Koristite čitač ekrana da biste dodali, čitali i brisali komentare u programu Word

Koristite čitač ekrana da biste dodali, čitali i brisali komentare u programu Word

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office ili na stranici Popravke ili zaobilazna rešenja za nedavne probleme u sistemu Office.

Koristite Word sa tastaturom i čitačem ekrana za dodavanje komentara u Word dokument. Testirali smo ga sa naratorom i ИELJUSTIMA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Pomoću komentara možete predložiti promene u dokumentima ili označiti probleme za praćenje. Naučićete kako da izbrišete komentare posle čitanja ili odgovora na komentar.

Ukrasna ikona treba uputstva za dodavanje komentara u Word dokument, ali ne i korišćenje čitača ekrana? Pogledajte članak Umetanje ili brisanje komentara.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite čitač ekrana, koristićete taster za izmenu tog čitača ekrana, ponekad zajedno sa drugim povezanim tasterima, da biste se kretali i stupali u interakciju unutar aplikacije i izvršili komande. U našoj dokumentaciji se to ponekad naziva „SR taster“.

U ovoj temi

Dodavanje komentara

Možete da dodate komentar u Word dokumentu, na primer, kada redigujete rad nekog drugog ako želite da napišete belešku u sopstvenom dokumentu ili ako želite da pratite probleme za praćenje.

 1. Idite na lokaciju u telu teksta gde želite da umetnete komentar. Za više informacija pogledajte članak Čitanje dokumenta.

 2. Da biste izabrali reči u telu teksta za markirano kao tekst, držite pritisnut taster CTRL + SHIFT i pritisnite taster sa strelicom nadesno (da biste izabrali reči posle trenutne lokacije kursora) ili taster sa strelicom nalevo (da biste izabrali reči pre trenutne lokacije kursora). Čujete svaku izabranu reč.

 3. Da biste dodali novi komentar, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + ALT + M. Sa naratorom čujete: "komentar", a zatim korisničko ime. Sa ИELJUSTIMA čujete: "Umetanje komentara".

 4. Otkucajte komentar. Da biste napustili okno za komentare i vratili se na mesto gde ste stali u telu teksta, pritisnite taster ESC.

Prikazivanje komentara u dokumentu

Tačke umetanja komentara markirane su u telu teksta dokumenta kada koristite sav režim za naznake.

 1. Da biste se promenili u ceo režim naznaka, pritisnite kombinaciju tastera ALT + R, T, D. Meni "naznake" je razvijen i čujete ime trenutno izabrane naznake.

 2. Na listi naznake pritisnite tastere sa strelicama nagore ili nadole dok ne čujete "sva naznaka", a zatim pritisnite taster ENTER. Fokus se vraća na telo teksta.

Pronalaženje komentara

Čitač ekrana objavljuje komentare prilikom čitanja tela teksta.

 1. Uverite se da ste izabrali opciju sve naznake kao što je navedeno iznad u programu Prikaži komentare u dokumentu.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Sa naratorom pritisnite taster SR + taster sa strelicom nadole da biste započeli trajno čitanje. Možete da koristite i druge komande za narator da biste se kretali, na primer, red po red. Narator najavljuje kada pronađe komentar u tekstu. Da biste zaustavili čitanje, pritisnite taster Ctrl. Da biste pročitali komentar, pogledajte članak Navigacija između komentara.

  • Sa ИELJUSTIMA pritisnite taster sa strelicom nadole da biste pročitali red za tekst po redu. VILICA objavljuje kada pronađe komentar u tekstu. Da biste zaustavili čitanje, pritisnite taster Ctrl. Da biste pročitali komentar, pogledajte članak Navigacija između komentara.

Pročitajte listu svih komentara

Ponekad ćete možda želeti da otvorite listu svih komentara umesto da čitate telo teksta dok ih ne pronađete.

Čitanje liste pomoću naratora

 1. Pritisnite kombinaciju tastera ALT + R + T, P, H. Otvara se okno za redigovanje i fokus se tamo pomera.

 2. Da biste pregledali promene u oknu, pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole. Prvo čujete ime svakog komentatora, a zatim samo komentar. Ako komentar ima nekoliko redova, morate da pritiskate taster sa strelicom nekoliko puta da biste je pročitali po redu.

