Razlike između formata OpenDocument unakrsne tabele (.ods) i formata Excel za Windows (.xlsx)

Kada radite sa dva formata datoteka, kao što su .xlsx i .ods, možda će biti razlika u oblikovanju i neće sve funkcije biti dostupne. Podaci i sadržaj će moći da se konvertuju, ali način na koji može da se radi sa sadržajem zavisi od formata koji koristite.

Promena podrazumevanog formata datoteka

 1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije.

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 3. U okviru Čuvanje radnih svezaka, na listi Sačuvaj datoteke u ovom formatu izaberite format datoteke koji želite da podrazumevano koristite.

Šta je podržano kada sačuvam Excel unakrsnu tabelu u formatu OpenDocument unakrsne tabele?

Sledeća tabela pokazuje koje su Excel funkcije potpuno ili delimično podržane ili nisu podržane u OpenDocument Spreadsheet (.ods) formatu.

 • Podržano     I Excel i OpenDocument Spreadsheet formati podržavaju ovu funkciju. Sadržaj, oblikovanje i funkcionalnost se neće izgubiti.

 • Delimično podržano     I Excel i OpenDocument Spreadsheet format podržavaju ovu funkciju, ali oblikovanje i funkcionalnost mogu biti ugroženi. Ni tekst ni podaci se ne gube, ali možda će se razlikovati oblikovanje i način na koji radite sa tekstom ili grafikom.

 • Nije podržano     Funkcija u programu Excel nije podržana u OpenDocument Spreadsheet formatu. Ako planirate da sačuvate Excel radni list u OpenDocument Spreadsheet formatu, nemojte koristiti ovu funkciju jer rizikujete da izgubite sadržaj, oblikovanje i funkcionalnost tog dela radnog lista.

 • Nije primenljivo    Funkcija je uvedena u novijoj verziji programa Excel za Windows.

Podatke o grafičkim funkcijama potražite u odeljku Tabela grafičkih elemenata na kraju ovog članka.

Oblast

Podoblast

Nivo podrške

Nivo podrške

Excel 2013

Excel 2016

Oblikovanje

Visine redova/širine kolona

Podržano

Izgled bi trebalo da bude sličan.

Podržano

Izgled bi trebalo da bude sličan.

Oblikovanje

Ćelija

Podržano

Podržano

Hiperveze

Podržano

Mogući su problemi sa stilovima hiperveza.

Podržano

Mogući su problemi sa stilovima hiperveza.

Oblikovanje

Stilovi ćelija

Podržano

Podržano

Datumi

Datumi pre 1. januara 1900.

Nije podržano

Ako radnu svesku koja sadrži datume pre 1. januara 1900. sačuvate kao .ods datoteku, ti datumi neće biti ispravno sačuvani.

Nije podržano

Ako radnu svesku koja sadrži datume pre 1. januara 1900. sačuvate kao .ods datoteku, ti datumi neće biti ispravno sačuvani.

Štampanje

Opsezi štampanja

Podržano

Podržano

Štampanje

Ponovljeni redovi/kolone

Nije podržano

Nije podržano

Štampanje

Prelomi stranica

Podržano

Podržano

Štampanje

Zaglavlje/podnožje stranice

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, opcije „Slika“, „Prva stranica“ ili „Parno/neparno“ nisu podržane.

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, opcije „Slika“, „Prva stranica“ ili „Parno/neparno“ nisu podržane.

Formule

Podržano

Podržano

Formule

Imena

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, lokalna imena, imenovani izrazi i imena u nepovezanim opsezima nisu podržani.

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, lokalna imena, imenovani izrazi i imena u nepovezanim opsezima nisu podržani.

Formule

Regularni izrazi (RegEx)

Nije podržano

Umesto toga koristite napredne filtere.

Nije podržano

Umesto toga koristite napredne filtere.

Komentari ćelija (ili beleške)

Delimično podržano

Komentari sa sadržajem se zaobilaze. Oblikovanje komentara možda neće biti podržano kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel.

Delimično podržano

Komentari sa sadržajem se zaobilaze. Oblikovanje komentara možda neće biti podržano kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel.

Cell Threaded Comments

Nije podržano

U niti Komentari će se konvertovati u zatamnjene komentare kada datoteku sačuvate u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel.

