Uvoz ili povezivanje sa podacima u SQL Server bazi podataka

Uvoz ili povezivanje sa podacima u SQL Server bazi podataka

Možete da izvršite povezivanje sa podacima iz SQL baze podataka ili da ih uvezete iz SQL baze podataka koja predstavlja kontrolisanu baza podataka sa visokim performansama koja se koristi za ključne aplikacije. Više informacija potražite u članku SQL Server 2016.

 • Kada se povežete sa podacima, Access kreira dvostranu vezu koja sinhronizuje promene u podacima u programu Access i u SQL bazi podataka.

 • Kada uvozite podatke, Access kreira jednokratnu kopiju podataka i zato se promene podataka u programu Access ili SQL baze podataka ne sinhronizuju.

Pregled povezivanja programa Access sa uslugom SQL Server

Pre nego što počnete

Želite da stvari bolje funkcionišu? Izvršite sledeće pripreme pre nego što izvršite povezivanje ili uvoz:

 • Pronađite ime SQL Server baze podataka, identifikujte potrebne informacije povezivanja i odaberite metod potvrde identiteta (Windows ili SQL Server). Više informacija o metodama potvrde identiteta potražite u članku Povezivanje sa serverom (mašina baze podataka) i Obezbeđivanje baze podataka.

 • Identifikujte tabele ili prikaze koje želite da povežete ili uvezete i jedinstveno vrednovana polja za povezane tabele. U jednoj operaciji možete da izvršite povezivanje sa više tabela ili prikaza ili da ih uvezete.

 • Obratite pažnju na broj kolona u svakoj tabeli ili prikazu. Access ne podržava više od 255 polja u tabeli, tako da povezuje ili uvozi samo prvih 255 kolona. Kao zaobilazno rešenje, možete da kreirate prikaz u SQL Server bazi podataka da biste bez ograničenja pristupali kolonama.

 • Utvrdite ukupnu količinu podataka koja se uvozi. Maksimalna veličina Access baze podataka je dva gigabajta, minus prostor potreban za objekte sistema. Ako SQL Server baza podataka sadrži velike tabele, možda nećete moći da ih uvezete sve u jednu Access bazu podataka. U ovom slučaju, razmotrite povezivanje sa podacima, umesto uvoza.

 • Obezbedite Access bazu podataka i informacije povezivanja koje sadrži koristeći pouzdanu lokaciju i lozinku Access beze podataka. Ovo je naročito važno ako odaberete da sačuvate SQL Server lozinku u programu Access.

 • Plan za pravljenje dodatnih relacija. Access neće automatski kreirati relacije između povezanih tabela na kraju operacije uvoza. Možete ručno da kreirate relacije između novih i postojećih tabela pomoću prozora „Relacije“. Više informacija potražite u člancima Šta je prozor „Relacije“? i Pravljenje, uređivanje ili brisanje relacije.

1. faza: Prvi koraci

 1. Izaberite stavke Spoljni podaci > Nova baza podataka > Iz baze podataka > Iz sistema SQL Server.

 2. U dijalogu Preuzimanje spoljnih podataka – ODBC baza podataka, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uvezli podatke, izaberite opciju Uvezi podatke izvora u novu tabelu u trenutnoj bazi podataka.

  • Da biste povezali podatke, izaberite opciju Povežite izvor podataka kreiranjem povezane tabele.

 3. Izaberite stavku U redu.

2. faza: Kreiranje ili ponovno korišćenje DSN datoteke

Možete da kreirate DSN datoteku ili da ponovo koristite neku postojeću. Koristite DSN datoteku kada želite da se oslonite na iste informacije povezivanja za drugu vezu i operacije uvoza ili da delite sa drugom aplikacijom koja takođe koristi DSN datoteke. DSN datoteku možete da kreirate direktno pomoću Menadžera podataka za povezivanje. Više informacija potražite u članku Upravljanje ODBC izvorima podataka.

Iako i dalje možete da koristite prethodne verzije SQL ODBC upravljačkog programa, preporučujemo vam da koristite verziju 13.1 koja ima mnogo poboljšanja i podržava nove opcije za SQL Server 2016. Više informacija potražite u članku Microsoft ODBC upravljački program za SQL Server u operativnom sistemu Windows.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako DSN datoteka koju želite da koristite već postoji, izaberite je sa liste.

   Dijalog „Izbor izvornih podataka“

   U zavisnosti od toga koji metod potvrde identiteta ste uneli u informacije o vezi, možda ćete morati ponovo da unesete lozinku.

