Učinite OneNote beležnice pristupačnim osobama sa umanjenim sposobnostima

Učinite OneNote beležnice pristupačnim osobama sa umanjenim sposobnostima

Ova tema pruža postupna uputstva o tome kako da napravite OneNote beležnice koje su pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima.

OneNote beležnicau sa stranicom Contoso projekta koja prikazuje listu zaduženja i trakasti grafikon sa pregledom mesečnih troškova.

Slepe ili slabovide osobe mogu lakše da razumeju beleške ako OneNote beležnice napravite vodeći računa o pristupačnosti.

Sledeća tabela sadrži najbolje prakse za kreiranje OneNote beležnica koje su pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst sa svim slikama i ugrađenim datotekama.

Alternativni tekst koji opisuje slike i druge objekte važan je za osobe koje ne mogu da vide ekran. Čitači ekrana čitaju alternativni tekst naglas, tako da su to jedine informacije koje će neki ljudi imati o slikama i objektima. Uverite se da alternativni tekst ima smisla.

Izbegavajte korišćenje slika kao jedini metod prenosa teksta jer je kretanje po dugom alternativnom tekstu nezgodno uz čitač ekrana.

Dodajte alternativni tekst koji opisuje sliku ili objekat osobama koje ne mogu da ih vide. Budite kratki, ali uključite opis onoga što je važno u vezi sa slikom.

Ako treba da koristite sliku koja sadrži kratak tekst, ponovite taj tekst u tekstu tela.

Pri umetanju otiska datoteke, obavezno zadržite originalnu datoteku na stranici kao alternativni izvor informacija.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodavanje alternativnog teksta u ugrađene datoteke

Da biste pronašli alternativni tekst koji nedostaje, koristite kontrolor pristupačnosti.

Dodajte smisleni tekst hiperveze.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju listu veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto umetanja veze u tekst „Kliknite ovde“, uključite pun naslov odredišne stranice.

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Dajte grupi odeljaka, odeljcima i stranicama jedinstvena imena i uklonite prazne stavke.

Beležnice sa opisno imenovanim sadržajem olakšavaju pronalaženje određenih informacija u beleškama. Ovo takođe pomaže ljudima koji koriste čitače ekrana da znaju šta sadrži odeljak, grupa odeljaka ili stranica, bez njihovog otvaranja.

Preimenovanje odeljaka

Brisanje odeljaka

Preimenovanje grupa odeljaka

Brisanje grupa odeljaka

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Brisanje stranice

Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija.

Osobe sa oštećenim vidom, slepe osobe ili osobe koje ne raspoznaju boje mogu da previde značenje koje prenose određene boje.

Uverite se da ne koristite samo boju da biste preneli značenje. Kreirajte tekst koji duplira značenje boje ili drugih čulnih karakteristika.

Koristite dodatna sredstva da prenesete informacije, na primer, oblik ili nalepnicu. Na primer, razmotrite korišćenje zelenog znaka potvrde da biste označili uspeh, a crvenog znaka X da biste označili neuspeh, umesto zelenog i crvenog senčenja.

Korišćenje pristupačnog oblikovanja teksta

Koristite dovoljan kontrast za boje teksta i pozadine.

Tekst u beležnicama trebalo bi da bude čitljiv u režimu visokog kontrasta kako bi svi mogli dobro da ga vide, uključujući osobe sa oštećenim vidom.

Na primer, koristite svetle boje ili šeme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bele šeme olakšavaju slabovidim osobama da naprave razliku između teksta i oblika.

Korišćenje pristupačne boje teksta

Koristite veći font (18 tač. ili više), sans-serif fontove i dovoljno beline.

Način na koji osobe koje imaju disleksiju opažaju tekst otežava im da razlikuju slova i reči. Na primer, mogu da opaze red teksta koji se sažima sa redom ispod ili susedna slova koja izgledaju kao da su objedinjena.

Više praznih redova ili uzastopnih razmaka može da uspori kretanje pomoću tastature i oteža korišćenje čitača ekrana.

Da biste smanjili opterećenje čitanja, možete, na primer, da uradite sledeće:

 • Koristite poznate sans-serif fontove, kao što su Arial ili Calibri.

 • Izbegavajte korišćenje svih velikih slova i preteranu upotrebu kurziva ili podvlačenja.

 • Napravite dovoljno razmaka između redova i pasusa, ali izbegavajte više od dva razmaka između reči i dva prazna reda između pasusa.

 • Poravnajte pasuse levo umesto obostranog poravnavanja. To pomaže da se izbegnu nejednaki razmaci između reči, što može stvoriti vizuelni efekat reke belog prostora koji se nalazi kroz pasus.

Korišćenje pristupačnog oblikovanja teksta

Korišćenje odgovarajućeg tekstualnog poravnavanja i razmaka

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Softver čitača ekrana prepoznaje ugrađene stilove naslova kao naslove i može da najavi naslov slušaocu. Softver čitača ekrana ljudima omogućava da se kreću po naslovu. Da biste olakšali čitačima ekrana da čitaju beleške, koristite logičan redosled naslova i ugrađene alatke za oblikovanje u programu OneNote.

Pored toga, osobe sa poteškoćama u čitanju kao što je disleksija oslanjaju se na naslove kako bi struktuirale informacije i podelile informacije na delove manjih veličina koje je lakše obraditi.

Kako biste olakšali kretanje, organizujte naslove propisanim logičkim redosledom. Koristite „Naslov 1“, „Naslov 2, a zatim „Naslov 3“ umesto „Naslov 3“, „Naslov 1“, a zatim „Naslov 2“.

Koristite naslove da biste organizovali informacije u beleškama u male delove. Idealno, svaki naslov obuhvata samo nekoliko pasusa.

Primena ugrađenih stilova naslova

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Korišćenje uređenih lista

Da biste pronašli naslove koji nisu poređani logičnim redosledom, koristite kontrolor pristupačnosti.

Čuvajte informacije u jednom okviru za beleške.

U programu OneNote možete da dodate beleške bilo gde na stranici tako što ćete kliknuti i dodati sadržaj. Ovim se kreira novi okvir za beleške.

Čuvanje svih beležaka na stranici u jednom okviru pomaže korisnicima čitača ekrana da čitaju na jednom mestu bez potrebe odlaska na više lokacija na stranici.

Pokušajte da sve informacije na stranici premestite u jedan okvir za beleške. Ako okvir za beleške postane prevelik, možete ga podeliti na više stranica ili dodati opisna zaglavlja. (Čitači ekrana se odnose prema okvirima za beleške kao prema „blokovima sadržaja“.)

Koristite jednostavnu strukturu tabele i navedite zaglavlje kolone.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazne ćelije u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega. Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Dodavanje zaglavlja tabele

Da biste se uverili da tabele ne sadrže ugnežđene tabele, koristite kontrolor pristupačnosti.

Neka audio ili video zapisi budu dostupni osobama oštećenog vida ili sluha.

Prevodi obično sadrže transkripciju (ili prevod) dijaloga.

Pomoćni natpisi obično opisuju zvučne signale, kao što je muzika ili zvučni efekti koji se javljaju van ekrana.

Video opis podrazumeva zvučne, govorne opise ključnih vizuelnih elemenata u video zapisu. Ovi opisi se umeću u prirodne pauze u dijalogu programa. Video opis čini video pristupačnijim slepim osobama ili osobama sa oštećenim vidom.

Gde je to moguće, uverite se da su audio i video datoteke dostupne pre nego što ih umetnete u OneNote.

Druga mogućnost je da umetnete dodatnu datoteku u beležnicu da biste obezbedili podršku titlova, natpisa ili video opis.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slikama, kao što su fotografije, grafike, Clip Art i snimci ekrana kako bi korisnik čitača ekrana mogao da čuje opis slike.