Nije podržano

U niti Komentari će se konvertovati u zatamnjene komentare kada datoteku sačuvate u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel.

Alatke za podatke

Grupisanje i prikaz strukture

Podržano

Podržano

OLE objekti

Podržano

Podržano

Postavke

Postavke prozora

Nije podržano

Nije podržano

Postavke

Postavke lista/sveske

Nije podržano

Nije podržano

Zaštita

Zaštita lista

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, zaštita bez lozinke je podržana. Međutim, datoteke sa listom zaštićenim lozinkom ne mogu da se sačuvaju ili otvore.

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, zaštita bez lozinke je podržana. Međutim, datoteke sa listom zaštićenim lozinkom ne mogu da se sačuvaju ili otvore.

Zaštita

Information Rights Management (IRM)

Nije podržano

Datoteke sa uključenom IRM zaštitom ne mogu da se sačuvaju.

Nije podržano

Datoteke sa uključenom IRM zaštitom ne mogu da se sačuvaju.

Zaštita

Šifrovanje

Nije podržano

Datoteke sa ovim tipom zaštite ne mogu da se sačuvaju.

Nije podržano

Datoteke sa ovim tipom zaštite ne mogu da se sačuvaju.

Zaštita

Oznake osetljivosti

Nije podržano

Oznake neće biti sačuvane.

Nije podržano

Oznake neće biti sačuvane.

Alatke za podatke

Validacija podataka

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, neke validacije podataka tipa formule ne mogu da se sačuvaju.

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, neke validacije podataka tipa formule ne mogu da se sačuvaju.

Spoljni podaci

Veb upiti

Podržano

Podržano

Spoljni podaci

Tabele upita

Delimično podržano

Neke postavke, na primer umetnute kolone, nisu podržane.

Delimično podržano

Neke postavke, na primer umetnute kolone, nisu podržane.

Tabele

Redovi sa zbirom

Nije podržano

Nije podržano

Tabele

Stilovi tabele

Nije podržano

Nije podržano

Alatke za podatke

Sortiraj

Delimično podržano

Neke napredne postavke nisu podržane.

Delimično podržano

Neke napredne postavke nisu podržane.

Alatke za podatke

Podzbir

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, same formule jesu podržane, ali postavke za ponovnu primenu nisu.

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, same formule jesu podržane, ali postavke za ponovnu primenu nisu.

Alatke za podatke

Filtriranje

Delimično podržano

Osnovno filtriranje jeste podržano, ali funkcije filtriranja dodate u programu Excel 2013 nisu.

Delimično podržano

Osnovno filtriranje jeste podržano, ali funkcije filtriranja dodate u programu Excel 2013 nisu.

Izvedena tabela

Stilovi

Nije podržano

Nije podržano

Izvedena tabela

Raspored

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, neki rasporedi, na primer kompaktna osa, nisu podržani.

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, neki rasporedi, na primer kompaktna osa, nisu podržani.

Izvedena tabela

Izračunata polja

Nije podržano

Nije podržano

Izvedena tabela

Grupisanje

Delimično podržano

Delimično podržano

Izvedena tabela

IMBI izvedene tabele

Nije podržano

Nije podržano

Izvedene tabele

OLAP izvedene tabele

Nije podržano

Nije podržano

Alatke za podatke

Usklađivanje

Nije podržano

Nije podržano

Deljene radne sveske

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Oznake podataka

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, neke oznake podataka nisu podržane.

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, neke oznake podataka nisu podržane.

Grafikoni

Tabele podataka

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Linije trendova

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, neke linije trendova nisu podržane.

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, neke linije trendova nisu podržane.

Grafikoni

Trake sa greškama

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, neke trake sa greškama nisu podržane.

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, neke trake sa greškama nisu podržane.

Grafikoni

Spuštene linije

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Visoke-niske linije

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Linije vodilje na oznakama podataka

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Popunjeni radarski grafikoni

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Legende

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, neke postavke nisu podržane.

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, neke postavke nisu podržane.