  • Da biste kreirali novu DSN datoteku:

   1. Izaberite stavku Nov.

    Dijalog „Pravljenje novog izvora podataka“
   2. Izaberite ODBC Driver 13 za SQL Server, a zatim izaberite stavku Dalje.

   3. Unesite ime za DSN datoteku ili kliknite na dugme Potraži da biste kreirali datoteku na drugoj lokaciji.

 2. Kliknite na dugme Dalje da biste pregledali rezimirane informacije, a zatim kliknite na dugme Završi.

3. faza: Korišćenje čarobnjaka „Kreiranje novog izvora podataka u sistemu SQL Server“

U čarobnjaku Kreiranje novog izvora podataka u sistemu SQL Server uradite sledeće:

 1. Na prvoj stranici unesite informacije za identifikaciju:

  • U polju Opis opcionalno unesite dokumentovane informacije o DSN datoteci.

  • U polju Server unesite ime SQL Servera. Nemojte kliknuti na strelicu nadole.

 2. Na drugoj stranici izaberite neku od sledećih metoda potvrde identiteta:

  • Uz integrisanu Windows potvrdu identiteta    Povežite se putem Windows korisničkog naloga. Ako želite, unesite glavno ime usluge (SPN). Više informacija potražite u članku Glavna imena usluga (SPN-ovi) u klijentskim vezama (ODBC).

  • Sa SQL Server autentifikacijom...    Povežite se pomoću akreditiva koji su podešeni u bazi podataka tako što ćete uneti ID za prijavljivanje i lozinku.

 3. Na stranicama 3 i 4 izaberite stavku razne opcije da biste prilagodili vezu. Više informacija o ovim opcijama potražite u članku Microsoft ODBC upravljački program za SQL Server.

 4. Pojaviće se ekran da biste potvrdili postavke. Izaberite stavku Testiranje izvora podataka da biste potvrdili vezu.

 5. Možda ćete morati da se prijavite u bazu podataka. U dijalog SQL Server prijavljivanje unesite ID za prijavljivanje i lozinku. Da biste promenili dodatne postavke, izaberite stavku Opcije.

Faza 4: izaberite tabele i prikaze za povezivanje sa ili uvoz

 1. U dijalogu Povezivanje tabela ili Uvoz objekata, u okviru Tabele izaberite svaku tabelu ili prikaz koje želite da povežete ili uvezete, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Lista tabela za povezivanje ili uvoz
 2. U operaciji veze odlučite da li da potvrdite izbor za Sačuvaj lozinku.

  Bezbednost    Izborom ove opcije uklanja se potreba unosa akreditiva svaki put kada otvorite Access i pristupite podacima. Međutim, ova opcija skladišti nešifrovanu lozinku u Access bazi podataka, što znači da osobe koje mogu da pristupe sadržaju izvora mogu da vide korisničko ime i lozinku. Ako izaberete ovu opciju, preporučujemo vam da skladištite Access bazu podataka na pouzdanoj lokaciji i da kreirate lozinku za Access bazu podataka. Više informacija potražite u članku Odluka o pouzdanosti baze podataka i Šifrovanje baze podataka pomoću lozinke za bazu podataka.

  Napomena    Ako odlučite da ne sačuvate lozinku, ali se onda predomislite, morate da izbrišete i ponovo kreirate povezanu tabelu, a zatim izaberite stavku Sačuvaj lozinku.

5. faza: Kreiranje specifikacija i zadataka (samo uvoz)

Rezultati

Kada se operacija povezivanja ili uvoza završi, u oknu za navigaciju se pojavljuju tabele sa istim imenom kao i SQL tabela ili prikaz u kombinaciji sa imenom vlasnika. Na primer, ako je SQL ime dbo.Product, Access ime je dbo_Product. Ako se to ime već koristi, Access dodaje „1” novom imenu tabele – na primer dbo_Product1. Ako je i dbo_Product1 već u upotrebi, Access će kreirati dbo_Product2 itd. Vi možete tabelama da date smislenija imena.

U operaciji uvoza Access nikada ne zamenjuje tabelu u bazi podataka. Iako nije moguće direktno dodati SQL Server podatke postojećoj tabeli, možete da kreirate upit za dodavanje da biste dodali podatke pošto uvezete podatke iz sličnih tabela.

U operaciji povezivanja, ako su kolone samo za čitanje u SQL Server tabeli, one su samo za čitanje i u programu Access.

