Prikaz statusa sinhronizacije beležnice

Kada delite beležnice na mreži, OneNote ih automatski sinhronizuje i ažurira. Ako želite ručno da sinhronizujete – na primer, kad unesete mnogo izmena u deljenu beležnicu i želite da budete sigurni da su otpremljene u OneDrive ili Share Point pre nego što isključite računar – evo kako:

 1. U bilo kojoj deljenoj beležnici odaberite stavke Datoteka > Informacije > Prikaži status sinhronizacije.

 2. U dijalogu Sinhronizacija deljene beležnice pogledajte deljene beležnice sa koje ste povezani.

 3. Ako se čini da beležnica nije sinhronizovana, odaberite stavku Sinhronizuj sada ili Sinhronizuj sve.

Napomena: Sinhronizacijom se takođe preuzimaju sve izmene koje su drugi, autorizovani, korisnici možda uneli u deljenu beležnicu od poslednjeg ažuriranja.

Ako imate problema sa sinhronizacijom beležnica, možete da pokušate da rešite probleme sa greškama pri sinhronizaciji.

U ovom članku

O sinhronizaciji beležnice

Kada radite u beležnicama koje su uskladištene na računaru, Microsoft® OneNote® 2010 i automatski čuva promene dok radite. Međutim, ako podesite deljenu beležnicu na vebu ili na mreži organizacije da biste delili beležnicu na drugim računarima ili sa drugim osobama, čuvanje promena i upravljanje promenama se dešava malo drugačije.

OneNote čuva lokalnu kešisanu kopiju deljene beležnice na svakom računaru koji pristupa i zatim periodično sinhronizuje sve promene sa datotekama beležnice koje su uskladištene na deljenoj lokaciji. Možete da prilagodite postavke koje kontrolišu ovaj proces. Da biste se uverili da deljena beležnica precizno hvata sve promene, možete i da otklonite određene neusaglašenosti do kojih može proći.

Vrh stranice

Provera statusa sinhronizacije beležnice

Pod normalnim uslovima, OneNote automatski sinhronizuje deljene beležnice u redovnim intervalima. Na traci za navigaciju OneNote prikazuje ikonu statusa sinhronizacije preko ikona deljenih beležnica da bi se ukazalo na trenutni status sinhronizacije:

OneNote sinhronizuje promene    Ikona sa dve zelene strelice u krugu prikazuje se svaki OneNote pokušate da sinhronizujete promene sa datotekom beležnice na deljenoj lokaciji.

OneNote je završena sinhronizacija promena    Ikona sa dve zelene strelice u krugu i zelenim znakom provere se prikazuje kada se promene uspešno sinhronizuju sa datotekom beležnice na deljenoj lokaciji. Kada sinhronizacija bude uspešna, drugi korisnici mogu da vide najnoviju verziju beležaka.

OneNote nije moguće sinhronizovati promene    Ikona sa žutim, trougaonim znakom upozorenja se prikazuje kada se pojave greške pri sinhronizaciji tokom najnovijeg pokušaja sinhronizacije. Da biste prikazali razlog neuspeha, kliknite desnim tasterom miša na ikonu deljene beležnice na traci za navigaciju, a zatim izaberite stavku Status sinhronizacije beležnice. Više detalja potražite u odeljku "Rešavanje problema sa greškama pri sinhronizaciji" u ovom članku. OneNote će nastaviti da sinhronizuje te odeljke beležnice koji nisu naišli na greške. Takođe možete da nastavite da pravite promene u bilo kom odeljku i te promene će se sinhronizovati kada se greška otkloni.

OneNote nije moguće sinhronizovati promene    Ikona sa crvenom i kosom cirklom se prikazuje kada niste povezani sa lokacijom na kojoj je uskladištena deljena beležnica. Možda nemate mrežnu vezu ili se server na deljenoj lokaciji možda ne odaziva. Ako niste povezani sa deljenom lokacijom, i dalje možete da uredite lokalnu kopiju deljene beležnice na računaru. Promene koje napravite van mreže automatski će se sinhronizovati kada se sledeći put povežete sa deljenom lokacijom.

Napomena: OneNote mora biti pokrenut da biste sinhronizovali deljene beležnice. Ako je računar povezan sa deljenom lokacijom na mreži, ali je OneNote zatvoren, deljene beležnice se neće sinhronizovati sa računarom do sledećeg pokretanja OneNote.

Uključivanje ili isključivanje automatske sinhronizacije beležnice

Ako je lokacija deljene beležnice privremeno nedostupna ili ako ne želite da vidite promene drugih osoba u beležnici na kojoj trenutno radite, možete da isključite automatsku sinhronizaciju beležnice tako što ćete pratiti ove korake:

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Informacije.

