Uslovi korišćenja usluge Microsoft Power Query

Napomena: Power Query je poznat kao opcija Preuzmi i prenesi u programu Excel 2016. Informacije koje su ovde navedene važi za obe. Da biste saznali više, pogledajte članak Preuzmi i prenesi u programu Excel 2016.

POSLEDNJI PUT AŽURIRANO 20. april 2018.

1. ŠTA OVAJ UGOVOR OBUHVATA

Ovo je ugovor između vas ("vi" ili "vaš") i Microsoft Corporation (ili na osnovu mesta na kojem živite, jednog od naših podružnika) ("Microsoft", "mi", "mi" , "mi" ili "naša"). Uslovi ovog ugovora ("ugovor") važe na vašem pristupu i korišćenje Microsoft Power Query usluge ("usluge"). Usluge omogućava korisnicima da traže određene skupove podataka pomoću Microsoft Power Query za Microsoft Excel ("Dodatna komponenta"). Ako koristite usluge u vezi sa pretplatom na Power BI za Microsoft 365 ("Power bi"), usluge će vam takođe omogućiti da delite određene informacije sa drugima u organizaciji. (Više informacija o usluzi Power BI potražite u članku www.powerbi.com.) Pristupom ili korišćenjem usluga prihvatate uslove ovog ugovora. Ako ih ne prihvatite, nemojte da pristupite uslugama ili da ih koristite. Ako pristupate uslugama unutar Nemačke, odnosi se na nemački ugovor.

2. PODACI

Samo vi snosite odgovornost za sve podatke korišćene u vezi sa pristupom Uslugama ili njihovim korišćenjem („Podaci“), kao i za sve softverske programe ili usluge koje koristite u vezi sa pristupom Uslugama ili njihovim korišćenjem, uključujući bez ograničenja preduzimanje neophodnih koraka za pravljenje rezervne kopije takvih Podataka, softverskih programa ili usluga.

3. USLUGE

3.1. Način na koji možete koristiti Usluge.

Uslugama možete da pristupate i da ih koristite samo u skladu sa uslovima ovog ugovora i smernicama i procedurama koje smo odredili za korišćenje Usluga. Pod uslovom da se slažete sa uslovima ovog ugovora, Usluge možete koristiti za (a) pretraživanje i otkrivanje određenih javno dostupnih Podataka i izvora podataka i (b) ako imate pretplatu za Power BI, deljenje upita i Podataka sa drugim osobama u organizaciji, kao i pristup upitima i podacima koje dele druge osobe u vašoj organizaciji.

3.2. Način na koji ne smete koristiti Usluge.

Prilikom korišćenja Usluga ne smete:

  • (a) da filtrirate, preuzimate, komentarišete, generišete ili objavljujete putem Usluga bilo koje Podatke ili drugi sadržaj koji (i) ne posedujete, osim ako ne dobijete dozvolu zakonitog vlasnika za takvu upotrebu ili koji (ii) predstavlja kršenje prava privatnosti ili javnosti ili drugih prava na intelektualnu svojinu, uslova korišćenja (uključujući bez ograničenja smernice korišćenja programskog interfejsa aplikacije (API)) ili drugih uslova koji se odnose na Podatke ili drugi sadržaj.

  • (b) Iznajmiti, zakupiti, pozajmiti, prodati ili preneti Usluge na treće lice ili koristiti Usluge za usluge komercijalnog hostinga;

  • (c) Da koristite nijedan neovlašćen način da biste izmenili ili preusmerili odnosno pokušali da izmenite ili preusmerite Usluge;

  • (d) Da oštetite, onemogućite ili ugrozite Usluge (ili mreže povezane sa Uslugama) ili na drugi način ometate bilo čiji pristup Uslugama i njihovo korišćenje;

  • (e) Da pristupate Uslugama ili ih koristite na bilo koji nezakonit način ili na način koji promoviše nezakonite aktivnosti, uključujući bez ograničenja, bilo koji način koji može biti diskriminišući na temelju bilo koje zaštićene osnove, uključujući rasu, nasleđe, mesto porekla, bračni status, pol, religiju, nacionalnost, onesposobljenost, seksualnu orijentaciju ili uzrast;

  • (f) Da kršite lokalne, državne, nacionalne, savezne, pokrajinske ili druge primenljive propise koji se odnose na privatnost potrošača;

  • (g) Pristupiti Uslugama ili ih koristiti na način koji krši Microsoft smernice za suzbijanje bezvredne pošte na adresi https://privacy.microsoft.com/en-US/; ili

  • (h) Da pristupate Uslugama ili ih koristite na način koji je klevetnički, uvredljiv, zlonameran ili štetan za bilo koju osobu ili pravno lice.

