Da biste prilagodili korisničke postavke kao što su prikazivanje prozora objekta, tasterske prečice i opcije automatskog ispravljanja za trenutno otvorenu Pristup bazu podataka na radnoj površini, izaberite stavke Datoteka > Opcije i promenite opcije u kategoriji Aktuelna baza podataka.

Napomena: Osim ako nije drugačije navedeno, izmene postavki se primenjuju samo nakon zatvaranja i ponovnog otvaranja baze podataka.

Napomena:  Ovaj članak se ne odnosi na Access veb aplikacije – to jest, na vrstu baze podataka koju dizajnirate pomoću programa Access i objavljujete na mreži.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Prilagođavanje opcija za trenutnu bazu podataka

Možete brzo da prilagodite prikaz imena i logotipa aplikacije, prikaza prozora objekta i upravljanja datotekama za trenutnu aplikaciju ili bazu podataka. Iz baze podataka koja je trenutno otvorena:

 1. Izaberite stavke Datoteka>Opcije>Aktuelna baza podataka.

 2. Izaberite postavke za trenutnu bazu podataka. Evo nekih najčešće korišćenih postavki; u nastavku će biti opisano još postavki.

  Postavka

  Opis

  Naslov aplikacije

  Odredite prilagođeno ime koje će biti prikazano na Windows naslovnoj traci trenutne baze podataka.

  Ikona aplikacije

  Izaberite ikonu za trenutnu bazu podataka. Otkucajte ime datoteke slike ili kliknite na dugme Potraži da biste pronašli datoteku slike. Izabrana ikona će se pojaviti na Windows naslovnoj traci.

  Upotrebi kao obrazac i ikonu za izveštaj

  Kada se izabere ova opcija, ikona aplikacije će se prikazati na svim karticama obrazaca i izveštaja trenutne baze podataka. Ako kartice dokumenta nisu omogućene, ikona neće biti prikazana.

  Prikaži obrazac

  Navedite obrazac koji se pojavljuje kada se otvori trenutna baza podataka. Zadržite podrazumevanu postavku (nijedan) ako ne želite da se pojavi nijedan obrazac kada se otvori baza podataka.

  Obrazac prikaza na Vebu

  Kada je ova opcija izabrana, omogućava korisnicima da postave, promene ili uklone obrasce koji se pojavljuju na Vebu. Ova opcija je za Access 2010 i novije verzije kada koristite veb bazu podataka.

  Prikaži statusnu traku

  Kada se izabere ova opcija, prikazuje statusnu traku na dnu Pristup radnog prostora.

 3. Kad završite, kliknite na dugme U redu.

  Neke postavke zahtevaju da zatvorite i ponovo otvorite bazu podataka kako bi se postavka primenila.

Vrh stranice

Izbor postavki za izgled prozora objekta

Pristup sadrži opciju za prikaz svih otvorenih objekata u grupi kartica kojima se jednostavno pristupa duž gornje strane prozora objekta. Sledeće opcije prikaza možete da podesite u oblasti Opcije prozora dokumenta u kategoriji Aktuelna baza podataka.

Postavka

Opis

Preklopni prozori

Kada se izabere ova opcija, prikazano je više otvorenih objekata koji se preklapaju jedan preko drugog.

Način na koji se prozor objekta pojavljuje u prikazu sa preklapanjem

Dokumenti na karticama

Kada se izabere ova opcija, u određenom trenutku vidljiv je samo jedan objekat, čak i ako je otvoreno više objekata.

Slika koja prikazuje kako se otvoreni objekti pojavljuju kada se izabere opcija dokumenata na karticama

Možete da koristite postavke dokumenta na karticama bez prikazanih kartica dokumenata, što je korisno kada korisnici moraju da rade sa jednim predmetom istovremeno. Ako obrišete ovu opciju, obavezno uključite drugu opciju navigacije da biste omogućili korisnicima da se prebace na druge objekte.

Prikaži kartice dokumenata

Ako izaberete opciju Prikaži kartice dokumenata, nju takođe možete izabrati za prikaz kartica svih otvorenih objekata.

Na obrascima koristi kontrole koje imaju Windows teme

Kada se izabere ova opcija, ona koristi Windows teme na kontrolama obrazaca i izveštaja u trenutnoj bazi podataka.

