Opcije programa PowerPoint (napredno)

Mnoge manje najčešće korišćene PowerPoint opcije nalaze se u oknu " Napredno " u dijalogu " Opcije ".

Opcije za uređivanje

Automatski izaberi čitavu reč pri izboru     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste izabrali celu reč kada kliknete na reč ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste izabrali pojedinačno slovo u reči kada kliknete na reč.

Dopusti prevlačenje i otpuštanje teksta     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste premestili ili kopirali tekst u prezentaciji ili iz PowerPoint u drugi Microsoft Office program prevlačenjem teksta ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili prevlačenje teksta da biste ga premestili ili kopirali.

Automatski promenite raspored tastature da se podudara sa jezikom okolnog teksta     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu kada radite sa tekstom na drugim jezicima. PowerPoint automatski otkriva jezik na kojem se postavlja mesto umetanja i prebacuje na ispravan jezik tastature.

Nije automatski snimak hiperveze    (PowerPoint 2013 i novije verzije) kada koristite snimak umetanja > ekrana i snimite sliku iz Veb pregledača Internet Explorer, PowerPoint može da učini sliku hipervezom koja upućuje na Veb stranicu na kojoj ćete snimiti snimak ekrana. Izaberite ovu opciju ako ne želite da se takve slike povezuju.

Maksimalan broj zaduženja     Na priručnoj traci, komanda Opozovi radnju omogućava da opozovete neke od nedavnih promena koje ste izvršili u prezentaciji. U ovom polju unesite broj puta za opoziv da biste opozvali promene u bilo kom trenutku.

Isecanje, kopiranje i lepljenje

Koristi pametno isecanje i lepljenje     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite da PowerPoint podesi razmak između reči i objekata koje nalepite u prezentaciju. Pametno isecanje i lepljenje obezbeđuje da se nalepljeni sadržaj ne pokreće sa drugim rečima ili objektima koji se pojavljuju pre ili posle sadržaja koji nalepite. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako ne želite da PowerPoint automatski prilagodi razmak reči ili objekata.

Prikaži dugmad za opcije lepljenja     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali dugmad Opcije lepljenja ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili dugmad Opcije lepljenja . Dugmad " Opcije lepljenja " pojavljuje se pored teksta koji nalepite. Pomoću ovih dugmadi možete brzo da odaberete da li ćete zadržati izvorno oblikovanje ili nalepiti samo tekst.

Napomena: Kada opozovete izbor u polju za potvrdu Prikaži dugmad za opcije lepljenja , isključivanja ove funkcije u svim Office programima u kojima je to opcija.

Olovka

(Opcija pera je dostupna samo u PowerPoint 2016 i novijim verzijama.)

Korišćenje pera za biranje i interakciju sa sadržajem podrazumevano     Ako ne želite da se automatski nalaze u programu pisanje perom kada Office otkrije aktivnu olovku ili tekst, potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste koristili olovku da biste podrazumevano izabrali objekte.

Veličina i kvalitet slike

Ove opcije su dostupne u PowerPoint 2010 i novije verzije.)

Opcije koje podesite u ovom odeljku primenjuju se samo na datoteku prezentacije koju ste trenutno otvorili.

Odbacivanje podataka o uređivanju     Ako ste izrezali sliku ili napravili druge promene na slici, na primer Primena umetničkog efekta ili Promena svetline, kontrasta ili oštrine slike, informacije o tome da biste obrnuli te promene skladište se u datoteci. Veličinu datoteke možete smanjiti tako što ćete izbrisati ove podatke za uređivanje. Provera ove opcije će smanjiti veličinu dokumenta, ali ako želite da opozovete uređivanje, moraćete ponovo da umetnete sliku u dokument ako želite da opozovete promene koje ste izvršili. Dodatne informacije potražite u članku Smanjivanje veličine datoteke slike.

Ne Komprimovanje slika u datoteci     Komprimovanjem slika u datoteci uštede prostor, ali to smanjuje kvalitet slike. Ako vam je kvalitet slike važniji od veličine datoteke, potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu. . Da biste komprimovali pojedinačne slike ili odredili druge opcije kvaliteta slike ili rezolucije, pogledajte članak Smanjivanje veličine datoteke slike.

Podrazumevana rezolucija /Postavljanje podrazumevane izlazne vrednosti cilja na    PPI (piksela po inču) predstavlja meru rezolucije imidža. Što je slika veća, to je bogatija slika. Velika rezolucija tačnosti čuva kvalitet slike, ali može povećati veličinu datoteke prezentacije.

Opcije grafikona

Ove opcije su dostupne u PowerPoint 2013 i novije verzije.)

Svojstva slede mesto podataka grafikona za sve nove prezentacije     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da bi prilagođene oznake za oblikovanje i grafikon mogle da slede tačke podataka dok pomeraju ili menjaju na grafikonu. Ova postavka se primenjuje na sve prezentacije kreirane u daljem tekstu.

