Tasterske prečice za Access

Tasterske prečice za Access

Mnogi korisnici su pronašli da im tasterske prečice Access baze podataka na radnoj površini pomažu da rade efikasnije. Korisnicima sa ograničenom pokretljivošću ili oštećenim vidom tasterske prečice predstavljaju osnovnu zamenu za korišćenje miša. U ovom članku su po stavkama po stavkama stavke Access na Windows.

Napomene: 

 • Prečice u ovoj temi se odnose na raspored tastera na američkoj tastaturi. Tasteri za druge rasporede možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

 • Ako prečica zahteva pritiskanje dva ili više tastera istovremeno, u ovoj temi tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Ako treba da pritisnete jedan taster neposredno nakon drugog, tasteri su razdvojeni zarezom (,).

 • U ovoj temi se pretpostavlja da su korisnici čitača ekrana JAWS isključili funkciju „Meni virtuelne trake“.

U ovoj temi

Najčešće korišćene prečice

Ova tabela prikazuje najčešće korišćene prečice u Access bazama podataka na radnoj površini.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor aktivne kartice na glavnoj traci i aktiviranje saveta o tasterskim prečicama

Alt ili F10
(da biste se premestili na drugu karticu, koristite vrhove tastera sa tasterima ili tastere sa strelicama)

Otvaranje kartice Početak

Alt+H

Otvaranje polja Recite mi... na traci

Alt+Q, a zatim unesite termin za pretragu

Prikaz priručnog menija izabrane stavke

Shift+F10

Premeštanje fokusa na neko drugo okno prozora

F6

Otvaranje postojeće baze podataka

Ctrl+O ili Ctrl+F12

Prikazivanje ili skrivanje okna za navigaciju

F11

Prikazivanje ili skrivanje lista sa svojstvima

F4

Prebacivanje između režima uređivanja (sa prikazanim mestom umetanja) i režima navigacije u prikazu lista sa podacima ili dizajna

F2

Prebacivanje na prikaz obrasca iz prikaza dizajna obrasca

F5

Premeštanje na sledeće ili prethodno polje u prikazu lista sa podacima

Taster Tab ili kombinacija tastera Shift+Tab

Idi na određeni zapis u prikazu lista sa podacima

Alt+F5
(zatim u polju broja zapisa otkucajte broj zapisa i pritisnite taster Enter)

Otvaranje dijaloga Štampanje iz štampanja (za listove sa podacima, obrasce i izveštaje)

Ctrl+P

Otvaranje dijaloga Podešavanje stranice (za obrasce i izveštaje)

S

Uvećanje ili umanjenje dela stranice

Z

Otvaranje kartica Pronalaženje u dijalogu Pronalaženje i zamena u prikazu lista sa podacima ili obrasca

Ctrl+F

Otvaranje kartica Zamena u dijalogu Pronalaženje i zamena u prikazu lista sa podacima ili obrasca

Ctrl+H

Dodavanje novog zapisa u prikaz lista sa podacima ili obrasca

Ctrl+znak plus (+)

Otvaranje prozora Pomoć

F1

Izlaz iz Access

Alt+F4

Kretanje po traci samo pomoću tastature

Traka se nalazi u vrhu trake i Access organizovana po karticama. Svaka kartica prikazuje različitu traku koja se sastoji od grupa, a svaka grupa sadrži jednu ili više komandi.

Po traci možete da se krećete pomoću samo tastature. Tasterske prečice su posebne kombinacije tastera koje možete da koristite da biste brzo prešli na komandu na traci tako što ćete pritisnuti nekoliko tastera, bez obzira gde se Access. Svaku komandu u programu Access dati pomoću natpu o taster kodu.

Napomena: Programski dodaci i drugi programi mogu da dodaju nove kartice na traku i mogu da pruže savete o tasterskim prečicama za te kartice.

Postoje dva načina za kretanje po karticama na traci:

 • Da biste otišli na traku, pritisnite taster Alt, a zatim, da biste se premeštali sa kartice na karticu, koristite tastere sa strelicama nadesno i nalevo.

 • Da biste otišli direktno na neku karticu na traci, pritisnite neki od sledećih saveta o tasterskim prečicama:

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje stranice Datoteka

Alt+F

Otvaranje kartice Početak

Alt+H

Otvaranje kartice Pravljenje

Alt+C

Otvaranje kartice Spoljni podaci

Alt+X ili Alt+X,1

Otvaranje kartice Alatke baze podataka

ALT+Y

Otvaranje kartice Polja

Alt+J, B

Otvaranje kartice Tabela

Alt+J, T

Otvaranje kartice Programski dodaci ako tabulator predstavlja

Alt+X, 2

Otvaranje polja Recite mi... na traci

Alt+Q, a zatim unesite termin za pretragu

Rad na karticama trake pomoću tastature

 • Da biste se premestili na listu kartica trake, pritisnite taster Alt. Da biste otišli direktno na traku, pritisnite njen savet o tasterskim prečicama.

 • Da biste se kretali po trenutno izabranoj grupi, pritisnite taster sa strelicom nadole.

 • Da biste se premeštali između grupa na traci, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+strelica nadesno ili Ctrl+strelica nalevo.

 • Da biste se premeštali između komandi unutar grupe, pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab. Možete da se premeštate napred ili nazad kroz komande po njihovom redosledu.

 • Kontrole aktivirate na različite načine, u zavisnosti od tipa kontrole:

  • Ako je izabrana komanda dugme, pritisnite razmaknicu ili taster Enter da biste je aktivirali.

  • Ako je izabrana komanda podeljeno dugme (to jes, dugme koje otvara meni sa dodatnim opcijama), pritisnite kombinaciju tastera Alt+strelica nadole da biste je aktivirali. Kroz opcije se protežete kroz opcije. Da biste izabrali aktuelnu opciju, pritisnite razmaknicu ili taster Enter.

  • Ako je izabrana komanda lista (kao što je lista fontova), pritisnite taster sa strelicom nadole da biste otvorili listu. Zatim, da biste se premeštali sa stavke na stavku, pritiskajte tastere sa strelicom nagore ili nadole.