Savet: Popunite polja Naslov i Opis zato što različiti čitači ekrana čitaju ove informacije na različite načine. Neka tekst bude kratak, počnite sa najvažnijim informacijama i neka vam cilj bude da prenesete sadržaj i funkcionalnost slike.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku u beležnici i izaberite stavku alternativni tekst.

 2. Otkucajte naslov i opis za sliku.

  U zavisnosti od verzije programa OneNote, polje Opis možda već sadrži mašinski generisani alternativni tekst. Ako želite da koristite ovaj tekst, zatvorite dijalog Alternativni tekst.

  Snimak dijaloga „alternativni tekst“ u programu OneNote sa primerom teksta u poljima „Naslov“ i „Opis“.

 3. Kada budete spremni, kliknite na dugme u redu.

Dodavanje alternativnog teksta u ugrađene datoteke

Dodajte alternativni tekst u ugrađene datoteke kao što su materijali za podršku, opisi poslova ili predlošci izveštaja kako bi korisnici čitača ekrana mogli da čuju opis datoteke.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ugrađenu datoteku i izaberite stavku alternativni tekst.

 2. Otkucajte naslov i opis za ugrađenu datoteku.

  Dodavanje alternativnog teksta u dijalog otiska datoteke

  U zavisnosti od verzije programa OneNote, polje Opis možda već sadrži mašinski generisani alternativni tekst. Ako želite da koristite ovaj tekst, zatvorite dijalog Alternativni tekst.

 3. Kada budete spremni, kliknite na dugme u redu.

Pravljenje pristupačnih hiperveza i teksta

Sledeće procedure opisuju kako se prave hiperveze i tekst u OneNote beležnicama tako da budu pristupačniji.

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Dodajte smislen tekst u hipervezu da bi korisnici znali šta se nalazi iza veze.

 1. Izaberite tekst kom želite da dodate hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku Veza.

 3. Tekst koji ste izabrali prikazuje se u polju Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze. Možete da ga promenite ako je potrebno.

  Savet: Izbegavajte korišćenje teksta „kliknite ovde” ili sličnih izraza koji nisu opisni. Tekst veze trebalo bi da kratko i jasno opisuje odredišnu stranicu.

 4. Dodajte URL hiperveze u polje Adresa.

  Možete da kopirate i nalepite adresu, koristite Veb stranicu pregledanje Veba ili potražite dugmad ili izaberite lokaciju u OneNote da biste pronašli odredišnu stranicu, datoteku ili OneNote stavku.

  Snimak ekrana dijaloga „Veza“ u programu OneNote. Sadrži dva polja za popunjavanje: „Tekst za prikazivanje“ i „Adresa“.
 5. Izaberite stavku U redu.

Preimenovanje odeljaka

Opisni i ispravno naslovljeni odeljci pomažu korisnicima da pronađu odeljak koji im je potreban.

 1. U beležnici kliknite desnim tasterom miša na ime odeljka koje želite da uredite i izaberite stavku Preimenuj.

 2. Otkucajte novo ime, a zatim pritisnite taster Enter.

  Snimak ekrana kontekstualnog menija sa izabranom opcijom „Preimenuj“.

Brisanje odeljaka

Da biste pomogli čitačima ekrana i korisnicima da brzo pronađu relevantne informacije, uklonite sve neiskorišćene odeljke koje ne sadrže informacije.

 1. U beležnici kliknite desnim tasterom miša na odeljak koji želite da uklonite i izaberite stavku Izbriši.

  Snimak ekrana kontekstualnog menija za uklanjanje odeljka
 2. U dijalogu za potvrdu kliknite na dugme Da.

Preimenovanje grupa odeljaka

Opisne i ispravno naslovljene grupe odeljaka pomažu korisnicima da pronađu pravu grupu odeljaka.

 1. U beležnici kliknite desnim tasterom miša na ime grupe odeljaka koje želite da uredite i izaberite stavku Preimenuj.

  Preimenovanje grupe odeljaka u dijalogu programa OneNote za Windows
 2. Otkucajte novo ime, a zatim pritisnite taster Enter.

Brisanje grupa odeljaka

Da biste pomogli čitačima ekrana i korisnicima da brzo pronađu relevantne informacije, uklonite sve neiskorišćene grupe odeljaka koje ne sadrže informacije.

 1. U beležnici kliknite desnim tasterom miša na grupu odeljaka koju želite da uklonite i izaberite stavku Izbriši.

  Brisanje grupe odeljaka u dijalogu programa OneNote za Windows
 2. U dijalogu za potvrdu kliknite na dugme Da.

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Opisne i ispravno naslovljene stranice pomažu korisnicima da pronađu pravu stranicu.

 1. U beležnici otvorite stranicu koju želite da imenujete ili preimenujete.

 2. Otkucajte ime u red za naslov stranice iznad vremena i datuma.

  Preimenovanje stranice u programu OneNote za Veb

Brisanje stranice

Da biste pomogli čitačima ekrana i korisnicima da brzo pronađu relevantne informacije, uklonite sve neiskorišćene stranice koje ne sadrže informacije.

 1. Na listi stranica kliknite desnim tasterom miša na stranicu koju želite da uklonite i izaberite stavku Izbriši.

  Brisanje stranice u dijalogu programa OneNote za Windows

Korišćenje pristupačnog oblikovanja teksta

Da biste poboljšali oblikovanje teksta, izaberite običan sans-serif font, koristite veću veličinu fonta, poravnajte tekst levo i izbegavajte prekomerno korišćenje bloka velikih slova ili kurziva.

 1. Izaberite tekst koji hoćete da oblikujete.

 2. Na kartici Početak možete da izaberete, na primer, veću veličinu fonta i font Sans-serif. Možete koristiti i druge opcije oblikovanja, kao što su podebljani font radi naglašavanja.

Korišćenje pristupačne boje teksta

Da biste obezbedili da se tekst ispravno prikazuje u režimu visokog kontrasta, koristite postavku Automatska za boje fontova.

 1. Izaberite tekst.

 2. Na kartici Početak kliknite na strelicu nadole na dugmetu boja fonta i izaberite stavku automatski.

  Snimak ekrana opcije boje fonta u meniju „Početak“.

Korišćenje odgovarajućeg tekstualnog poravnavanja i razmaka

Poravnavanje pasusa sa leve strane da bi se izbegli nejednaki razmaci između reči i povećali ili smanjili beli razmak između linija da biste poboljšali čitljivost.

 1. Izaberite tekst koji želite da izmenite.

 2. Na kartici Početak izaberite stavku Poravnavanje pasusa.

 3. Da biste poravnali tekst pasusa nalevo, izaberite stavku Poravnaj nalevo.

  Snimak ekrana opcija poravnavanja pasusa u programu OneNote 2016.
 4. Da biste izmenili prored, izaberite Opcije razmaka između pasusai Unesite razmak koji želite da koristite.

  Snimak ekrana opcije „Prored između pasusa “ u meniju „Početak“.

  Napomena: Vrednosti razmaka između pasusa u programu OneNote prate drugačiju logiku od vrednosti u programu Word, na primer. U programu OneNote morate da unesete ukupan broj (u tačkama) za trenutnu veličinu fonta i nameravani prored. Na primer, da biste napravili dvostruki prored za Calibri font veličine 11, unesite broj 27 u polje Prored barem.

Primena ugrađenih stilova naslova

Koristite ugrađene stilove naslova za formiranje strukture stranica beležnice za čitače ekrana. Čitači ekrana ne interpretiraju liniju teksta sa velikim i podebljanim slovima kao naslov osim ako se ne primenjuju ugrađeni stilovi.