4. VLASNIČKA PRAVA

4.1. Zadržavanje prava; Bez drugih licenci

Osim vaših ograničenih prava pristupa i korišćenja Usluga kao što je navedeno u ovom ugovoru, Microsoft zadržava sva druga prava koja nisu izričito dodeljena u ovom ugovoru. Nikakva dodatna prava (uključujući implicitne licence, prava ili saveze) nisu data putem podrazumevanja, iskazom ili na neki drugi način. Potpomaganjem otkrivanja Podataka i pristupa njima, Microsoft vam ne daje nikakva prava za pristup takvim Podacima ili njihovo korišćenje.

4.2. Licence korporaciji Microsoft.

Korišćenjem Usluga ovime dajete licencu korporaciji Microsoft (sa pravom da podlicencira više pod-primalaca licence i kroz nekoliko slojeva pod-primalaca licence) u okviru vaših prava na zaštitu intelektualne svojine, za sva prava neophodna korporaciji Microsoft da koristi ili obradi Podatke putem Usluga ili sve druge informacije koje nam pružite u vezi sa vašim korišćenjem Usluga, isključivo u svrhe omogućavanja korporaciji Microsoft da vam pruži Usluge ili usluge podrške (ako su neophodne). Korporaciji Microsoft dajete i pravo da prati i beleži šeme korišćenja, trendove i ostale statističke podatke koji se odnose na vaše korišćenje Usluga za internu upotrebu korporacije Microsoft.

4.3. Nema zahteva korporacije Microsoft za vlasništvom.

Microsoft ne zahteva vlasništvo niti kontrolu nad Podacima ili drugim informacijama koje nam pružite u vezi sa vašim korišćenjem Usluga. Zaštita prava koje možete imati na takve Podatke i informacije je samo vaša odgovornost.

4.4. Nema vaših zahteva za vlasništvom.

Osim kao što je izričito dozvoljeno u ovom ugovoru, nećete zahtevati nikakvo vlasništvo ili kontrolu nad Uslugama.

4.5. Vaše korišćenje Usluga.

Obezbedićete da imate neophodna prava za Podatke, softverske programe ili usluge koje koristite u vezi sa Uslugama i da vaše korišćenje svih takvih Podataka, softverskih programa ili usluga neće povrediti prava intelektualne svojine ili druga vlasnička prava treće strane. Pribavićete sva neophodna prava i usaglasićete se sa svim licencama ili drugim uslovima zakonitog vlasnika Podataka, softverskih programa ili usluga koje ne posedujete. Pristupaćete Uslugama i koristiti ih (a) bez kršenja prava bilo koje treće strane ili tvrdnje da Microsoft ima bilo kakve druge obaveze prema vama ili trećoj strani i (b) samo na način koji se slaže sa svim primenljivim zakonima i propisima.

5. NIVOI USLUGE; BEZBEDNOST

5.1. Nivoi usluge.

Nemamo obavezu da pružamo bilo kakve usluge podrške za Usluge. Usluge mogu da budu nedostupne zbog planiranih i neplaniranih razloga koji uključuju nadogradnje zbog održavanja, nestanke energije, sistemske kvarove, dugotrajnu nedostupnost i druge prekide. Tokom takvih perioda nećete moći da pristupite svim Uslugama ili nekim delovima, niti da ih koristite. Svi ili neki podaci mogu se izgubiti. Microsoft na osnovu vlastite odlike može odrediti obustavljanje Usluga u slučaju nestanka struje ili prekida za koji Microsoft utvrdi da može predstavljati rizik za Usluge.