  • Ako je izabrana komanda galerija, pritisnite razmaknicu ili taster Enter da biste je izabrali. Zatim se krećite po stavkama pomoću tastera Tab.

Savet: U galerijama koje imaju stavke u dva ili više redova, pomoću tastera Tab premeštate fokus od početka do kraja trenutnog reda. Kada stignete do kraja reda, fokus se premešta na početak sledećeg reda. Pritiskom tastera sa strelicom nadesno na kraju trenutnog reda vraćate fokus na početak tog reda.

U sledećoj tabeli navedeni su načini za promenu fokusa samo pomoću tastature:

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor aktivne kartice na glavnoj traci i aktiviranje saveta o tasterskim prečicama

Alt ili F10
(da biste se premestili na drugu karticu, koristite vrhove tastera sa tasterima ili tastere sa strelicama)

Premeštanje fokusa na komande na traci

Taster Tab ili kombinacija tastera Shift+Tab

Premeštanje sa stavke na stavku na traci nadole, nagore, nalevo ili nadesno

Taster sa strelicom nadole, nagore, nalevo ili nadesno

Razvijanje ili skupljanje trake

Ctrl+F1

Prikaz priručnog menija izabrane stavke

Shift+F10

Premeštanje fokusa na neko drugo okno prozora

F6

Premeštanje na sledeću ili prethodnu komandu na traci

Taster Tab ili kombinacija tastera Shift+Tab

Aktiviranje izabrane komande ili kontrole na traci

Razmaknica ili Enter

Otvaranje izabranog menija ili galerije na traci

Razmaknica ili Enter

Otvaranje izabrane liste na traci, kao što je lista "Font"

Taster sa strelicom nadole

Premeštanje sa stavke na stavku otvorenog menija ili galerije

Taster Tab

Završetak izmene vrednosti u kontroli na glavnoj traci i povratak fokusa na dokument

Enter

Korišćenje saveta o tasterskim prečicama

Možete da prikažete savete o tasterskim prečicama, koji su slova koja se koriste za pokretanje komandi pomoću tastature, i da ih zatim koristite za kretanje po traci.

 1. Pritisnite taster Alt. Saveti o tasterskim prečicama pojavljuju se u malim kvadratima pored svake komande na traci.

 2. Da biste izabrali komandu, pritisnite slovo prikazano u kvadratu saveta o tasterskoj prečici koji se pojavljuje pored nje.

U zavisnosti od toga koje slovo pritisnete, možda će vam se prikazati dodatni saveti o tasterskim prečicama. Na primer, ako pritisnete kombinaciju tastera Alt+F, otvara se prikaz „Backstage“ na stranici sa informacijama, koja sadrži različiti skup saveta o tasterskim prečicama. Ako zatim ponovo pritisnete taster Alt, pojavljuju se saveti o tasterskim prečicama za navigaciju po trenutnoj stranici.

Rad sa datotekama baze podataka

Otvaranje i čuvanje baza podataka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje nove baze podataka

Ctrl+N

Otvaranje postojeće baze podataka

Ctrl+O ili Ctrl+F12

Otvaranje izabrane fascikle ili datoteke

Enter

Otvaranje fascikle za jedan nivo iznad izabrane fascikle

Backspace

Brisanje izabrane fascikle ili datoteke

Delete

Prikaz priručnog menija za izabranu stavku kao što je fascikla ili datoteka

Shift+F10

Premeštanje unapred kroz opcije

Tab

Premeštanje unazad kroz opcije

Shift+Tab

Otvaranje liste „Pogledaj u“

F4 ili Alt+I

Čuvanje objekta baze podataka

Ctrl+S ili Shift+F12

Otvaranje dijaloga Sačuvaj kao

F12 ili Alt+F+S

Štampanje informacija o bazi podataka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Štampanje trenutnog ili izabranog objekta

Ctrl+P

Otvaranje dijaloga Štampanje iz prikaza „Pregled pre štampanja“

P ili Ctrl+P

Otvaranje dijaloga Podešavanje stranice iz pregleda pre štampanja

S

Otkazivanje prikaza Pregled pre štampanja ili Pregled rasporeda

C ili Esc

Vraćanje u bazu podataka iz prikaza „Backstage“

Esc

Kretanje po Access radnom prostoru

Baze podataka Access se podrazumevano prikazuju kao dokumenti na karticama. Da biste se umesto toga prebacili na dokumente u prozorima na kartici Datoteka, izaberite stavke Opcije. U dijalogu Access opcije izaberite stavku Trenutna baza podataka i u okviru Opcije prozora dokumenta izaberitestavku Preklapanje sa Windows.

Napomena: Morate da zatvorite i ponovo otvorite trenutnu bazu podataka da bi opcija stupila na snagu.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikazivanje ili skrivanje okna za navigaciju

F11

Idite na polje za pretragu u oknu za navigaciju (ako je fokus već na oknu za navigaciju)

Ctrl+F

Prebacivanje na sledeće ili prethodno okno u radnom prostoru

Napomena: Možda ćete morati da pritisnete taster F6 više puta. Ako pritiskanje tastera F6 ne prikaže željeno okno zadatka, pritisnite taster Alt da biste premestili fokus na traku, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Tab da biste se premestili na okno zadatka.

