Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite PowerPoint pomoću tastature za čitanje, brisanje i raspoređivanje slajdova u prezentaciji. Testirali smo ga sa naratorom i ИELJUSTIMA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Takođe ćete saznati kako da promenite veličinu i položaj slajdova.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje novog slajda

Možete lako da dodate nove slajdove u prezentaciju na osnovu rasporeda trenutnog slajda ili na novom rasporedu predloška.

Dodavanje novog slajda na osnovu rasporeda trenutnog slajda

Naslovni slajd se u novoj prezentaciji dodaje automatski. Možete da dodate novi slajd na osnovu rasporeda prethodnog slajda.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + M. Čujete "Slajd", a zatim broj slajdova i mesto novog slajda na listi i "izabrano".

Dodavanje novog slajda na osnovu rasporeda predloška

 1. U normalnom prikazu, pritisnite kombinaciju tastera ALT + H. Čujete naslov prvog rasporeda na slajdu. Sa AJKULAMA, čujete se: "napuљtanje trake sa menijima, Office tema", a zatim broj trenutnog slajda.

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete željeni raspored slajda, a zatim pritisnite taster ENTER. Čućete broj novog slajda. Sa ИELJUSTIMA čujete: "Enter, bez izbora".

  Fokus se premešta na okno za slajdove.

Brisanje slajda

 1. U oknu sa sličicama pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete broj slajda koji želite da izbrišete.

 2. Pritisnite taster Delete. Čujete broj trenutnog slajda i njegovo mesto na listi, a zatim "izabrano". Sa AJKULAMA, čujete se: "Enter, napuљtanje menija, bez izbora."

Preraspoređivanje slajdova

Slajdove možete da prerasporedite isecanjem slajda sa stare lokacije i njegovim lepljenjem na novu lokaciju.

 1. U oknu sa sličicama pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete broj slajda koji želite da premestite.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste pomerili slajd nagore na listi slajdova, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + taster sa strelicom nagore. Čućete novi broj slajda na listi.

  • Da biste premestili slajd nadole na listu slajdova, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + taster sa strelicom nadole. Čućete novi broj slajda na listi.

  • Da biste premestili slajd na početak prezentacije, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+taster sa strelicom nagore.

  • Da biste premestili slajd na kraj prezentacije, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+taster sa strelicom nadole.

Organizovanje slajdova u odeljke

Da biste grupisali slajdova u smislene entitete, možete da ih organizujete u odeljke. Na primer, ako radite sa drugima na prezentaciji, svakom kolegi možete da dodelite odeljak za rad.

Odeljci se prikazuju i najavljuju u oknu sa sličicama normalnog prikaza i u prikazu za Sortiranje slajdova . One se ne prikazuju ili najavljuju u prikazu projekcije slajdova .

 1. U oknu sa sličicama pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete slajd koji želite da bude prvi slajd u odeljku.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera ALT + H, T1. Čujete: "Dodaj odeljak".

 3. Da biste dodali odeljak bez naslova, pritisnite taster ENTER. Čujete: "Preimenovanje odeljka".

 4. Otkucajte novo ime za odeljak, a zatim pritisnite taster ENTER.

 5. Premeštanje slajdova ispod odgovarajućih odeljaka kao što je navedeno u okviru preraspoređivanje slajdova.

  Da biste čuli narator koji najavljuje imena odeljaka, u oknu sa sličicama pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole. JAWS ne najavljuje imena odeljaka.

Promena položaja svih slajdova u prezentaciji

Možete da promenite položaj celog skupa slajdova sa položenog ili obrnuto.

 1. U normalnom prikazu, pritisnite kombinaciju tastera ALT + G, S, C. Otvara se prozor Veličina slajda .

 2. U prozoru Veličina slajda pritiskajte taster TAB dok ne čujete "izaberite stavku" Slajdovi ", a zatim trenutnu orijentaciju slajda, na primer" položeno ".

  Sa ИELJUSTIMA, čujete: "orijentacija, slajdovi, <trenutno izabrana opcija>, dugme" provereno ".

  Savet: Sa naratorom, da biste slušali i kretali se kroz opcije u prozoru Veličina slajda , možete da pritisnete i taster sa strelicom taster + ili nadole.

 3. Da biste promenili položaj, pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole. Čujete izabrani položaj.

 4. Kada završite sa izborom, pritisnite taster ENTER. Čućete: „Microsoft PowerPoint prozor, dugme”. Otvara se prozor sa potvrdom.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste povećali veličinu sadržaja, pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "Uvećaj". Ako imate mnogo sadržaja na slajdu, sav tekst možda neće stati na slajd prilikom korišćenja ove opcije.

  • Da biste podesili sadržaj nadole na slajdu, pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "obezbedi mi fit". Ova opcija može da promeni veličinu sadržaja na manju veličinu fonta kako bi sve stalo na slajd.

 6. Pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na okno sa sličicama.

Promena veličine slajdova

Da biste promenili veličinu slajda, možete da odaberete neku od dve podrazumevane opcije veličine, standardnu (4:3) i široki ekran (16:9), odnosno možete da prilagodite veličinu slajdova.