 2. Sa desne strane izaberite stavku Prikaži status sinhronizacije.

 3. U dijalogu Sinhronizacija deljene beležnice koji se pojavi kliknite na dugme opcije Rad van mreže. OneNote sinhronizovati promene ili prikazati promene drugih osoba u beležnici sve dok ručno ne sinhronizujete beležnicu ili ponovo uključite automatsku sinhronizaciju.

Vrh stranice

Rešavanje problema sa greškama pri sinhronizaciji

Ako određeni odeljak deljene beležnice ne uspe ispravno da se sinhronizuje, OneNote prikazuje poruku o grešci u dijalogu Sinhronizacija deljene beležnice.

 1. Na traci za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na ikonu deljene beležnice koje želite da proverite, a zatim izaberite stavku Status sinhronizacije beležnice.

 2. U dijalogu Sinhronizacija deljene beležnice koji se pojavi izaberite karticu Greške.

Napomena: Ako se naiđe na grešku u bilo kom određenom odeljku, drugi odeljci u istoj beležnici će i dalje biti ispravno sinhronizovani.

Vrh stranice

Premeštanje ili brisanje odeljaka na pogrešnom mestu

Odeljci na pogrešnom mestu mogu da se pojave OneNote 2010 pokušaju da sinhronizuju promene napravljene u odeljku beležnice čija datoteka odeljka ne može da se nađe. U tim slučajevima, ikona Odeljci na pogrešnom mestu pojavljuje se blizu dna trake za navigaciju:

Slika dugmeta

Odeljci na pogrešnom mestu mogu da se pojave i u sledećim situacijama:

 • Napravili ste promene u odeljku koji je na deljenoj lokaciji izbrisao drugi korisnik.

 • Napravili ste promene u odeljku koji je neki drugi korisnik premestio na drugu lokaciju. Ako je odeljak premešten u drugu deljenu beležnicu koja je otvorena na računaru, OneNote može ponovo da otkriva datoteku odeljka i ispravno sinhronizuje promene sa tom novom lokacijom. U ovom slučaju, ikona Odeljci na pogrešnom mestu nestaje nakon sinhronizacije promena.

Odeljci na pogrešnom mestu ostaju u deljenoj beležnici sve dok OneNote ne otkrije novu lokaciju odeljka ili dok vi ili drugi korisnik ne premestite ili izbrišete odeljak na pogrešnom mestu.

Premeštanje odeljka na pogrešnom mestu u drugu beležnicu

Ako odeljak deljene beležnice više ne može da se sinhronizuje, ali želite da zadržite informacije koje on sadrži, nesinhronizovani odeljak možete da premestite u drugu beležnicu. Ovo će je ukloniti iz deljene beležnice dok čuvate njen sadržaj.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na karticu odeljka na pogrešnom mestu koji želite da premestite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Premesti.

 2. U dijalogu Premesti odeljak u uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste trenutni odeljak premestili ispred druge kartice odeljka, sa liste izaberite ciljnu karticu odeljka, a zatim izaberite stavku Premesti ispred.

  • Da biste trenutni odeljak premestili iza druge kartice odeljka, sa liste izaberite ciljnu karticu odeljka, a zatim izaberite stavku Premesti iza.

  • Da biste trenutni odeljak premestili u grupu odeljaka ili u beležnicu bez postojećih odeljaka, sa liste izaberite ciljnu grupu odeljaka ili beležnicu, a zatim izaberite stavku Premesti u.

   Savet: Da biste napravili novu grupu odeljaka, izaberite lokaciju sa liste, a zatim kliknite na dugme Kreiraj novu grupu odeljaka pre nego što premestite trenutni odeljak.

Brisanje odeljka na pogrešnom mestu iz beležnice

Ako je odeljak deljene beležnice namerno izbrisan i više ne morate da sinhronizujete ili čuvate promene, uradite sledeće:

 1. Na dnu trake za navigaciju izaberite stavku Odeljci na pogrešnom mestu Slika dugmeta .

 2. Na listi odeljaka na pogrešnom mestu kliknite desnim tasterom miša na ime odeljka koji želite da izbrišete i izaberite stavku Izbriši.

  Važno: Kada izbrišete odeljak na pogrešnom mestu, informacije koje on sadrži trajno se odgajaju. Ako niste sigurni da li da trajno odbacite odeljak na pogrešnom mestu, možete da ga premestite u neki drugi deo beležnice umesto da ga izaberite.

Vrh stranice

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Prikaz statusa sinhronizacije

Pod normalnim uslovima, OneNote automatski sinhronizuje deljene beležnice u redovnim intervalima. Na traci za navigaciju Beležnice OneNote prikazuje ikonu statusa sinhronizacije koja ukazuje na trenutni status sinhronizacije za svaku deljenu beležnicu.