  Napomena: Pored komentara, okno za redigovanje navodi i druge revizije ako je uključeno praćenje promena. Više informacija o praćenju promena potražite u članku Korišćenje čitača ekrana za praćenje i pregled promena u dokumentu u programu Word.

 3. Dvaput pritisnite taster ESC da biste vratili fokus na telo teksta.

Pročitajte listu sa ИELJUSTIMA

 1. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + apostrof (') da biste otvorili listu komentara. Čujete: "Sačekajte, unesite obradu".

 2. U dijalogu Komentari redaktora koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali na listi komentara. VILICE čita komentare i govori vam ko je ostavio komentar i kada.

 3. Kada završite, pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "dugme" u redu ". Zatim pritisnite taster ENTER da biste zatvorili dijalog i vratili fokus na telo teksta.

Kretanje između komentara

Bez obzira na to gde se nalazite u dokumentu, možete brzo da pređete na sledeći ili prethodni komentar.

 1. Da biste prešli na sledeći komentar sa trenutne lokacije, pritisnite kombinaciju tastera ALT + R, N. Fokus se premešta na sledeći komentar. Da biste prešli na prethodni komentar, pritisnite kombinaciju tastera ALT + R, V.

 2. Da biste čuli komentar i informacije o tome ko je ostavio komentar i kada, koristite komande tastature čitača ekrana. Na primer, pritisnite taster SR + taster sa strelicom nadole da biste pročitali ceo komentar.

Brisanje ili odgovaranje na komentare

Možete da izbrišete komentare jedan po jedan ili sve komentare u dokumentu u isto vreme.

Brisanje komentara ili odgovaranje na jedan komentar

 1. Idite na komentar na koji želite da izbrišete uputstvo u okviru " Navigacija".

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. Otvara se kontekstualni meni.

 3. Uradite sledeće:

  • Da biste izbrisali komentar, u kontekstualnom meniju pritisnite taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Izbriši komentar", a zatim pritisnite taster ENTER. Trenutni komentar se briše. Zatim možete da odete na sledeći komentar u dokumentu.

  • Da biste odgovorili na komentar, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: "odgovori na komentar". Napišite odgovor, a zatim pređite na sledeći komentar.

  Savet: Pored toga, da biste odgovorili na komentar kada se naplovite na njega, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + ALT + M.

Brisanje svih komentara

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+R, D, O.

Rešavanje komentara

Da biste rešili komentar, označite komentar kao završen. Rešen komentar je umanjena i više ne možete da dodate odgovore. Rešeni komentar možete da izbrišete ili da ga ponovo otvorite. Rešavanje komentara ne briše komentare.

 1. Pređite na komentar koji želite da rešite kao što je navedeno u programu Navigacija između komentara.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. Otvara se kontekstualni meni.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete "rešavanje komentara", a zatim pritisnite taster ENTER. Trenutni komentar je sada zasivljena.

 4. Da biste ponovo otvorili rešeni komentar, idite na komentar i pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. U kontekstualnom meniju pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete: "ponovo otvori komentar". Komentar se može ponovo uređivati.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za praćenje i pregled promena u dokumentu u programu Word

Tasterske prečice u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Šta je novo u usluzi Microsoft 365

Koristite Glasover, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste dodali komentare u Word dokument. Idite na komentare u dokumentu, otkucajte odgovore i izbrišite komentare.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje komentara

 1. U Word dokumentu brzo prevlačite nadesno ili nalevo da biste otišli na lokaciju na koju želite da dodate komentar, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" novi komentar ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali komentar. Kada završite, dodirnite ekran i prevucite nalevo. Čućete: „Gotovo“. Dvaput dodirnite ekran.

 4. Komentar se dodaje u dokument. Da biste zatvorili okno za komentare i vratili se u dokument, brzo prevlačite nalevo. Čujete: "Zatvori, dugme". Dvaput dodirnite ekran.

