Korišćenje kontrolora dizajna u programu Publisher

Kontrolor dizajna pregleda publikaciju u potrazi za raznim problemima u vezi sa dizajnom i rasporedom. Identifikuje potencijalne probleme i obezbeđuje opcije za njihovo rešavanje.

Važno: Uverite se da ste pokrenuli kontrolor dizajna pre nego što objavite publikaciju na stonom štampaču, pošaljete je u komercijalnu štampariju, pošaljete je u e-pošti ili je objavite na vebu ili nakon što konvertujete jedan tip publikacije u drugi tip.

U dijalogu Opcije kontrolora dizajna možete navesti tipove problema koje će Kontrolor dizajna tražiti. Na primer, ako pripremate publikaciju za štampanje u komercijalnoj štampariji i želite da koristite više od dve spot boje u publikaciji, otvorite dijalog Opcije kontrolora dizajna, izaberite karticu Provere, a zatim opozovite izbor opcije Više od dve spot boje, da se ne bi proveravalo da li publikacija sadrži više od dve spot boje.

Okno zadataka „Kontrolor dizajna“

Kada otvorite okno zadataka Kontrolor dizajna ono dinamički ažurira listu problema čim se pojave ili dok ih rešavate.

Pokreni opšte provere dizajna     Izaberite ovu opciju da biste proverili probleme u vezi sa dizajnom koji mogu negativno da utiču na publikaciju, na primer prazne okvire za tekst.

Pokreni provere komercijalnog štampanja     Izaberite ovu opciju da biste proverili probleme koji mogu negativno da utiču na štampanje publikacije u komercijalnoj štampariji, na primer slike u RGB režimu.

Pokreni provere veb lokacija      Izaberite ovu opciju da biste proverili probleme koji mogu negativno da utiču na publikaciju na veb lokaciji, na primer slike bez alternativnog teksta.

Pokreni provere e-pošte (samo na ovoj stranici)     Izaberite ovu opciju da biste proverili probleme koje mogu da izazovu razmaci u poruci kada se prikazuje u određenim prikazivačima e-pošte, na primer tekst koji sadrži rastavljanje reči na kraju reda.

Izbor stavke za ispravljanje     Okno zadataka Kontrolor dizajna navodi probleme u publikaciji. Svaki problem uključuje opis i lokaciju. Do većine problema dolazi na određenoj stranici. Međutim, neki utiču na celu publikaciju. Kliknite na problem da biste prešli na stranicu i objekat sa problemom. Kliknite na strelicu sa desne strane problema da biste videli druge opcije, kao što su način ispravljanja problema kad je dostupno automatsko ispravljanje, ignorisanje problema ili nabavljanje pomoći za njega.

Zatvaranje kontrolora dizajna     Kliknite na ovo dugme da biste zaustavili kontrolor dizajna i zatvorili okno zadataka. Kada zatvorite kontrolor dizajna, on neće raditi u pozadini dok ga ponovo ne pokrenete.

Opcije kontrolora dizajna     Kliknite na ovu vezu da biste otvorili dijalog Opcije kontrolora dizajna u kojem možete da podesite opcije prikaza za probleme navedene u oknu zadataka Kontrolor dizajna. Možete i da izaberete opseg stranica za proveru ili samo određene provere.

Dijalog „Opcije kontrolora dizajna“

Koristite postavke u dijalogu Opcije kontrolora dizajna da biste promenili način na koji okno zadataka Kontrolor dizajna prikazuje probleme u publikaciji i određuje koje probleme da prikaže.

Kartica Opšte postavke

Izaberite opcije koje utiču na način na koji okno zadataka Kontrolor dizajna prikazuje probleme koje pronađe, a zatim podesite koje će stranice Kontrolor dizajna proveravati.

Opcije prikaza

Sortiraj po     Izaberite neku od sledećih opcija:

 • Broj stranice     Sortira probleme po broju stranice na kojoj se oni pojavljuju.

 • Opis     Sortira probleme po abecednom redu njihovog opisa. Kada se problemi navedu po opisu, možete da vidite grupisane sve probleme istog tipa.

 • Status     Sortira probleme po statusu. Kontrolor dizajna će navesti probleme po broju stranice, prvo probleme koji nisu ispravljeni, a zatim probleme koji jesu ispravljeni.

  Napomena: Da biste koristili ovu opciju, najbolje je da prvo opozovete izbor u polju za potvrdu Ukloni fiksne stavke.

Ukloni fiksne stavke     Izaberite ovu opciju da biste uklonili probleme sa liste stavki nakon što su ispravljeni. Kontrolor dizajna automatski ažurira listu svaki put kada unesete promenu.