Savet    Da biste videli nisku veze, zadržite pokazivač iznad tabele u oknu za navigaciju programa Access.

Ažuriranje dizajna povezane tabele

Ne možete da dodajete, brišete ili menjate kolone ili da menjate tipove podataka u povezanoj tabeli. Ako želite da menjate dizajn, uradite to u SQL Server bazi podataka. Da biste videli promene dizajna u programu Access, ažurirajte povezane tabele:

 1. Izaberite stavke Spoljni podaci > Upravljač povezane tabele.

 2. Izaberite sve povezane tabele koje želite da ažurirate, kliknite na dugme U redu, a zatim na dugme Zatvori.

Poređenje tipova podataka

Access tipovi podataka su drugačije imenovani od SQL Server tipova podataka. Na primer, SQL Server kolona koja ima tip podataka bit uvozi se ili povezuje u programu Access sa tipom podataka Da/ne. Više informacija potražite u članku Poređenje tipova podataka upoređivanja pristupa i SQL Server.

Sa podacima uskladištenim u SQL Server bazi podataka možete da radite tako da se povežete sa njima ili da ih uvezete u Access bazu podataka. Povezivanje je bolja opcija ako podatke delite sa drugim osobama jer se u tom slučaju oni skladište na centralnoj lokaciji pa možete da vidite najsvežije podatke, da ih dodajete ili uređujete i pokrećete upite ili izveštaje u programu Access.

1. korak: priprema za povezivanje

 1. Pronađite SQL Server bazu podataka sa kojom želite da se povežete. Ako je potrebno, obratite se administratoru baze podataka da biste dobili podatke za povezivanje.

 2. U SQL bazi podataka identifikujte tabele i prikaze sa kojima želite da se povežete. Istovremeno možete da se povežete sa više objekata.

Pregledajte izvorne podatke i obratite pažnju na sledeće:

 • Access podržava do 255 polja (kolona) u tabeli, tako da će povezana tabela sadržavati samo prvih 255 polja objekta sa kojim se povezujete.

 • Kolone koje su samo za čitanje u objektu SQL Server baze podataka, ostaju takve i u programu Access.

 1. Da biste kreirali povezanu tabelu u novoj bazi podataka: Izaberite Datoteka > Novo>Prazna baza podataka na radnoj površini. Da biste kreirali povezane tabele u postojećoj Access bazi podataka, uverite se da imate potrebne dozvole za dodavanje podataka u bazu podataka.

  Napomena: Povezana tabela kreirana u postojećoj Access bazi podataka dobija isto ime koje ima i u izvornom objektu. Prema tome, ako već imate drugu tabelu sa istim imenom, imenu nove povezane tabele biće dodato „1“ — na primer, Kontakti1. (Ako se ime Kontakti1 već koristi, Access će kreirati Kontakti2, i tako dalje.)

2. korak: povezivanje sa podacima

Kada se povezujete sa tabelom ili prikazom u SQL Server bazi podataka, Access kreira novu tabelu (naziva se i povezana tabela) koja odražava strukturu i sadržaj izvorne tabele. Podatke možete promeniti u sistemu SQL Server, u prikazu lista sa podacima ili u prikazu obrasca u programu Access i te promene se odražavaju i u sistemu SQL i u programu Access. Sve strukturne promene u povezanim tabelama, kao što je uklanjanje ili menjanje kolona, morate da uradite iz SQL Server baze podataka a ne u programu Access.

 1. Otvorite odredišnu Access bazu podataka.

 2. Na kartici Spoljni podaci kliknite na dugme ODBC baza podataka.

 3. Izaberite opciju Poveži se sa izvorom podataka kreiranjem povezane tabele> U redui pratite korake u čarobnjaku. U polju Izbor izvora podataka izaberite datoteku sa liste ukoliko već postoji .dsn datoteka koju želite da koristite.

  Da biste kreirali novu .dsn datoteku:

  U okviru Izbor izvora podataka izaberite Novo> SQL Server > Dalje.

  1. Otkucajte ime .dsn datoteke ili kliknite na dugme Potraži.

   Napomena: Neophodno je da imate dozvole za pisanje u fasciklu da biste sačuvali .dsn datoteku.

  2. Kliknite na dugme Dalje da biste pregledali rezimirane informacije, a zatim kliknite na dugme Završi.

   Pratite korake čarobnjaka Kreiranje novog izvora podataka u sistemu SQL Server.

 4. Kliknite na dugme U redu zatim u okviru Tabele kliknite na svaku tabelu ili prikaz sa kojim želite da se povežete i kliknite na dugme U redu.