Kretanje kroz komentare

Svaki komentar u Word dokumentu prikazan je malim mehurićem govora na desnoj margini dokumenta. Da biste čuli komentar, prvo idite na okno za komentare na margini, a zatim otvorite iskačući prozor komentara.

 1. Da biste išli na okno za komentare na marginama dokumenta, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: "komentar, MIG".

 2. Da biste otiљli na prvi komentar, brzo prevucite nadesno i dvaput dodirnite ekran. Otvara se iskačući prozor komentara. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete komentar.

 3. Da biste prešli na sledeći komentar, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "dugme" dalje ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Govorna leđa čita sledeći komentar.

Odgovaranje na komentare

 1. Da biste odgovorili na komentar, prvo idite na komentar kao što je navedeno u okviru Navigacija kroz komentare iznad.

 2. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "dugme" novi komentar ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali komentar. Kada završite, dodirnite ekran i brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "gotovo, dugme" i dvaput dodirnite ekran.

Brisanje komentara

 1. Da biste izbrisali komentar, prvo idite na komentar kao što je navedeno u okviru Navigacija kroz komentare iznad.

 2. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "dugme ' Izbriši '", a zatim dvaput dodirnite ekran. Komentar se uklanja i fokus se vraća na telo teksta dokumenta.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Šta je novo u usluzi Microsoft 365

Koristite Word Mobile sa Naratorom, ugrađenim Windows čitačem ekrana, da biste dodali komentare Word Mobile dokument. Pomoću komentara možete predložiti promene u dokumentima ili označiti probleme za praćenje. Lako možete da izbrišete komentare nakon čitanja ili odgovora na komentar.

Napomene: 

U ovoj temi

Kretanje do kartice „Redigovanje“

Funkcije komentara opisane u ovoj temi možete da pronađete na kartici Redigovanje.

 1. U Word Mobile dokumentu, brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu jednim prstom dok ne čujete: „Stavke“.

 2. Brzo prevlačite nadesno sa jednim prstom dok ne čujete: "dugme" još opcija ". Dvaput dodirnite ekran. Razvija se meni Još opcija.

 3. Brzo prevlačite nalevo jednim prstom dok ne čujete: "dugme" početak "se srušio. Dvaput dodirnite ekran. Čujete: "Home", a zatim broj dostupnih kartica i mesto trenutne kartice na listi menija. Glavni meni je sada razvijen.

 4. U meniju brzo prevlačite nadesno sa jednim prstom dok ne čujete: "Pregled", a zatim broj dostupnih kartica i mesto trenutne kartice na listi menija. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Prozor programa Word“. Opcije na kartici Redigovanje su sada dostupne.

Dodavanje komentara

Komentar u Word Mobile dokument možete da dodate na primer kada pregledate nečiji rad, ako želite da zapišete belešku u svom dokumentu ili ako želite da pratite probleme.

 1. Da biste započeli kontinuirano čitanje od trenutne lokacije u dokumentu, brzo prevucite nadole sa tri prsta.

 2. Da biste zaustavili Narator na mestu na kojem želite da umetnete komentar, dodirnite ekran.

 3. Idite na karticu Redigovanje kao što je navedeno u članku Kretanje do kartice „Redigovanje“.

 4. Na kartici Redigovanje dodirnite ekran, a zatim brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete: "dugme" novi komentar ". Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Iskačući prozor ‘Komentar’, uređivanje“. Iskače tastatura na ekranu.

 5. Otkucajte komentar i da biste izašli iz komentara, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: "dugme" Zatvori ". Dvaput dodirnite ekran. Fokus se vraća na glavnu oblast sadržaja. Čujete ime dokumenta, a zatim pratite Uređivanje ". docx".

Kretanje do komentara

Možete da odete na komentar iz tela teksta kada Narator čita dokument ili možete na traci Redigovanje da koristite dugmad Sledeće i Prethodno da biste se kretali kroz komentare.

Kretanje do komentara u telu teksta

Narator najavljuje umetnute komentare zajedno sa telom teksta. U režimu za kontinuirano čitanje, kada čujete orijentir za komentar, možete zaustavi čitanje i preći na komentar.

