Copyright och annan information för Lumia 636 och Lumia 638 4G

Tillgången till produkter, funktioner, appar och tjänster kan variera mellan olika regioner. Microsoft Mobile kan, efter eget gottfinnande, ändra, korrigera eller avsluta någon av sina tjänster helt eller delvis. Kontakta återförsäljaren eller tjänstleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. Microsoft Mobile förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN MICROSOFT MOBILE ELLER DESS LICENSGIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

Mångfaldigande, överföring eller distribution av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Microsoft Mobile, är förbjuden. Microsoft Mobile utvecklar ständigt sina produkter. MICROSOFT MOBILE FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT GÖRA ÄNDRINGAR OCH FÖRBÄTTRINGAR I DE PRODUKTER SOM BESKRIVS I DETTA DOKUMENT UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Microsoft Mobile gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsappar som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda en app accepterar du att appen tillhandahålls i befintligt skick.

Nedladdning av kartor, spel, musik och videor och uppladdning av bilder och videor kan innebära överföring av större mängd data. Din tjänstleverantör kanske debiterar för dataöverföringen. Tillgången till specifika produkter, tjänster och funktioner kan variera mellan olika regioner. Kontakta din lokala återförsäljare om du vill få mer information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Med ensamrätt. Windows, Windows-logotypen och Lumia är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen. Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Corporation. Tredje parts produkter/namn kan tillhöra sina respektive ägare.

Bluetooth-märkningen och -logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märkningar hos Microsoft Mobile sker under licens.

Den här produkten är licensierad enligt MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke kommersiellt bruk i kombination med information som har kodats i enlighet med MPEG-4 Visual Standard av en konsument som ägnar sig åt personlig och icke kommersiell aktivitet och (ii) för användning med MPEG-4-video från en licensierad videoleverantör. Ingen licens medges eller ska underförstås för någon annan användning. Ytterligare information, inklusive information om reklamanvändning, internanvändning och kommersiell användning, kan fås från MPEG LA LLC. Se www.mpegla.com (på engelska).

Egenskaper

Artikel-id: 10919 – senaste granskning 17 maj 2016 – revision: 6

Feedback