Grafikoni

Izvedeni grafikoni

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Listovi grafikona

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Višestruki kružni grafikon ili traka kružnog grafikona

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Box and Whisker

Nije primenljivo

Nije podržano

Grafikoni

Histogram

Nije primenljivo

Nije podržano

Grafikoni

Pareto grafikon

Nije primenljivo

Nije podržano

Grafikoni

„Sunburst“ grafikon

Nije primenljivo

Nije podržano

Grafikoni

„Treemap“ grafikon

Nije primenljivo

Nije podržano

Grafikoni

"Waterfall" grafikon

Nije primenljivo

Nije podržano

OLAP formule

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Oblici na grafikonima

Nije podržano

Nije podržano

Power Query

Nije podržano

Nije podržano

Grafički elementi

Tabela ispod pokazuje Excel grafičke funkcije koje su delimično ili potpuno podržane ili nisu podržane u formatu OpenDocument (.ods).

 • Podržano     Excel format i OpenDocument format podržavaju ovu funkciju. Grafika koja koristi ovu funkciju prikazuje se i ponaša isto u oba formata.

 • Delimično podržano     Excel i OpenDocument formati podržavaju ovu funkciju, ali grafika može izgledati drugačije u ovim formatima. Podaci se ne gube, ali se oblikovanje i način rada s tom grafikom mogu razlikovati.

 • Nije podržano     Zbog jedinstvenih razlika u funkcijama i primeni između Excel i OpenDocument formata, ova funkcija nije podržana u OpenDocument formatu. Ako planirate da sačuvate radni list u OpenDocument formatu, nemojte koristiti ove funkcije.

Osnovni oblici

Nivo podrške

Nivo podrške

Excel 2013

Excel 2016

Oblici

Podržano

Podržano

Okviri za tekst

Podržano

Podržano, osim za objekte u okvirima za tekst. Objekti iz okvira za tekst izostavljaju se kada otvorite OpenDocument datoteku.

Podržano

Podržano, osim za objekte u okvirima za tekst. Objekti iz okvira za tekst izostavljaju se kada otvorite OpenDocument datoteku.

WordArt objekti

Delimično podržano

ODF ne podržava WordArt opcije u programu Excel. Zbog toga se WordArt konvertuje u okvir za tekst prilikom čuvanja. Tekst i osnovna boja teksta se čuvaju, ali se WordArt efekti i oblikovanje gube.

Delimično podržano

ODF ne podržava WordArt opcije u programu Excel. Zbog toga se WordArt konvertuje u okvir za tekst prilikom čuvanja. Tekst i osnovna boja teksta se čuvaju, ali gube se WordArt efekti i oblikovanje.

Opcije 3D oblika

Nije podržano

Nije podržano

Slike

Podržano

Podržano, osim za opcije umetanja i veze koje ODF ne podržava.

Podržano

Podržano, osim za opcije umetanja i veze koje ODF ne podržava.

SmartArt dijagrami

Podržano

Konvertovano u grupu oblika.

Podržano

Konvertovano u grupu oblika.

ActiveX kontrole

Nije podržano

Nije podržano

Excel kontrole obrazaca

Nije podržano

Nije podržano

Objekti u grafikonima

Podržano

Konvertuju se u grupu koja sadrži grafikon i objekte.

Podržano

Konvertuju se u grupu koja sadrži grafikon i objekte.

Objekat mesta za potpis

Nije podržano

Nije podržano

Objekat alatke kamere/lepljenja kao veze slike

Nije podržano

Nije podržano

Beleška napisana perom

Podržano

Beleška napisana perom se konvertuje u u Enhanced Metafile (EMF) sliku.

Podržano

Beleška napisana perom se konvertuje u Enhanced Metafile (EMF) sliku.

Grupa objekata

Podržano

Neki objekti ne mogu da se grupišu u sistemu Excel 2013 pa se razgrupišu kada otvorite OpenDocument datoteku. Tu spadaju grafikoni, slike, oblici ili okviri za tekst grupisani sa OLE objektom.

Podržano

Neki objekti ne mogu da se grupišu u programu Excel 2016 pa se razgrupišu kada otvorite OpenDocument datoteku. Tu spadaju grafikoni, slike, oblici ili okviri za tekst grupisani sa OLE objektom.

Vidljivost objekata

Nije podržano

Nevidljivi objekti postaju vidljivi kad se datoteka sačuva u .ods formatu i ponovo otvori u programu Excel 2013.

Nije podržano

Nevidljivi objekti postaju vidljivi kad se datoteka sačuva u .ods formatu i ponovo otvori u programu Excel 2016.