5.2. Bezbednost.

Koristimo veliki broj bezbednosnih tehnologija i procedura kako bismo zaštitili Usluge od neovlašćenog pristupa ili korišćenja; ali ne možemo garantovati da ćemo biti uspešni u tome. U skladu sa tim, bez ograničenja na druge odredbe ovog ugovora, priznajete da samo vi snosite odgovornost za adekvatnu bezbednost, zaštitu i pravljenje rezervne kopije Podataka i drugih podataka, softverskih programa ili usluga koje koristite u vezi sa Uslugama. Ohrabrujemo vas da preduzmete korake kako biste zaštitili Podatke, uključujući bez ograničenja korišćenje tehnologije šifrovanja za zaštitu Podataka od neovlašćenog pristupa i redovnog arhiviranja Podataka, kada je to dostupno i prikladno.

5.3. Bezbednosna pukotina – obaveštenje korporaciji Microsoft.

Brzo ćete nas obavestiti ako saznate za prekid bezbednosti u vezi sa Uslugama.

6. PRIVATNOST

Softver možda prikuplja informacije o vama i vašem korišćenju softvera i to šalje korporaciji Microsoft. Microsoft može da koristi ove informacije za pružanje usluga i poboljšanje proizvoda i usluga korporacije Microsoft. Vaša prava na odbijanje saglasnosti, ako ih ima, opisani su u dokumentaciji proizvoda. Neke funkcije u softveru mogu da omoguće prikupljanje podataka od korisnika aplikacija koji pristupaju softveru ili koristite softver. Ako koristite ove opcije da biste omogućili prikupljanje podataka u aplikacije, morate da poštujete važeći zakon, uključujući dobijanje obaveznog odobrenja od korisnika i održavanje istaknutih smernica privatnosti koje precizno obaveštavaju korisnika o tome kako koristite, prikupljate i delite njihove podatke. Možete da saznate više o prikupljanju podataka korporacije Microsoft i korišćenju u dokumentaciji proizvoda i Microsoft izjavu o privatnosti na https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Pristajete na usaglašavanje sa svim važećim odredbama Microsoft izjave o privatnosti.

OBRADA LIČNIH PODATAKA. U Meri Microsoft je procesor ili subprocesorski lični podaci u vezi sa softverom, Microsoft obavlja obaveze u opštim pravilima Evropske Unije regulativa o zaštiti podataka za usluge na mreži za sve korisnike koji su u 2018.

7. PRAKSA U VEZI SA PRIVATNOŠĆU

Ako prikupite, skladištite ili na drugi način obrađujete lične informacije prilikom korišćenja Usluga, morate: (a) da se pridržavate svih primenljivih zakona o privatnosti i zaštiti podataka; i (b) nabaviti odgovarajuće ovlašćenje od osoba koje pružaju informacije kako bi se dozvolila obrada informacija od strane korporacije Microsoft, njenih filijala, podružnica i dobavljača usluga (zajednički nazvani „Stranke Korporacije Microsoft“) kao što je predviđeno ovim Ugovorom uključujući (i) prenos informacija strankama korporacije Microsoft za obradu; i (ii) obradu informacija izvan nadležnosti u kojoj su vam informacije pružene, kao što je skladištenje i druge obrade u Sjedinjenim Državama..

8. SOFTVER

Da biste koristili Usluge morate da preuzmete i instalirate dodatnu komponentu. Verziju vaše dodatne komponente možemo automatski da proverimo. Nadogradnje dodatne komponente možemo automatski preuzeti na vaš računar kako bismo ažurirali, poboljšali i dalje razvijali Usluge.

9. OBAVEŠTENJA

9.1 Obaveštenja koja vam šaljemo.

Slažete se da vam Microsoft može pružiti obaveštenja na način koji je Microsoft odredio na osnovu vlastite odluke, uključujući bez ograničenja objavljivanje takvih obaveštenja na portalu ili na veb lokaciji razvojnog centra zajednice za Usluge. Dokle god budete mogli da pristupite uslugama i da ih koristite, imaćete softver i hardver neophodan za prijem ovih obaveštenja. Ako ne pristanete na prijem obaveštenja elektronskim putem, morate prestati da koristite Usluge.

9.2. Obaveštenja koja nam šaljete.

Možete nas obaveštavati preko povratnih informacija ili funkcija za pomoć u dodatnoj komponenti.

