Slušanje teksta koji narator naglas čita

Windows 8.1

Postoje različiti načini na koje možete da pokrenete naratora. Ovo su četiri načina koje mnogo ljudi koristi:

Pogledajte video zapis o tome kako da slušate tekst koji narator čita naglas. (Da biste prikazali natpise na svom jeziku, dodirnite ili izaberite dugme „Pomoćni natpisi“ .)

Narator je čitač ekrana koji naglas čita tekst na ekranu i opisuje događaje kao što su poruke o greškama, tako da možete da koristite računar bez ekrana.

Napomena

Narator je dostupan na engleskom (Sjedinjene Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i Indija), francuskom, italijanskom, nemačkom, japanskom, korejskom, mandarinskom (pojednostavljeni kineski i tradicionalni kineski), kantonskom (tradicionalni kineski), španskom (Španija i Meksiko), poljskom, ruskom i portugalskom (Brazil).


Pokretanje naratora

Postoje različiti načini na koje možete da pokrenete naratora. Ovo su četiri načina koje mnogo ljudi koristi:

 • Ako koristite tastaturu, pritisnite taster sa Windows logotipom + Enter.

 • Na tablet računaru pritisnite istovremeno taster sa Windows logotipom i taster za pojačavanje zvuka.

 • Na ekranu za prijavljivanje dodirnite ili izaberite dugme Jednostavan pristup u donjem levom uglu i odaberite stavku „Narator“.

 • Brzo prevucite prstom sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim dodirnite stavku Promeni postavke računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promeni postavke računara.) Dodirnite ili izaberite dugme „Jednostavan pristup“, dodirnite ili izaberite Narator, a zatim pomerite klizač u okviru Narator da biste ga uključili.

Izlazak iz naratora

Postoje različiti načini na koje možete da izađete iz naratora. Ovo su dve prečice koje mnogo ljudi koristi:

 • Ako koristite tastaturu, pritisnite taster sa Windows logotipom + Enter.

 • Na tablet računaru pritisnite istovremeno taster sa Windows logotipom i taster za pojačavanje zvuka.


Novi pokreti za dodir

Windows 8.1 i Windows RT 8.1 imaju nove radnje i nove lokacije za uobičajene komande. Evo nekoliko važnih pokreta za početak.

Koristite ovaj pokret za dodir

Da biste uradili sledeće:

Brzo prevucite jednim prstom sa desne ivice ka unutra

Otvaranje dugmadi („Pretraži“, „Deli“, „Početak“, „Uređaji“, „Postavke“).

Prevucite jednim prstom sa leve ivice ka unutra

Promena aplikacija, njihovo kačenje sa strane i zatvaranje

Brzo prevucite jednim prstom od gornje do donje ivice

Prikaz komandi za aplikacije kao što su „Sačuvaj“, „Uredi“ i „Izbriši“.

Napomena

Pokret za pritisak i držanje nije podržan u naratoru.


Nove tasterske prečice

Windows 8.1 i Windows RT 8.1 takođe imaju nove tasterske prečice. Evo nekoliko korisnih.

Upotrebite ovu prečicu na tastaturi

Da biste uradili sledeće:

Taster sa Windows logotipom + C

Otvaranje dugmadi („Pretraži“, „Deli“, „Početak“, „Uređaji“, „Postavke“).

Taster sa Windows logotipom  + Z

Prikaz komandi za aplikacije kao što su „Sačuvaj“, „Uredi“ i „Izbriši“.

Taster sa Windows logotipom + tačka

Kačenje aplikacija sa strane

Taster sa Windows logotipom  + Tab ili Alt + Tab

Prebacivanje između aplikacija


Postavke naratora

Postavke naratora možete da promenite u postavkama računara. Da biste pronašli ove postavke:

 1. Brzo prevucite prstom sa desne ivice ekrana, dodirnite stavku „Postavke“, a zatim dodirnite stavku „Promeni postavke računara“.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, izaberite stavku „Postavke“, a zatim stavku „Promeni postavke računara“.)

 2. Dodirnite ili izaberite stavku „Jednostavan pristup“, a zatim promenite neku od sledećih postavki.

Slušanje sadržaja sa ekrana

 • Narator. Koristite ovaj klizač da biste uključili ili isključili naratora.

 • Pokreni narator automatski. Koristite ovu postavku da bi se narator automatski pokrenuo svaki put kada se prijavite.

Glasovni pozivi

 • Izbor glasa. Pomoću ovog padajućeg menija možete izabrati različite tipove glasa naratora ako su dostupni na vašem jeziku.

 • Brzina. Pomoću ovog klizača možete da promenite brzinu glasa.

