Tasterske prečice za Skype za posao

Tasterske prečice su kombinacije dva ili više ključeva koje, kada se pritisnu, mogu da se koriste za izvršavanje zadatka koji bi vam trebalo da bude potreban miš ili drugi pokazivački uređaj. Tasterske prečice koje se ovde opisuju referenciranu na Lync rasporedu tastera na tastaturi. Tasteri na drugim rasporedima možda se ne podudaraju sa tasterima na američkoj tastaturi.

Ove tasterske prečice povezane su sa oblastima funkcija korisničkog interfejsa programa Lync. Tako, na primer, morate biti na kontakt kartici da biste je zatvorili pomoću tastera Esc.

Tasterske prečice Tab i Shift+Tab čest su način kretanja kroz bilo koji korisnički interfejs. Tab pomera korisnika kroz korisnički interfejs redom, dok ga Shift+Tab pomera obrnutim redom.

Neke funkcije možda nisu dostupne za vaš nalog. Označili smo ih.

Pronalaženje prečica za

Opšte (bilo koji prozor)

Koristite sledeće tasterske prečice bez obzira na to na kojem prozoru je fokus.

Pritisnite ovaj taster ili
tastersku prečicu

Da biste izvršili sledeću radnju

Taster sa Windows logotipom+Shift+O

Prihvatanje dolaznog obaveštenja o pozivnici.

Taster sa Windows logotipom+Esc

Odbacivanje obaveštenja o pozivnici.

Taster sa Windows logotipom+F4

Samostalno privremeno isključivanje/uključivanje zvuka.

Taster sa Windows logotipom+F5

Uključivanje i isključivanje kamere kada je video već uspostavljen u pozivu.

Ctrl+Shift+Razmaknica

Postavljanje fokusa na traku sa alatkama za deljenje programa.

Ctrl+Alt+Shift+3

Otvaranje glavnog prozora i postavljanje fokusa na polje za pretragu.

Ctrl+Alt+Razmaknica

Preuzimanje kontrole kada delite ekran.

Ctrl+Shift+S

Prestanak deljenja ekrana.

Glavni prozor programa Skype za posao

Koristite ove tasterske prečice kada je glavni prozor programa Lync u prednjem planu.

Pritisnite ovaj taster ili
tastersku prečicu

Da biste izvršili sledeću radnju

Ctrl+1

Prelazak na karticu „Spisak kontakata“

Ctrl+2

Prelazak na karticu neprekidnog ćaskanja.

Ctrl+3

Prelazak na karticu „Spisak razgovora“.

Ctrl+4

Prelazak na karticu „Telefon“.

Ctrl+1 ili Ctrl+Shift+1

Kada ste delegat, prenošenje poziva na broj na poslu neke druge osobe. (Nije dostupno u programu Lync Basic ili sa svim Microsoft 365 pretplata.)

Alt+Razmaknica

Otvaranje menija „Sistem“. Taster Alt otvara traku sa menijima.

Alt+F

Otvaranje menija „Datoteka“.

Alt+M

Započinjanje „Sastani se odmah“ sastanka.

Alt+T

Otvaranje menija „Alatke“.

Alt+H

Otvaranje menija „Pomoć“.

Spisak kontakata

Koristite ove tasterske prečice dok ste na spisku kontakata.

Pritisnite ovaj taster ili
tastersku prečicu

Da biste izvršili sledeću radnju

Delete

Brisanje izabrane prilagođene grupe ili kontakta.

Alt+Strelica nagore

Premeštanje izabrane grupe nagore.

Alt+Strelica nadole

Premeštanje izabrane grupe nadole.

Alt+Enter

U priručnom meniju – otvaranje kontakt kartice izabranog kontakta ili grupe.

Razmaknica

Sakupljanje ili razvijanje izabrane grupe.

Shift+Delete

Uklanjanje izabranog kontakta sa spiska kontakata (samo članovi grupe koja nije za distribuciju)

Kontakt kartica

Koristite ove tasterske prečice dok ste na kontakt kartici. Koristite kombinaciju tastera Alt+Enter da biste otvorili kontakt karticu.

Pritisnite ovaj taster ili
tastersku prečicu

Da biste izvršili sledeću radnju

Esc

Zatvaranje kontakt kartice.

Ctrl+Tab

Kretanje kroz kartice na dnu kontakt kartice.

Ctrl+Shift+Tab

Kretanje kroz kartice na dnu kontakt kartice obrnutim redosledom.

Prozor razgovora

Koristite ove tasterske prečice dok ste u prozoru „Razgovor“.

Pritisnite ovaj taster ili
tastersku prečicu

Da biste izvršili sledeću radnju

F1

Otvaranje početne stranice pomoći (u meniju „Pomoć“).

Esc

Napuštanje prikaza preko celog ekrana, ako je prisutan. U suprotnom, prozor „Razgovor“ se zatvara ako nema zvuka, videa ili deljenja.