 1. Izaberite tekst za naslov.

 2. Na kartici Početak izaberite stil naslova, kao što je Naslov 2.

  Snimak ekrana izbora stila naslova iz menija „Početak“.

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Kada je to moguće, podelite tekst po znakovima za nabrajanje da biste poboljšali čitljivost i kretanje.

 1. Postavite kursor na mesto na koje želite da dodate listu u beležnicu ili izaberite tekst koji treba uključiti na listu.

 2. Na kartici Početak izaberite stavku Znakovi za nabrajanje.

 3. Da biste promenili stil znaka za nabrajanje, kliknite na strelicu nadole na dugmetu za nabrajanje .

  Snimak ekrana izbora stavke liste sa znakovima za nabrajanje u meniju „Početak“.
 4. Ako je potrebno, otkucajte stavke sa liste.

  Savet: Koristite period ili zarez na kraju svake stavke liste da biste zaustavili čitače ekrana.

Korišćenje uređenih lista

Koristite numerisanu listu za niz zato što se ona lakše prati od neprekidnog bloka teksta.

 1. Postavite kursor na mesto na koje želite da dodate listu u beležnicu ili izaberite tekst koji treba uključiti na listu.

 2. Na kartici Početak izaberite stavku numerisanje.

 3. Da biste promenili stil numerisanja, kliknite na strelicu nadole na dugmetu " numerisanje ".

  Snimak ekrana opcije numerisane liste u meniju „Početak“.
 4. Ako je potrebno, otkucajte stavke sa liste.

Dodavanje zaglavlja tabele

Dodajte zaglavlja u tabelu da bi čitači ekrana lakše pratili kolone i redove.

Sve tabele koje su kreirane u programu OneNote automatski imaju red zaglavlja. Možete da uklonite/dodate svojstvo reda zaglavlja pomoću OneNote aplikacije za Windows računare. Ako koristite beležnicu čije je svojstvo reda zaglavlja onemogućeno, možete da koristite aplikaciju za Windows računare da biste rešili ovaj problem.

 1. U tabeli postavite kursor negde u prvom redu.

 2. Na kartici Alatke za tabele izaberite stavku Umetni iznad.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na umetnut red u tabeli i izaberite stavku Tabela. Proverite da li je izabrana stavka Red zaglavlja.

 4. Vratite se u tabelu i otkucajte naslove kolona.

Takođe pogledajte

Pravila za kontrolor pristupačnosti

Učinite Word dokumente pristupačnim osobama sa umanjenim sposobnostima

Učinite Excel dokumente pristupačnim osobama sa umanjenim sposobnostima

Učinite PowerPoint prezentacije pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

Učinite Outlook pristupačnim pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

Sledeća tabela sadrži najbolje prakse za pravljenje beležnica u programu OneNote za Android koje su pristupačne svim ljudima.

Šta treba ispraviti

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst sa svim slikama i ugrađenim datotekama.

Alternativni tekst koji opisuje slike i druge objekte važan je za osobe koje ne mogu da vide ekran. Čitači ekrana čitaju alternativni tekst naglas, tako da su to jedine informacije koje će neki ljudi imati o slikama i objektima. Uverite se da alternativni tekst ima smisla.

Izbegavajte korišćenje slika kao jedini metod prenosa teksta jer je kretanje po dugom alternativnom tekstu nezgodno uz čitač ekrana.

Dodajte alternativni tekst koji opisuje sliku ili objekat osobama koje ne mogu da ih vide. Budite kratki, ali uključite opis onoga što je važno u vezi sa slikom.

Ako treba da koristite sliku koja sadrži kratak tekst, ponovite taj tekst u tekstu tela.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Možete dodati alternativne tekstove u ugrađene datoteke u verziji za računare, Windows 10 aplikaciji ili Online verziji programa OneNote. Za uputstva o tome kako da dodate alternativni tekst u ugrađene datoteke u programu OneNote za Windows, Mac, Windows 10 aplikaciju ili verziju Online, pogledajte odgovarajuće odeljke u ovom članku.

Dodajte smisleni tekst hiperveze.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju listu veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto umetanja veze u tekst „Kliknite ovde“, uključite pun naslov odredišne stranice.

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Dajte grupama odeljaka, odeljcima i stranicama jedinstvena imena i uklonite prazne stavke.

Beležnice sa opisno imenovanim sadržajem olakšavaju pronalaženje određenih informacija u beleškama. Ovo takođe pomaže ljudima koji koriste čitače ekrana da znaju šta sadrži odeljak, grupa odeljaka ili stranica, bez njihovog otvaranja.

Preimenovanje odeljaka

Brisanje odeljaka

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Brisanje stranice

Možete da preimenujete i izbrišete grupe odeljaka u verzijama OneNote za računare i Windows 10 aplikacijama. Uputstva za preimenovanje ili brisanje grupa odeljaka u aplikaciji OneNote za Windows, Mac ili Windows 10 potražite u odgovarajućim odeljcima ovog članka.

Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija.

Osobe sa oštećenim vidom, slepe osobe ili osobe koje ne raspoznaju boje mogu da previde značenje koje prenose određene boje.

Uverite se da ne koristite samo boju da biste preneli značenje. Kreirajte tekst koji duplira značenje boje ili drugih čulnih karakteristika.

Koristite dodatna sredstva da prenesete informacije, na primer, oblik ili nalepnicu. Na primer, razmotrite korišćenje zelenog znaka potvrde da biste označili uspeh, a crvenog znaka X da biste označili neuspeh, umesto zelenog i crvenog senčenja.

Korišćenje pristupačnog oblikovanja teksta

Koristite dovoljan kontrast za boje teksta i pozadine.

Tekst u beležnicama trebalo bi da bude čitljiv u režimu visokog kontrasta kako bi svi mogli dobro da ga vide, uključujući osobe sa oštećenim vidom.

Na primer, koristite svetle boje ili šeme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bele šeme olakšavaju slabovidim osobama da naprave razliku između teksta i oblika.

Možete da promenite boje teksta u verziji za računare, Windows 10 aplikaciji i verziji Online programa OneNote. Izmenjene boje će biti vidljive kada se beležnica otvori u verziji Android. Za uputstva o tome kako da koristite pristupačne boje teksta u programu OneNote za Windows, Mac, Windows 10 aplikaciju ili verziju Online, pogledajte odgovarajuće odeljke u ovom članku.

Koristite veći font (18 tač. ili više), sans-serif fontove i dovoljno beline.

Način na koji osobe koje imaju disleksiju opažaju tekst otežava im da razlikuju slova i reči. Na primer, mogu da opaze red teksta koji se sažima sa redom ispod ili susedna slova koja izgledaju kao da su objedinjena.

Više praznih redova ili uzastopnih razmaka može da uspori kretanje pomoću tastature i oteža korišćenje čitača ekrana.

Da biste smanjili opterećenje čitanja, možete, na primer, da uradite sledeće:

 • Koristite poznate sans-serif fontove, kao što su Arial ili Calibri.

 • Izbegavajte korišćenje svih velikih slova i preteranu upotrebu kurziva ili podvlačenja.

 • Napravite dovoljno razmaka između redova i pasusa, ali izbegavajte više od dva razmaka između reči i dva prazna reda između pasusa.

 • Poravnajte pasuse levo umesto obostranog poravnavanja. To pomaže da se izbegnu nejednaki razmaci između reči, koji mogu da stvore vizuelni efekat reke razmaka koja teče kroz pasus.

Korišćenje pristupačnog oblikovanja teksta

Korišćenje odgovarajućih poravnavanja teksta

Možete da promenite tip i veličinu fonta u verziji za računare, Windows 10 aplikaciji i verziji Online programa OneNote. Za uputstva o tome kako da promenite tip i veličinu fonta u programu OneNote za Windows, Mac, Windows 10 aplikaciju ili verziju Online, pogledajte odgovarajuće odeljke u ovom članku.