 • Visina. Pomoću ovog klizača možete da promenite visinu glasa.

Zvuci koje čujete

 • Pročitaj predloge za kontrole i dugmad Koristite ovu postavku da bi narator čitao savete o tome kako da vršite interakciju sa najčešćim stavkama kao što su dugmad, veze, stavke liste i klizači.

 • Znakovi koje kucate. Možete odabrati da li će narator čitati svaki taster koji pritisnete.

 • Reči koje kucate. Odaberite da li će narator čitati reči koje kucate.

 • Smanjivanje jačine zvuka drugih aplikacija dok radi narator. Ova opcija stišava druge aplikacije kako bi se narator jasnije čuo.

 • Reprodukovanje zvučnih znakova. Ova opcija uključuje posebne zvukove koje narator reprodukuje kada izvršite određene radnje.

Kursor i tasteri

 • Isticanje kursora. Ova opcija vam omogućava da pokažete ili sakrijete isticanja u kojima se narator nalazi na ekranu.

 • Omogućavanje da tačka umetanja prati naratora. Ova opcija vam omogućava da pokažete ili sakrijete isticanja u kojima se narator nalazi na ekranu.

 • Aktiviraj tastere na dodirnoj tastaturi kada podignem prst sa tastature. Ako je režim dodira uključen, možete omogućiti ovu postavku tako da možete brže kucati koristeći dodirnu tastaturu. Pomoću ove postavke možete vršiti prevlačenje kako biste našli stavku koju tražite i podići prst za pritisak na taster.

Komande na tastaturi


Upotrebite ovu prečicu na tastaturi

Da biste uradili sledeće

Ctrl

Prestanak čitanja

Taster sa Windows logotipom + Enter

Zatvaranje funkcije „Narator“

Caps Lock + razmaknica

Vršenje primarne radnje

Caps Lock + strelica nadesno

Prelazak na sledeću stavku

Caps Lock + strelica nalevo

Prelazak na prethodnu stavku

Caps Lock + strelica nagore

Promena prikaza

Caps Lock + strelica nadole

Promena prikaza

Caps Lock + A

Promena režima opširnosti

Caps Lock + F1

Prikazivanje liste komandi

Caps Lock + F2

Prikaz komandi za trenutnu stavku

Caps Lock + F3

Prelazak na sledeću ćeliju u redu

Caps Lock + Shift + F3

Prelazak na prethodnu ćeliju u redu

Caps Lock + F4

Prelazak na sledeću ćeliju u koloni

Caps Lock + Shift + F4

Prelazak na prethodnu ćeliju u koloni

Caps Lock + F5

Čitanje toga u kom se redu i kojoj koloni nalazi narator

Caps Lock + F6

Prelazak na ćeliju tabele

Caps Lock + F7

Čitanje trenutne kolone

Caps Lock + F8

Čitanje trenutnog reda

Caps Lock + F9

Čitanje zaglavlja trenutne kolone

Caps Lock + F10

Čitanje zaglavlja trenutnog reda

Caps Lock + F11

Uključivanje/isključivanje režima dodira

Caps Lock + F12

Uključivanje/isključivanje saopštenja o pritiskanju tastera

Caps Lock + Z

Zaključavanje tastera za narator

Caps Lock + X

Dodavanje tastera aplikaciji

Caps Lock + V

Ponavljanje poslednje fraze

Caps Lock + Page Up

Povećanje jačine glasa

Caps Lock + Page Down

Umanjenje jačine glasa

Caps lock + Plus

Ubrzavanje glasa

Caps lock + Plus

Usporavanje glasa

Caps Lock + D

Čitanje stavke

Caps Lock + F

Napredno čitanje stavke

Caps Lock + S

Čitanje napisanih reči ili detaljno čitanje za japanski ili korejski

Caps Lock + W

Čitanje sadržaja prozora

Caps Lock + R

Čitanje svih stavki koje neka oblast sadrži

Caps Lock + Q

Prelazak na poslednju stavku koju oblast sadrži

Caps Lock + G

Premeštanje kursora naratora na kursor sistema

Caps Lock + T

Premeštanje kursora naratora na pokazivač

Caps Lock + tilda

Postavljanje fokusa na stavku

Caps Lock + Backspace

Vraćanje na jednu stavku unazad

Caps Lock + Insert

Prelazak na povezanu stavku

Caps Lock + M

Početak čitanja

Caps Lock + zatvorena zagrada

Čitanje teksta od početka do kursora

Caps Lock + 0 (nula)