Ivice objekata

Podržano

Nisu podržani svi stilovi ivica. Stilovi ivica koji nisu podržani čuvaju se kao podrazumevani stil ivice (crna, puna linija).

Podržano

Nisu podržani svi stilovi ivica. Stilovi ivica koji nisu podržani čuvaju se kao podrazumevani stil ivice (crna, puna linija).

Popune objekata

Podržano

Podržano, osim za popune sa prelivima sa više od dve pauze koje gube sve pauze nakon prve dve.

Podržano

Podržano, osim za popune sa prelivima sa više od dve pauze koje gube sve pauze nakon prve dve.

Oblikovanje linija

Podržano

Nisu sve linije i stilovi završetaka linija podržani u ODF dokumentima. Stilovi koji nisu podržani čuvaju se kao podrazumevana crna, puna linija i tip otvorene strelice.

Podržano

Nisu sve linije i stilovi završetaka linija podržani u ODF dokumentima. Stilovi koji nisu podržani čuvaju se kao podrazumevana crna, puna linija i tip otvorene strelice.

Izrezivanje slika

Podržano

Standardno izrezivanje slika je podržano. Međutim, izrezivanje slike sa oblikom nije podržano.

Podržano

Standardno izrezivanje slika je podržano. Međutim, izrezivanje slike sa oblikom nije podržano.

Promena boja slike

Delimično podržano

Neke opcije promene boja slike imaju ekvivalentne opcije u ODF formatu, na primer crna i bela boja. Druge promene boje nemaju ekvivalent i izjednačuju se. Slika izgleda isto, ali promena boje više ne može da se izmeni ili ukloni.

Delimično podržano

Neke opcije promene boja slike imaju ekvivalentne opcije u ODF formatu, na primer crna i bela boja. Druge promene boje nemaju ekvivalent i izjednačuju se. Slika izgleda isto, ali promena boje više ne može da se izmeni ili ukloni.

Opcije 3D slika

Nije podržano

Nije podržano

Stilovi slika

Delimično podržano

Ivice su delimično podržane, ali možda neće izgledati isto.

Delimično podržano

Ivice su delimično podržane, ali možda neće izgledati isto.

Teme

Nije podržano

Nije podržano

Hiperveza na obliku

Nije podržano

Nije podržano

Promena podrazumevanog formata datoteka

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta > i izaberite stavku Excel opcije.

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 3. U okviru Čuvanje radnih svezaka, na listi Sačuvaj datoteke u ovom formatu izaberite format datoteke koji želite da podrazumevano koristite.

Šta je podržano kada sačuvam Excel radni list u formatu OpenDocument Spreadsheet?

Sledeća tabela pokazuje koje su Excel funkcije potpuno ili delimično podržane ili nisu podržane u OpenDocument Spreadsheet (.ods) formatu.

 • Podržano     I Excel i OpenDocument Spreadsheet format podržavaju ovu funkciju. Sadržaj, oblikovanje i upotrebljivost se neće izgubiti.

 • Delimično podržano     I Excel i OpenDocument Spreadsheet format podržavaju ovu funkciju, ali oblikovanje i upotrebljivost mogu biti ugroženi. Ni tekst ni podaci se ne gube, ali možda će se razlikovati oblikovanje i način na koji radite sa tekstom ili grafikom.

 • Nije podržano     Funkcija u programu Excel nije podržana u OpenDocument Spreadsheet formatu. Ako planirate da sačuvate Excel radni list u OpenDocument Spreadsheet formatu, nemojte koristiti ovu funkciju jer rizikujete da izgubite sadržaj, oblikovanje i upotrebljivost tog dela radnog lista.

Informacije o grafičkim funkcijama potražite u članku Grafički elementi na kraju ovog članka.

Napomena: Ako koristite Microsoft Excel Starter 2010, u programu Excel Starter nisu podržane sve funkcije navedene za Excel 2010. 

Oblast

Podoblast

Nivo podrške

Excel 2007

Excel 2010

Oblikovanje

Visine redova/širine kolona

Podržano

Izgled bi trebalo da bude sličan.

Podržano

Izgled bi trebalo da bude sličan.

Oblikovanje

Ćelija

Podržano

Podržano

Hiperveze

Podržano

Mogući su problemi sa stilovima hiperveza.

Podržano

Mogući su problemi sa stilovima hiperveza.