F6 ili Shift+F6

Prebacivanje na sledeći ili prethodni prozor baze podataka

Ctrl+F6 ili Ctrl+Shift+F6

Vraćanje izabranog umanjenog prozora kada su svi prozori umanjeni

Enter

Uključivanje režima promene veličine za aktivni prozor kada on nije uvećan

Ctrl+F8
(pritisnite tastere sa strelicama da biste veličinu prozora uneli, a zatim pritisnite taster Enter da biste primenili novu veličinu)

Zatvaranje aktivnog prozora baze podataka

Ctrl+W ili Ctrl+F4

Prebacivanje između programa Visual Basic Editor i prethodnog aktivnog prozora

Alt+F11

Uvećanje izabranog prozora ili vraćanje izabranog prozora u prethodno stanje

Ctrl+F10

Rad sa menijima, dijalozima, čarobnjacima i listovima sa svojstvima

Korišćenje menija

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz saveta o tasterskim prečicama

Alt ili F10

Prikaz menija ikone programa (na naslovnoj traci programa), poznatog i kao kontrolni meni

Alt+razmaknica

Kada je vidljiv meni ili podmeni, izbor sledeće ili prethodne komande

Taster sa strelicom nadole ili nagore

Izbor menija sa leve ili desne strane; ili, kada je podmeni vidljiv, prebacivanje između glavnog menija i podmenija

Taster sa strelicom nalevo ili nadesno

Izbor prve ili poslednje komande u meniju ili podmeniju

Home ili End

Otvaranje izabranog menija ili izvršavanje radnje dodeljene izabranom dugmetu

Razmaknica ili Enter

Otvaranje priručnog menija ili otvaranje padajućeg menija za izabranu stavku galerije

Shift+F10

Pomeranje nagore ili nadole u izabranoj listi galerije

Page Up ili Page Down

Premeštanje na vrh ili dno izabrane liste galerija

Ctrl+Home ili Ctrl+End

Istovremeno zatvaranje vidljivog menija i podmenija

Alt

Zatvaranje vidljivog menija; ili, kada je podmeni vidljiv, zatvorite samo podmeni

Esc

Korišćenje dijaloga

Željena radnja

Pritisnite

Prebacivanje na sledeću ili prethodnu karticu u dijalogu

Shift+Tab ili Ctrl+Shift+Tab

Prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu

Ctrl+Shift+Tab

Premeštanje na sledeću ili prethodnu opciju ili grupu opcija

Taster Tab ili kombinacija tastera Shift+Tab

Premeštanje sa opcije na opciju u izabranom okviru padajuće liste ili premeštanje sa opcije na opciju u grupi opcija

Tasteri sa strelicama

Izvršavanje radnje koja je dodeljena izabranom dugmetu; potvrda ili opoziv izbora u polju za potvrdu

Razmaknica

Otvaranje zatvorene liste i premeštanje na opciju u listi

Prvo slovo opcije na padajućoj listi

Izaberite opciju ili potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu po podvučenom slovu u imenu opcije

Alt+taster sa slovom

Otvaranje izabranog okvira padajuće liste

Alt+strelica nadole

Zatvaranje izabranog okvira padajuće liste

Esc

Izvršavanje radnje koja je dodeljena podrazumevanom dugmetu u dijalogu

Enter

Otkazivanje komande i zatvaranje dijaloga

Esc

Korišćenje čarobnjaka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje fokusa unapred između kontrola u čarobnjaku

Taster Tab

Premeštanje fokusa sa odeljka na odeljak (zaglavlje, telo, podnožje) čarobnjaka

F6

Premeštanje na sledeću stranicu čarobnjaka

Alt+N

Premeštanje na prethodnu stranicu čarobnjaka

Alt+B

Dovršavanje čarobnjaka

Alt+F

Korišćenje listova sa svojstvima

Ove tasterske prečice odnose se na listove sa svojstvima za tabele, upite, obrasce i izveštaje u prikazu dizajna i obrasce i izveštaje u prikazu rasporeda.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikazivanje ili skrivanje lista sa svojstvima

F4

Prikaz lista sa svojstvima u prikazu dizajna

Alt+Enter

Premeštanje sa opcije na opciju u izboru kontrole padajuće liste jednu po jednu stavku

Taster sa strelicom nadole ili nagore

Premeštanje sa opcije na opciju u izboru kontrole padajuće liste jednu po jednu stranicu

Page Down ili Page Up

Premeštanje na kartice lista sa svojstvima iz izbora kontrole padajuće liste

Taster Tab

Premeštanje sa kartice na karticu lista sa svojstvima sa izabranom karticom, ali bez izabranog svojstva

Taster sa strelicom nalevo ili nadesno

Kada je svojstvo već izabrano, premeštanje nadole za jedno svojstvo na kartici

Taster Tab

Kada je svojstvo izabrano, premeštanje nagore za jedno svojstvo na kartici. Odnosno, ako ste već na vrhu, premeštanje na karticu

Shift+Tab

Premeštanje unapred sa kartice na karticu kada je svojstvo izabrano

Ctrl+Tab

Premeštanje unazad sa kartice na karticu kada je svojstvo izabrano

Ctrl+Shift+Tab

Rad sa okvirima za tekst, kombinovanim okvirima i okvirima sa listom

Uređivanje u okviru za tekst

Polje za uređivanje je prazno polje u koje otkucate ili nalepite unos, kao što je korisničko ime ili putanja fascikle.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje na početak unosa

Home

Premeštanje na kraj unosa

End

Premeštanje za jedan znak nalevo ili nadesno

Taster sa strelicom nalevo ili nadesno

Premeštanje za jednu reč nalevo ili nadesno

Ctrl+strelica nalevo ili Ctrl+strelica nadesno

Izbor od mesta umetanja do početka tekstualne stavke

Shift+Home

Izbor od mesta umetanja do kraja tekstualne stavke

Shift+End

Promena izbora za jedan znak nalevo

Shift + strelica nalevo

Promena izbora za jedan znak nadesno

Shift + strelica nadesno

Promena izbora za jednu reč nalevo

Ctrl+Shift+strelica nalevo

Promena izbora za jednu reč nadesno

Ctrl+Shift+strelica nadesno

Korišćenje kombinovanog okvira ili okvira sa listom

Okvir sa listom prikazuje opseg nepromenljivih vrednosti ili izbora koji se navode automatski. Kombinovani okvir prikazuje i vrednosti ili izbore, ali ih ne prikazuje dok ne kliknete na strelicu padajućeg menija. Pomoću kombinovanog okvira ponekad možete da unesete vrednost koja se ne nalazi na listi, kao i u slučaju okvira za tekst.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje kombinovanog okvira

F4 ili Alt+strelica nadole

Osvežavanje sadržaja okvira sa listom polja za pronalaženje ili kombinovanog okvira

F9

Pomeranje za jedan red nadole

Taster sa strelicom nadole

Premeštanje za jednu stranicu nadole

Page Down

Premeštanje za jedan red nagore

Taster sa strelicom nagore

Premeštanje za jednu stranicu nagore

Page Up

Izlazak iz kombinovanog okvira ili okvira sa listom

Taster Tab

Otvaranje dijaloga "Uređivanje stavki liste"

Napomena: Da biste koristili tastersku prečicu Ctrl+E za otvaranje dijaloga "Uređivanje stavki liste", morate imati pretplatu na Microsoft 365. 