Opseg stranica

Izaberite opseg stranica koje želite da kontrolor dizajna proveri.

 • Sve     Proverava sve stranice u publikaciji.

 • Provera master stranica     Uključuje sve master stranice kada kao opseg stranica izaberete Sve.

 • Trenutne stranice     Proverava samo trenutne stranice.

Kartica Provere

Potvrdite izbor u poljima za potvrdu za provere koje želite da kontrolor dizajna obavlja.

Na listi Prikaži dostupne su sledeće grupe provera:

 • Sve provere Uključuje sve kategorije.

 • Opšte provere Uključuje provere koje su važne za kreiranje publikacija, a nisu specifične za komercijalne publikacije, veb publikacije ili publikacije poslate putem e-pošte.

 • Provere komercijalnog štampanja Uključuje provere koje su važne za komercijalno štampanje.

 • Provere veb lokacija Uključuje provere koje su važne za kreiranje veb lokacija.

 • Provere e-pošte Uključuje provere koje su važne za kreiranje e-poruka.

Opšte provere

Provera

Izvršena radnja

Objekat zadire u oblast koja se ne štampa

Upozorava vas kada se objekat nađe u oblasti koja se ne štampa kod većine stonih štampača.

Objekat je delimično van stranice

Upozora vas kada se objekat neće odštampati u celosti jer nije potpuno na stranici. Ako kreirate prekoračenje margine, ovo može biti namerno, ali obično nije.

Objekat nije vidljiv

Traži objekte koji nisu vidljivi na stranici (verovatno zato što je objekat pokriven drugim objektom ili se stopio u objekat iste boje).

Objekat nema liniju ili popunu/Okvir za tekst je prazan

Traži objekte bez neprozirnih atributa. Objekat može da bude automatski oblik bez linije ili popune, a može da bude i okvir za tekst bez teksta.

Objekat je proziran

Traži objekte na koje je primenjena prozirna boja. Nije moguće predvideti kako će objekti sa prozirnom bojom biti odštampani na PostScript i PCL štampačima.

Savet:  Kada se koriste prozirni objekti, najbolje je čuvanje u PDF ili XPS formatu, odnosno štampanje na XPS poboljšanom štampaču.

Na stranici postoji prostor ispod gornje margine

Traži stranice na kojima nijedan objekat ne dodiruje gornju marginu, niti se nalazi iznad nje.

Slika niske rezolucije

Traži slike čija je važeća rezolucija manja od 96 tačaka po inču (tpi). Ova provera pretpostavlja da štampate na štampaču visoke rezolucije ili uređaju za fotoslog koji zahtevaju slike visoke rezolucije za najbolje rezultate štampanja. Važeća rezolucija od najmanje 96 tpi preporučuje se i za PDF i XPS format, (jer je 96 tpi uobičajena rezolucija monitora).

Nedostaje slika

Traži instance kod kojih je slika povezana slika, a spoljna povezana datoteka nedostaje ili je premeštena, pa se veza prekida.

Slika je izmenjena

Traži sve povezane slike koje nisu ažurirane nakon što je slika na čvrstom disku ili mreži izmenjena u programu za uređivanje slika.

Veličina slike nije proporcionalno podešena

Traži slike gde je jedna dimenzija nesrazmerno veća od druge.

Rubrika sa tekstom u oblasti sa viškom teksta

Traži bilo koji okvir za tekst ili automatski oblik koji sadrži deo rubrike koja nije vidljiva jer je višak.

Rubrika u oblasti za privremeno odlaganje

Traži instance povezanog okvira za tekst ili automatskog oblika koje sadrže deo rubrike u oblasti za privremeno odlaganje.

Tekst sadrži prozirne boje

Traži tekst sa primenjenim prozirnim bojama. Nije moguće predvideti kako će tekst sa prozirnom bojom biti odštampan na PostScript i PCL štampačima.

Savet:  Kada se koriste prozirni objekti, najbolje je čuvanje u PDF ili XPS formatu, odnosno štampanje na XPS poboljšanom štampaču.

Tekst sadrži prozirne efekte

Traži tekst sa primenjenim prozirnim efektima. Nije moguće predvideti kako će tekst sa prozirnim efektima biti odštampan na PostScript i PCL štampačima.

Savet:  Kada se koriste prozirni objekti, najbolje je čuvanje u PDF ili XPS formatu, odnosno štampanje na XPS poboljšanom štampaču.

Provere komercijalnog štampanja

Provera

Izvršena radnja

Više od dve spot boje

Traži primenu više od dve spot boje u publikaciji koja je podešena za štampanje spot boja ili procesnih boja i spot boja.