Oblikovanje

Stilovi ćelija

Podržano

Podržano

Datumi

Datumi pre 1. januara 1900.

Nije podržano

Ako radnu svesku koja sadrži datume pre 1. januara 1900. sačuvate kao .ods datoteku, ti datumi neće biti ispravno sačuvani.

Nije podržano

Ako radnu svesku koja sadrži datume pre 1. januara 1900. sačuvate kao .ods datoteku, ti datumi neće biti ispravno sačuvani.

Štampanje

Opsezi štampanja

Podržano

Podržano

Štampanje

Ponovljeni redovi/kolone

Nije podržano

Nije podržano

Štampanje

Prelomi stranica

Podržano

Podržano

Štampanje

Zaglavlje/podnožje stranice

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, opcije „Slika“, „Prva stranica“ ili „Parno/neparno“ nisu podržane.

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, opcije „Slika“, „Prva stranica“ ili „Parno/neparno“ nisu podržane.

Formule

Podržano

Podržano

Formule

Imena

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, lokalna imena, imenovani izrazi i imena u nepovezanim opsezima nisu podržani.

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, lokalna imena, imenovani izrazi i imena u nepovezanim opsezima nisu podržani.

Komentari ćelija

Delimično podržano

Komentari sa sadržajem se zaobilaze. Oblikovanje komentara možda neće biti podržano kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel.

Delimično podržano

Komentari sa sadržajem se zaobilaze. Oblikovanje komentara možda neće biti podržano kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel.

Alatke za podatke

Grupisanje i prikaz strukture

Podržano

Podržano

OLE objekti

Podržano

Podržano

Postavke

Postavke prozora

Nije podržano

Nije podržano

Postavke

Postavke lista/sveske

Nije podržano

Nije podržano

Zaštita

Zaštita lista

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, zaštita bez lozinke je podržana. Međutim, datoteke sa listom zaštićenim lozinkom ne mogu da se sačuvaju ili otvore.

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, zaštita bez lozinke je podržana. Međutim, datoteke sa listom zaštićenim lozinkom ne mogu da se sačuvaju ili otvore.

Zaštita

Information Rights Management (IRM)

Nije podržano

Datoteke sa uključenom IRM zaštitom ne mogu da se sačuvaju.

Nije podržano

Datoteke sa uključenom IRM zaštitom ne mogu da se sačuvaju.

Zaštita

Šifrovanje

Nije podržano

Datoteke sa ovim tipom zaštite ne mogu da se sačuvaju.

Nije podržano

Datoteke sa ovim tipom zaštite ne mogu da se sačuvaju.

Zaštita

Oznake osetljivosti

Nije podržano

Oznake neće biti sačuvane.

Nije podržano

Oznake neće biti sačuvane.

Alatke za podatke

Validacija podataka

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, neke validacije podataka tipa formule ne mogu da se sačuvaju.

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, neke validacije podataka tipa formule ne mogu da se sačuvaju.

Spoljni podaci

Veb upiti

Podržano

Podržano

Spoljni podaci

Tabele upita

Delimično podržano

Neke postavke, na primer umetnute kolone, nisu podržane.

Delimično podržano

Neke postavke, na primer umetnute kolone, nisu podržane.

Tabele

Redovi sa zbirom

Nije podržano

Nije podržano

Tabele

Stilovi tabele

Nije podržano

Nije podržano

Alatke za podatke

Sortiraj

Delimično podržano

Neke napredne postavke nisu podržane.

Delimično podržano

Neke napredne postavke nisu podržane.

Alatke za podatke

Podzbir

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, same formule jesu podržane, ali postavke za ponovnu primenu nisu.

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, same formule jesu podržane, ali postavke za ponovnu primenu nisu.

Alatke za podatke

Filtriranje

Delimično podržano

Osnovno filtriranje jeste podržano, ali funkcije filtriranja dodate u programu Excel 2007 nisu.

Delimično podržano

Osnovno filtriranje jeste podržano, ali funkcije filtriranja dodate u programu Excel 2010 nisu.

Izvedena tabela

Stilovi

Nije podržano

Nije podržano

Izvedena tabela

Raspored

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, neki rasporedi, na primer kompaktna osa, nisu podržani.

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, neki rasporedi, na primer kompaktna osa, nisu podržani.