Ctrl+E

Rad sa objektima

Uređivanje liste „Objekti“ i kretanje po njoj

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Preimenovanje izabranog objekta

Napomena: Objekat možete da preimenujete samo kada je zatvoren.

F2

Pomeranje za jedan red nadole

Taster sa strelicom nadole

Premeštanje za jedan prozor nadole

Page Down

Premeštanje na poslednji objekat

End

Premeštanje za jedan red nagore

Taster sa strelicom nagore

Premeštanje za jedan prozor nagore

Page Up

Kretanje i otvaranje objekata

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje izabrane tabele ili upita u prikazu lista sa podacima

Enter

Otvaranje izabranog obrasca ili izveštaja

Enter

Pokretanje izabranog makroa

Enter

Otvaranje izabrane tabele, upita, obrasca, izveštaja, makroa ili modula u prikazu dizajna

Ctrl+Enter

Prikaz prozora Trenutni odziv u programu Visual Basic Editor

Ctrl+G

Rad u prikazu dizajna, rasporeda ili lista sa podacima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prebacivanje između režima uređivanja (sa prikazanim mestom umetanja) i režima navigacije u prikazu lista sa podacima

F2

Izlaz iz režima navigacije i vraćanje u režim uređivanja u obrascu ili izveštaju

Esc

Prebacivanje na list sa svojstvima (u prikazu dizajna i prikazu rasporeda u obrascima i izveštajima)

F4 ili Alt+Enter

Prebacivanje na prikaz obrasca iz prikaza dizajna obrasca

F5

Prebacivanje između gornjeg i donjeg delu prozora (u prikazu dizajna upita, makroa i prozoru Napredni filter/sortiranje)

F6

Kružite po koordinatnoj mreži polja, listu sa svojstvima, svojstvima polja, oknu za navigaciju, priručnoj traci i kratkim koracima na traci (u prikazu dizajna tabela)

F6

Otvaranje dijaloga Izbor alatke za izradu iz izabrane kontrole u obrascu ili izveštaju (samo u prikazu dizajna)

F7

Otvaranje programa Visual Basic Editor iz izabranog svojstva u listu sa svojstvima obrasca ili izveštaja

F7

Prebacivanje iz Visual Basic uređivača na prikaz dizajna obrasca ili izveštaja

Alt+F11

Premeštanje unapred sa prikaza na prikaz u tabeli, upitu, obrascu ili izveštaju

Napomena: Ako su dostupni dodatni prikazi, uzastopno pritiskanje tastera premešta fokus na sledeći dostupan prikaz.

Ctrl+strelica nadesno ili Ctrl+za zarezi (,)

Premeštanje unazad sa prikaza na prikaz u tabeli, upitu, obrascu ili izveštaju

Napomena: Ako su dostupni dodatni prikazi, uzastopno pritiskanje tastera premešta fokus na prethodni prikaz.

Ctrl+strelica nalevo ili Ctrl+tačka (.)

Napomena: Ova prečica ne radi pod svim uslovima sa svim objektima.

Rad u prikazu lista sa podacima

Koristite prikaz lista sa podacima kada radite sa tabelama i upitima.

Kretanje između polja i zapisa

Te tasterske prečice funkcionišu u režimu navigacije u prikazu lista sa podacima.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje na sledeće polje

Taster Tab ili taster sa strelicom nadesno

Premeštanje na poslednje polje u trenutnom zapisu

End

Premeštanje u prethodno polje

Shift+Tab ili taster sa strelicom nalevo

Premeštanje na prvo polje u trenutnom zapisu

Home

Premeštanje na trenutno polje u sledećem zapisu

Taster sa strelicom nadole

Premeštanje na trenutno polje u poslednjem zapisu

Ctrl+Taster sa strelicom nadole

Premeštanje na poslednje polje u poslednjem zapisu

Ctrl+End

Premeštanje na trenutno polje u prethodnom zapisu

Taster sa strelicom nagore

Premeštanje na trenutno polje u prvom zapisu

Ctrl+strelica nagore

Premeštanje na prvo polje u prvom zapisu

Ctrl+Home

Odlazak na određeni zapis

Alt+F5
(zatim u polju broja zapisa otkucajte broj zapisa i pritisnite taster Enter)

Kretanje do drugog ekrana sa podacima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje za jedan ekran nagore

Page Down

Premeštanje za jedan ekran nadole

Page Up

Premeštanje za jedan ekran nadesno

Ctrl+Page Down

Premeštanje za jedan ekran nalevo

Premeštanje za jedan ekran nadesno

Izbor i premeštanje kolone

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor trenutne kolone ili otkazivanje izbora kolone, samo u režimu navigacije

Ctrl+razmaknica

Proširivanje izbora za jednu kolonu nadesno ako je izabrana trenutna kolona

Shift+taster sa strelicom nadesno

Proširivanje izbora za jednu kolonu nalevo ako je izabrana trenutna kolona

Shift+taster sa strelicom nalevo

Uključivanje režima premeštanja

Ctrl+Shift+F8
(zatim pritisnite taster sa strelicom nadesno ili nalevo da biste izabrane kolone premestili nadesno ili nalevo)

Rad sa listovima sa potpodacima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Unos lista sa potpodacima iz poslednjeg polja prethodnog zapisa u listu sa podacima