10. POVRATNE INFORMACIJE

Ovim dajete korporaciji Microsoft (sa pravom da podlicencira više pod-primalaca licence i kroz nekoliko slojeva pod-primalaca licence) bez nadoknade, sva prava potrebna za (a) korišćenje, deljenje i komercijalizovanje na bilo koji način i u bilo koje svrhe svih povratnih informacija o Uslugama koje nam date i (b) za proizvode, tehnologije i usluge trećih strana da koriste određene delove Microsoft proizvoda ili usluge koji sadrže povratne informacije, kao i da formiraju interfejs sa njima. Nećete pružati povratne informacije koje podležu licenci koja zahteva da Microsoft licencira softver ili dokumentaciju ili da pruži usluge trećim licima zato što su vaše povratne informacije uključene u njih. Prava iz ovog odeljka su neopoziva i ne mogu prestati da važe i ostaće na snazi posle svakog raskidanja ili isticanja ovog ugovora.

11. OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Oslobodićete odgovornosti, platiti troškove odbrane i obeštetiti korporaciju Microsoft i njene naslednike, službenike, rukovodioce i zaposlene od bilo kakvih i svih potraživanja, zahteva, troškova, finansijskih obaveza, procena, gubitaka, izdataka i šteta (uključujući honorare advokata ili pravne službe) koji proizilaze iz ili su u vezi sa (a) vašim korišćenjem Usluga u kršenju ovog ugovora ili nepoštovanju bilo kog primenljivog zakona ili propisa ili (b) bilo kakvim podacima, softverskim programima ili uslugama koje koristite u vezi sa Uslugama, uključujući bez ograničenja bilo kakvu tužbu da takvi podaci, softverski program ili usluge ili bilo koji njihov deo krši, protivpravno prisvaja ili na drugi način povređuje autorska prava, patent, poslovnu tajnu, žig ili druga zakonska prava bilo kojeg trećeg lica.

12. NE DAJEMO GARANCIJU

PRUŽAMO, KOLIKO TO DOZVOLJAVA PRIMENLJIVI ZAKON, USLUGE I USLUGE PODRŠKE (AKO POSTOJE) „KAO ŠTO JE“, „SA SVIM NEDOSTACIMA“ I „KAKO JE DOSTUPNA“ I CEO RIZIK U VEZI SA ZADOVOLJAVAJUĆIM KVALITETOM, PERFORMANSAMA, TAČNOŠĆU I DOSTUPNOŠĆU PODATAKA IZ USLUGE I TRUD JE NA VAMA. MICROSOFT, U MERI U KOJOJ JE TO DOPUŠTENO PRIMENLJIVIM ZAKONOM, NE PRUŽA NIKAKVE IZJAVE. GARANCIJE JEMSTVA ILI USLOVE ZA USLUGE ILI USLUGE PODRŠKE (AKO POSTOJE). U MERI U KOJOJ TO DOZVOLJAVA PRIMENLJIVI ZAKON, MICROSOFT SE ODRIČE BILO KAKVIH I SVIH IZJAVA , GARANCIJA, JEMSTAVA ILI USLOVA, IZRIČITIH, PROPISANIH I IMPLICIRANIH; UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČAVANJA NA (A) IZJAVE, GARANCIJE, JEMSTVA ILI USLOVE O PODESNOSTI ZA PRODAJU, PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU, PROFESIONALNOG TRUDA, TAČNOSTI, TIHOG UŽIVANJA I NEKRŠENJA, (B) IZJAVE, GARANCIJE, JEMSTVA ILI USLOVE KOJI NASTAJU TOKOM RADA ILI KORIŠĆENJA VEŠTINE I (C) IZJAVE, GARANCIJE, JESMTVA ILI USLOVE DA ĆE PRISTUP USLUZI ILI NJENO KORIŠĆENJE FUNKCIONISATI KAKO JE OPISANO, BEZ PREKIDA ILI BEZ GREŠAKA, BEZBEDNO ILI DA ĆE KORIŠĆENJE USLUGE S VAŠE STRANE BITI POUZDANO I TAČNO, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČAVANJA NA, SKLADIŠTENJE, ČITANJE, AŽURIRANJE ILI BRISANJE PODATAKA. NIJEDAN USMENI ILI PISMENI ISKAZ KOJI VAM JE DAT U KONTEKSTU PRUŽANJA USLUGA ILI USLUGA PODRŠKE (AKO POSTOJE) NE STVARA NIKAKVU GARANCIJU OD KOJE JE IZRAŽENO IZRIČITO ODRICANJE U OVOM UGOVORU. MOŽDA IMATE ODREĐENE PRAVA PREMA LOKALNIM ZAKONIMA BEZ OBZIRA NA ODREDBE OVOG UGOVORA. NIGDE U OVOM UGOVORU NEMA NAMERE DA SE UTIČE NA TA PRAVA AKO SU PRIMENLJIVA.

