LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT

MICROSOFT MOVIE MOMENTS

Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du bor, ett av dess koncernbolag) och dig. Läs dem noga. De gäller för ovanstående programvara och omfattar alla eventuella media som programvaran levereras på. Villkoren gäller även följande produkter och tjänster från Microsoft

 • uppdateringar
 • tillägg
 • Internetbaserade tjänster
 • supporttjänster

avseende denna programvara om inga andra villkor medföljer dessa produkter eller tjänster. I sådant fall gäller de medföljande villkoren.

Genom att använda programvaran accepterar du villkoren i licensavtalet. Om du inte accepterar villkoren har du inte rätt att använda programvaran.

Enligt beskrivningen nedan innebär användningen av vissa funktioner att du medger att viss standardinformation om din dator överförs för Internetbaserade tjänster.

Om du accepterar dessa licensvillkor har du de permanenta rättigheterna nedan.

 1. INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER.
  1. Installation och användning. Du får installera och använda obegränsat antal exemplar av programvaran på dina enheter.
  2. Microsoft-program som ingår. Programvaran innehåller andra program från Microsoft. Dessa licensvillkor gäller för din användning av dessa program.
 2. YTTERLIGARE LICENSKRAV OCH/ELLER ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER.

  Medieelement och mallar. Du får kopiera och använda bilder, clip art-bilder, animeringar, ljud, musik, former, videoklipp och mallar som medföljer programvaran och som är avsedda för sådan användning i dokument och projekt som du skapar. Du får distribuera dessa dokument och projekt i icke-kommersiellt syfte. Om du önskar använda dessa medieelement och mallar för andra ändamål bör du besöka www.microsoft.com/permission, för mer information om tillåten användning.
 3. INTERNETBASERADE TJÄNSTER. Microsoft tillhandahåller Internetbaserade tjänster med programvaran. Dessa tjänster kan när som helst ändras eller avslutas.
  1. Medgivande till Internetbaserade tjänster. Programvarufunktioner som beskrivs nedan ansluter till datorsystem hos Microsoft eller en tjänstleverantör via Internet. I vissa fall erhåller du inget separat meddelande om anslutningen. Du kan stänga av dessa funktioner eller välja att inte använda dem. Mer information om dessa funktioner finns på webbplatsen Microsoft Support. I och med att du använder dessa funktioner godkänner du överföringen av den här informationen. Microsoft använder inte informationen för att identifiera eller kontakta dig.
   1. Datorinformation. Följande funktioner använder Internetprotokoll för överföring av datorinformation till relevanta system, till exempel IP-adressen, typen av operativsystem, webbläsare och namn och version på programvaran som du använder samt språkkoden för den enhet som du installerat programvaran på. Microsoft använder denna information för att göra den Internetbaserade tjänsten tillgänglig för dig.
    1. Funktioner för webbinnehåll. Programvarans funktioner kan hämta relaterat innehåll från Microsoft och tillhandahålla dig det. Exempel på dessa funktioner är clip art-bilder, mallar, onlineutbildning, användarstöd online, hjälp och Appshelp. Du kan välja att inte använda dessa funktioner för webbinnehåll.
   2. Användning av informationen. Vi kan använda datorinformationen för att förbättra vår programvara och våra tjänster. Vi kan också dela med oss av denna information till exempelvis maskin- och programvaruleverantörer. . De kan använda informationen för att förbättra sina produkters kompatibilitet med Microsoftprogramvara.
  2. Missbruk av Internetbaserade tjänster. Du har inte rätt att använda den här tjänsten på något sätt som kan skada den eller hindra någon annan från att använda den. Du har inte rätt att använda tjänsten för att på något sätt försöka skaffa dig otillåten åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk.
 4. LICENSENS OMFATTNING. Programvaran licensieras, den säljs inte. Detta avtal ger dig endast vissa rättigheter att använda programvaran. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om inte tvingande lag trots denna begränsning beviljar dig ytterligare rättigheter får du endast använda programvaran på det sätt som uttryckligen anges i detta avtal. Du måste då följa alla tekniska begränsningarna i programvaran som endast tillåter att du använder den på ett visst sätt. Du har inte rätt att