Taster Tab

Unos lista sa potpodacima iz prvog polja sledećeg zapisa u listu sa podacima

Shift+Tab

Izlaz iz lista sa potpodacima i premeštanje u prvo polje sledećeg zapisa u listu sa podacima

Ctrl+Tab

Izlaz iz lista sa podacima i premeštanje na poslednje polje prethodnog zapisa u list sa podacima

Ctrl+Shift+Tab

Unošenje sledećeg polja u listu sa podacima iz poslednjeg polja u listu sa podacima

Taster Tab

Zaobilaženje lista sa potpodacima i premeštanje u sledeći zapis u listu sa podacima iz lista sa podacima

Taster sa strelicom nadole

Zaobilaženje lista sa potpodacima i premeštanje u prethodni zapis u listu sa podacima iz lista sa podacima

Taster sa strelicom nagore

Odlazak na određeni zapis u listu sa potpodacima

Napomena: Tako se fokus premešta sa lista sa potpodacima na polje broja zapisa.

Alt+F5
(zatim u polju broja zapisa otkucajte broj zapisa i pritisnite taster Enter)

Premeštanje iz lista sa podacima na list sa potpodacima zapisa

Ctrl+Shift+taster sa strelicom nadole

Skupljanje lista sa potpodacima

Ctrl+Shift+taster sa strelicom nagore

Napomena: Da biste se kretali između polja i zapisa u listu sa potpodacima, koristite iste tasterske prečice koje koristite u prikazu lista sa podacima.

Rad u prikazu dizajna

Kada dizajnirate tabele, upite, obrasce, izveštaje i makroe, radite u prikazu dizajna.

Kretanje u prikazu dizajna

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prebacivanje između režima uređivanja (sa prikazanim mestom umetanja) i režima navigacije

F2

Otvaranje ili zatvaranje lista sa svojstvima

F4 ili Alt+Enter

Prebacivanje u prikaz obrasca iz prikaza dizajna

F5

Prebacivanje između gornjeg i donjeg delu prozora (u prikazu dizajna upita, makroa i prozoru Napredni filter/sortiranje)

Napomena: Koristite taster F6 kada vas taster Tab ne odvede na željeni odeljak ekrana.

F6

Preklopnik unapred između okna za dizajn,svojstava, okna za navigaciju, trake i kontrola za zumiranje (u prikazu dizajna tabela, obrazaca i izveštaja)

F6

Otvaranje programa Visual Basic Editor iz izabranog svojstva u listu sa svojstvima obrasca ili izveštaja

F7

Prikazivanje ili skrivanje okna "Lista polja"

Alt+F8

Kada vam je otvoren modul koda, prebacivanje iz prozora Visual Basic Uređivač na prikaz dizajna obrasca ili izveštaja

Shift+F7

Prebacivanje iz lista sa svojstvima kontrole u prikazu dizajna obrasca ili izveštaja u površinu dizajna bez promene fokusa kontrole

Shift+F7

Kopiranje izabrane kontrole u ostavu

Ctrl+C

Isecanje izabrane kontrole i njeno kopiranje u ostavu

Ctrl+X

Lepljenje sadržaja ostave u gornji levi ugao izabranog odeljka

Ctrl+V

Premeštanje izabrane kontrole nadesno za piksel duž koordinatne mreže stranice

Taster sa strelicom nadesno

Premeštanje izabrane kontrole nalevo za piksel duž koordinatne mreže stranice

Taster sa strelicom nalevo

Premeštanje izabrane kontrole nagore za piksel duž koordinatne mreže stranice

Napomena: Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se vrši zamena položaja izabrane kontrole i kontrole direktno iznad nje, osim ako to već nije najviša kontrola u rasporedu.

Taster sa strelicom nagore

Premeštanje izabrane kontrole nadole za piksel duž koordinatne mreže stranice

Napomena: Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se vrši zamena položaja izabrane kontrole i kontrole direktno ispod nje, osim ako to već nije najniža kontrola u rasporedu.

Taster sa strelicom nadole

Premeštanje izabrane kontrole nadesno za piksel (nevezano za koordinatnu mrežu stranice)

Ctrl+Strelica nalevo

Premeštanje izabrane kontrole nalevo za piksel (nevezano za koordinatnu mrežu stranice)

Ctrl+Strelica nalevo

Premeštanje izabrane kontrole nagore za piksel (nevezano za koordinatnu mrežu stranice)

Napomena: Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se vrši zamena položaja izabrane kontrole i kontrole direktno iznad nje, osim ako to već nije najviša kontrola u rasporedu.

Ctrl+Taster sa strelicom nagore

Premeštanje izabrane kontrole nadole za piksel (nevezano za koordinatnu mrežu stranice)

Napomena: Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se vrši zamena položaja izabrane kontrole i kontrole direktno ispod nje, osim ako to već nije najniža kontrola u rasporedu.

Ctrl+Taster sa strelicom nadole

Povećavanje širine izabrane kontrole (nadesno) za piksel

Napomena: Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se povećava širina celog rasporeda.

Shift+taster sa strelicom nadesno

Smanjivanje širine izabrane kontrole (nalevo) za piksel

Napomena: Za kontrole u naslaganom rasporedu, ovim se smanjuje širina celog rasporeda.