Ako ste australijski klijent, moramo da vas obavestimo o sledećem: Naša roba dolazi uz garancije koje se ne mogu izuzeti australijskim Zakonom o potrošačima. Imate pravo na zamenu ili refundaciju za veliki kvar i nadoknadu za svaki drugi razumno predvidiv gubitak ili oštećenje. Takođe imate pravo da roba bude popravljena ili zamenjena ako nije prihvatljivog kvaliteta i ako kvar ne znači veliki kvar.

13. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

U MAKSIMALNOJ MERI DOPUŠTENOJ PRIMENLJIVIM ZAKONOM, KORPORACIJA MICROSOFT NI U KOM SLUČAJU NEĆE IMATI NIKAKVU ODGOVORNOST KOJA SLEDI IZ, KOJA JE ZASNOVANA NA ILI KOJA JE POSLEDICA OVOG UGOVORA ILI VAŠEG KORIŠĆENJA USLUGA ILI USLUGA PODRŠKE (AKO POSTOJE) ZA (A) INDIREKTNE, POSLEDIČNE, POSEBNE ILI SLUČAJNE ŠTETE (B) ŠTETE IZGUBLJENOG PROFITA (C) GUBITAK INFORMACIJA (D) GUBITAK UPOTREBE, (E) OŠTEĆENJE ILI GUBITAK DOBRE VOLJE (F) KORIŠĆENJE ILI NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA USLUGA ILI USLUGA PODRŠKE (AKO POSTOJE); (G) TROŠKOVA NABAVKE ILI ZAMENE ROBE, PODATAKA, SOFTVERSKIH PROGRAMA ILI USLUGA; (H) NEOVLAŠĆENOG PRISTUPA ILI KORIŠĆENJA ILI BILO KAKVE IZMENE, KVARA, BRISANJA, OŠTEĆENJA ILI GUBITKA PODATAKA ILI BILO KOJIH DRUGIH PODATAKA, SOFTVERSKIH PROGRAMA ILI USLUGA KORIŠĆENIH U VEZI SA USLUGAMA; (I) IZOSTANKOM PRUŽANJA TAČNIH INFORMACIJA; (J) VIRUSA ILI DRUGIH ONEMOGUĆAVAJUĆIH FUNKCIJA KOJE UTIČU NA PRISTUP USLUGAMA ILI NJIHOVO KORIŠĆENJE ILI KOJI SU VAM PRENETI PUTEM USLUGA; (K) NEKOMPATIBILNOSTI IZMEĐU USLUGA I DRUGIH USLUGA, SOFTVERA ILI HARDVERA; I (L) BILO KOG POSTUPKA, PRENOSA ILI PODATAKA TREĆE STRANE. ODGOVORNOST KORPORACIJE MICROSOFT ZA DIREKTNE ŠTETE OGRANIČENA JE NA 5,00 DOLARA. OVO OGRANIČENJE SE PRIMENJUJE BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE ODGOVORNOST ZASNOVANA NA KRŠENJU UGOVORA, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI ZANEMARIVANJE) , STROGOJ ODGOVORNOSTI, KRŠENJU GARANCIJA ILI DRUGOJ PRAVNOJ TEORIJI, A ČAK IAKO (Y) OVAJ PRAVNI LEK NE NADOKNAĐUJE U POTPUNOSTI VAŠE GUBITKE ILI NE ISPUNJAVA SVOJU OSNOVNU SVRHU I (Z) AKO JE KORPORACIJI MICROSOFT PREDOČENA MOGUĆNOST TAKVIH OŠTEĆENJA.

MICROSOFT NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVE PREKIDE USLUGA UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA NESTANKE ENERGIJE, KVAROVE SISTEMA ILI DRUGE PREKIDE.

