Säkerhet för batteri och laddare

Koppla från laddaren när den inte används. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Försök alltid förvara batteriet mellan 15°C och 25°C (59°F och 77°F) för bästa möjliga prestanda. Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Följ lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, krossa, böja, punktera eller på annat sätt skada batteriet. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp. Du får inte ändra, försöka sätta in främmande föremål i batteriet eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus. Ladda inte enheten under åskväder.

Dessutom gäller följande om din enhet har ett löstagbart batteri:

  • Stäng alltid av enheten och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriet. Koppla bort en laddare eller ett tillbehör genom att hålla och dra i kontakten, aldrig i sladden.
  • Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband. Det här kan skada batteriet eller andra objekt.
Enheter med ett löstagbart bakstycke:

Egenskaper

Artikel-id: 11732 – senaste granskning 18 maj 2016 – revision: 8

Feedback