Čuvajte informacije u jednom okviru za beleške.

U programu OneNote možete da dodate beleške bilo gde na stranici tako što ćete kliknuti i dodati sadržaj. Ovim se kreira novi okvir za beleške.

Čuvanje svih beležaka na stranici u jednom okviru pomaže korisnicima čitača ekrana da čitaju na jednom mestu bez potrebe odlaska na više lokacija na stranici.

Pokušajte da sve informacije na stranici premestite u jedan okvir za beleške. Ako okvir za beleške postane prevelik, možete ga podeliti na više stranica ili dodati opisna zaglavlja. (Čitači ekrana se odnose prema okvirima za beleške kao prema „blokovima sadržaja“.)

Koristite jednostavnu strukturu tabele.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazne ćelije u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Sve tabele koje su kreirane u programu OneNote za Android podrazumevano su kreirane sa redom zaglavlja. Da biste dodali zaglavlje tabele koje je uklonjeno, morate da koristite aplikaciju za Windows računare da biste dodali zaglavlje tabele.

Da biste se uverili da tabele ne sadrže ugnežđene tabele, vizuelno ih pregledajte u programu OneNote za Android ili koristite kontrolor pristupačnosti u verziji za računare, Windows 10 aplikaciji ili verziji Online programa OneNote.

Neka audio ili video zapisi budu dostupni osobama oštećenog vida ili sluha.

Prevodi obično sadrže transkripciju (ili prevod) dijaloga.

Pomoćni natpisi obično opisuju zvučne signale, kao što je muzika ili zvučni efekti koji se javljaju van ekrana.

Video opis podrazumeva zvučne, govorne opise ključnih vizuelnih elemenata u video zapisu. Ovi opisi se umeću u prirodne pauze u dijalogu programa. Video opis čini video pristupačnijim slepim osobama ili osobama sa oštećenim vidom.

Gde je to moguće, uverite se da su audio i video datoteke dostupne pre nego što ih umetnete u OneNote.

Druga mogućnost je da umetnete dodatnu datoteku u beležnicu da biste obezbedili podršku titlova, natpisa ili video opis.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slikama kao što su fotografije, grafika, Clip Art i snimci ekrana kako bi korisnici čitača ekrana mogli da čuju opis slike.

 1. Dodirnite i držite sliku u beležnici.

 2. U kontekstualnom meniju dodirnite stavku Još opcija Dugme „Više opcija“ u kontekstualnom meniju u programu OneNote za Android , a zatim izaberite STAVKU alternativni tekst.

 3. Otkucajte naslov i opis za sliku. Neka budu kratki, počnite sa najvažnijim informacijama i neka vam cilj bude da prenesete sadržaj i funkcionalnost slike. Kada budete spremni, dodirnite dugme gotovo.

  Savet: Popunite polja Naslov i Opis zato što različiti čitači ekrana čitaju ove informacije na različite načine.

  Dodavanje alternativnog teksta na slike u programu OneNote za Android

Pravljenje pristupačnih hiperveza i teksta

Sledeće procedure opisuju kako se prave hiperveze i tekst u OneNote za Android beležnicama tako da budu pristupačniji.

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Dodajte smislen tekst u hipervezu da bi korisnici znali šta se nalazi iza veze.

 1. Izaberite tekst kom želite da dodate hipervezu.

 2. Na traci sa menijima brzo prevucite nalevo, a zatim dodirnite stavku Umetni hipervezu Dugme „Dodaj hipervezu“ u programu OneNote za Android .

 3. Tekst koji ste izabrali se prikazuje u polju Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze. Možete da ga promenite ako je potrebno.

  Savet: Izbegavajte korišćenje teksta „kliknite ovde” ili sličnih izraza koji nisu opisni. Tekst veze trebalo bi da kratko i jasno opisuje odredišnu stranicu.

 4. Otkucajte ili nalepite URL hipervezu u polje Adresa .

 5. Dodirnite stavku GOTOVO.

  Dijalog „Dodavanje hiperveze“ u programu OneNote za Android

Preimenovanje odeljaka

Opisni i ispravno naslovljeni odeljci pomažu korisnicima da pronađu odeljak koji im je potreban.

 1. Na listi ODELJCI dodirnite i držite odeljak koji želite da preimenujete.

 2. Na traci sa menijima dodirnite stavku Preimenuj odeljak.

  Preimenovanje odeljka u programu OneNote za Android
 3. Otkucajte novo ime i dodirnite stavku PREIMENUJ.

Brisanje odeljaka

Da biste pomogli čitačima ekrana i korisnicima da brzo pronađu relevantne informacije, uklonite sve neiskorišćene odeljke koje ne sadrže informacije.

 1. Na listi ODELJCI dodirnite i držite odeljak koji želite da uklonite.

 2. Na traci sa menijima dodirnite stavku Izbriši odeljak.

  Brisanje odeljka u programu OneNote za Android
 3. U dijalogu za potvrdu dodirnite dugme IZBRIŠI.

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Opisne i ispravno naslovljene stranice pomažu korisnicima da pronađu prave stranice.

 1. Na listi stranica dodirnite stranicu koju želite da imenujete ili preimenujete.

 2. Otkucajte novo ime za stranicu u redu za naslov stranice iznad vremena i datuma.

  Preimenovanje stranice u programu OneNote za Android

Brisanje stranice

Da biste pomogli čitačima ekrana i korisnicima da brzo pronađu relevantne informacije, uklonite sve neiskorišćene stranice koje ne sadrže informacije.

 1. Na listi stranica dodirnite i držite stranicu koju želite da uklonite.

 2. Na traci sa menijima izaberite stavku Izbriši stranicu.

  Brisanje stranice u kontekstualnom meniju u programu OneNote za Android
 3. U dijalogu za potvrdu izaberite stavku IZBRIŠI.

Korišćenje pristupačnog oblikovanja teksta

Da biste poboljšali oblikovanje teksta, možete npr. da koristite podebljani font, poravnajte tekst levo i izbegavajte prekomerno korišćenje bloka velikih slova i kurziva.

 1. Da biste primenili oblikovanje teksta, izaberite tekst koji želite da oblikujete.

 2. Na traci sa menijima možete da izaberete, na primer podebljan font ili podvlačenje radi naglašavanja. Dodirnite opciju koju želite.

  Dugmad za oblikovanje teksta na traci sa alatkama u programu OneNote za Android

Korišćenje odgovarajućih poravnavanja teksta

Poravnajte pasuse sa leve strane kako biste izbegli nejednake razmake između reči.

 1. Izaberite tekst koji želite da izmenite.

 2. Na traci sa menijima dodirnite stavku Smanji uvlačenje Dugme „Poravnaj levo“ u programu OneNote za Android .

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Kada je to moguće, podelite neprekidni tekst pomoću znakova za nabrajanje da biste poboljšali čitljivost i kretanje.

 1. Postavite kursor na mesto na koje želite da dodate listu u beležnicu ili izaberite tekst koji treba uključiti na listu.

 2. Na traci sa menijima dodirnite dugme za nabrajanje Dugme „Lista sa znakovima za nabrajanje“ u programu OneNote za Android .

 3. Ako je potrebno, otkucajte stavke sa liste.

  Savet: Koristite period ili zarez na kraju svake stavke liste da biste zaustavili čitače ekrana.

Korišćenje uređenih lista

Koristite numerisanu listu za niz zato što se ona lakše prati od neprekidnog bloka teksta.

 1. Postavite kursor na mesto na koje želite da dodate listu u beležnicu ili izaberite tekst koji treba uključiti na listu.