Omogući prikaz rasporeda

Kada se izabere ova opcija, prikazuje dugme Prikaz rasporeda na Pristup statusnoj traci u priručnim menijima koji se pojavljuju klada kliknete desnim tasterom miša na karticu objekta. Ako opozovete izbor ove opcije, korisnik ne može da otvori obrasce i izveštaje u prikazu rasporeda.

Napomena: Kada opozovete izbor ove opcije, dugme Prikaz rasporeda nije dostupno u grupe „Prikazi“, niti u priručnim menijima.

Omogući promene dizajna za tabele u prikazu lista sa podacima

Kada se izabere ova opcija, omogućava vam da promenite dizajn tabela iz prikaza lista sa podacima.

Kontrola odsečenih polja sa brojem

Kada se izabere ova opcija, Pristup prikazuje brojeve kao „#####“ kada je kolona previše uska za prikaz cele vrednosti. Ako ova opcija nije izabrana, vrednosti vidljive u koloni biće odsečene na osnovu na osnovu onoga što može da se uklopi u kolonu.

Format za skladištenje svojstava slike

Kada se izabere ova opcija, Pristup će skladištiti slike u originalnom formatu. Izaberite ovu opciju da biste smanjili veličinu baze podataka.

Konvertuj sve podatke o slici u rasterske slike (kompatibilno sa programom Access 2003 i starijim verzijama)

Kada se izabere ova opcija,Pristup će kreirati kopiju originalne datoteke slika u formatu Windows rasterske slike ili rasterske slike nezavisne od uređaja. Izaberite ovu opciju da biste prikazali slike u bazama podataka koje su kreirane u programu Office Access 2003 i starijim verzijama.

Vrh stranice

Omogućavanje upotrebe Access tasterskih prečica

Kada se izabere opcija Koristi posebne ključeve programa Access, korisnici mogu da koriste sledeće tasterske prečice u trenutnoj bazi podataka:

Ključevi

Rezultat

F11

Prikazuje i skriva okno za navigaciju.

CTRL+G

Prikazuju prozor „Immediate“ (Trenutni odziv) u programu Visual Basic Editor.

ALT+F11

Pokreće se Visual Basic Editor.

CTRL+BREAK

Pritiskanje ove kombinacije tastera sprečava Pristup da preuzme zapise sa servera.

Vrh stranice

Postavljanje upravljanja datotekom za trenutnu bazu podataka

Ove postavke za upravljanje datotekama primenjuju se samo na bazu podataka koja je otvorena prilikom izbora opcija.

Postavka

Opis

Sažmi prilikom zatvaranja

Kada se izabere ova opcija, baza podataka se automatski sažima i popravlja kada je zatvorite.

Ukloni lične informacije iz svojstava datoteke prilikom čuvanja

Kada se izabere ova opcija, lične informacije iz svojstava datoteke automatski se uklanjaju kada sačuvate datoteku.

Vrh stranice

Izbor opcija za navigaciji za trenutnu bazu podataka

Navigaciju za trenutnu aplikaciju možete da prilagodite iz sledećih opcija:

Postavke opcija za navigaciju

Postavka

Opis

Prikaži okno za navigaciju

Ako opozovete izbor ove opcije, okno za navigaciju se neće prikazivati prilikom otvaranja trenutne baze podataka.

Opcije za navigaciju

Kada se izabere ova opcija, možete da promenite kategorije i grupe koje se prikazuju u oknu za navigaciju i da podesite opcije za način otvaranja objekata u trenutnoj bazi podataka.

Ime trake

Izaberite ime za prilagođenu grupu trake.

Traka priručnog menija

Postavite ili promenite podrazumevanu traku menija za priručne menije.

Dozvoli cele menije

Ako opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, na traci je vidljiva samo stavka Početak. Pored toga, komande Sačuvaj i Sačuvaj kao nisu dostupne kada izaberete stavku Datoteka.

Dozvoli podrazumevane menije sa prečicama

Uključuje ili isključuje priručne (iskačuće) menije koji se pojavljuju kada kliknete desnim tasterom miša na objekat baze podataka u oknu za navigaciju ili na kontrolu na obrascu ili izveštaju. Morate da zatvorite i ponovo otvorite trenutnu bazu podataka da bi navedena opcija stupila na snagu.

