje stavki

Potpuna kontrola i dizajn

Više informacija o dozvolama potražite u članku Razumevanje nivoa dozvola.

Ostavite komentar

Da li je ovaj članak bio koristan? Ako jeste, obavestite nas o tome na dnu ove stranice. Ako nije bio koristan, recite nam šta je bilo zbunjujuće ili šta je nedostajalo. Dodajte verziju SharePoint , OS i pregledača. Iskoristićemo vaše povratne informacije da bismo dodatno proverili podatke, dodali informacije i ažurirali ovaj članak.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×