 1. Da biste započeli kontinuirano čitanje od trenutne lokacije u dokumentu, brzo prevucite nadole sa tri prsta. Kada Narator naiđe na komentar, čućete: „Komentar, <mesto umetanja komentara u tekstu>. Kraj komentara“.

 2. Da biste zaustavili kontinuirano čitanje kod komentara, dodirnite jednom pomoću dva prsta.

 3. Da biste otišli na tekst komentara, brzo prevlačite nalevo ili nadesno jednim prstom dok ne čujete: "Saveti za komentar sadrže <broj komentara> stavki", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se razmak između stubaca za komentare.

 4. Brzo prevlačite nagore ili nadole jednim prstom dok ne čujete „Orijentiri i beleške“ i jednom dodirnite prstom da biste izabrali. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Razmak između stubaca za komentare. Sadrži stavki: <broj komentara>“. Dodirnite prstom jednom da biste izabrali.

 5. Brzo prevlačite nagore ili nadole dok ne čujete: „Stavke“. Dodirnite prstom jednom da biste izabrali. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "grupa za komentare, komentar <broj komentara>", a zatim dodirnite jednom da biste izabrali.

 6. Brzo prevucite desno da bi Narator pročitao okvir za komentar.

 7. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: "dugme" dalje ", a zatim dvaput dodirnite da biste prešli na sledeći komentar.

Kretanje do komentara pomoću trake „Redigovanje“

 1. Na kartici Redigovanje brzo prevlačite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Grupa ‘Komentari’“. U grupi „Komentari“ brzo prevlačite dok ne čujete: „Dugme ’Dalje’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Zatim dvaput dodirnite stavku jednim prstom.

 2. Brzo prevlačite nagore ili nadole jednim prstom dok ne čujete: „Orijentiri i beleške“. Dodirnite prstom jednom da biste izabrali.

 3. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Razmak između stubaca za komentare, sadrži stavki:<broj stavki>“. Fokus se premešta na okvir za komentare. Prikazuje se meni „Komentar“.

 4. Brzo prevlačite nagore ili nadole dok ne čujete: „Stavke“. Dodirnite prstom jednom da biste izabrali. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: "grupa za komentare, komentar <broj komentara>", a zatim dodirnite jednom da biste izabrali komentar.

 5. Brzo prevucite desno da bi Narator pročitao okvir za komentar.

 6. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: "dugme" dalje ", a zatim dvaput dodirnite ekran da biste prešli na sledeći komentar.

Odgovaranje na komentar

Možete da odgovorite na komentar koji je postavio neko drugi tako da ostali mogu lakše da prate ceo razgovor.

 1. Pronađite komentar na koji želite da odgovorite, kao što je opisano u odeljku Kretanje do komentara.

 2. Brzo prevlačite nalevo jednim prstom dok ne čujete "dugme" novo ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „<korisničko ime >, komentara uređivanje“. Iskače tastatura na ekranu.

 3. Otkucajte komentar i da biste izašli iz komentara, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "dugme" Zatvori ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se vraća na glavnu oblast sadržaja. Čućete: „Uređuje se <Naziv dokumenta>.docx“.

Brisanje komentara

Možete da izbrišete komentare jedan po jedan ili sve komentare u dokumentu u isto vreme.

Brisanje jednog komentara

 1. Pronađite komentar koji želite da izbrišete, kao što je opisano u odeljku Kretanje do komentara.

 2. Brzo prevlačite nalevo jednim prstom dok ne čujete "dugme ' Izbriši '", a zatim dvaput dodirnite ekran. Trenutni komentar se briše i fokus se premešta na sledeći komentar u dokumentu.

Brisanje svih komentara

 1. Na kartici Redigovanje brzo prevlačite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Izbriši. Skupljeno, dugme ‘Razdeli’, dodirnite dvaput da biste aktivirali, dodirnite triput da biste razvili“. Triput dodirnete ekran. Brzo prevucite nadole jednim prstom dok ne čujete "stavke", a zatim dodirnite ekran. Čujete: "dugme" Izbriši ".