Promena veličine slajda iz širokog ekrana u standardni ili obrnuto

 1. U normalnom prikazu, pritisnite kombinaciju tastera ALT + G, S. U meniju Veličina slajda čujete prvu stavku. Sa ИELJUSTIMA čujete: "mala traka, Prilagođena grupa".

 2. U meniju Veličina slajda uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izabrali standardnu veličinu, pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete: "Standardno".

  • Da biste izabrali veličinu širokog ekrana, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete: "široki ekran".

 3. Pritisnite taster ENTER. Čućete: „Microsoft PowerPoint prozor, dugme”. Otvara se prozor sa potvrdom.

 4. U Microsoft PowerPoint prozoru uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste povećali veličinu sadržaja, pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "Uvećaj". Ako imate mnogo sadržaja na slajdu, sav tekst možda neće stati na slajd prilikom korišćenja ove opcije.

  • Da biste podesili sadržaj nadole na slajdu, pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "obezbedi mi fit". Ova opcija može da promeni veličinu sadržaja na manju veličinu fonta kako bi sve stalo na slajd.

 5. Pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na okno sa sličicama.

Prilagođavanje veličine slajdova

Možete da promenite veličinu slajdova da biste koristili prilagođene dimenzije za različite veličine ekrana ili papira.

 1. U normalnom prikazu, pritisnite kombinaciju tastera ALT + G, S, C. Otvara se prozor Veličina slajda .

 2. U prozoru Veličina slajda , da biste promenili veličinu slajdova, izaberite ciljni format prezentacije ili podešavate visinu, širinu i položaj prezentacije:

  • Da biste izabrali ciljni format prezentacije, pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "Veličina slajda za". Pritisnite taster sa strelicom nadole da biste razvili padajući meni. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete željenu opciju, a zatim pritisnite taster ENTER.

  • Da biste odredili širinu i visinu:

   • Da biste promenili širinu slajda, pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "Širina". Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete željenu vrednost ili otkucajte vrednost.

   • Da biste promenili visinu slajda, pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "Visina". Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete željenu vrednost ili otkucajte vrednost.

  Savet: Sa naratorom, da biste slušali i kretali se kroz opcije u prozoru Veličina slajda , možete da pritisnete i taster sa strelicom taster + ili nadole.

 3. Kada završite sa izborom, pritisnite taster ENTER. Čućete: „Microsoft PowerPoint prozor, dugme”. Otvara se prozor sa potvrdom.

 4. U Microsoft PowerPoint prozoru, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste povećali veličinu sadržaja, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "uvećavanje". Ako imate mnogo sadržaja na slajdu, sav tekst možda neće stati na slajd prilikom korišćenja ove opcije.

  • Da biste podesili sadržaj nadole na novom slajdu, pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "obezbedi mi fit". Ova opcija može da promeni veličinu sadržaja na manju veličinu fonta kako bi sve stalo na slajd.

 5. Pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na okno sa sličicama.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i uređivanje slika i tabela u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje u programu PowerPoint

Koristite PowerPoint za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste dodali, izbrisali i prerasporedili slajdove u prezentacijama.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje, preraspoređivanje i brisanje slajdova u programu PowerPoint

Možete lako da dodate nove slajdove u prezentaciju na osnovu rasporeda na trenutnom slajdu ili na osnovu rasporeda novog predloška, odnosno možete da izbrišete one koji vam više nisu potrebni. Slajdove možete da prerasporedite i tako što ćete iseći slajd sa trenutne lokacije i nalepiti ga na novo mesto.

Dodavanje novog slajda

 1. U oknu sa sličicama prezentacije, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete slajd koji se nalazi pre mesta na kojem želite da dodate slajd. Slajdovi se najavljuju dok se pomerate: „Slajd <broj slajda>”.

 2. Dvaput dodirnite ekran pomoću dva prsta. Slajd se bira i otvara se prikaz za uređivanje.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Nije potvrđen prekidač ’Nazad’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se premešta na okno sa sličicama.

 4. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Novi slajd’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Slajd se dodaje u niz slajdova.

 5. Da biste promenili raspored umetnutog slajda, u prikazu za uređivanje slajda brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Meni „Raspored“”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste u meniju Raspored pregledali opcije predloška, brzo prevucite nadesno. TalkBack najavljuje predloške kako se krećete. Za trenutno izabrani raspored, čućete ime rasporeda i „Izabrano”. Da biste izabrali predložak, dvaput dodirnite ekran.

Preraspoređivanje slajdova

 1. U oknu sa sličicama prezentacije, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete slajd koji želite da premestite. Slajdovi se najavljuju dok se pomerate.

 2. Dvaput dodirnite ekran. Pojaviće se kontekstualni meni i čućete: „Dugme ’Uredi’“.

 3. U kontekstualnom meniju brzo prevucite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Iseci’“. Zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete slajd posle kojeg želite da premestite isečeni slajd, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Dugme ’Uredi’“.

 5. Da biste nalepili slajd, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Nalepi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Slajd se premešta na novu lokaciju.