Vrh stranice

Izbor opcija za praćenje i ispravljanje imena polja u trenutnoj bazi podataka

Opcija Automatsko ispravljanje imena traži programu Pristup da prati i ispravlja reference na ime polja u obrascima, izveštajima i upitima. Za trenutnu bazu podataka možete podesiti sledeće opcije:

Postavka

Opis

Prati informacije o automatskom ispravljanju imena

Kada se izabere ova opcija, Pristup skladišti informacije potrebne za ispravljanje grešaka u imenovanju. Omogućava vam da koristite funkciju „Zavisni elementi objekta“. Međutim, Pristup ne ispravlja greške sve dok ne izaberete opciju Obavi automatsko ispravljanje imena.

Obavi automatsko ispravljanje imena

Kada se izabere ova opcija, Pristup ispravlja greške u imenovanju čim se pojave. Ako izaberete opciju Prati informacije o automatskom ispravljanju imena, a ova opcija ostane prazna, Pristup skladišti sve podatke o greškama sve dok ne izaberete ovu opciju.

Evidentiraj promene nastale automatskim ispravljanjem imena

Pristup evidentira promene koje su nastale u bazi podataka prilikom popravke grešaka nastalih prilikom imenovanja i čuva podatke u tabeli „AutoCorrect.log“.

Vrh stranice

Postavljanje opcija filtera za trenutnu bazu podataka

Možete da sortirate informacije prikazane u obrascu, tako što ćete definisati filter pomoću definicije Filtriraj po obrascu i izabrati vrednosti prikaza za prozor Filtriraj po obrascu za trenutnu bazu podataka.

Opcije u ovom odeljku kontrolišu nekoliko funkcija, kao što su veličina lista vrednosti koja se pojavljuje za dato polje u prozoru Filtriraj po obrascu. Možete da izaberete opciju koja korisniku omogućava da prikaže vrednosti za indeksirana ili nekindeksirana polja i za povezanu tabelu u spoljnoj datoteci. Takođe možete da izaberete opcije za pojavljivanje lista vrednosti u kontrolama u obrascu kada se koristi opcija Filtriraj po obrascu.

Postavka

Opis

Lokalna indeksirana polja

Kada se izabere ova opcija, prikazuje vrednosti iz lokalnih indeksiranih polja na listama vrednosti koje se prikazuju u prozoru Filtriraj po obrascu.

Lokalna neindeksirana polja

Uključuje vrednosti iz lokalnih neindeksiranih polja na listama vrednosti koje se prikazuju u prozoru Filtriraj po obrascu.

ODBC polja

Uključuje vrednosti iz tabela sa kojima se povezujete pomoću Open Database Connectivity veze.

Ne prikazuj liste sa više od ovog broja pročitanih zapisa

Unesite maksimalan broj zapisa koje želite da Pristup pročita prilikom izrade liste vrednosti za operaciju filtriranja po obrascu. Lista vrednosti se neće pojaviti ako je broj zapisa potrebnih za dovršavanje liste veći od navedenog broja. Sve liste vrednosti će sadržati samo jedinstvene vrednosti, čak i ako polja nisu indeksirana. Podrazumevana vrednost je 1000.

Vrh stranice

Podešavanje opcije keširanja tabela veb usluge i SharePoint tabela

Podrazumevana postavka za nove baze podataka u programu Access 2010 i novijim verzijama je da se keširaju tabele povezane sa veb uslugom i sistemom SharePoint.

 • Koristi format keša koji je kompatibilan sa programom Microsoft Access 2010 i novijim verzijama Izaberite ovu opciju da bi Access keširao lokalnu kopiju povezanih podataka. Ova postavka može da poboljša performanse prilikom rada sa povezanim podacima. Učitavanje i prikazivanje povezanih podataka će biti brže pomoću ove opcije. Opozovite izbor ove opcije ako želite da koristite ponašanje keširanja koje je postojalo u programu Access 2007.

 • Obriši keš pri zatvaranju Izaberite ovu opciju da bi Access obrisao sve lokalne keširane podatke iz memorije kada zatvorite bazu podataka.

 • Nikada ne keširaj Izaberite ovu opciju kako Access ne bi keširao lokalnu kopiju podataka dok radite sa povezanim SharePoint izvorima podataka.