Ako vidite Izbor jedinstvenog identifikatora zapisa, to znači da Access nije mogao da utvrdi koje polje ili koja polja na jedinstven način identifikuju svaki red sa izvornim podacima. Samo izaberite polje ili kombinaciju polja koja je jedinstvena za svaki red, a ako niste sigurni, proverite sa administratorom SQL Server baze podataka.

Kada operacija povezivanja bude gotova, novu povezanu tabelu ili tabele moći ćete da vidite u oknu za navigaciju.

Primena najnovije strukture SQL Server objekta

Kad otvorite povezanu tabelu ili izvorni objekat, videćete najnovije podatke. Međutim, ako uneste bilo kakve strukturne promene u SQL Server objekat, moraćete da ažurirate povezanu tabelu (ili tabele) da biste ih videli.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Menadžer za povezane tabele.

 2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored svake povezane tabele koju želite da ažurirate ili kliknite na dugme Izaberi sve da biste izabrali sve povezane tabele.

 3. Kliknite na dugme U redu i zatim na Zatvori.

Napomena: Pošto se tipovi podataka u programu Access razlikuju od tipova podataka u sistemu SQL Server, Access se povezuje sa tipom podataka koji najviše odgovara svakoj koloni. U programu Access dodeljene tipove podataka možete samo da pregledate, a ne i da ih menjate.

Za više informacija pogledajte načine za deljenje Access stone baze podataka.

Vrh stranice

Ako vaše odeljenje ili radna grupa koristi Microsoft SQL Server za skladištenje podataka, možda ćete morati da radite sa nekim SQL Server podacima u programu Access.

Podatke možete da prenesete iz SQL Server objekata (tabele ili prikazi) u Access na bilo koji od dva načina — uvozom ili povezivanjem. Razlika između ta dva procesa je sledeća:

 • Kada uvozite podatke, Access kreira kopiju SQL Server podataka i kasnije promene koje su napravljene na podacima u Access bazi podataka ne odražavaju se na SQL Server bazu podataka. Isto tako, kasnije promene izvršene u SQL Server tabeli ili prikazu ne odražavaju se u programu Access.

 • Kada se povežete sa SQL Server podacima, povezujete se direktno sa izvornim podacima tako da se sve kasnije promene napravljene na podacima u programu Access odražavaju u sistemu SQL Server i obrnuto.

Ovaj članak opisuje kako da uvezete SQL Server podatke ili da se povežete sa njima.

Odlučite da li želite da izvršite uvoz ili povezivanje

Situacije u kojima je uvoz pogodan

SQL Server podatke obično uvozite u Access bazu podataka iz sledećih razloga:

 • Da biste trajno premestili SQL Server podatke u Access bazu podataka jer vam više nisu potrebni podaci u SQL Server bazi podataka. Pošto uvezete podatke u Access, možete da izbrišete podatke iz SQL Server baze podataka.

 • U vašem odeljenju ili radnoj grupi koristi se Access, ali ste povremeno upućeni na SQL Server bazu podataka zbog dodatnih podataka koji moraju da se objedine sa nekom od vaših Access baza podataka.

Pošto uvoz SQL Server podataka pravi kopiju podataka u Access bazi podataka, tokom operacije uvoza možete da navedete tabele ili prikaze koje želite da kopirate.

Situacije kada je pogodno povezivanje

Obično se povezujete sa SQL Server podacima iz sledećih razloga:

 • Da biste se direktno povezali sa izvornim podacima da biste mogli da prikazujete i uređujete najnovije informacije u SQL Server bazi podataka, kao i u Access bazi podataka.

 • SQL Server baza podataka sadrži mnogo velikih tabela, a vi ne možete da ih uvezete sve u jednu accdb datoteku. Maksimalna veličina Access baze podataka je 2 gigabajta, minus prostor potreban za objekte sistema.

 • Ako želite da pokrećete upite i generišete izveštaje na osnovu podataka iz sistema SQL Server bez pravljenja kopije podataka, razmislite o povezivanju sa sistemom SQL Server.

 • Vaše odeljenje ili radna grupa koristi Access za izveštavanje i izvršavanje upita i koristi SQL Server za skladištenje podataka. Pojedinačni timovi mogu da kreiraju SQL Server tabele i prikaze za centralizovano skladište, ali ovi podaci često moraju biti prebačeni u programe za računare radi agregacije i izveštavanja. Povezivanje je odgovarajući izbor zato što omogućava korisnicima SQL Server baze podataka i Access baze podataka da dodaju i ažuriraju podatke, i da uvek prikažu najnovije podatke i rade sa njima.