Alt+C

Prihvatanje bilo kog obaveštenja o pozivu. To uključuje zahteve za zvukom, videom, pozivom i deljenjem.

Alt+F4

Zatvaranje prozora „Razgovor“.

Alt+l

Ignorisanje bilo kog obaveštenja o pozivu. To uključuje zahteve za zvukom, videom, pozivom i deljenjem.

Alt+R

Ponovno pridruživanje zvuku na sastanku.

Alt+S

Otvaranje dijaloga Sačuvaj kao za datoteku koja je poslata u prozoru „Razgovor“.

Alt+V

Pozivanje kontakta u postojeći razgovor.

Ctrl+S

Čuvanje sadržaja istorije razgovora putem razmene trenutnih poruka. Funkcioniše za razgovore između dve osobe kada koristite Outlook.

Ctrl+W

Prikazivanje ili skrivanje oblasti trenutnih poruka.

Ctrl+F

Slanje datoteke ili, u kontekstu konferencije, dodavanje priloga za sastanak.

Ctrl+N

Vođenje vlastitih beležaka pomoću programa Microsoft OneNote za pravljenje beležaka. Pokreće program OneNote. (Nije dostupan u programu Lync Basic.)

Ctrl+R

Prikazivanje ili skrivanje liste učesnika.

Ctrl+Shift+Alt+strelica nadesno

Vodi vas nadesno do sledećeg elementa korisničkog interfejsa u prozoru „Razgovor“. Ova kombinacija tastera zamenjuje taster Tab prilikom premeštanja fokusa sa jednog elementa korisničkog interfejsa na sledeći.

Ctrl+Shift+Alt+strelica nalevo

Vodi vas nalevo do sledećeg elementa korisničkog interfejsa u prozoru „Razgovor“. Ova kombinacija tastera zamenjuje taster Tab prilikom premeštanja fokusa sa jednog elementa korisničkog interfejsa na prethodni.

Ctrl+Shift+Enter

Dodavanje videa i završavanje videa.

Ctrl+Shift+H

Stavljanje trenutnog audio razgovora na čekanje ili njegovo nastavljanje.

Ctrl+Shift+I

Postavljanje oznake velike važnosti za razgovor. Funkcioniše za razgovore jedne osobe s drugom ali nije dostupno za sastanke.

Ctrl+Shift+Y

Prikazivanje ili sakrivanje površine za deljenje.

Ctrl+Shift+P

Prelazak na sažet prikaz

Ctrl+Shift+K

Prebacivanje u prikaz samo sadržaja.

Ctrl+Enter

Dodavanje zvuka i prekidanje zvuka.

Strelica nagore

Na dugmetu režima, otvaranje odgovarajućeg oblačića.

Razmaknica

Kada je fokus na dugmetu režima, izvršava se podrazumevana radnja. Prema tome, za zvuk se privremeno isključuje ili uključuje zvuk a za video pokreće ili zaustavlja kamera.

Taster Esc

Odbacivanje ili skrivanje otvorenog oblačića ili mehurića koji je u fokusu tastature.

Kontrole poziva (prozor razgovora)

Koristite ove tasterske prečice u kontrolama poziva tokom trajanja peer-to-peer poziva. One ne rade tokom konferencijskog poziva.

Pritisnite ovu
tastersku prečicu

Da biste izvršili sledeću radnju

Alt+Q

Završavanje poziva.

Ctrl+Shift+T

Prenos: Otvaranje birača kontakta tokom peer-to-peer poziva. (Nije dostupno u programu Lync Basic ili sa svim Microsoft 365 pretplata.)

Ctrl+Shift+H

Stavljanje poziva na čekanje.

Ctrl+Shift+D

Prikazivanje tastature telefona.

Video (prozor razgovora)

Koristite ove tasterske prečice kada radite sa videom u prozoru „Razgovor“.

Pritisnite ovaj taster ili
tastersku prečicu

Da biste izvršili sledeću radnju

F5

Prikaz videa preko celog ekrana. Ukoliko je površina za prikaz vidljiva u prozoru razgovora, pritiskanje tastera F5 neće prikazati video preko celog ekrana.

Taster Esc

Izlazak iz prikaza videa preko celog ekrana.

Ctrl+Shift+O

Iskačuća galerija; Uskačuća galerija.

Ctrl+Shift+L

Zaključavanje videa za sve učesnike sastanka.

Razmena trenutnih poruka (prozor razgovora)

Koristite ove tasterske prečice kada razmenjujete trenutne poruke sa nekim.

Pritisnite ovaj taster ili
tastersku prečicu

Da biste izvršili sledeću radnju

F1

Otvaranje pomoći.

F12

Čuvanje razgovora putem razmene trenutnih poruka.

Shift+Enter

Dodavanje znakova za kraj reda.