  1. röja resultaten från benchmark-tester av programvaran för tredje part utan föregående skriftligt medgivande från Microsoft
  2. kringgå någon av programvarans tekniska begränsningar,
  3. utföra reverse engineering på, dekompilera eller ta isär koden för programvaran, förutom och endast i den utsträckning detta, trots denna begränsning, är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag,
  4. framställa fler kopior av programvaran än vad som specifikt anges i detta avtal eller som trots denna begränsning tillåts enligt tillämplig lag,
  5. röja programvaran så att den kan kopieras av andra,
  6. hyra ut, leasa eller låna ut programvaran,
  7. överföra programvaran eller detta avtal till tredje part, eller
  8. använda programvaran i kommersiella hostingtjänster.
 5. SÄKERHETSKOPIA. Du har rätt att skapa en säkerhetskopia av programvaran. Du får endast använda den för att installera om programvaran.
 6. DOKUMENTATION. Alla personer som har åtkomst till din dator eller ditt interna nätverk har rätt att kopiera och använda dokumentationen för interna referensändamål.
 7. EXPORTRESTRIKTIONER. Programvaran omfattas av USA:s exportlagar och förordningar. Du måste följa all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran. Dessa lagar omfattar restriktioner avseende destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på www.microsoft.com/exporting.
 8. SUPPORTTJÄNSTER. Eftersom programvaran tillhandahålls ”i befintligt skick” är det inte säkert att vi tillhandahåller supporttjänster för den.
 9. HELA AVTALET. Detta avtal och villkoren för de tillägg, uppdateringar, Internetbaserade tjänster och supporttjänster som du använder, utgör hela avtalet för programvaran och supporttjänsterna.
 10. TILLÄMPLIG LAG.
  1. USA. Om du har förvärvat programvaran i USA ska den amerikanska delstaten Washingtons lagar gälla vid tolkning av avtalet och skadeståndsanspråk vid brott mot avtalet, oavsett lagvalsprinciper. Lagarna i den stat där du bor reglerar övriga anspråk, inklusive anspråk som åberopas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar och handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadeståndsansvar.
  2. Utanför USA. Om du har förvärvat programvaran i ett annat land gäller lagarna i det landet.
 11. LAGLIGA PÅFÖLJDER. I detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt gällande lagstiftning i ditt land. Du kan även ha rättigheter i förhållande till den part som du förvärvade programvaran ifrån. Detta avtal förändrar inte dina rättigheter enligt lagstiftningen i ditt land om lagarna i ditt land inte tillåter det.
 12. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. Programvaran licensieras ”i befintligt skick”. Du använder den på egen risk. Microsoft lämnar inga garantier. Du kan ha ytterligare rättigheter som konsument eller lagstadgade garantier enligt lokal lagstiftning vilka detta avtal inte kan ändra. I den utsträckning tillämplig lag medger det, friskriver sig Microsoft från alla underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett särskilt syfte och frånvaro av intrång i tredje parts rättigheter. FÖR AUSTRALIEN: Du har lagstadgade garantier enligt den australiska konsumentlagstiftningen och inget i dessa villkor är avsett att påverka dessa rättigheter.
 13. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR. Du kan endast få ersättning från Microsoft och dess leverantörer för direkta skador upp till ett belopp av U.S. $5.00. Du har ingen annan rätt till ersättning för skador, inklusive följdskador, utebliven vinst, särskilda, indirekta eller oförutsedda skador.

  Denna begränsning omfattar

  • allt som rör programvaran, tjänsterna och innehållet (inklusive kod) på tredje parts webbplatser eller program från tredje part, och

  • påstående om avtalsbrott, brott mot garanti eller villkor, strikt ansvar, vårdslöshet eller andra kränkningar som medför skadeståndsansvar enligt gällande lagstiftning.

  Det gäller även om Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådan skada. Om inte den ovanstående begränsningen av eller friskrivningen från ansvar för följdskador, indirekta skador eller andra skador tillåts i ditt land gäller inte denna begränsning eller friskrivning för dig.

Egenskaper

Artikel-id: 11574 – senaste granskning 22 juni 2016 – revision: 2

Feedback