Izvedena tabela

Izračunata polja

Nije podržano

Nije podržano

Izvedena tabela

Grupisanje

Delimično podržano

Delimično podržano

Izvedena tabela

IMBI izvedene tabele

Izvedene tabele

OLAP izvedene tabele

Nije podržano

Nije podržano

Alatke za podatke

Usklađivanje

Nije podržano

Nije podržano

Dugme "Deli radnu svesku" (kartica "Redigovanje")

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Oznake podataka

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, neke oznake podataka nisu podržane.

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, neke oznake podataka nisu podržane.

Grafikoni

Tabele podataka

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Linije trendova

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, neke linije trendova nisu podržane.

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, neke linije trendova nisu podržane.

Grafikoni

Trake sa greškama

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, neke trake sa greškama nisu podržane.

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, neke trake sa greškama nisu podržane.

Grafikoni

Spuštene linije

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Visoke-niske linije

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Linije vodilje na oznakama podataka

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Popunjeni radarski grafikoni

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Legende

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, neke postavke nisu podržane.

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, neke postavke nisu podržane.

Grafikoni

Izvedeni grafikoni

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Listovi grafikona

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Višestruki kružni grafikon ili traka kružnog grafikona

Nije podržano

Nije podržano

OLAP formule

Nije podržano

Nije podržano

Grafikoni

Oblici na grafikonima

Nije podržano

Nije podržano

Power Query

Nije podržano

Nije podržano

Grafički elementi

Tabela ispod pokazuje Excel grafičke funkcije koje su delimično ili potpuno podržane ili nisu podržane u formatu OpenDocument (.ods).

 • Podržano     Excel format i OpenDocument format podržavaju ovu funkciju. Grafika koja koristi ovu funkciju prikazuje se i ponaša isto u oba formata.

 • Delimično podržano     Excel i OpenDocument formati podržavaju ovu funkciju, ali grafika može izgledati drugačije u ovim formatima. Podaci se ne gube, ali se oblikovanje i način rada s tom grafikom mogu razlikovati.

 • Nije podržano     Zbog jedinstvenih razlika u funkcijama i primeni između Excel i OpenDocument formata, ova funkcija nije podržana u OpenDocument formatu. Ako planirate da sačuvate radni list u OpenDocument formatu, nemojte koristiti ove funkcije.

Osnovni oblici

Nivo podrške

Excel 2007

Excel 2010

Oblici

Podržano

Podržano

Okviri za tekst

Podržano

Podržano, osim za objekte u okvirima za tekst. Objekti iz okvira za tekst izostavljaju se kada otvorite OpenDocument datoteku.

Podržano

Podržano, osim za objekte u okvirima za tekst. Objekti iz okvira za tekst izostavljaju se kada otvorite OpenDocument datoteku.

WordArt objekti

Delimično podržano

ODF ne podržava WordArt opcije u programu Excel. Zbog toga se WordArt konvertuje u okvir za tekst prilikom čuvanja. Tekst i osnovna boja teksta se čuvaju, ali se WordArt efekti i oblikovanje gube.

Delimično podržano

ODF ne podržava WordArt opcije u programu Excel. Zbog toga se WordArt konvertuje u okvir za tekst prilikom čuvanja. Tekst i osnovna boja teksta se čuvaju, ali gube se WordArt efekti i oblikovanje.

Opcije 3D oblika

Nije podržano

Nije podržano

Slike

Podržano

Podržano, osim za opcije umetanja i veze koje ODF ne podržava.

Podržano

Podržano, osim za opcije umetanja i veze koje ODF ne podržava.

SmartArt dijagrami

Podržano

Konvertovano u grupu oblika.

Podržano

Konvertovano u grupu oblika.

ActiveX kontrole

Nije podržano

Nije podržano

Excel kontrole obrazaca

Nije podržano

Nije podržano

Objekti u grafikonima

Podržano

Konvertuju se u grupu koja sadrži grafikon i objekte.

Podržano

Konvertuju se u grupu koja sadrži grafikon i objekte.

Objekat mesta za potpis

Nije podržano

Nije podržano

Objekat alatke kamere/lepljenja kao veze slike

Nije podržano

Nije podržano

Beleška napisana perom

Podržano

Beleška napisana perom se konvertuje u slobodan oblik.

Podržano

Beleška napisana perom se konvertuje u Enhanced Metafile (EMF) sliku.