Shift+Insert ili Ctrl+V

Lepljenje.

Ctrl+A

Izbor celog sadržaja.

Ctrl+B

Podebljavanje izabranog teksta.

Ctrl+C

Kopiranje izabranog teksta.

Ctrl+X

Isecanje izabranog teksta.

Ctrl+l

Primena kurziva na izabrani tekst.

Ctrl+U

Podvlačenje izabranog teksta.

Ctrl+Y

Ponavljanje poslednje radnje.

Ctrl+Z

Opoziv poslednje radnje

Ctrl+Shift+F

Menjanje boje fonta. (Menja se boja samo za ono što vi kucate, ne za ono što kucaju druge osobe.)

Alt+P

Otvaranje datoteke koja je primljena

Alt+D

Odbijanje poslate datoteke.

Ctrl+Shift+M

Postavljanje fokusa na oblast za unos trenutne poruke.

Površina za prikazivanje razgovora ili sastanka

Pritisnite ovaj taster ili
tastersku prečicu

Da biste izvršili sledeću radnju

F5

Prikaz faze sastanka prozora razgovora u prikazu celog ekrana

Taster Esc

Napuštanje prikaza preko celog ekrana, ako je prisutan.

Alt+T

Zaustavljanje deljenja.

Ctrl+Shift+E

Upravljanje sadržajem za predstavljanje.

Ctrl+Shift+Y

Prikazivanje ili sakrivanje površine za deljenje.

Ctrl+Shift+A

Nametanje čekanja L1 obaveštenja u prikaz preko celog ekrana.

Ctrl+Shift+J

Prebacivanje u prikaz govornika.

Ctrl+Shift+l

Prebacivanje na prikaz galerije.

Ctrl+Alt+strelica nadesno ili

Ctrl+Alt+strelica nalevo

Prebacivanje na karticu regiona za deljenje u smeru ka napred i/ili prebacivanje na karticu regiona za deljenje u smeru ka nazad.

Okruženje razgovora

Pritisnite ovaj taster ili
tastersku prečicu

Da biste izvršili sledeću radnju

Brisanje

Brisanje izabranih stavki.

Početak

Pomeranje na početak liste.

End

Pomeranje na kraj liste.

Page Up

Pomeranje za jednu stranicu nagore.

Page Down

Pomeranje za jednu stranicu nadole.

Strelica nagore

Pomeranje nagore do prethodnog kontakta za razgovor.

Strelica nadole

Pomeranje nadole do sledećeg kontakta za razgovor.

PPT deljenje: zastareli PPT prikazivač

Pritisnite ovaj taster ili
tastersku prečicu

Da biste izvršili sledeću radnju

Taster Tab

Kada je u fokusu prostor sadržaja, pomoću tastera Tab premešta se kroz kontrole za PPT deljenje (strelica „Prethodni“, strelica „Sledeći“, „Sličice“ i „Beleške“).

Strelica nadesno

Kada je fokus na oblasti za sadržaj, pomera se na sledeći klik ili, ako na trenutnom slajdu nema klika za animaciju, na trenutni slajd.

Strelica nalevo ili nadesno

Kada je fokus na oblasti sličica premešta fokus na prethodnu ili sledeću sličicu bez menjanja aktivnog slajda.

Strelica nalevo

Kada je fokus na oblasti za sadržaj, pomera se na prethodni klik ili, ako na trenutnom slajdu nema klika za animaciju, na sledeći slajd.

Početak

Kada je fokus na oblasti sličica, postavlja fokus na prvu sličicu slajda bez menjanja aktivnog slajda.

Taster Enter

Biranje kontrole na kojoj je fokus ili sličica ako je fokus na traci sa sličicama i izabrana je (menja aktivni slajd).

End

Kada je fokus na oblasti sličica, postavlja fokus na poslednju sličicu slajda bez menjanja aktivnog slajda.

Razgovori prikazani na karticama

Pritisnite ovaj taster ili
tastersku prečicu

Da biste izvršili sledeću radnju

Alt+Razmaknica

Otvara sistemski meni prozora kartice.

Ctrl+Shift+T

Postavlja fokus na stavku kartice u prikazu u kojem su razgovori prikazani na karticama.

Ctrl+Tab

Prebacivanje na sledeću karticu (neprekidno kretanje kroz sve kartice).

Ctrl+1,2…9

Prebacite se na određeni broj kartice i postavite fokus na tastaturu u tom razgovoru. CTRL + 1.

Ctrl+O

Odvajanje ili sidrenje izabranog razgovora od prozora kartice ili za njega.

Taster Esc

Zatvaranje kartice.

Neprekidno ćaskanje

Prozor za neprekidno ćaskanje koristi iste prečice kao i prozor razgovora i prozor za razmenu trenutnih poruka. (Nije dostupno za Microsoft 365 pretplate.)

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×