 2. Na traci sa menijima dodirnite numerisanje Dugme „Dodaj numerisanu listu“ u programu OneNote za Android .

 3. Ako je potrebno, otkucajte stavke sa liste.

Takođe pogledajte

Učinite Word dokumente pristupačnim osobama sa umanjenim sposobnostima

Učinite Excel dokumente pristupačnim osobama sa umanjenim sposobnostima

Učinite PowerPoint prezentacije pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

Učinite Outlook pristupačnim pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

Sledeća tabela sadrži najbolje prakse za pravljenje beležnica u programu OneNote za Windows 10 koje su pristupačne svim ljudima.

Šta treba ispraviti

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst sa svim slikama i ugrađenim datotekama.

Alternativni tekst koji opisuje slike i druge objekte važan je za osobe koje ne mogu da vide ekran. Čitači ekrana čitaju alternativni tekst naglas, tako da su to jedine informacije koje će neki ljudi imati o slikama i objektima. Uverite se da alternativni tekst ima smisla.

Izbegavajte korišćenje slika kao jedini metod prenosa teksta jer je kretanje po dugom alternativnom tekstu nezgodno uz čitač ekrana.

Dodajte alternativni tekst koji opisuje sliku ili objekat osobama koje ne mogu da ih vide. Budite kratki, ali uključite opis onoga što je važno u vezi sa slikom.

Ako treba da koristite sliku koja sadrži kratak tekst, ponovite taj tekst u tekstu tela.

Pri umetanju otiska datoteke, obavezno zadržite originalnu datoteku na stranici kao alternativni izvor informacija.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodavanje alternativnog teksta u ugrađene datoteke

Da biste pronašli alternativni tekst koji nedostaje, koristite kontrolor pristupačnosti.

Dodajte smisleni tekst hiperveze.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju listu veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto umetanja veze u tekst „Kliknite ovde“, uključite pun naslov odredišne stranice.

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Dajte grupama odeljaka, odeljcima i stranicama jedinstvena imena i uklonite prazne stavke.

Beležnice sa opisno imenovanim sadržajem olakšavaju pronalaženje određenih informacija u beleškama. Ovo takođe pomaže ljudima koji koriste čitače ekrana da znaju šta sadrži odeljak, grupa odeljaka ili stranica, bez njihovog otvaranja.

Preimenovanje odeljaka

Brisanje odeljaka

Preimenovanje grupa odeljaka

Brisanje grupa odeljaka

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Brisanje stranice

Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija.

Osobe sa oštećenim vidom, slepe osobe ili osobe koje ne raspoznaju boje mogu da previde značenje koje prenose određene boje.

Uverite se da ne koristite samo boju da biste preneli značenje. Kreirajte tekst koji duplira značenje boje ili drugih čulnih karakteristika.

Koristite dodatna sredstva da prenesete informacije, na primer, oblik ili nalepnicu. Na primer, razmotrite korišćenje zelenog znaka potvrde da biste označili uspeh, a crvenog znaka X da biste označili neuspeh, umesto zelenog i crvenog senčenja.

Korišćenje pristupačnog oblikovanja teksta

Koristite dovoljan kontrast za boje teksta i pozadine.

Tekst u beležnicama trebalo bi da bude čitljiv u režimu visokog kontrasta kako bi svi mogli dobro da ga vide, uključujući osobe sa oštećenim vidom.

Na primer, koristite svetle boje ili šeme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bele šeme olakšavaju slabovidim osobama da naprave razliku između teksta i oblika.

Korišćenje pristupačne boje teksta

Koristite veći font (18 tač. ili više), sans-serif fontove i dovoljno beline.

Način na koji osobe koje imaju disleksiju opažaju tekst otežava im da razlikuju slova i reči. Na primer, mogu da opaze red teksta koji se sažima sa redom ispod ili susedna slova koja izgledaju kao da su objedinjena.

Više praznih redova ili uzastopnih razmaka može da uspori kretanje pomoću tastature i oteža korišćenje čitača ekrana.

Da biste smanjili opterećenje čitanja, možete, na primer, da uradite sledeće:

 • Koristite poznate sans-serif fontove, kao što su Arial ili Calibri.

 • Izbegavajte korišćenje svih velikih slova i preteranu upotrebu kurziva ili podvlačenja.

 • Napravite dovoljno razmaka između redova i pasusa, ali izbegavajte više od dva razmaka između reči i dva prazna reda između pasusa.

 • Poravnajte pasuse levo umesto obostranog poravnavanja. To pomaže da se izbegnu nejednaki razmaci između reči, koji mogu da stvore vizuelni efekat reke razmaka koja teče kroz pasus.

Korišćenje pristupačnog oblikovanja teksta

Korišćenje odgovarajućih poravnavanja teksta

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Softver čitača ekrana prepoznaje ugrađene stilove naslova kao naslove i može da najavi naslov slušaocu. Softver čitača ekrana ljudima omogućava da se kreću po naslovu. Da biste olakšali čitačima ekrana da čitaju beleške, koristite logičan redosled naslova i ugrađene alatke za oblikovanje u programu OneNote.

Pored toga, osobe sa poteškoćama u čitanju kao što je disleksija oslanjaju se na naslove kako bi struktuirale informacije i podelile informacije na delove manjih veličina koje je lakše obraditi.

Kako biste olakšali kretanje, organizujte naslove propisanim logičkim redosledom. Koristite „Naslov 1“, „Naslov 2, a zatim „Naslov 3“ umesto „Naslov 3“, „Naslov 1“, a zatim „Naslov 2“.

Koristite naslove da biste organizovali informacije u beleškama u male delove. Idealno, svaki naslov obuhvata samo nekoliko pasusa.

Primena ugrađenih stilova naslova

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Korišćenje uređenih lista

Čuvajte informacije u jednom okviru za beleške.

U programu OneNote možete da dodate beleške bilo gde na stranici tako što ćete kliknuti i dodati sadržaj. Ovim se kreira novi okvir za beleške.

Čuvanje svih beležaka na stranici u jednom okviru pomaže korisnicima čitača ekrana da čitaju na jednom mestu bez potrebe odlaska na više lokacija na stranici.

Pokušajte da sve informacije na stranici premestite u jedan okvir za beleške. Ako okvir za beleške postane prevelik, možete ga podeliti na više stranica ili dodati opisna zaglavlja. (Čitači ekrana se odnose prema okvirima za beleške kao prema „blokovima sadržaja“.)

Koristite jednostavnu strukturu tabele.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazne ćelije u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Sve tabele koje su kreirane u programu OneNote za Windows 10 podrazumevano su kreirane sa redom zaglavlja. Da biste dodali zaglavlje tabele koje je uklonjeno, morate da koristite aplikaciju za Windows računare da biste dodali zaglavlje tabele.

Neka audio ili video zapisi budu dostupni osobama oštećenog vida ili sluha.

Prevodi obično sadrže transkripciju (ili prevod) dijaloga.

Pomoćni natpisi obično opisuju zvučne signale, kao što je muzika ili zvučni efekti koji se javljaju van ekrana.

Video opis podrazumeva zvučne, govorne opise ključnih vizuelnih elemenata u video zapisu. Ovi opisi se umeću u prirodne pauze u dijalogu programa. Video opis čini video pristupačnijim slepim osobama ili osobama sa oštećenim vidom.

Gde je to moguće, uverite se da su audio i video datoteke dostupne pre nego što ih umetnete u OneNote.

Druga mogućnost je da umetnete dodatnu datoteku u beležnicu da biste obezbedili podršku titlova, natpisa ili video opis.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slikama kao što su fotografije, grafika, Clip Art i snimci ekrana kako bi korisnici čitača ekrana mogli da čuju opis slike.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku u beležnici i izaberite stavke Slika > Alternativni tekst.