 • Vi ste korisnik programa Access koji je nedavno počeo da koristi SQL Server. Izvršili ste migraciju nekoliko baza podataka u SQL Server, a većina tabela u ovim bazama podataka su povezane tabele. Od sada, umesto kreiranja Access tabela, kreiraćete tabele i prikaze u sistemu SQL Server, a zatim praviti veze ka ovim listama iz Access baza podataka.

 • Želite da nastavite sa skladištenjem podataka u sistemu SQL Server, ali želite i da radite sa najnovijim podacima unutar programa Access da biste pokretali upite i štampali izveštaje koje ste dizajnirali u programu Access.

Vrh stranice

Uvoz podataka iz sistema SQL Server

Priprema za uvoz

Tokom operacije uvoza, Access kreira tabelu, a zatim kopira podatke iz SQL Server baze podataka u tu tabelu. Na kraju operacije uvoza, možete odabrati da sačuvate detalje operacije uvoza u vidu specifikacije.

Napomena: Specifikacija uvoza vam pomaže da istu operaciju izvoza ponavljate kasnije, a da ne morate da svaki put ponavljate korake u čarobnjaku za uvoz.

 1. Pronađite SQL Server bazu podataka koja sadrži podatke koje želite da uvezete. Obratite se administratoru baze podataka za podatke za povezivanje.

 2. Identifikujte tabele ili prikaze koje želite da uvezete. Možete da uvezete više objekata u jednoj operaciji uvoza.

 3. Pregledajte izvorne podatke i obratite pažnju na sledeće:

  • Access ne podržava više od 255 polja u tabeli, tako da uvozi samo prvih 255 kolona.

  • Maksimalna veličina Access baze podataka je 2 gigabajta, minus prostor potreban za objekte sistema. Ako SQL Server baza podataka sadrži mnogo velikih tabela, možda nećete moći da ih uvezete sve u jednu .accdb datoteku. U ovom slučaju, razmotrite povezivanje podataka sa Access bazom podataka.

  • Access ne kreira automatski relacije između povezanih tabela na kraju operacije uvoza. Relacije između raznih novih i postojećih tabela morate da kreirate ručno pomoću opcija u prozoru Relacije. Da biste prikazali prozor Relacije:

   • Izaberite stavke Alatke baze podataka > Relacije.

 4. Identifikujte Access bazu podataka u koju želite da uvezete SQL Server podatke.

  Uverite se da posedujete potrebne dozvole za dodavanje podataka u Access bazu podataka. Ako podatke ne želite da uskladištite u neku od postojećih baza podatka, kreirajte novu praznu bazu podataka.

 5. Pregledajte tabele ako postoje u Access bazi podataka.

  Tokom operacije uvoza kreira se tabela koja ima isto ime kao i SQL Server objekat. Ako se to ime već koristi, Access dodaje „1“ novom imenu tabele — na primer Kontakti1. (Ako je Kontakti1 već u upotrebi, Access će kreirati Kontakti2, i tako dalje.)

  Napomena: Access nikada ne zamenjuje tabelu u bazi podataka kao deo operacije uvoza, i ne možete da dodate SQL Server podatke u postojeću tabelu.

Uvoz podataka

 1. Otvorite odredišnu bazu podataka.

  Na kartici Spoljni podaci, u grupi Uvoz i povezivanje kliknite na dugme ODBC baza podataka.

 2. Izaberite opciju Uvezi izvorne podatke u novu tabelu u trenutnoj bazi podataka i kliknite na dugme U redu.

 3. U dijalogu Izbor izvora podataka, ako .dsn datoteka koju želite da koristite već postoji, kliknite na datoteku na listi.

  Moram da kreiram novu .dsn datoteku

  Napomena: Koraci u ovoj proceduri mogu blago da se razlikuju, u zavisnosti od softvera koji je instaliran na računaru.

  1. Kliknite na dugme Novo da biste kreirali novo ime izvora podataka (DSN).

   Pokreće se čarobnjak „Kreiranje novog izvora podataka“.

  2. U čarobnjaku izaberite stavku SQL Server na listi upravljačkih programa, a ztaim kliknite na dugme Dalje.

  3. Unesite ime za .dsn datoteku ili kliknite na dugme Potraži da biste kreirali datoteku na drugoj lokaciji.

   Napomena: Neophodno je da imate dozvole za pisanje u fasciklu da biste sačuvali .dsn datoteku.