Grupa objekata

Podržano

Neki objekti ne mogu da se grupišu u sistemu Excel 2007 pa se razgrupišu kada otvorite OpenDocument datoteku. Tu spadaju grafikoni, slike, oblici ili okviri za tekst grupisani sa OLE objektom.

Podržano

Neki objekti ne mogu da se grupišu u programu Excel 2010 pa se razgrupišu kada otvorite OpenDocument datoteku. Tu spadaju grafikoni, slike, oblici ili okviri za tekst grupisani sa OLE objektom.

Vidljivost objekata

Nije podržano

Nevidljivi objekti postaju vidljivi kad se datoteka sačuva u .ods formatu i ponovo otvori u programu Excel 2007.

Nije podržano

Nevidljivi objekti postaju vidljivi kad se datoteka sačuva u .ods formatu i ponovo otvori u programu Excel 2010.

Ivice objekata

Podržano

Nisu podržani svi stilovi ivica. Stilovi ivica koji nisu podržani čuvaju se kao podrazumevani stil ivice (crna, puna linija).

Podržano

Nisu podržani svi stilovi ivica. Stilovi ivica koji nisu podržani čuvaju se kao podrazumevani stil ivice (crna, puna linija).

Popune objekata

Podržano

Podržano, osim za popune sa prelivima sa više od dve pauze koje gube sve pauze nakon prve dve.

Podržano

Podržano, osim za popune sa prelivima sa više od dve pauze koje gube sve pauze nakon prve dve.

Oblikovanje linija

Podržano

Nisu sve linije i stilovi završetaka linija podržani u ODF dokumentima. Stilovi koji nisu podržani čuvaju se kao podrazumevana crna, puna linija i tip otvorene strelice.

Podržano

Nisu sve linije i stilovi završetaka linija podržani u ODF dokumentima. Stilovi koji nisu podržani čuvaju se kao podrazumevana crna, puna linija i tip otvorene strelice.

Izrezivanje slika

Podržano

Standardno izrezivanje slika je podržano. Međutim, izrezivanje slike sa oblikom nije podržano.

Podržano

Standardno izrezivanje slika je podržano. Međutim, izrezivanje slike sa oblikom nije podržano.

Promena boja slike

Delimično podržano

Neke opcije promene boja slike imaju ekvivalentne opcije u ODF formatu, na primer crna i bela boja. Druge promene boje nemaju ekvivalent i izjednačuju se. Slika izgleda isto, ali promena boje više ne može da se izmeni ili ukloni.

Delimično podržano

Neke opcije promene boja slike imaju ekvivalentne opcije u ODF formatu, na primer crna i bela boja. Druge promene boje nemaju ekvivalent i izjednačuju se. Slika izgleda isto, ali promena boje više ne može da se izmeni ili ukloni.

Opcije 3D slika

Nije podržano

Nije podržano

Stilovi slika

Delimično podržano

Ivice su delimično podržane, ali možda neće izgledati isto.

Delimično podržano

Ivice su delimično podržane, ali možda neće izgledati isto.

Teme

Nije podržano

Nije podržano

Hiperveza na obliku

Nije podržano

Nije podržano

Šta se događa kada uredim unakrsne tabele u formatu OpenDocument unakrsne tabele?

Dolenavedena tabela pokazuje koje su Excel za veb ili delimično podržane ili nisu podržane u OpenDocument Spreadsheet (.ods) formatu.

 • Podržano    I Excel za veb i OpenDocument Spreadsheet format podržavaju ovu funkciju. Ne gube se sadržaj, oblikovanje i upotrebljivost.

 • Delimično podržano    I Excel za veb i OpenDocument Spreadsheet format podržavaju ovu funkciju, ali oblikovanje i primeljivost mogu biti ugroženi. Ni tekst ni podaci se ne gube, ali možda će se razlikovati oblikovanje i način na koji radite sa tekstom ili grafikom.

 • Nije podržano    Funkcija u programu Excel za veb nije podržana u OpenDocument Spreadsheet formatu. Korišćenjem formata OpenDocument unakrsne tabele rizikujete da izgubite sadržaj, oblikovanje i upotrebljivost tog dela unakrsne tabele.

 • Nije primenljivo Funkcija je uvedena u novijoj verziji programa Excel za Windows.