Čitanje atributa teksta

Caps Lock + H

Čitanje dokumenta

Caps Lock + U

Čitanje sledeće stranice

Caps Lock + Ctrl + U

Čitanje trenutne stranice

Caps Lock + Shift + U

Čitanje prethodne stranice

Caps Lock + I

Čitanje sledećeg pasusa

Caps Lock + Ctrl + I

Čitanje trenutnog pasusa

Caps Lock + Shift + I

Čitanje prethodnog pasusa

Caps Lock + O

Čitanje sledećeg reda

Caps Lock + Ctrl + O

Čitanje trenutnog reda

Caps Lock + Shift + O

Čitanje prethodnog reda

Caps Lock + P

Čitanje sledeće reči

Caps Lock + Ctrl + P

Čitanje trenutne reči

Caps Lock + Shift + P

Čitanje prethodne reči

Caps Lock + otvorena zagrada

Čitanje sledećeg znaka

Caps Lock + Ctrl + otvorena zagrada

Čitanje trenutnog znaka

Caps Lock + Shift + otvorena zagrada

Čitanje prethodnog znaka

Caps Lock + J

Prelazak na sledeći naslov

Caps Lock + Shift + J

Prelazak na prethodni naslov

Caps Lock + K

Prelazak na sledeću tabelu

Caps Lock + Shift + K

Prelazak na prethodnu tabelu

Caps Lock + L

Prelazak na sledeću vezu

Caps Lock + Shift + L

Prelazak na prethodnu vezu

Caps Lock + Y

Premeštanje na početak teksta

Caps Lock + B

Premeštanje na kraj teksta

Caps Lock + C

Čitanje trenutnog datuma/vremena


Komande za dodir

Ako imate novi računar koji podržava četiri ili više tačaka kontakta, možete koristiti komande za dodir u cilju kontrolisanja računara.        

Koristite ovu dodirnu komandu

Da biste uradili sledeće:

Brzo prevlačenje nalevo/nadesno sa jednim prstom

Premeštanje na sledeću ili prethodnu stavku

Brzo prevlačenje gore/dole jednim prstom

Promena koraka prilikom premeštanja

Dodir ili prevlačenje jednim prstom

Čitanje onoga što se nalazi pod prstom

Dodirnite dvaput sa jednim prstom

Aktiviranje primarne radnje

Dodirnite triput sa jednim prstom

Aktiviranje sekundarne radnje

Prevlačenje nalevo/nadesno/nagore/nadole dvama prstima

Pomeranje

Dodirnite sa dva prsta

Zaustavljanje naratora prilikom čitanja

Dodirnite dvaput sa dva prsta

Prikazivanje priručnog menija

Držite jednim prstom i dodirnite pomoću drugog

Aktiviranje primarne radnje

Držite jednim prstom i dodirnite dvaput pomoću drugog

Aktiviranje sekundarne radnje

Prevucite nalevo/nadesno sa tri prsta

Pomeranje unapred i unazad za jedan tabulator

Brzo prevucite nagore sa tri prsta

Čitanje trenutnog prozora

Brzo prevucite nadole sa tri prsta

Započinjanje čitanja istraživog teksta

Dodirnite sa tri prsta

Promena režima opširnosti

Dvaput dodirnite sa tri prsta

Čitanje atributa teksta

Držite jednim prstom i dodirnite pomoću druga dva

Početak prevlačenja ili dodatne opcije za tastere

Prevucite nalevo/nadesno sa četiri prsta

Premeštanje kursora naratora na početak/kraj jedinice

Brzo prevlačenje gore/dole sa četiri prsta

Uključivanje/isključivanje zumiranja

Dodirnite sa tri prsta

Prikaz komandi za trenutnu stavku

Dodirnite dvaput sa četiri prsta

Uključivanje/isključivanje režima pretraživanja

Dodirnite triput sa četiri prsta

Prikazivanje liste komandi za narator


Napomena

Narator obezbeđuje osnovne mogućnosti za čitanje sa ekrana koje vam omogućavaju da koristite Windows kada nemate sveobuhvatan čitač ekrana. Narator nije dizajniran za čitanje sadržaja u svim aplikacijama. Više informacija o čitačima ekrana i drugim pomoćnim tehnologijama potražite na mreži, na veb lokaciji Microsoft Accessibility.        

Windows 7

Windows se isporučuje sa osnovnim čitačem ekrana koji se zove narator i koji čita naglas tekst na ekranu i opisuje određene događaje (kao što je pojavljivanje poruke o grešci) do kojih dolazi dok koristite računar.

Narator nije dostupan na svim jezicima. Ako dolenavedeni koraci ne funkcionišu, narator nije dostupan za vaš jezik.