NEKA ILI SVA OVA OGRANIČENJA ILI ISKLJUČENJA NE MORAJU DA SE ODNOSE NA VAS AKO DRŽAVA, PROVINCIJA ILI ZEMLJA NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČAVANJE SLUČAJNIH, POSLEDIČNIH ILI DRUGIH ŠTETA.

14. VEZE DO LOKACIJA TREĆIH STRANA

Usluge mogu da sadrže veze do lokacija trećih strana. Microsoft ne kontroliše povezane lokacije i nije odgovoran za sadržaj bilo koje povezane lokacije ili za veze sadržane na povezanim lokacijama kao ni za bilo kakve promene ili ispravke na takvim lokacijama. Microsoft nije odgovoran za webcast prenose ili za bilo koji drugi oblik prenosa primljenog sa lokacije do koje postoji veza. Microsoft vam obezbeđuje ove veze samo radi lakšeg korišćenja i njihovo uključenje ne podrazumeva prihvatanje tih lokacija od strane korporacije Microsoft.

15. SADRŽAJ TREĆIH STRANA

Usluge mogu uključivati, pružati ili koristiti pristup sadržaju trećih strana, uključujući podatke, isključivo kao pogodnost. Takav sadržaj trećih strana nije pod kontrolom korporacije Microsoft i korporacija Microsoft nije odgovorna za kvalitet, tačnost ili performanse bilo kog takvog sadržaja. Činjenica da takav sadržaj može biti uključen u, pružen ili da može da mu se pristupi putem Usluga ne podrazumeva da Microsoft ili treća strana prihvataju lokacije niti usluge bilo koje strane. U zavsisnosti od jurisdikcije, neki sadržaj trećih strana vam možda neće biti dostupan.

16. MENJANJE USLOVA; DODATNI USLOVI

16.1. Menjanje uslova

Microsoft može bilo kada da izmeni ovaj ugovor na osnovu vlastite odluke. Ako izmenimo ovaj ugovor, ažuriraćemo datum naveden na vrhu ovog ugovora. Najnovijoj verziji ugovora možete da pristupite putem veze koja se nalazi u okviru „Osnovni podaci o“ dodatne komponente . Ako se ne slažete sa tim izmenama, morate odmah prestati da koristite Usluge. Ako ne prestanete da koristite Usluge, onda će se vaše korišćenje Usluga nastaviti pod izmenjenim ugovorom.

16.2. Dodatni uslovi.

Ovaj ugovor obuhvata samim pozivanjem na iste sve dodatne odredbe primenljive na određene aspekte usluga, uključujući, bez ograničenja, smernice protiv neželjene pošte. Ako usluge koristite u vezi sa Power BI pretplatom, (a) vaše korišćenje Usluga podleže i uslovima koji određuju način korišćenja usluge Power BI („vaši Power BI uslovi“) i (b) u slučaju neusaglašenosti između vaših Power BI uslova i uslova ovog ugovora, na snazi će biti vaši Power BI uslovi sve dok imate aktivnu Power BI pretplatu.

17. TRAJANJE; UKIDANJE

Ovaj ugovor važi od datuma kada prvi put pristanete na njega.

Ovaj ugovor možete obustaviti u bilo kom trenutku tako što ćete prestati da koristite Usluge. Bez obzira na gorenavedeni uslov ovog ugovora, Microsoft može na osnovu vlastite odluke bilo kada obustaviti vaše korišćenje Usluga ili raskinuti ovaj ugovor iz bilo kog razloga ili bez razloga. Nakon obustavljanja ili raskida, vaše pravo na korišćenje Usluga odmah prestaje. Vi ste odgovorni za preduzimanje neophodnih koraka za pravljenje rezervne kopije Podataka. Po raskidanju ovog ugovora, automatski se ukidaju i sva druga prava koja su vam njime dodeljena.

18. NEMA POVLAŠĆENIH TREĆIH STRANA

Ovaj ugovor je samo za vašu i našu korist. Nije za korist bilo koje druge strane, osim dozvoljenih naslednika i imenovanih osoba pod ovim ugovorom.

19. NEMA ODRICANJA

Nijedno kašnjenje ili neuspeh korporacije Microsoft da iskoristi pravo ili primeni pravni lek neće imati za posledicu odricanje od tog ili bilo kog drugog prava ili pravnog leka.