Oblast

Podoblast

Nivo podrške

Komentari

Objekat mesta za potpis

Nije podržano

Digitalni potpis se uklanja čim napravite bilo kakva uređivanja u datoteci. Sačuvajte kopiju da biste je uredili i potpis je uklonjen iz kopirane datoteke

Oblikovanje

Visine redova/širine kolona

Podržano

Izgled bi trebalo da bude sličan.

Oblikovanje

Ćelija

Podržano

Oblikovanje

Stilovi ćelija

Podržano

Hiperveze

Podržano

Stilovi hiperveza mogu da se promene.

Formule

Podržano

Formule

Imena

Delimično podržano

Kada otvorite datoteku u formatu .ods u programima Excel za veb, Lokalna imena, Imenovani izrazi i imena u nesusednim opsegima nisu podržani.

Formule

Regularni izrazi

Nije podržano

Umesto toga koristite napredne filtere.

Datumi

Datumi pre 1. januara 1900.

Nije podržano

 Ako radnu svesku koja sadrži datume pre 1. januara 1900. sačuvate kao .ods datoteku, ti datumi neće biti ispravno sačuvani.

Alatke za podatke

Grupisanje i prikaz strukture

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, same formule jesu podržane, ali postavke za ponovnu primenu nisu.

Alatke za podatke

Sortiraj

Delimično podržano

Neke napredne postavke nisu podržane.

Alatke za podatke

Filtriranje

Delimično podržano

Osnovno filtriranje je podržano ali malo složeniji filteri kao što su filteri datuma, nisu podržani.
 

Alatke za podatke

Podzbir

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, same formule jesu podržane, ali postavke za ponovnu primenu nisu.

Grafikoni

Linije trendova

Delimično podržano

Kada otvorite datoteku u formatu .ods u Excel za veb, neke linije trenda nisu podržane.

Grafikoni

Legende

Delimično podržano

Kada otvorite datoteku u formatu .ods Excel za veb, neke postavke nisu podržane.

Grafikoni

Trake sa greškama

Delimično podržano

Kada otvorite datoteku u formatu .ods u Excel za veb, nisu podržane neke trake sa greškama.

Grafikoni

Oznake podataka

Nije podržano

Kada otvorite datoteku u formatu .ods u Excel za veb, nisu podržane neke oznake podataka.

Grafikoni

Tabele podataka

Nije podržano

Grafikoni

Spuštene linije

Nije podržano

Grafikoni

Visoke-niske linije

Podržano

Grafikoni

Linije vodilje na oznakama podataka

Nije podržano

Grafikoni

Popunjeni radarski grafikoni

Podržano

Grafikoni

Izvedeni grafikoni

Nije podržano

Grafikoni

Listovi grafikona

Nije podržano

Grafikoni

Višestruki kružni grafikon ili traka kružnog grafikona

Nije podržano

Grafikoni

Box and Whisker

Nije primenljivo

Grafikoni

Histogram

Nije primenljivo

Grafikoni

Pareto grafikon

Nije primenljivo

Grafikoni

„Sunburst“ grafikon

Nije primenljivo

Grafikoni

„Treemap“ grafikon

Nije primenljivo

Grafikoni

"Waterfall" grafikon

Nije primenljivo

Saradnja

Koautorstvo

Nije podržano

Komentari ćelija

Delimično podržano

Komentari sa sadržajem se zaobilaze. Oblikovanje komentara možda neće biti podržano kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel.

Zaštita

Zaštita lista

Delimično podržano

Kada sačuvate datoteku u .ods formatu i ponovo je otvorite u programu Excel, zaštita bez lozinke je podržana. Međutim, datoteke sa listom zaštićenim lozinkom ne mogu da se sačuvaju ili otvore.

Zaštita

Oznake osetljivosti

Nije podržano

Oznake neće biti sačuvane.

Nije podržano

Oznake neće biti sačuvane.

Tabele

Stilovi tabele

Nije podržano

Stilovi tabele se ne čuvaju za datoteke otvorene u .ods formatu.

Tabele

Red sa zbirom

Delimično podržano

Redovi tabele dodati u datoteke u formatu .ods u programu Excel za veb konvertuju se u formule kada se datoteka ponovo otvori.

Štampanje

Opsezi štampanja

Podržano

Power Query

Nije podržano

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×