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" Izbriši sve komentare u dokumentu ", a zatim dvaput dodirnite ekran da biste izbrisali sve komentare.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa u dokumentu u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Koristite Word za veb sa tastaturom i čitačem ekrana za dodavanje komentara u Word dokument. Testirali smo ga pomoću naratora, vilica i NVE da, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Pronađite postojeće komentare u dokumentu i otkucajte odgovore. Kada završite, možete da označite komentare tako da ih rešite ili izbrišete.

Ukrasna ikona treba uputstva za dodavanje komentara u Word dokument, ali ne i korišćenje čitača ekrana? Pogledajte članak Umetanje ili brisanje komentara.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Zbog toga što se Word za veb pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe za veb pregledač – ne za Word za veb.

U ovoj temi

Dodavanje komentara

 1. Idite na Word za veb u pregledaču i otvorite dokument koji želite da komentarišete. Uputstva potražite u odeljku Otvaranje programa Word za Veb i Započinjanje novog dokumenta.

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Uređivanje dokumenta, dugme" i pritisnite taster ENTER.

 3. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "" Uredi u pregledaču. Izvršite brze promene ovde pomoću Word za veb i pritisnite taster ENTER. Dokument se otvara u prikazu za uređivanje.

 4. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne dođete do teksta tela dokumenta. Da biste započeli čitanje, pritisnite taster SR + CTRL + R.

 5. Kada dođete do dela teksta kojem želite da dodate komentar, pritisnite taster CTRL da biste zaustavili naratora.

 6. Da biste dodali komentar, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + ALT + M. Otvara se okno komentari i možete da otkucate komentar. Kada završite, pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "Proknjiži, dugme". Pritisnite taster ENTER da biste dodali komentar u dokument.

 7. Da biste zatvorili okno komentari i vratili se na telo teksta dokumenta, pritisnite taster ESC.

Kretanje kroz komentare

Svaki komentar u Word za veb dokumentu prikazan je malim mehurićem govora na desnoj margini dokumenta. Dok čitate dokument, narator najavljuje kada postoji komentar i možete da otvorite okno za komentare da biste slušali komentar.

 1. Uverite se da je dokument otvoren u prikazu za uređivanje. Za uputstva o tome kako da ga otvorite u prikazu za uređivanje pogledajte odeljak Dodavanje komentara .

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne dođete do teksta tela dokumenta. Da biste započeli čitanje, pritisnite taster SR + CTRL + R.

 3. Kada čujete "slika, kliknite da biste videli ovaj komentar," postoji komentar u dokumentu. Da biste otvorili komentar, pritisnite taster ENTER. Otvara se okno za komentare i narator čita ime korisnika koji je dodao komentar, kada je komentar dodat i tekst komentara.

 4. Možete da se krećete kroz komentare u oknu za komentare. Da biste čuli sledeći komentar, više puta pritisnite taster TAB. Da biste čuli prethodni komentar, Pritiskajte kombinaciju tastera SHIFT + TAB. Da biste zatvorili okno za komentare i vratili se u dokument, pritisnite taster ESC.

Odgovaranje na komentare

 1. Pronađite i otvorite komentar na koji želite da odgovorite. Uputstva potražite u odeljku " Navigacija po komentarima ".

 2. Pritisnite taster Tab. Čujete: "odgovori, dugme". Pritisnite taster ENTER i otkucajte odgovor.

 3. Kad završite, pritisnite taster Tab. Čujete: "Post, dugme". Pritisnite taster ENTER da biste dodali odgovor.

Rešavanje komentara

Kada je komentar rešen, označen je kao završen i u oknu za komentare, ali se ne uklanja.

 1. Pronađite i otvorite komentar koji želite da rešite. Uputstva potražite u odeljku " Navigacija po komentarima ".

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Označi kao urađeno, dugme" i pritisnite taster ENTER. Komentar se rešava.

Brisanje komentara

 1. Pronađite i otvorite komentar koji želite da izbrišete. Uputstva potražite u odeljku " Navigacija po komentarima ".

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "dugme ' Izbriši '", a zatim pritisnite taster ENTER. Komentar se uklanja.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Tasterske prečice u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Šta je novo u usluzi Microsoft 365

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×