Shift+taster sa strelicom nalevo

Smanjivanje visine izabrane kolone (sa dna) za piksel

Shift+taster sa strelicom nagore

Povećavanje visine izabrane kolone (sa dna) za piksel

Shift+taster sa strelicom nadole

Uređivanje pomoću kontrola u prikazu dizajna obrasca i izveštaja

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kopiranje izabrane kontrole u ostavu

Ctrl+C

Isecanje izabrane kontrole i njeno kopiranje u ostavu

Ctrl+X

Lepljenje sadržaja ostave u gornji levi ugao izabranog odeljka

Ctrl+V

Premeštanje izabrane kontrole nadesno (osim kontrole koja je deo rasporeda)

Taster sa strelicom nadesno ili kombinacija tastera Ctrl+strelica nadesno za premeštanje u manjim inkrementima

Premeštanje izabrane kontrole nalevo (osim kontrole koja je deo rasporeda)

Taster sa strelicom nalevo ili kombinacija tastera Ctrl+taster sa strelicom nalevo za premeštanje u manjim inkrementima

Premeštanje izabrane kontrole nagore (osim kontrole koja je deo rasporeda)

Taster sa strelicom nagore ili kombinacija tastera Ctrl+taster sa strelicom nagore za premeštanje u manjim inkrementima

Premeštanje izabrane kontrole nadole (osim kontrole koja je deo rasporeda)

Taster sa strelicom nadole ili kombinacija tastera Ctrl+taster sa strelicom nadole za premeštanje u manjim inkrementima

Povećanje visine izabrane kontrole

Napomena: Ako se koristi sa kontrolom koja se nalazi u rasporedu, menja se veličina čitavog reda rasporeda.

Shift+taster sa strelicom nadole

Povećanje širine izabrane kontrole

Napomena: Ako se koristi sa kontrolom koja se nalazi u rasporedu, menja se veličina čitave kolone rasporeda.

Shift+taster sa strelicom nadesno

Smanjenje visine izabrane kontrole

Napomena: Ako se koristi sa kontrolom koja se nalazi u rasporedu, menja se veličina čitavog reda rasporeda.

Shift+taster sa strelicom nagore

Smanjenje širine izabrane kontrole

Napomena: Ako se koristi sa kontrolom koja se nalazi u rasporedu, menja se veličina čitave kolone rasporeda.

Shift+taster sa strelicom nalevo

Kretanje u prikazu obrasca

U prikazu obrasca radite kada unosite podatke u obrazac.

Kretanje između polja i zapisa

Te tasterske prečice funkcionišu u režimu navigacije u prikazu obrasca.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje na sledeće polje

Taster Tab

Premeštanje u prethodno polje

Shift+Tab

Premeštanje na poslednju kontrolu u obrascu i ostajanje u trenutnom zapisu

End

Premeštanje na poslednju kontrolu u obrascu i postavljanje fokusa na poslednji zapis

Ctrl+End

Premeštanje na prvu kontrolu u obrascu i ostajanje u trenutnom zapisu

Home

Premeštanje na prvu kontrolu u obrascu i postavljanje fokusa na prvi zapis

Ctrl+Home

Pomeranje na trenutno polje u sledećem zapisu

Ctrl+Page Down

Premeštanje na trenutno polje u prethodnom zapisu

Ctrl+Page Up

Odlazak na određeni zapis

Alt+F5
(zatim u polju broja zapisa otkucajte broj zapisa i pritisnite taster Enter)

Kretanje po obrascima sa više stranica

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje nadole za jednu stranicu. Na kraju zapisa premešta se na ekvivalentnu stranicu u sledećem zapisu

Page Down

Premeštanje nagore za jednu stranicu. Na kraju zapisa premešta se na ekvivalentnu stranicu u prethodnom zapisu

Page Up

Kretanje između glavnog obrasca i podobrasca

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Unos podobrasca iz prethodnog polja u glavnom obrascu

Taster Tab

Unos podobrasca iz sledećeg polja u glavnom obrascu

Shift+Tab

Izlaz iz podobrasca i premeštanje u sledeće polje u glavnom obrascu ili sledećem zapisu

Ctrl+Tab

Izlaz iz podobrasca i premeštanje u prethodno polje u glavnom obrascu ili prethodnom zapisu

Ctrl+Shift+Tab

Kretanje u pregledu pre štampanja i pregledu rasporeda

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Štampanje iz menija „Štampanje“ (za listove sa podacima, obrasce i izveštaje)

Ctrl+P

Otvaranje dijaloga Podešavanje stranice (za obrasce i izveštaje)

S

Uvećanje ili umanjenje dela stranice

Z

Otkazivanje pregleda pre štampanja ili pregleda rasporeda

C ili Esc

Pomeranje nadole u malim pomacima

Taster sa strelicom nadole

Pomeranje nadole jedan ceo ekran

Page Down

Premeštanje na dno stranice

Ctrl+Taster sa strelicom nadole

Pomeranje nagore u malim pomacima

Taster sa strelicom nagore

Pomeranje nagore jedan ceo ekran

Page Up

Premeštanje na vrh stranice

Ctrl+Taster sa strelicom nagore

Pomeranje nadesno u malim pomacima

Taster sa strelicom nadesno

Premeštanje na desnu ivicu stranice

End

Premeštanje u donji desni ugao stranice

Ctrl+End

Pomeranje nalevo u malim pomacima

Taster sa strelicom nalevo

Premeštanje na levu ivicu stranice

Home

Premeštanje u gornji levi ugao stranice

Ctrl+Home

Premeštanje u polje broja stranice

Alt+F5
(zatim otkucajte broj stranice i pritisnite taster Enter)

Rad sa oknima

Korišćenje okna dijagrama

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje između tabela, prikaza i funkcija (i linija spajanja, ako je dostupno)

Taster Tab ili kombinacija tastera Shift+Tab

Premeštanje između kolona u tabeli, prikazu ili funkciji

Tasteri sa strelicama

Izbor izabrane kolone sa podacima za rezultat

Razmaknica ili znak plus (+)

Uklanjanje izabrane kolone sa podacima iz rezultata upita

Razmaknica ili znak minus (-)

Uklanjanje izabrane tabele, prikaza ili funkcije odnosno linije spajanja iz upita

Delete

Napomena: Ako je izabrano više stavki, pritiskanje razmaknice utiče na sve izabrane stavke. Izaberite više stavki tako što ćete držati pritisnut taster Shift dok birate stavke. Menjajte izabrano stanje jedne stavke tako što ćete držati pritisnut taster Ctrl dok je birate.