Svojstva slede prikaz podataka grafikona za trenutnu prezentaciju     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da bi prilagođene oznake za oblikovanje i grafikon mogle da slede tačke podataka dok pomeraju ili menjaju na grafikonu. Ova postavka se primenjuje samo na trenutnu prezentaciju.

Prikaz

Prikaži ovaj broj nedavnih dokumenata/prezentacija     Unesite broj nedavno otvaranih ili uređenih prezentacija koje želite da se pojave na listi nedavno korišćenih dokumenata .

 • Da biste prikazali listu nedavno korišćenih prezentacija u PowerPoint 2013 ili novije verzije, Izaberite stavku >Otvori.

 • Da biste prikazali listu nedavno korišćenih prezentacija u PowerPoint 2010, izaberite stavku datoteka > nedavne.

Brzo pristupite ovom broju nedavnih prezentacija     (PowerPoint 2013 i novije verzije) na brzoj listi nedavnih prezentacija koji se pojavljuju u donjem levom delu prozora, nakon komande " Opcije ", kao što je prikazano na sledećoj slici, kao što je prikazano na sledećoj slici, kao što je prikazano 1.

Prikaži ovaj broj nezakačenih nedavnih fascikli     (PowerPoint 2013 i novije verzije) na brzoj kartici " nedavno " u otvorenoj traci, kao što je prikazano na sledećoj slici, kao što je prikazano na sledećoj slici, kao što je prikazano 2. Navedite broj fascikli koje želite da bude naveden tamo, kada izaberete određeni izvor, na primer OneDrive ili ovaj računar..

Brze i nedavne liste u programu PowerPoint 2016

Prikaži tasterske prečice u ekranskim napomenama     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali tasterske prečice u svim ekranskim napomenamaili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili tasterske prečice u svim ekranskim napomenama.

Prikazivanje vertikalnog lenjira     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali vertikalni lenjir ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili vertikalni lenjir. Vertikalni lenjir je traka koja se pojavljuje pored PowerPoint prezentacije i koju možete da koristite za merenje i poravnavanje objekata.

Napomena: Ako potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži vertikalni lenjir i na kartici Prikaz , u grupi Prikaži/sakrij izaberite stavku lenjir , pojaviće se vertikalni i horizontalni lenjir. Ako opozovete izbor u polju za potvrdu Prikaži vertikalni lenjir , a zatim na kartici Prikaz , u grupi Prikaži/sakrij , potvrdite izbor u polju za potvrdu lenjir , pojaviće se samo horizontalni lenjir.

Onemogućavanje hardverskog hardverskog ubrzanja     (PowerPoint 2010 i novije verzije) koristeći hardversko ubrzanje Povećavanje brzine performansi kada reprodukujete prezentaciju. Ako potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu, isključuje korišćenje tog programskog programskog akcelerlja. Više informacija potražite u članku saveti za poboljšanje reprodukcije audio i video zapisa i kompatibilnosti.

Onemogućavanje hardverskog ubrzanja grafike projekcije slajdova     (PowerPoint 2013 i novije verzije) ako koristite prelaze između slajdova i ne ponašaju se kao što je očekivano (to jest, videćete Crne ekrane umesto izabranih efekata) pokušajte da potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu.

Automatski proširite prikaz prilikom predstavljanja na laptopu ili tablet računaru     (PowerPoint 2013 i novije verzije) da biste isključili korišćenje prikaza za izlagača, opozovite izbor u ovom polju za potvrdu. PowerPoint koristi prikaz za izlagača po podrazumevanoj vrednosti za projekcije slajdova. Ovaj režim "proširuje računar" na računaru, kreira dva odvojena monitora na računaru izlagača. Jedan monitor je Ugrađeni ekran na laptopu ili tablet izlagača. Drugi monitor je uređaj za prikaz ili projektor, priključen na laptop ili tablet izlagača.

Prikaži zastavice za prisutnosti za izabrane stavke     (PowerPoint 2016 i novije verzije) ova opcija stupa na snagu kada radite na deljenoj prezentaciji sa drugima. Ako izaberete stavku koju drugi tip uređuje mala zastavica se pojavljuje kao naznačeno ko trenutno uređuje tu stavku.

Otvaranje svih dokumenata pomoću ovog prikaza     Izaberite opciju sa liste da biste naveli da se sve prezentacije otvaraju u određenom prikazu svaki put kada pokrenete PowerPoint.

Projekcija slajdova

Meni "Prikaži" na desnim tasterom miša     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali priručni meni kada kliknete desnim tasterom miša na slajd u prikazu projekcije slajdovaili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili prikazivanje priručnog menija.