  Napomena: Opcije Obriši keš pri zatvaranju i Nikada ne keširaj nisu dostupne ako opozovete izbor postavke Koristi format keša koji je kompatibilan sa programom Microsoft Access 2010 i novijim verzijama.

Vrh stranice

Omogućavanje podrške za tip podataka "Datum/vreme" za povezivanje i uvoz

Tip podataka "Datum/vreme" skladišti datum koji sadrži vreme na osnovu 24-časovnog sata. On se može smatrati produženjem postojećeg polja za datum/vreme, ali sa većim asortimanom datuma, povećanom podrazumevanom preciznošću sa razlomkom i opcionalnom korisniku preciziranu preciznost. Kompatibilan je sa tipom podataka "datetime2" u ODBC. 

Napomena: Tip podataka "Datum/vreme" je dostupan samo ako imate pretplatu na Office 365. Ako steMicrosoft 365 pretplatnik, Uverite se da imate najnoviju verziju sistema Office. Ako ste IT Professional, upravljate procesom Microsoft 365 Update, pogledajte stranicu izdanja kanala da biste saznali koje ispravke se pružaju na svakom kanalu.

Postavka

Opis

Tip podataka "Datum/vreme" za podršku za povezane/uvezene tabele

Kada je izabrana, omogućava prošireni tip podataka "Datum/vreme" za povezivanje sa spoljnim bazama podataka koje koriste ekvivalentni tip podataka, kao što je datetime2 u sistemu SQL Server. Access vas upozorava da podešavanje ove opcije pravi trajnu promenu u formatu datoteke baze podataka koji ima razloge za kompatibilnost sa prethodnim verzijama. Uradite nešto od sledećeg:

 • Kliknite na dugme U redu da bi promena bila trajna. Kada izvršite promenu, ne možete je opozvati.

 • Kliknite na dugme Otkaži ako ne želite da izvršite promenu.

Dodatne informacije potražite u članku Korišćenje tipa podataka „Veliki broj“.

Napomena: Kada omogućite ovu opciju, možete da koristite tip podataka „Veliki broj“ za povezivanje i uvoz pre nego što zatvorite bazu podataka. Međutim, morate da zatvorite i da otvorite bazu podataka da biste videli promenu oznake formata datoteke na naslovnoj traci baze podataka.

Vrh stranice

Omogućite podršku za tip podataka „Veliki broj“ za povezivanje i uvoz

Tip podataka „Veliki broj“ skladišti numeričku vrednost koja nije novčana i koja je kompatibilna sa tipom podataka SQL_BIGINT u ODBC-u. Ovaj tip podataka efikasno izračunava velike brojeve u opsegu od -2^63 do 2^63-1.

Napomena: Tip podataka „Veliki broj“ dostupan je samo ako imate pretplatu na Office 365. Ako ste pretplatnik na Microsoft 365, uverite se da imate najnoviju verziju sistema Office. Ako ste IT Professional, upravljate procesom Microsoft 365 Update, pogledajte stranicu izdanja kanala da biste saznali koje ispravke se pružaju na svakom kanalu.

Postavka

Opis

Podrška tipa podataka Biglnt za povezane/uvezene tabele

Kada je izabrana, pruža podršku za tip podataka "veliki broj" za povezivanje sa spoljnim bazama podataka koje koriste ekvivalentni tip podataka, kao što je bigint u sistemu SQL Server. Access vas upozorava da podešavanje ove opcije pravi trajnu promenu u formatu datoteke baze podataka koji ima razloge za kompatibilnost sa prethodnim verzijama. Uradite nešto od sledećeg:

 • Kliknite na dugme U redu da bi promena bila trajna. Kada izvršite promenu, ne možete je opozvati.

 • Kliknite na dugme Otkaži ako ne želite da izvršite promenu.

Dodatne informacije potražite u članku Korišćenje tipa podataka „Veliki broj“.

Napomena: Kada omogućite ovu opciju, možete da koristite tip podataka „Veliki broj“ za povezivanje i uvoz pre nego što zatvorite bazu podataka. Međutim, morate da zatvorite i da otvorite bazu podataka da biste videli promenu oznake formata datoteke na naslovnoj traci baze podataka.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Unapredite veštine

Istražite obuku >

Prvi nabavite nove funkcije

Pridružite se Microsoft insajdere >

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×