  4. Kliknite na dugme Dalje, pregledajte rezimirane informacije, a zatim kliknite na dugme Završi da biste završili korake u čarobnjaku.

   Pojavljuje se dijalog Kreiranje novog izvora podataka u sistemu SQL Server.

  5. U polju Opis otkucajte opis izvora podataka. Ovaj korak je opcionalan.

  6. U okviru Sa kojim SQL serverom želite da se povežete, u polju Server otkucajte ili izaberite ime programa SQL Server na kojem želite da se povežete, a zatim kliknite na dugme Dalje da biste nastavili.

  7. Možete zahtevati informacije od administratora SQL Server baze podataka, kao što je podatak da li da koristite Microsoft Windows NT potvrdu identiteta ili SQL Server potvrdu identiteta. Kliknite na dugme Dalje da biste nastavili.

  8. Ako želite da se povežete sa određenim bazom podataka, uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Promeni podrazumevanu bazu podataka u. Izaberite bazu podataka sa kojom želite da radite i kliknite na dugme Dalje.

  9. Kliknite na dugme Završi.

  10. Pregledajte rezimirane informacije, a zatim kliknite na dugme Testiraj izvor podataka.

  11. Pregledajte rezultate testa, a zatim kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog.

   Ako je testiranje uspelo, ponovo kliknite na dugme U redu ili kliknite na dugme Otkaži da biste promenili postavke.

 4. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Izaberi izbor podataka.

  Access prikazuje dijalog Uvoz objekata.

 5. U okviru Tabele kliknite na svaku tabelu ili prikaz koji želite da uvezete, a zatim kliknite na dugme U redu.

 6. Ako se pojavi dijalog Izbor jedinstvenog identifikatora zapisa, to znači da Access nije mogao da utvrdi koje polje ili koja polja na jedinstven način identifikuju svaki red određenog objekta. U ovom slučaju, izaberite polje ili kombinaciju polja koja je jedinstvena za svaki red, a zatim kliknite na dugme U redu. Ako niste sigurni, proverite sa administratorom SQL Server baze podataka.

  Access uvozi podatke. Ako planirate da ponovite operaciju uvoza kasnije, možete da sačuvate korake za uvoz kao specifikaciju uvoza i lako ponovo pokrenete iste korake za uvoz. Potreban vam je Microsoft Office Outlook instaliran na vašem računaru da biste kreirali zadatak.

 7. Kliknite na dugme Zatvori u okviru Sačuvaj korake za uvoz u dijalogu Preuzimanje spoljašnjih podataka – ODBC baza podataka. Access dovrši operaciju uvoza i prikazuje novu tabelu ili tabele u oknu za navigaciju.

Ako želite da sačuvate uvoz kao zadatak za ponovnu upotrebu, pređite na sledeći odeljak.

Vrh stranice

Povezivanje sa podacima u SQL Server bazi podataka

Pošto su podaci uskladišteni u tabelama, kada kreirate vezu ka tabeli ili prikazu u SQL Server bazi podataka, Access kreira novu tabelu (često se naziva povezana tabela) koja odražava strukturu i sadržaj izvornog objekta. Možete da promenite podatke u sistemu SQL Server ili u prikazu lista sa podacima ili prikazu obrasca iz programa Access. Promene koje izvršite na podacima na jednoj lokaciji odražavaju se na drugu lokaciju. Međutim, ako želite da napravite strukturne promene, kao što je uklanjanje ili promena kolone, to morate uraditi iz SQL Server baze podataka ili iz Access projekta koji je povezan sa tom bazom podataka. Ne možete da dodate, brišete ili promenite polja u povezanoj tabeli dok radite u programu Access.

Priprema za povezivanje

 1. Pronađite SQL Server bazu podataka sa kojom želite da povežete podatke. Obratite se administratoru baze podataka da biste dobili podatke za povezivanje.

 2. Identifikujte tabele i prikaze sa kojima želite da izvršite povezivanje. Možete izvršiti povezivanje sa više objekata u jednoj operaciji povezivanja.

 3. Pregledajte izvorne podatke i obratite pažnju na sledeće:

  • Access ne podržava više od 255 polja u tabeli, tako da će povezana tabela sadržavati samo prvih 255 polja objekta sa kojim se povezujete.

  • Kolone koje su samo za čitanje u SQL Server objektu, ostaju takve i u programu Access.