 2. Otkucajte naslov i opis u poljima. Neka bude kratak, počnite sa najvažnijim informacijama i neka vam cilj bude da prenesete sadržaj i funkcionalnost slike. Kada budete spremni, izaberite stavku gotovo.

  Savet: Popunite polja Naslov i Opis zato što različiti čitači ekrana čitaju ove informacije na različite načine.

  Dijalog „alternativni tekst“ za dodavanje alternativnog teksta u programu OneNote za Windows 10.

Dodavanje alternativnog teksta u ugrađene datoteke

Dodajte alternativni tekst u ugrađene datoteke kao što su materijali za podršku, opisi poslova ili predlošci izveštaja kako bi korisnici čitača ekrana mogli da čuju opis datoteke.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku na stranici.

 2. Izaberite Datoteka > Alternativni tekst.

 3. Otkucajte naslov i opis datoteke i izaberite stavku gotovo.

  Dodavanje alternativnog teksta u ugrađene datoteke u aplikaciji OneNote za Windows 10

Pravljenje pristupačnih hiperveza i teksta

Sledeće procedure opisuju kako se prave hiperveze i tekst u OneNote beležnicama tako da budu pristupačniji.

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Dodajte smislen tekst u hipervezu da bi korisnici znali šta se nalazi iza veze.

 1. Izaberite tekst kom želite da dodate hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku Veza.

 3. Tekst koji ste izabrali prikazuje se u polju Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze. Možete da ga promenite ako je potrebno.

  Savet: Izbegavajte korišćenje teksta „kliknite ovde” ili sličnih izraza koji nisu opisni. Tekst veze trebalo bi da kratko i jasno opisuje odredišnu stranicu.

 4. Otkucajte ili nalepite URL hiperveze u polje Adresa , a zatim izaberite stavku Umetni.

  Snimak ekrana dijaloga za dodavanje veze hiperteksta u programu OneNote za Windows 10.

Preimenovanje odeljaka

Opisni i ispravno naslovljeni odeljci pomažu korisnicima da pronađu odeljak koji im je potreban.

 1. U beležnici kliknite desnim tasterom miša na karticu odeljka koju želite da uredite i izaberite stavku Preimenuj odeljak.

  Snimak ekrana kontekstualnog menija za preimenovanje kartice odeljka u programu OneNote za Windows 10.

 2. Otkucajte novo ime, a zatim pritisnite taster Enter.

Brisanje odeljaka

Da biste pomogli čitačima ekrana i korisnicima da brzo pronađu relevantne informacije, uklonite sve neiskorišćene odeljke koje ne sadrže informacije.

 1. U beležnici kliknite desnim tasterom miša na karticu odeljka koju želite da uklonite i izaberite stavku Izbriši odeljak.

  Snimak ekrana kontekstualnog menija za brisanje kartice odeljka u programu OneNote za Windows 10.

 2. U dijalogu za potvrdu kliknite na dugme Da.

Preimenovanje grupa odeljaka

Opisne i ispravno naslovljene grupe odeljaka pomažu korisnicima da pronađu pravu grupu odeljaka.

 1. Na listi odeljaka kliknite desnim tasterom miša na grupu odeljaka koju želite da preimenujete i izaberite stavku Preimenuj grupu odeljaka.

  Preimenovanje grupa odeljaka u aplikaciji OneNote za Windows 10
 2. Otkucajte novo ime, a zatim pritisnite taster Enter.

Brisanje grupa odeljaka

Da biste pomogli čitačima ekrana i korisnicima da brzo pronađu relevantne informacije, uklonite sve neiskorišćene grupe odeljaka koje ne sadrže informacije.

 1. Na listi odeljaka kliknite desnim tasterom miša na grupu odeljaka koju želite da uklonite i izaberite stavku Izbriši grupu odeljaka.

  Brisanje grupa odeljaka u aplikaciji OneNote za Windows 10
 2. U dijalogu za potvrdu kliknite na dugme Da.

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Opisne i ispravno naslovljene stranice pomažu korisnicima da pronađu pravu stranicu.

 1. U beležnici otvorite stranicu koju želite da imenujete ili preimenujete.

 2. Otkucajte ime u red za naslov stranice iznad vremena i datuma.

  Preimenovanje stranice u programu OneNote za Veb

Brisanje stranice

Da biste pomogli čitačima ekrana i korisnicima da brzo pronađu relevantne informacije, uklonite sve neiskorišćene stranice koje ne sadrže informacije.

 1. Na listi stranica kliknite desnim tasterom miša na karticu stranice koju želite da uklonite.

 2. Izaberite stavku Izbriši stranicu.

  Uklanjanje stranice u aplikaciji OneNote za Windows 10

Korišćenje pristupačnog oblikovanja teksta

Da biste poboljšali oblikovanje teksta, izaberite običan sans-serif font, koristite veću veličinu fonta, poravnajte tekst levo i izbegavajte prekomerno korišćenje bloka velikih slova ili kurziva.

 1. Izaberite tekst koji hoćete da oblikujete.

 2. Na kartici Početak možete da izaberete, na primer, veću veličinu fonta i font Sans-serif. Možete koristiti i druge opcije oblikovanja, kao što su podebljani font radi naglašavanja.

  Dugmad za oblikovanje teksta u meniju „Početak“ na traci u programu OneNote za Windows 10.

Korišćenje pristupačne boje teksta

Da biste se uverili da je tekst dobro prikazan u režimu visokog kontrasta, koristite automatsku postavku za boje fonta.

 1. Izaberite tekst.

 2. Na kartici Početak kliknite na strelicu nadole na dugmetu boja fonta i izaberite stavku automatski.

  Meni „Boja teksta“ u aplikaciji OneNote za Windows 10

Korišćenje odgovarajućih poravnavanja teksta

Poravnajte pasuse sa leve strane kako biste izbegli nejednake razmake između reči.

 1. Izaberite tekst koji želite da izmenite.

 2. Na kartici Početak izaberite stavku oblikovanje pasusa.

 3. Izaberite stavku Poravnaj nalevo.

  Levo poravnavanje pasusa u aplikaciji OneNote za Windows 10

Primena ugrađenih stilova naslova

Koristite ugrađene stilove naslova za formiranje strukture stranica beležnice za čitače ekrana. Čitači ekrana ne interpretiraju liniju teksta sa velikim i podebljanim slovima kao naslov osim ako se ne primenjuju ugrađeni stilovi.

 1. Izaberite tekst za naslov.

 2. Na kartici Početak izaberite stavku Stilovi, a zatim izaberite stil naslova, kao što je Naslov 2.

  Lista naslova u aplikaciji OneNote za Windows 10

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Kada je to moguće, podelite neprekidni tekst pomoću znakova za nabrajanje da biste poboljšali čitljivost i kretanje.

 1. Postavite kursor na mesto na koje želite da dodate listu u beležnicu ili izaberite tekst koji treba uključiti na listu.

 2. Na kartici Početak izaberite stavku Znakovi za nabrajanje.

 3. Da biste promenili stil znaka za nabrajanje, kliknite na strelicu nadole na dugmetu za nabrajanje i izaberite željeni stil.

  Dugme „Lista sa znakovima za nabrajanje“ izabrano u meniju „Početak“ u programu OneNote za Windows 10.

 4. Ako je potrebno, otkucajte stavke sa liste.

  Savet: Koristite period ili zarez na kraju svake stavke liste da biste zaustavili čitače ekrana.

Korišćenje uređenih lista

Koristite numerisanu listu za niz zato što se ona lakše prati od neprekidnog bloka teksta.

 1. Postavite kursor na mesto na koje želite da dodate listu u beležnicu ili izaberite tekst koji treba uključiti na listu.