Korišćenje okna koordinatne mreže

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje između ćelija

Tasteri sa strelicama, taster Tab ili kombinacija tastera Shift+Tab

Premeštanje na poslednji red trenutne kolone

Ctrl+Taster sa strelicom nadole

Premeštanje na prvi red trenutne kolone

Ctrl+Taster sa strelicom nagore

Premeštanje u gornju levu ćeliju u vidljivom delu koordinatne mreže

Ctrl+Home

Premeštanje u donju desnu ćeliju

Ctrl+End

Premeštanje na padajućoj listi

Taster sa strelicom nagore ili nadole

Izbor cele kolone koordinatne mreže

Ctrl+razmaknica

Prebacivanje između režima uređivanja i režima izbora ćelije

F2

Kopiranje izabranog teksta iz ćelije u ostavu (u režimu uređivanja)

Ctrl+C

Isecanje izabranog teksta iz ćelije i postavljanje u ostavu (u režimu uređivanja)

Ctrl+X

Lepljenje teksta iz ostave (u režimu uređivanja)

Ctrl+V

Prebacivanje između režima umetanja i režima prekucavanja tokom uređivanja u ćeliji

Taster Insert

Potvrda ili opozivanje izbora u polju za potvrdu u koloni Rezultat

Napomena: Ako je izabrano više stavki, pritiskanje ovog tastera utiče na sve izabrane stavke.

Razmaknica

Brisanje izabranog sadržaja ćelije

Delete

Brisanje svih vrednosti za izabranu kolonu koordinatne mreže

Delete

Korišćenje SQL okna

Kada radite u oknu Windows standardne tastere za SQL koristite. Na primer, možete da koristite kombinaciju tastera Ctrl+ tasteri sa strelicama da biste se premeštali sa reči na reč, a komande „Iseci“, „Kopiraj“ i „Nalepi“ na kartici „Početak“ funkcionišu kao i obično. Možete samo da umetnete tekst. Ne postoji režim prekucavanja.

Napomena    U SQL, kombinacija tastera CTRL+A (koristi se za izbor svih tekstova) podržana je samo u prikazima Microsoft 365, Access 2016 "Klikni i pokreni" i Access 2019. Kao alternativu, pritisnite taster F2.

Korišćenje okna „Lista polja“ sa obrascem ili izveštajem u prikazu dizajna ili rasporeda

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikazivanje ili skrivanje okna "Lista polja"

Alt+F8

Dodavanje izabranog polja u sekciju sa detaljima o obrascu ili izveštaju

Enter

Premeštanje nagore ili nadole u oknu Lista polja

Taster sa strelicom nagore ili taster sa strelicom nadole

Premeštanje između gornjeg i donjeg okna liste polja

Taster Tab

Izbor teksta ili podataka

Izbor polja ili zapisa

Napomena: Da biste otkazali izbor, koristite suprotan taster sa strelicom.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor sledećeg polja

Taster Tab

Prebacivanje između režima uređivanja (sa prikazanim mestom umetanja) i režima navigacije u prikazu lista sa podacima

F2

Izlaz iz režima navigacije u obrascu ili izveštaju

Esc

Prebacivanje između izbora trenutnog zapisa i prvog polja trenutnog zapisa u režimu navigacije

Shift+razmaknica

Proširivanje izbora na prethodni zapis ako je trenutni zapis izabran

Shift + strelica nagore

Izbor svih zapisa

CTRL+A

Izbor teksta u polju

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Promena veličine izbora za jedan znak nadesno

Shift+taster sa strelicom nadesno

Promena veličine izbora za jednu reč nadesno

Ctrl+Shift+taster sa strelicom nadesno

Promena veličine izbora za jedan znak nalevo

Shift+taster sa strelicom nalevo

Promena veličine izbora za jednu reč nalevo

Ctrl+Shift+taster sa strelicom nalevo

Proširivanje izbora

Željena radnja

Pritisnite

Uključivanje režima proširivanja

Napomena: U prikazu lista sa podacima proširena selekcija prikazuje se u donjem desnom uglu prozora

F8
(pritiskom na taster F8 više puta proširuje se selekcija na reč, polje, zapis i sve zapise)

Proširivanje izbora na susedna polja u istom redu u prikazu lista sa podacima

Taster sa strelicom nalevo ili nadesno

Proširivanje izbora na susedne redove u prikazu lista sa podacima

Taster sa strelicom nagore ili nadole

Opoziv prethodnog proširivanja

Shift+F8

Otkazivanje režima proširivanja

Esc

Pronalaženje i zamena teksta ili podataka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje kartice Pronalaženje u dijalogu Pronalaženje i zamena (samo u prikazu lista sa podacima i obrasca)

Ctrl+F

Otvaranje kartice Zamena u dijalogu Pronalaženje i zamena (samo u prikazu lista sa podacima i obrasca)

Ctrl+H

Pronalaženje sledećeg pojavljivanja teksta navedenog u dijalogu Pronalaženje i zamena kada je dijalog zatvoren (samo u prikazu lista sa podacima i prikazu obrasca)

Shift+F4

Uređivanje teksta ili podataka

Premeštanje mesta umetanja u polju

Napomena: Ako mesto umetanja nije vidljivo, pritisnite taster F2 da biste ga prikazali.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje mesta umetanja jedan znak nadesno

Taster sa strelicom nadesno

Premeštanje mesta umetanja jednu reč nadesno

Ctrl+strelica nadesno

Premeštanje mesta umetanja jedan znak nalevo

Taster sa strelicom nalevo

Premeštanje mesta umetanja jednu reč nalevo

Ctrl+Strelica nalevo

Premeštanje mesta umetanja na kraj polja u poljima sa jednim redom ili premeštanje na kraj reda u poljima sa više redova

End

Premeštanje mesta umetanja na kraj polja u poljima sa više redova

Ctrl+End

Premeštanje mesta umetanja na početak polja u poljima sa jednim redom ili njegovo premeštanje na početak reda u poljima sa više redova

Home

Premeštanje mesta umetanja na početak polja u poljima sa više redova

Ctrl+Home

Kopiranje, premeštanje ili brisanje teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kopiranje izbora u ostavu