Slika ikone OneNote promena Ova ikona se prikazuje svaki put kada OneNote pokuša da sinhronizuje    promene koje ste napravili sa korisnicima koji istovremeno uređuju deljenu beležnicu. Tokom sinhronizacije je najbolje da ne prekidate vezu sa mrežom ili da isključite računar.

Slika ikone OneNote je završila sinhronizaciju promena Ova ikona se prikazuje kada se promene koje ste napravili u deljenoj beležnici sinhronizuju    sa datotekom beležnice na deljenoj lokaciji. Kada sinhronizacija bude uspešna, drugi korisnici mogu da vide najnoviju verziju beležaka.

Slika ikone OneNote moguće u potpunosti sinhronizovati    promene Ova ikona se prikazuje kada niste povezani sa lokacijom na kojoj je uskladištena deljena beležnica ili ako je došlo do grešaka tokom najnovijeg pokušaja sinhronizacije. Da biste prikazali razlog neuspeha, postavite pokazivač iznad imena beležnice na traci za navigaciju Beležnice i sačekajte da se pojavi ekranska napmena. Ako niste povezani sa deljenom lokacijom, i dalje možete da uredite lokalnu kopiju izabrane beležnice na računaru. Promene koje napravite van mreže automatski će se sinhronizovati kada se sledeći put povežete sa deljenom lokacijom.

Napomena: OneNote mora biti pokrenut da biste sinhronizovali deljene beležnice. Ako je računar povezan sa deljenom lokacijom na mreži, ali OneNote zatvoren, deljene beležnice se neće sinhronizovati sa računarom.

Prikaz grešaka prilikom sinhronizacije

 1. U meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Sinhronizacija, a zatim izaberite stavku Status sinhronizacije beležnice.

 2. U dijalogu Sinhronizacija deljene beležnice izaberite karticu Greške.

Napomena: Ako određeni odeljak deljene beležnice ne uspe ispravno da se sinhronizuje, OneNote će i dalje sinhronizovati druge odeljke u istoj beležnici.

Vrh stranice

Promena postavki sinhronizacije

Iako je u većini slučajeva najbolje da automatski sinhronizujete beležnice, možete da kontrolišete kada želite da OneNote sinhronizujete promene u beležnici na deljenoj lokaciji. To je korisno kada želite da obezbedite da se sinhronizacija brzo pojavi (na primer, odmah pre nego što isključite računar). Automatsku sinhronizaciju možete da obustavite i kada ne želite da drugi korisnici beležnice vide vaše promene ili dodatke dok ne budete spremni da ih učinite javnim.

Ručno sinhronizovanje deljene beležnice

 • U meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Sinhronizacija, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme Sinhronizuj sve beležnice odmah da biste sinhronizovali sve deljene beležnice navedene na traci za navigaciju Beležnice.

  • Kliknite na dugme Sinhronizuj trenutnu beležnicu da biste sinhronizovali samo beležnicu koju trenutno uređujete.

Isključivanje automatske sinhronizacije beležnice

Automatska sinhronizacija deljenih beležnica podrazumevano je uključena. Ako ne želite da drugi vide promene koje pravite na deljenim beležnicama dok ne završite sa uređivanjem (na primer, dok još proveravate činjenice), možete da onemogućite automatsku sinhronizaciju.

 1. Otvorite deljenu beležnicu za koju želite da onemogućite automatsku sinhronizaciju između računara i deljene datoteke beležnice.

 2. U meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Sinhronizacija, a zatim izaberite stavku Rad van mreže.

  Važno: Kada radite van mreže, OneNote više ne pokušavate da sinhronizujete promene u beležnici koje napravite na računaru, čak i ako ih zatvorite i ponovo OneNote ponovo pokrenete kasnije. Niko drugi ne može da vidi vaše promene u beležnicama dok ponovo ne uključite funkciju automatske sinhronizacije beležnice.

Ponovo uključite automatsku sinhronizaciju beležnice

 1. Otvorite deljenu beležnicu za koju želite da omogućite automatsku sinhronizaciju između računara i deljene datoteke beležnice.

 2. U meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Sinhronizacija, a zatim izaberite stavku Status sinhronizacije beležnice.

 3. U dijalogu Sinhronizacija deljene beležnice izaberite stavku Automatski sinhronizuj, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

Vrh stranice

Rešavanje neusaglašenosti sinhronizacije

Prekinute veze sa deljenim lokacijama beležnice i mrežnim uslovima mogu da ukaže na neophodno da vlasnik beležnice ili drugi korisnici ručno otklone sve neusaglašenosti pri sinhronizaciji.

Poruke o neusaglašenosti verzija se obično pojavljuju ako vi i drugi korisnik pokušate da promenite isti pasus beležaka istovremeno ili ako napravite promene dok se promene drugog korisnika sinhronizuju. Možete da dobijete poruku o grešci i ako ste vi i drugi korisnik promenili isti pasus dok ste bili van mreže.