 2. Na kartici Početak izaberite stavku numerisanje.

 3. Da biste promenili stil numerisanja, kliknite na strelicu nadole na dugmetu numerisanje i izaberite željeni stil.

  Dugmad „Lista sa znakovima za nabrajanje“ u meniju „Početak“ na traci u programu OneNote za Windows 10.

 4. Ako je potrebno, otkucajte stavke sa liste.

Takođe pogledajte

Učinite Word dokumente pristupačnim osobama sa umanjenim sposobnostima

Učinite PowerPoint prezentacije pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

Učinite Outlook pristupačnim pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

Sledeća tabela sadrži najbolje prakse za pravljenje OneNote Online beležnica koje su pristupačne osobama sa umanjenim sposobnostima.

Šta treba ispraviti

Zašto to treba ispraviti

Kako to ispraviti

Uključite alternativni tekst sa svim slikama i ugrađenim datotekama.

Alternativni tekst koji opisuje slike i druge objekte važan je za osobe koje ne mogu da vide ekran. Čitači ekrana čitaju alternativni tekst naglas, tako da su to jedine informacije koje će neki ljudi imati o slikama i objektima. Uverite se da alternativni tekst ima smisla.

Izbegavajte korišćenje slika kao jedini metod prenosa teksta jer je kretanje po dugom alternativnom tekstu nezgodno uz čitač ekrana.

Dodajte alternativni tekst koji opisuje sliku ili objekat osobama koje ne mogu da ih vide. Budite kratki, ali uključite opis onoga što je važno u vezi sa slikom.

Ako treba da koristite sliku koja sadrži kratak tekst, ponovite taj tekst u tekstu tela.

Pri umetanju otiska datoteke, obavezno zadržite originalnu datoteku na stranici kao alternativni izvor informacija.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodavanje alternativnog teksta u ugrađene datoteke

Dodajte smisleni tekst hiperveze.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniraju listu veza. Veze bi trebalo da prenose jasne i tačne informacije o odredištu. Na primer, umesto umetanja veze u tekst „Kliknite ovde“, uključite pun naslov odredišne stranice.

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Dajte grupi odeljaka, odeljcima i stranicama jedinstvena imena i uklonite prazne stavke.

Beležnice sa opisno imenovanim sadržajem olakšavaju pronalaženje određenih informacija u beleškama. Ovo takođe pomaže ljudima koji koriste čitače ekrana da znaju šta sadrži odeljak, grupa odeljaka ili stranica, bez njihovog otvaranja.

Preimenovanje odeljaka

Brisanje odeljaka

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Brisanje stranice

Možete da preimenujete ili izbrišete grupe odeljaka u verzijama OneNote za računare ili Windows 10 aplikacijama. Uputstva za preimenovanje ili brisanje grupa odeljaka u aplikaciji Windows Desktop ili Windows 10 potražite u odgovarajućim odeljcima u ovoj temi.

Vodite računa o tome da boja ne bude jedini način prenošenja informacija.

Osobe sa oštećenim vidom, slepe osobe ili osobe koje ne raspoznaju boje mogu da previde značenje koje prenose određene boje.

Uverite se da ne koristite samo boju da biste preneli značenje. Kreirajte tekst koji duplira značenje boje ili drugih čulnih karakteristika.

Koristite dodatna sredstva da prenesete informacije, na primer, oblik ili nalepnicu. Na primer, razmotrite korišćenje zelenog znaka potvrde da biste označili uspeh, a crvenog znaka X da biste označili neuspeh, umesto zelenog i crvenog senčenja.

Korišćenje pristupačnog oblikovanja teksta

Koristite dovoljan kontrast za boje teksta i pozadine.

Tekst u beležnicama trebalo bi da bude čitljiv u režimu visokog kontrasta kako bi svi mogli dobro da ga vide, uključujući osobe sa oštećenim vidom.

Na primer, koristite svetle boje ili šeme boja visokog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bele šeme olakšavaju slabovidim osobama da naprave razliku između teksta i oblika.

Korišćenje pristupačne boje teksta

Koristite veći font (18 tač. ili više), sans-serif fontove i dovoljno beline.

Način na koji osobe koje imaju disleksiju opažaju tekst otežava im da razlikuju slova i reči. Na primer, mogu da opaze red teksta koji se sažima sa redom ispod ili susedna slova koja izgledaju kao da su objedinjena.

Više praznih redova ili uzastopnih razmaka može da uspori kretanje pomoću tastature i oteža korišćenje čitača ekrana.

Da biste smanjili opterećenje čitanja, možete, na primer, da uradite sledeće:

 • Koristite poznate sans-serif fontove, kao što su Arial ili Calibri.

 • Izbegavajte korišćenje svih velikih slova i preteranu upotrebu kurziva ili podvlačenja.

 • Napravite dovoljno razmaka između redova i pasusa, ali izbegavajte više od dva razmaka između reči i dva prazna reda između pasusa.

 • Poravnajte pasuse levo umesto obostranog poravnavanja. To pomaže da se izbegnu nejednaki razmaci između reči, koji mogu da stvore vizuelni efekat reke razmaka koja teče kroz pasus.

Korišćenje pristupačnog oblikovanja teksta

Korišćenje odgovarajućih poravnavanja teksta

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Softver čitača ekrana prepoznaje ugrađene stilove naslova kao naslove i može da najavi naslov slušaocu. Softver čitača ekrana ljudima omogućava da se kreću po naslovu. Da biste olakšali čitačima ekrana da čitaju beleške, koristite logičan redosled naslova i ugrađene alatke za oblikovanje u programu OneNote Online.

Pored toga, osobe sa poteškoćama u čitanju kao što je disleksija oslanjaju se na naslove kako bi struktuirale informacije i podelile informacije na delove manjih veličina koje je lakše obraditi.

Kako biste olakšali kretanje, organizujte naslove propisanim logičkim redosledom. Koristite „Naslov 1“, „Naslov 2, a zatim „Naslov 3“ umesto „Naslov 3“, „Naslov 1“, a zatim „Naslov 2“.

Koristite naslove da biste organizovali informacije u beleškama u male delove. Idealno, svaki naslov obuhvata samo nekoliko pasusa.

Primena ugrađenih stilova naslova

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Korišćenje uređenih lista

Čuvajte informacije u jednom okviru za beleške.

U programu OneNote možete da dodate beleške bilo gde na stranici tako što ćete kliknuti i dodati sadržaj. Ovim se kreira novi okvir za beleške.

Čuvanje svih beležaka na stranici u jednom okviru pomaže korisnicima čitača ekrana da čitaju na jednom mestu bez potrebe odlaska na više lokacija na stranici.

Pokušajte da sve informacije na stranici premestite u jedan okvir za beleške. Ako okvir za beleške postane prevelik, možete ga podeliti na više stranica ili dodati opisna zaglavlja. (Čitači ekrana se odnose prema okvirima za beleške kao prema „blokovima sadržaja“.)

Koristite jednostavnu strukturu tabele.

Čitači ekrana prate njihovu lokaciju u tabeli tako što broje ćelije tabele. Ako je tabela ugnežđena u okviru druge tabele ili ako je ćelija objedinjena ili razdeljena, čitač ekrana gubi mogućnost brojanja i posle toga ne može da pruži korisne informacije o tabeli. Prazne ćelije u tabeli mogu da zbune nekoga ko koristi čitač ekrana tako da misli da u tabeli nema više ničega.

Čitači ekrana koriste i informacije o zaglavlju kako bi identifikovali redove i kolone.

Sve tabele koje su kreirane u programu OneNote Online podrazumevano su kreirane sa redom zaglavlja. Da biste dodali zaglavlje tabele koje je uklonjeno, morate da koristite aplikaciju za Windows računare da biste dodali zaglavlje tabele.

Neka audio ili video zapisi budu dostupni osobama oštećenog vida ili sluha.

Prevodi obično sadrže transkripciju (ili prevod) dijaloga.