  • Nećete moći da dodajete, brišete ili menjate kolone u povezanoj tabeli u programu Access.

 4. Identifikujte Access bazu podataka u kojoj želite da kreirate povezane tabele. Uverite se da posedujete potrebne dozvole za dodavanje podataka u bazu podataka. Ako podatke ne želite da uskladištite ni u jednu postojeću bazu podataka, kreirajte novu, praznu bazu podataka tako što ćete izabrati karticu Datoteka, a zatim na kartici Novo izabrati stavku Prazna baza podataka.

 5. Pregledajte tabele u Access bazi podataka. Kada se povežete sa SQL Server tabelom ili prikazom, Access kreira povezanu tabelu sa istim imenom kao i izvorni objekat. Ako se to ime već koristi, Access će dodati „1” imenu nove povezane tabele – na primer, Kontakti1. (Ako je Kontakti1 već u upotrebi, Access će kreirati Kontakti2, i tako dalje.)

 6. Da biste se povezali sa podacima, otvorite odredišnu bazu podataka.

 7. Na kartici Spoljni podaci, u grupi Uvoz i povezivanje kliknite na dugme ODBC baza podataka.

 8. Izaberite opciju Poveži se sa izvorom podataka kreiranjem povezane tabele i kliknite na dugme U redu.

 9. U dijalogu izbor izvora podataka izaberite .dsn datoteku koju želite da koristite ili kliknite na dugme Novo da biste kreirali novo ime izvora podataka (DSN).

 10. U dijalogu Izbor izvora podataka, ako .dsn datoteka koju želite da koristite već postoji, kliknite na datoteku na listi.

  Moram da kreiram novu .dsn datoteku

  Napomena: Koraci u ovoj proceduri mogu blago da se razlikuju, u zavisnosti od softvera koji je instaliran na računaru.

  1. Kliknite na dugme Novo da biste kreirali novo ime izvora podataka (DSN).

   Pokreće se čarobnjak „Kreiranje novog izvora podataka“.

  2. U čarobnjaku izaberite stavku SQL Server na listi upravljačkih programa, a ztaim kliknite na dugme Dalje.

  3. Unesite ime za .dsn datoteku ili kliknite na dugme Potraži da biste kreirali datoteku na drugoj lokaciji.

   Napomena: Neophodno je da imate dozvole za pisanje u fasciklu da biste sačuvali .dsn datoteku.

  4. Kliknite na dugme Dalje, pregledajte rezimirane informacije, a zatim kliknite na dugme Završi da biste završili korake u čarobnjaku „Pravljenje novog izvora podataka“.

   Pokreće se čarobnjak „Kreiranje novog izvora podataka u sistemu SQL Server“.

  5. U čarobnjaku otkucajte opis podataka u polju Opis. Ovaj korak je opcionalan.

  6. U okviru Sa kojim SQL serverom želite da se povežete, u polju Server otkucajte ili izaberite ime programa SQL Server računara na kojem želite da se povežete, a zatim kliknite na dugme Dalje da biste nastavili.

  7. Na ovoj stranici čarobnjaka možete zahtevati informacije od administratora SQL Server baze podataka, kao što je podatak da li da koristite Windows NT potvrdu identiteta ili SQL Server potvrdu identiteta. Kliknite na dugme Dalje da biste nastavili.

  8. Na sledećoj stranici čarobnjaka možda ćete morati da dobijete više informacija od administratora SQL Server baze podataka. Ako želite da se povežete sa određenim bazom podataka, uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Promeni podrazumevanu bazu podataka u, izaberite SQL Server bazu podataka sa kojom želite da radite, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  9. Kliknite na dugme Završi. Pregledajte rezimirane informacije, a zatim kliknite na dugme Testiraj izvor podataka.

  10. Pregledajte rezultate testa, a zatim kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Testiranje SQL Server ODBC izvora podataka.

   Ako je testiranje uspelo, ponovo kliknite na dugme U redu da biste dovršili korake čarobnjaka ili kliknite na dugme Otkaži da biste se vratili u čarobnjak i promenili postavke.

 11. Kliknite na dugme U redu.

  Access prikazuje dijalog Povezivanje tabela.

 12. U okviru Tabele kliknite na svaku tabelu ili prikaz sa kojim želite da se povežete i kliknite na dugme U redu.

  1. Ako se pojavi dijalog Izbor jedinstvenog identifikatora zapisa, to znači da Access nije mogao da utvrdi koje polje ili koja polja na jedinstven način identifikuju svaki red podataka izvora. U ovom slučaju, izaberite polje ili kombinaciju polja koja je jedinstvena za svaki red, a zatim kliknite na dugme U redu. Ako niste sigurni, proverite sa administratorom SQL Server baze podataka.