U takvim slučajevima, na žutoj informativnu traku pojavljuje se poruka o grešci. Takođe ćete videti ikonu na stranici koja ima neusaglašenost.

Da biste upravljali neusaglašenosti među deljenim beležnicama OneNote, uradite sledeće:

 1. Kliknite na žutu traku sa informacijama na vrhu stranice da biste prikazali stranicu sa navedenim neusaglašenim promenama (istaknutom crvenom linijom).

 2. Ako je potrebno, uneti promene u glavnu stranicu.

 3. Kada završite sa unošenjem promena, izbrišite stranicu Neusaglašenosti tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na karticu stranice, a zatim izabrati stavku Izbriši u priručnom meniju.

Napomena: Nije neophodno da odmah otklonite neusaglašenosti. Stranice koje su izazvale određene neusaglašenosti nastaviće da se sinhronizuju svaki put kada vi ili drugi korisnici napravite dodatne promene u deljenoj beležnici. Stranice koje navedu neusaglašenosti ostaju u odeljku beležnice dok ne odlučite koju radnju da preduzmete u vezi sa neusaglašenosti. Neusaglašenosti stranice za određenu deljenu beležnicu vidljive su na računaru svakog korisnika, tako da svako ko koristi deljenu beležnicu u pitanju može da reši neusaglašenost.

Vrh stranice

Pregled odeljaka na pogrešnom mestu

Odeljci na pogrešnom mestu mogu da se pojave OneNote kada pokušate da sinhronizujete promene napravljene u odeljku beležnice čija datoteka odeljka ne može da se nađe. U tim slučajevima Odeljci na pogrešnom mestu pojavljuju se pri dnu trake za navigaciju Beležnice, iznad ikone Sve beležnice.

Odeljci na pogrešnom mestu mogu da se pojave i u sledećim situacijama:

 • Napravili ste promene u odeljku koji je na deljenoj lokaciji izbrisao drugi korisnik.

 • Napravili ste promene u odeljku koji je neki drugi korisnik premestio na drugu lokaciju. Ako je odeljak premešten u drugu deljenu beležnicu koja je otvorena na računaru, OneNote može ponovo da otkriva datoteku odeljka i ispravno sinhronizuje promene sa tom novom lokacijom. U ovom slučaju, ikona Odeljci na pogrešnom mestu nestaje nakon sinhronizacije promena.

Odeljci na pogrešnom mestu ostaju u deljenoj beležnici sve dok OneNote ne otkrije novu lokaciju odeljka ili dok vi ili drugi korisnik ne izbrišete ili premestite odeljak na pogrešnom mestu.

Brisanje odeljka na pogrešnom mestu

Ako je odeljak deljene beležnice namerno izbrisan i više ne morate da sinhronizujete ili čuvate promene, uradite sledeće:

 1. Na dnu trake za navigaciju Beležnice izaberite stavku Odeljci na pogrešnom mestu.

 2. Na listi odeljaka na pogrešnom mestu kliknite desnim tasterom miša na ime odeljka koji želite da izbrišete i izaberite stavku Izbriši.

  Važno: Kada izbrišete odeljak na pogrešnom mestu, informacije koje on sadrži trajno se odgajaju. Ako niste sigurni da li da trajno odbacite odeljak na pogrešnom mestu, možete da ga premestite u neki drugi deo beležnice umesto da ga izaberite.

Premeštanje odeljka na pogrešnom mestu u drugu beležnicu

Ako odeljak deljene beležnice više ne može da se sinhronizuje, ali želite da zadržite informacije koje on sadrži, nesinhronizovani odeljak možete da premestite u drugu beležnicu. Ovo će je ukloniti iz deljene beležnice dok čuvate njen sadržaj.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na karticu odeljka na pogrešnom mestu koji želite da premestite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Premesti.

 2. U dijalogu Premesti odeljak u uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste trenutni odeljak premestili ispred druge kartice odeljka, sa liste izaberite ciljnu karticu odeljka, a zatim izaberite stavku Premesti ispred.

  • Da biste trenutni odeljak premestili iza druge kartice odeljka, sa liste izaberite ciljnu karticu odeljka, a zatim izaberite stavku Premesti iza.

  • Da biste trenutni odeljak premestili u grupu odeljaka ili u beležnicu bez postojećih odeljaka, sa liste izaberite ciljnu grupu odeljaka ili beležnicu, a zatim izaberite stavku Premesti u.

   Savet: Da biste napravili novu grupu odeljaka, izaberite lokaciju sa liste, a zatim kliknite na dugme Kreiraj novu grupu odeljaka pre nego što premestite trenutni odeljak.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

×