Brisanje slajda

 1. U oknu sa sličicama prezentacije, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete slajd koji želite da izbrišete. Slajdovi se najavljuju dok se pomerate.

 2. Dodirnite dvaput ekran da biste otvorili kontekstualni meni. Čućete: „Dugme ’Uredi’“.

 3. U kontekstualnom meniju brzo prevucite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Izbriši’“.

 4. Da biste izbrisali slajd, dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje u programu PowerPoint

Koristite PowerPoint Mobile uz Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste dodali, izbrisali i prerasporedili slajdove u prezentacijama.

Možete lako da dodate nove slajdove u prezentaciju na osnovu rasporeda na trenutnom slajdu ili na osnovu rasporeda novog predloška, odnosno možete da izbrišete one koji vam više nisu potrebni. Slajdove možete da prerasporedite i tako što ćete iseći slajd sa trenutne lokacije i nalepiti ga na novo mesto.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje novog slajda

 1. U oknu sa sličicama prezentacije, brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu jednim prstom dok ne čujete: „Stavke“.

  Napomena: Da biste otišli na okno sa sličicama iz prikaza za uređivanje, brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete: „Dugme ‘Nazad’“. Zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se premešta na izabrani slajd u oknu sa sličicama.

 2. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete slajd pre mesta na koji želite da dodate slajd. Narator najavljuje slajdove dok se pomerate.

 3. Da biste izabrali slajd, dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Novi slajd’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Slajd se dodaje u niz slajdova.

Promena rasporeda slajda

 1. Prilikom uređivanja slajda, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" traka sa alatkama "," Raspored ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "meni rasporeda".

 2. Da biste pregledali opcije predloška, brzo prevucite nadesno. Narator najavljuje predloške kako se krećete. Za trenutno izabrani raspored, čućete „Izabrano” i raspored.

 3. Da biste izabrali predložak, dvaput dodirnite ekran.

Preraspoređivanje slajdova

 1. U oknu sa sličicama, brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu jednim prstom dok ne čujete: "stavke". Zatim brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete slajd koji želite da premestite. Narator najavljuje slajdove dok se pomerate.

 2. Dvaput dodirnite ekran. Pojaviće se kontekstualni meni i čućete: „Prilagođeno“.

 3. U kontekstualnom meniju brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" Iseci ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete slajd posle kojeg želite da premestite isečeni slajd, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste otvorili kontekstualni meni. Čućete: „Prilagođeno“.

 5. Da biste nalepili slajd, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" Nalepi ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Slajd se premešta na novu lokaciju.

Brisanje slajda

 1. U oknu sa sličicama, brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu jednim prstom dok ne čujete: "stavke". Zatim brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete slajd koji želite da izbrišete. Narator najavljuje slajdove dok se pomerate.

 2. Dodirnite dvaput ekran da biste otvorili kontekstualni meni. Čućete: „Prilagođeno“.

 3. U kontekstualnom meniju brzo prevucite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Izbriši’“.

 4. Da biste izbrisali slajd, dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za štampanje prezentacija u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje u programu PowerPoint

Koristite PowerPoint za veb sa tastaturom i čitačem ekrana da biste dodali, izbrisali i rasporedili slajdove u prezentacijama. Testirali smo ga sa naratorom i ИELJUSTIMA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office za veb. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite PowerPoint za veb, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se PowerPoint za veb pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za PowerPoint za veb.

U ovoj temi

Dodavanje novog slajda

Možete da dodate nove slajdove u prezentaciju na osnovu rasporeda trenutnog slajda ili drugog rasporeda.

 1. U prikazu za uređivanjepritisnite kombinaciju tastera ALT + Windows logotipom, N, S, i i. Otvara se novi meni slajda .

 2. U meniju se nalazi raspored na slajdu zasnovan na trenutnom slajdu. Da biste se kretali po drugim rasporedima, pritiskajte tastere sa strelicama dok ne čujete željeni raspored, a zatim pritisnite taster ENTER. Novi slajd se dodaje u prezentaciju.

Preraspoređivanje slajdova

Možete da premestite slajdove da biste promenili njihov redosled u prezentaciji.

 1. U prikazu za uređivanjepritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete broj trenutnog slajda. JAWS objavljuje: „Tabla sa slajdovima“.

 2. Pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete broj slajda koji želite da premestite.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste premestili slajd ka početku prezentacije, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+taster sa strelicom nagore. Slajd se premešta za jedan slajd nagore.

  • Da biste premestili slajd ka kraju prezentacije, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+taster sa strelicom nadole. Slajd se premešta za jedan slajd nadole.

  • Da biste slajd postavili kao prvi slajd u prezentaciji, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+taster sa strelicom nagore.

  • Da biste slajd postavili kao poslednji slajd u prezentaciji, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+taster sa strelicom nadole.

Brisanje slajdova

 1. U prikazu za uređivanjepritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete broj trenutnog slajda. JAWS objavljuje: „Tabla sa slajdovima“.

 2. Pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete broj slajda koji želite da uklonite.

 3. Pritisnite taster Delete.

  Savet: Da biste opozvali brisanje, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Z.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i uređivanje slika i tabela u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje u programu PowerPoint

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×