Nekorišćene spot boje

Traži instance u koje ste na listu mastila dodali mastilo spot boje, ali ono nije korišćeno u publikaciji. Ova provera se pokreće ako ste model boje publikacije podesili na spot boje ili na procesne boje i spot boje.

Publikacija je u RGB režimu

Traži instance u kojima je publikacija podešena za štampanje u RGB bojama, ali druge opcije ukazuju na to da publikaciju nameravate da odštampate u komercijalnoj štampariji.

Objekat je proziran

Traži objekte na koje je primenjena prozirna boja. Nije moguće predvideti kako će objekti sa prozirnom bojom biti odštampani na PostScript i PCL štampačima.

Savet:  Kada se koriste prozirni objekti, najbolje je čuvanje u PDF ili XPS formatu, odnosno štampanje na XPS poboljšanom štampaču.

Slika niske rezolucije

Traži slike sa važećom rezolucijom manjom od 96 tačaka po inču (tpi). Ova provera pretpostavlja da štampate na štampaču visoke rezolucije ili uređaju za fotoslog koji zahtevaju slike visoke rezolucije za najbolje rezultate štampanja.

Nedostaje slika

Traži instance kod kojih je slika povezana slika, a spoljna povezana datoteka nedostaje ili je premeštena, pa se veza prekida.

Rubrika sa tekstom u oblasti sa viškom teksta

Traži bilo koji okvir za tekst ili automatski oblik koji sadrži deo rubrike koja nije vidljiva jer je višak.

Rubrika u oblasti za privremeno odlaganje

Traži instance kod kojih se povezani okvir za tekst ili automatski oblik koji sadrže deo rubrike nalaze u oblasti za privremeno odlaganje.

Tekst sadrži prozirne boje

Traži tekst sa primenjenim prozirnim bojama. Nije moguće predvideti kako će tekst sa prozirnom bojom biti odštampan na PostScript i PCL štampačima.

Savet:  Kada se koriste prozirni objekti, najbolje je čuvanje u PDF ili XPS formatu, odnosno štampanje na XPS poboljšanom štampaču.

Tekst sadrži prozirne efekte

Traži tekst sa primenjenim prozirnim efektima. Nije moguće predvideti kako će tekst sa prozirnim efektima biti odštampan na PostScript i PCL štampačima.

Savet:  Kada se koriste prozirni objekti, najbolje je čuvanje u PDF ili XPS formatu, odnosno štampanje na XPS poboljšanom štampaču.

Provere veb lokacije

Provera

Izvršena radnja

Slika ne sadrži alternativni tekst

Traži slike bez alternativnog teksta.

Nije moguće doći do stranice sa prve stranice

Traži stranice do kojih nije moguće doći nijednom kombinacijom veza koje počinju od veze na prvoj ili matičnoj stranici veb lokacije.

Stranica na sadrži veze

Traži stranice koje ne sadrže veze za napuštanje te stranice.

Provere e-pošte

Provera

Izvršena radnja

Objekat sa tekstom je delimično van stranice

Traži sve objekte koji sadrže tekst koji se delimično nalazi van stranice publikacije.

HTML fragment je delimično van stranice

Traži sve fragmente HTML koda koji se delimično nalaze van stranice.

Objekat preklapa tekst

Traži sve objekte koji se nalaze na vrhu okvira za tekst.

Objekat sa tekstom je rotiran

Traži sve objekte koji sadrže tekst i koji su rotirani.

Oblik sa tekstom ima hipervezu na objektu

Traži sve oblike koji na svom vrhu sadrže hipervezu.

Tekst je vertikalan

Traži sve okvire za tekst koji sadrže vertikalno orijentisan tekst.

Tekst je prevelik da bi mogao da se uklopi u okvir

Traži sve okvire za tekst sa tekstom koji je prevelik.

Tekst je napisan fontom koji nije spreman za veb

Traži tekst koji nije oblikovan fontom koji se može bezbedno koristiti na vebu.

Tekst se nalazi u dijagonalnoj ćeliji tabele

Traži tekst koji se nalazi u dijagonalnoj ćeliji tabele.

Ivice tabele su uže od 0,75 tač.

Traži instance tabele sa ivicama manjim od .75 tačke debljine.

Tekst sa rastavljanjem reči na kraju reda

Traži sve crtice u tekstu.

Okvir za tekst sa ivicama nema margine

Traži sve okvire za tekst sa marginama postavljenim na nulu.

Hiperveza vodi do druge stranice u ovom dokumentu

Traži sve instance u kojima je hiperveza na jednoj veb stranici povezana sa drugom stranicom u istoj publikaciji.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×