Prikaži iskačućete trake sa alatkama     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali traku sa alatkama na dnu cele prezentacije ekrana koja vam omogućava da se krećete kroz slajdove i da ih primenite na prezentaciju ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili traku sa alatkama.

Zatraži da zadržite beleške napisane perom kada izađete     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste mogli da budete upitani da sačuvate promene prilikom izvlačenja ili naglašavanja slajdova tokom prezentacijeili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste izašli bez potrebe da čuvate beleške napisane perom.

Završetak sa crnim slajdom     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste umetnuli crni slajd na kraj prezentacije ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste završili prezentaciju bez crnog slajda. Ako opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, poslednje što gledaoci vide jeste poslednji slajd u prezentaciji, a ne na crno.

Štampanje

Štampanje u pozadini     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste radili u PowerPoint dok štampate prezentaciju (štampanje može da uspori vreme odziva u programu PowerPoint ) ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste isključili štampanje u pozadini kada želite brzo vreme odziva dok radite u PowerPoint.

Štampanje TrueType fontova kao grafike     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste pretvorili fontove u vektorska grafika tako da se fontovi štampaju jasno i u bilo kojoj veličini (ili razmeri) ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako vam kvalitet štampanja ili skalabilnost nije važan.

Štampanje umetnutih objekata u rezoluciji štampača     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu kada želite kvalitetne primerka umetnutih objekata, kao što su kružna grafikona ili tabele ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste zanemarili iskrivljene ili vertikalno rastegnute objekte prilikom štampanja.

Kvalitetan     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu kada želite da vidite poboljšanja u štampačkim zadacima kao što su povećana rezolucija, mešavica prozirne grafike ili odštampane meke senke. Ako izaberete ovu opciju, dobijete najbolji mogući izlaz, ali štampanje može potrajati duže.

Poravnavanje prozirne grafike u rezoluciji štampača     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste se uverili da se prozirni sadržaj nagore sa svim drugim sadržajem. Biranjem ove opcije, PowerPoint koristi rezoluciju štampača za štampanje, što može da uspori performanse ako štampač ima veliku rezoluciju.

Štampanje brojeva slajdova na propratni sadržaj     (samo u PowerPoint za Microsoft 365, počev od verzije 1810) podrazumevano, brojevi slajdova se pojavljuju ispod sličica sličica slajdova na štampanim stranicama propratnog sadržaja. Uključivanje ili isključivanje ove funkcije tako što ćete potvrditi ili opozvati ovo polje za potvrdu. 

Prilikom štampanja ovog dokumenta

Prilikom štampanja ovog dokumenta     Na ovoj listi izaberite prezentaciju na koju želite da primenite postavke, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

 • Korišćenje nedavno korišćenih postavki štampanja     Da biste odštampali prezentaciju u skladu sa opcijama koje ste prethodno koristili u dijalogu Štampanje , kliknite na ovo dugme.

 • Korišćenje sledećih postavki štampanja     Da biste odabrali nove postavke štampanja za prezentaciju, kliknite na ovo dugme, a zatim uradite sledeće:

  • Štampanje šta     Sa ove liste izaberite šta želite da odštampate.

  • Boja/Skala sivih tonova     Sa ove liste izaberite željenu postavku. Informacije o štampanju u boji, skali sivih tonova ili crno-belo potražite u članku Štampanje propratni sadržaja, beležaka ili slajdova.

  • Štampanje skrivenih slajdova     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste odštampali slajdove koje ste prethodno sakrili ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste odštampali samo slajdove koji nisu skriveni. Informacije o tome zašto biste želeli da sakrijete slajd i kako da sakrijete slajd potražite u članku skrivanje ili prikazivanje slajda.

  • Podesi razmeru na pasusu     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste podesili sadržaj slajda, propratnog sadržaja ili stranice sa beleškama tako da se uklopi u veličinu papira na kojem štampate ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste odštampali podrazumevane veličine fonta i objekta na podrazumevanoj veličini papira.

  • Okvir slajdovi     Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste dodali okvir pored ivice oko svakog slajda ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako ne želite okvir oko svakog slajda.

Opšte postavke

Obezbeđivanje povratne informacije sa zvukom    (PowerPoint 2010 – samo 2016) potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste napravili zvuk kada se pojavi greška ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako ne želite da čujete zvuk kada se pojavi greška.

Napomena: Da biste koristili ovu funkciju, računar mora imati zvučnu karticu, mikrofon i zvučnike.

Prikaži greške korisničkog interfejsa programskog dodatka     Ako ste projektant, potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali greške u kodu za prilagođavanje korisničkog interfejsa ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sakrili greške.

Prikaži sadržaj koji je podneo Office.com    (samoPowerPoint 2010 ) izaberite ovu opciju da biste videli predloške i slike koje su kreirali kupci, pored sadržaja koji obezbeđuje Microsoft Office.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×