20. UGOVORNE STRANE, IZBOR ZAKONODAVSTVA I MESTA ZA REŠAVANJE SPOROVA

Ako živite u Sjedinjenim Državama, Zakoni države Vašington u Sjedinjenim Američkim Državama regulišu tumačenje ovog ugovora i odnose se na tužbe za njegovo kršenje, bez obzira na neusaglašenost zakonskih principa. Sve druge tužbe, uključujući tužbe koje se odnose na zakone o zaštiti potrošača, zakone protiv nepravedne konkurencije i krivične zakone, biće podložne zakonima države u kojoj boravite u Sjedinjenim Američkim Državama. Ako živite izvan Sjedinjenih Američkih Država, ove uslove će regulisati zakoni zemlje na koju vam usmeravamo uslugu. Vi i mi se neopozivo slažemo da je za sve sporove koji nastanu zbog ovog Ugovora ili u vezi sa njim isključiva jurisdikcija i mesna nadležnost državnih i saveznih sudova u okrugu King, država Vašington, Sjedinjene Američke Države.

21. TUMAČENJE UGOVORA

Sva rešenja se primenjuju do mere koju dozvoljava zakon. Sud može odlučiti da neki deo ovog ugovora nije moguće sprovesti onako kako je napisan. Ako do ovoga dođe, onda ćemo taj deo zameniti uslovima koji se u najvećoj meri podudaraju sa namenom dela koji nije moguće sprovesti. Ostatak ovog ugovora neće se promeniti. Ovaj ugovor, uključujući sva druge smernice ili uslove obuhvaćene pozivanjem na njih, jeste celokupan ugovor između vas i nas koji se odnosi na vaše korišćenje Usluga. On prevazilazi sve prethodne ugovore ili izjave (govorne ili pisane) koji se odnose na vaše korišćenje Usluga.

22. DODELA

Mi možemo da prenesemo ovaj ugovor, u celosti ili delimično, u bilo kom trenutku bilo da vas obavestimo ili ne. Vi ne možete preneti ovaj ugovor ili neki njegov deo na bilo koje drugo lice. Svaki pokušaj da to uradite je nevažeći. Ne možete da prenesete na treću stranu, privremeno ili stalno, nikakvo pravo na korišćenje Usluga ili nekog njihovog dela.

23. OBAVEŠTENJE O AUTORSKIM PRAVIMA I ŽIGOVIMA

Ceo sadržaj Usluga je pod autorskim pravima Copyright © 2014 Microsoft, njegovi dobavljači ili ostale treće strane čiji je sadržaj (uključujući podatke) pružen i na drugi način stavljen na raspolaganje kroz Usluge. Sva prava zadržana. Zakon o autorskim pravima i drugi zakoni i sporazumi o intelektualnom vlasništvu štite sav softver ili sadržaj pružen kao deo Usluga. Mi ili naši dobavljači posedujemo naslov, autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva nad softverom ili sadržajem. Microsoft, Windows i/ili drugi proizvodi i usluge korporacije Microsoft pomenuti ovde takođe mogu da budu žigovi ili registrovani žigovi korporacije Microsoft u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama. W® je registrovan žig fondacije Wikimedia. Sva prava koja ovde nisu izričito data su zadržana. Određeni softver koji se koristi na određenim Microsoft serverima veb lokacija delom je zasnovan na radu Nezavisne JPEG grupe. Copyright © 1991 -1996 Thomas G. Lane. Sva prava zadržana. Za softver „gnuplot“ korišćen na određenim Microsoft severima veb lokacija autorska prava imaju copyright© 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Sva prava zadržana.

24. VAŽI SAMO ZA SJEDINJENE DRŽAVE: OBAVEŠTENJA I PROCEDURA ZA ULAGANJE TUŽBI ZBOG KRŠENJA AUTORSKIH PRAVA

Pod naslovom 17, propis SAD, odeljak 512(c)(2), obaveštenja o tužbi zbog povrede autorskih prava treba da se pošalju našem naimenovanom zastupniku. NA SVE ZAHTEVE KOJI NISU ZNAČAJNI ZA SLEDEĆU PROCEDURU NEĆE BITI ODGOVORENO.

Pogledajte obaveštenja i proceduru za ulaganje tužbi zbog kršenja autorskih prava na www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.html.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

×