Access dovršava operaciju uvoza i prikazuje novu povezanu tabelu ili tabele u oknu za navigaciju.

Važno: Svaki put kada otvorite povezanu tabelu ili izvorni objekat, videćete najnovije podatke prikazane u njima. Međutim, strukturne promene u SQL Server objektu neće se automatski odraziti u povezanoj tabeli.

Ažurirajte povezanu tabelu primenom najnovije strukture SQL Server objekta

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Menadžer za povezane tabele.

 2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored svake povezane tabele koju želite da ažurirate ili kliknite na dugme Izaberi sve da biste izabrali sve povezane tabele.

 3. Kliknite na dugme U redu.

  Ako je ažuriranje uspelo, Access prikazuje poruku o tome. U suprotnom, Access prikazuje poruku o grešci.

 4. Kliknite na dugme Zatvori da biste zatvorili Menadžer za povezane tabele.

Vrh stranice

Šta još treba da znam?

Vrh stranice

Kako Access vidi SQL Server tipove podataka

Pošto se Access tipovi podataka razlikuju od SQL Server tipova podataka, Access mora da utvrdi najprikladniji tip Access podataka za korišćenje za svaku kolonu svake SQL Server tabele ili prikaza koji uvezete ili sa kojim izvršite povezivanje. Na primer, SQL Server kolona koja ima tip podataka bit uvozi se ili povezuje u programu Access sa tipom podataka Da/ne. Drugi primer, SQL Server kolona tipa podataka nvarchar(255) (ili manja) uvozi se ili povezuje sa tipom podataka Tekst, ali kolona tipa podataka nvarchar(256)(ili veća) uvozi se kao Access polje Memorandum. Nakon dovršavanja operacije uvoza ili povezivanja, možete da otvorite tabelu u prikazu dizajna i potvrdite koje je tipove podataka Access dodelio poljima tabele. Možete da promenite tipove podataka polja u uvezenim tabelama. Međutim, ne možete promeniti tipove podataka polja u povezanim tabelama, osim ako ih ne promenite u SQL Server bazi podataka ili u Access projektu koji je povezan sa tom bazom podataka.

Sledeća tabela navodi glavne tipove SQL Server podataka. Druga i treća kolona prikazuju kako Access tumači svaki tip.

SQL Server tip podataka

Access tip podataka

Veličina Access polja

bigint

Tekst

255

binarni ( veličina polja )

Binarni

Isto kao i SQL Server veličina polja

bit

Da/ne

char( veličina polja ), gde je veličina polja manja ili jednaka 255

Tekst

Isto kao i SQL Server veličina polja

char( veličina polja ), gde je veličina polja veća od 255

Memo

datetime

Datum/vreme

decimal( preciznost , razmera )

Broj

Decimal (Access svojstva preciznosti i razmere odgovaraju SQL Server svojstvima preciznosti i razmere.)

float

Broj

Double

slika

OLE objekat

int

Broj

Dugački ceo broj

money

Valuta

nchar( veličina polja ), gde je veličina polja manja ili jednaka 255

Tekst

Isto kao i SQL Server veličina polja

nchar( veličina polja ), gde je veličina polja veća od 255

Memo

ntext

Memo

numerički( preciznost , razmera )

Broj

Decimal (Access svojstva preciznosti i razmere odgovaraju SQL Server svojstvima preciznosti i razmere.)

nvarchar( veličina polja ), gde je veličina polja manja ili jednaka 255

Tekst

Isto kao i SQL Server veličina polja

nvarchar( veličina polja ), gde je veličina polja veća od 255

Memo

nvarchar(MAX)

Memo

real

Broj

Single

smalldatetime

Datum/vreme

smallint

Broj

Ceo broj

smallmoney

Valuta

sql_variant

Tekst

255

text

Memo

timestamp

Binarni

8

tinyint

Broj

Bajt

uniqueidentifier

Broj

ID replikacije

varbinary

Binarni

Isto kao i SQL Server veličina polja

varbinary(MAX)

OLE objekat

varchar( veličina polja ), gde je veličina polja manja ili jednaka 255

Tekst

Isto kao i SQL Server veličina polja

varchar( veličina polja), gde je veličina polja veća od 255

Memo

varchar(MAX)

Memo

xml

Memo

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×