Pomoćni natpisi obično opisuju zvučne signale, kao što je muzika ili zvučni efekti koji se javljaju van ekrana.

Video opis podrazumeva zvučne, govorne opise ključnih vizuelnih elemenata u video zapisu. Ovi opisi se umeću u prirodne pauze u dijalogu programa. Video opis čini video pristupačnijim slepim osobama ili osobama sa oštećenim vidom.

Gde je to moguće, uverite se da su audio i video datoteke dostupne pre nego što ih umetnete u OneNote.

Druga mogućnost je da umetnete dodatnu datoteku u beležnicu da biste obezbedili podršku titlova, natpisa ili video opis.

Dodavanje alternativnog teksta slikama

Dodajte alternativni tekst slikama, kao što su fotografije, grafike, Clip Art i snimci ekrana kako bi korisnici čitača ekrana mogli da čuju opis slike.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku u beležnici i izaberite stavku alternativni tekst.

 2. Otkucajte opis u polju. Neka bude kratak, počnite sa najvažnijim informacijama i neka vam cilj bude da prenesete sadržaj i funkcionalnost slike. Kada budete spremni, kliknite na dugme u redu.

  Dijalog "alternativni tekst" za OneNote za Veb

Dodavanje alternativnog teksta u ugrađene datoteke

Dodajte alternativni tekst u ugrađene datoteke kao što su materijali za podršku, opisi poslova ili predlošci izveštaja kako bi korisnici čitača ekrana mogli da čuju opis datoteke.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku u beležnici i izaberite stavku alternativni tekst.

 2. Otkucajte opis za datoteku i kliknite na dugme u redu.

  Dodavanje alternativnog teksta u ugrađene datoteke u programu OneNote za Veb

Pravljenje pristupačnih hiperveza i teksta

Sledeće procedure opisuju kako se prave hiperveze i tekst u OneNote Online beležnicama tako da budu pristupačniji.

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Dodajte smislen tekst u hipervezu da bi korisnici znali šta se nalazi iza veze.

 1. Izaberite tekst kom želite da dodate hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku Veza.

 3. Tekst koji ste izabrali prikazuje se u polju Prikaži tekst. To je tekst hiperveze. Možete da ga promenite ako je potrebno.

  Savet: Izbegavajte korišćenje teksta „kliknite ovde” ili sličnih izraza koji nisu opisni. Tekst veze trebalo bi da kratko i jasno opisuje odredišnu stranicu.

 4. Unesite URL hipervezu u polje Adresa i izaberite stavku Umetni.

  Dijalog hiperveze za OneNote za Veb

Preimenovanje odeljaka

Opisni i ispravno naslovljeni odeljci pomažu korisnicima da pronađu odeljak koji im je potreban.

 1. U beležnici kliknite desnim tasterom miša na karticu odeljka koju želite da uredite i izaberite stavku Preimenuj odeljak.

 2. Otkucajte novo ime.

  Preimenovanje opcije odeljka u programu OneNote za Veb

Brisanje odeljaka

Da biste pomogli čitačima ekrana i korisnicima da brzo pronađu relevantne informacije, uklonite sve neiskorišćene odeljke koje ne sadrže informacije.

 1. U beležnici kliknite desnim tasterom miša na karticu odeljka koju želite da uklonite i izaberite stavku Izbriši odeljak.

  Opcija "Izbriši meni odeljka" u programu OneNote za Veb

 2. U dijalogu za potvrdu kliknite na dugme Da.

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Opisne i ispravno naslovljene stranice pomažu korisnicima da pronađu pravu stranicu.

 1. U beležnici otvorite stranicu koju želite da imenujete ili preimenujete.

 2. Otkucajte ime u red za naslov stranice iznad vremena i datuma.

  Preimenovanje stranice u programu OneNote za Veb

Brisanje stranice

Da biste pomogli čitačima ekrana i korisnicima da brzo pronađu relevantne informacije, uklonite sve neiskorišćene stranice koje ne sadrže informacije.

 1. U beležnici kliknite desnim tasterom miša na karticu stranice koju želite da uklonite.

 2. Izaberite stavku Izbriši stranicu.

  Brisanje stranice u programu OneNote za Veb

Korišćenje pristupačnog oblikovanja teksta

Da biste poboljšali oblikovanje teksta, izaberite običan sans-serif font, koristite veću veličinu fonta, poravnajte tekst levo i izbegavajte prekomerno korišćenje bloka velikih slova ili kurziva.

 1. Izaberite tekst koji hoćete da oblikujete.

 2. Na kartici Početak možete da izaberete, na primer, veću veličinu fonta i font Sans-serif. Možete koristiti i druge opcije oblikovanja, kao što su podebljani font radi naglašavanja.

Korišćenje pristupačne boje teksta

Da biste se uverili da je tekst dobro prikazan u režimu visokog kontrasta, koristite automatsku postavku za boje fonta.

 1. Izaberite tekst.

 2. Na kartici Početak kliknite na strelicu nadole na dugmetu boja fonta i izaberite stavku automatski.

  Opcije menija boje fonta u programu OneNote za Veb

Korišćenje odgovarajućih poravnavanja teksta

Poravnajte pasuse sa leve strane kako biste izbegli nejednake razmake između reči.

 1. Izaberite tekst koji želite da izmenite.

 2. Na kartici Početak izaberite Poravnavanje pasusa > nalevo.

  Opcije menija za poravnavanje pasusa u programu OneNote za Veb.

Primena ugrađenih stilova naslova

Koristite ugrađene stilove naslova za formiranje strukture stranica beležnice za čitače ekrana. Čitači ekrana ne interpretiraju liniju teksta sa velikim i podebljanim slovima kao naslov osim ako se ne primenjuju ugrađeni stilovi.

 1. Izaberite tekst za naslov.

 2. Na kartici Početak izaberite stil naslova, kao što je Naslov 2.

  Opcije stilova naslova u programu OneNote za Veb

Korišćenje lista sa znakovima za nabrajanje

Kada je to moguće, podelite tekst po znakovima za nabrajanje da biste poboljšali čitljivost i kretanje.

 1. Postavite kursor na mesto na koje želite da dodate listu u beležnicu ili izaberite tekst koji treba uključiti na listu.

 2. Na kartici Početak izaberite stavku Znakovi za nabrajanje.

 3. Da biste promenili stil znaka za nabrajanje, kliknite na strelicu nadole na dugmetu za nabrajanje i izaberite željeni stil.

  Meni "lista sa znakovima za nabrajanje" u programu OneNote za Veb

 4. Ako je potrebno, otkucajte stavke sa liste.

  Savet: Koristite period ili zarez na kraju svake stavke liste da biste zaustavili čitače ekrana.

Korišćenje uređenih lista

Koristite numerisanu listu za niz zato što se ona lakše prati od neprekidnog bloka teksta.

 1. Postavite kursor na mesto na koje želite da dodate listu u beležnicu ili izaberite tekst koji treba uključiti na listu.

 2. Na kartici Početak izaberite stavku numerisanje.

 3. Da biste promenili stil numerisanja, kliknite na strelicu nadole na dugmetu numerisanje i izaberite željeni stil.

  Opcije menija sa numerisanim listama u programu OneNote za Veb

 4. Ako je potrebno, otkucajte stavke sa liste.

Takođe pogledajte

Pravila za kontrolor pristupačnosti

Poboljšajte pristupačnost pomoću kontrolora pristupačnosti

Učinite Word dokumente pristupačnim osobama sa umanjenim sposobnostima

Učinite Excel dokumente pristupačnim osobama sa umanjenim sposobnostima

Učinite PowerPoint prezentacije pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

Učinite Outlook pristupačnim pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Budite korak ispred uz Microsoft 365

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×