Ctrl+C

Isecanje izbora i njegovo kopiranje u ostavu

Ctrl+X

Lepljenje sadržaja ostave na mesto umetanja

Ctrl+V

Brisanje izbora ili znaka nalevo od mesta umetanja

Backspace

Brisanje izbora ili znaka nadesno od mesta umetanja

Delete

Brisanje svih znakova nadesno od mesta umetanja

Ctrl+Delete

Opoziv promena

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Opoziv kucanja

Ctrl+Z ili Alt+Backspace

Opoziv promena u trenutnom polju ili trenutnom zapisu

Esc
(ako su i trenutno polje i trenutni zapis promenjeni, dvaput pritisnite taster Esc da biste opozvali promene, prvo u trenutnom polju, a zatim u trenutnom zapisu)

Unos podataka u list sa podacima ili prikaz obrasca

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Umetanje trenutnog datuma

Ctrl+tačka i zarez (;)

Umetanje trenutnog vremena

Ctrl+Shift+dvotačka (:)

Umetanje podrazumevane vrednosti za polje

Ctrl+Alt+razmaknica

Umetanje vrednosti iz istog polja u prethodni zapis

Ctrl+apostrof (')

Dodavanje novog zapisa

Ctrl+znak plus (+)

Brisanje trenutnog zapisa u listu sa podacima

Ctrl+znak minus (-)

Čuvanje promena u trenutnom zapisu

Shift+Enter

Prebacivanje između vrednosti u polju za potvrdu ili dugmetu opcije

Razmaknica

Umetanje novog reda u polje „Kratak tekst“ ili „Dugački tekst“

Ctrl+Enter

Osvežavanje polja trenutnim podacima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Ponovno izračunavanje polja u prozoru

F9

Ponavljanje upita nad osnovnim tabelama. U podobrascu to ponavlja upit osnovnoj tabeli samo za podobrazac

Shift+F9
Ili
F5

Osvežavanje sadržaja okvira sa listom ili kombinovanog okvira polja za pronalaženje

F9

Kretanje u tabelama i ćelijama

Rad sa tabelama i kretanje po njima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje na sledeću ćeliju

Taster Tab

Premeštanje na prethodnu ćeliju

Shift+Tab

Premeštanje na sledeći red

Taster sa strelicom nadole

Premeštanje na prethodni red

Taster sa strelicom nagore

Umetanje tabulatora u ćeliju

Ctrl+Tab

Započinjanje novog pasusa

Enter

Dodavanje novog reda na dno tabele

Taster Tab na kraju poslednjeg reda

Kretanje po tabelama ili ćelijama

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje za jedan znak nalevo

Taster sa strelicom nalevo

Premeštanje za jedan znak nadesno

Taster sa strelicom nadesno

Premeštanje za jedan red nagore

Taster sa strelicom nagore

Premeštanje za jedan red nadole

Taster sa strelicom nadole

Pomeranje za jednu reč nalevo

Ctrl+Strelica nalevo

Pomeranje za jednu reč nadesno

Ctrl+Strelica nalevo

Premeštanje na kraj reda

End

Premeštanje na početak reda

Home

Premeštanje na prethodni pasus

Ctrl+Taster sa strelicom nagore

Premeštanje na sledeći pasus

Ctrl+Taster sa strelicom nadole

Premeštanje na kraj okvira za tekst

Ctrl+End

Premeštanje na početak okvira za tekst

Ctrl+Home

Ponavljanje poslednje radnje „Pronađi“

Shift+F4

Pronalaženje pomoći za Access

Prozor za pomoć obezbeđuje sve sadržaje Access pomoći.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje prozora Pomoć

F1

Povratak na matičnu Access pomoći

Alt+Home

Izbor sledeće stavke u prozoru Pomoć

Taster Tab

Izbor prethodne stavke u prozoru Pomoć

Shift+Tab

Izvršavanje radnje za izabranu stavku

Enter

Razvijanje ili skupljanje izabrane stavke na listi Access pomoći

Enter

Izbor sledećeg skrivenog teksta ili hiperveze, uključujući stavke Prikaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme

Taster Tab

Izbor prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze

Shift+Tab

Izvršavanje radnje za izabranu stavku Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu

Enter

Premeštanje na prethodnu temu pomoći (dugme Nazad)

Alt+taster sa strelicom nalevo ili Backspace

Premeštanje na sledeću temu pomoći (dugme Napred)

Alt+Taster sa strelicom nadesno

Pomeranje nagore ili nadole u malim koracima u trenutno prikazanoj temi pomoći

Taster sa strelicom nagore ili nadole

Pomeranje nagore ili nadole u velikim koracima u trenutno prikazanoj temi pomoći

Page Up ili Page Down

Zaustavljanje poslednje radnje (dugme Zaustavi)

Esc

Osvežavanje prozora (dugme Osveži)

F5

Štampanje trenutne teme pomoći

Ctrl+P
(ako se kursor ne nalazi u trenutnoj temi pomoći, pritisnite taster F6, a zatim kombinaciju tastera Ctrl+P)

Promena stanja veze

F6, a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili listu izbora

Prebacivanje između oblasti u prozoru Pomoć, kao što je traka sa alatkama i lista Pretraga

F6

Izbor sledeće ili prethodne stavke u sadržaju prikazanom u obliku stabla, tim redom

Taster sa strelicom nagore ili nadole

Razvijanje ili skupljanje izabrane stavke iz sadržaja prikazanom u obliku stabla

Enter

Razne tasterske prečice

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Prikaz cele adrese hiperveze (URL) za izabranu hipervezu

F2

Provera pravopisa

F7

Otvaranje polja Zumiranje radi jednostavnog unosa izraza i drugog teksta u male oblasti za unos

Shift+F2

Pozivanje alatke za izradu

Ctrl+F2

Kopiranje snimka ekrana celog ekrana u ostavu

Print Screen

Kopiranje snimka ekrana trenutnog prozora u ostavu

Alt+Print Screen

Prikaz celokupnog skupa komandi u meniju okna zadataka

Ctrl+Taster sa strelicom nadole

Izlaz iz Access

Alt+F4

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

×