 1. Da biste otvorili naratora, kliknite na dugme Start, a zatim ukucajte upit Narator u polje za pretragu. Na listi rezultata izaberite stavku Narator.

 2. Koristite tasterske prečice iz sledeće tabele da biste odredili koji tekst želite da narator čita:


  Upotrebite ovu prečicu na tastaturi

  Da biste uradili sledeće:

  Ctrl + Shift + Enter

  Dobijanje informacija o trenutnoj stavci

  Ctrl + Shift + razmaknica

  Čitanje celog izabranog prozora

  Ctrl + Alt + razmaknica

  Čitanje stavki izabranih u trenutnom prozoru

  Insert + Ctrl + G

  Čitanje opisa stavki koje se pojavljuju pored trenutno izabranog elementa

  Ctrl

  Zaustavljanje naratora prilikom čitanja teksta

  Insert + Q

  Premeštanje kursora unazad na početak prethodnog teksta koji ima drugačije oblikovanje. Na primer, kursor se premešta sa podebljane reči na početak nepodebljane reči koja joj prethodi.

  Insert + W

  Premeštanje kursora na početak teksta koji sledi, a koji ima drugačije oblikovanje. Na primer, kursor se premešta sa podebljane reči na početak nepodebljane reči koja se nalazi iza nje.

  Insert + E

  Premeštanje kursora unazad na početak teksta koji ima isto oblikovanje. Na primer, kursor se premešta iz sredine podebljane reči na početak te reči.

  Insert + R

  Premeštanje kursora na kraj teksta koji ima isto oblikovanje. Na primer, kursor se premešta iz sredine podebljane reči na kraj te reči.

  Insert + F2

  Izbor celog teksta koji ima isto oblikovanje kao znak na kojem se nalazi kursor

  Insert + F3

  Čitanje trenutnog znaka

  Insert + F4

  Čitanje trenutne reči

  Insert + F5

  Čitanje trenutnog reda

  Insert + F6

  Čitanje trenutnog pasusa

  Insert + F7

  Čitanje trenutne stranice

  Insert + F8

  Čitanje trenutnog dokumenta


Napomena

Taster Insert se koristi za komande naratora, tako da kada pritisnete taster Insert dok je narator pokrenut, nećete moći da unosite znakove. Da biste koristili taster Insert za unos znakove dok je narator pokrenut, pritisnite kombinaciju tastera Insert+I, a zatim znakove koje želite da dodate.

 1. Da biste otvorili naratora, kliknite na dugme Start, a zatim ukucajte upit Narator u polje za pretragu. Na listi rezultata izaberite stavku Narator.

 2. U okviru Glavne postavke naratora izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste čuli ono što otkucate, potvrdite izbor u polju za potvrdu Eho pritisaka tastera korisnika.

  • Da biste čuli događaje u pozadini, poput obaveštenja, potvrdite izbor u polju za potvrdu Najavi sistemske poruke.

  • Da biste čuli najavu kada se ekran pomeri, potvrdite izbor u polju za potvrdu Najavi obaveštenja o pomeranju.


 1. Da biste otvorili naratora, kliknite na dugme Start, a zatim ukucajte upit Narator u polje za pretragu. Na listi rezultata izaberite stavku Narator.

 2. Izaberite stavku Postavke glasa i izvršite neko od sledećih podešavanja:

  • Da biste izabrali drugačiji glas, u polju za potvrdu Izbor glasa kliknite na glas koji želite da koristite.

  • Za brži govor izaberite broj na listi Podešavanje brzine. Što je broj veći, govor je brži.

  • Za glasniji govor izaberite broj na listi Podešavanje jačine zvuka. Što je broj veći, govor je glasniji.

  • Za viši glas izaberite broj na listi Podešavanje visine glasa. Što je broj veći, glas je viši. Neki ljudi lakše čuju viši glas.


 1. Da biste otvorili naratora, kliknite na dugme Start, a zatim ukucajte upit Narator u polje za pretragu. Na listi rezultata izaberite stavku Narator.

 2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Pokreni naratora umanjenog.

  Kada sledeći put pokrenete narator, prikazaće se kao ikona na traci zadataka umesto da se otvori na ekranu.

  Da biste vratili dijalog naratora na punu veličinu, kliknite na ikonu Narator na traci zadataka.


 1. Da biste otvorili naratora, kliknite na dugme Start, a zatim ukucajte upit Narator u polje za pretragu. Na listi rezultata izaberite stavku Narator.

 2. Kliknite na stavku Kontroliši da li se narator pokreće kada se prijavim.

 3. Opozovite izbor u poljima za potvrdu Uključi narator i Uključi audio opis i kliknite na Primeni.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×