Extrahera ursprungliga komprimerade Windows-filer

Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras

Den här artikeln skrevs om produkter som Microsoft inte längre erbjuder support för. Därför erbjuds denna artikel "i befintligt skick" och kommer inte att uppdateras.

Sammanfattning

I denna artikel beskrivs steg för steg hur du extraherar komprimerade filer. Många produktfiler från Microsoft är komprimerade och lagras i CAB-filer (CAB). Om du vill kunna använda en fil i en CAB-fil måste du först extrahera filen. Det kan hända att du vill extrahera en ny kopia av en fil om den gamla saknas eller är skadad. I denna artikel beskrivs flera olika sätt att extrahera filer. Windows 95 och Windows 98 finns på CD-ROM eller disketter, som båda innehåller komprimerade CAB-filer. Windows Millennium Edition (ME) finns på CD-ROM. Skivan innehåller komprimerade CAB-filer, och komprimerade CAB-filer installeras också i mappen C:\Windows\Options\Install. Dessa CAB-filer innehåller Windows-filerna. I denna artikel beskrivs hur du extraherar enskilda filer från komprimerade CAB-filer.

Windows ME

I Windows

Använd verktyget Systemkonfiguration när du vill extrahera filer i Windows ME. Gör så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv msconfig och tryck sedan på RETUR.
 3. Klicka på Extrahera fil på fliken Allmänt.
 4. Skriv enhet :\windows\ sökväg \ fil i rutan Ange systemfilen som ska återställas. (Här är enhet den enhet som Windows-mappen är installerad på, vanligtvis enhet C, sökväg är den plats i Windows-mappen som du extraherar filen till och fil är den fil som du vill extrahera).
 5. Klicka på Start, därefter på Bläddra och leta sedan upp installationsfilerna för Windows. Om du använder en OEM-version (Original Equipment Manufacturer) av Windows ME har installationsfilerna kopierats till hårddisken, normalt i C:\Windows\Options\Install. Om du använder en återförsäljarversion (fullständig eller uppgraderad) kan du också sätta in installations-CD:n för Windows ME i CD-ROM- eller DVD-ROM-enheten och och sedan leta upp installationsfilerna.
 6. Klicka på OK och följ sedan instruktionerna på skärmen.
Eftersom det finns en funktion som kallas Systemfilsskydd i Windows ME, extraheras dessa filer på ett annat sätt. Om du vill veta mer om hur du extraherar skyddade filer i Windows ME kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

265371 How to Extract and Replace a Protected File in Windows Me


Det går inte att starta Windows

När du installerar Windows ME uppmanas du att skapa en startdiskett för Windows ME. En funktion på startdisketten för Windows ME är stöd för CD-ROM-enheter. Detta kan vara användbart om du måste extrahera en fil från Windows ME-CD:n, men inte kan använda verktyget Systemkonfiguration (t ex på grund av att datorn inte startar som den ska).

Obs! Startdisketten för Windows ME stöder de flesta typer av CD-ROM-enheter, till exempel IDE- och SCSI-enheter, men det är inte säkert att just din CD-ROM-enhet stöds.

Skapa en startdiskett

Du måste ha en startdiskett för Windows ME om du vill göra det som beskrivs i följande avsnitt. Om du inte har någon startdiskett kan du skapa en med hjälp av en dator med Windows ME. Så här skapar du en startdiskett för Windows ME
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.
 3. Klicka på Skapa diskett på fliken Startdiskett. Följ sedan instruktionerna på skärmen.
Extrahera filer med hjälp av startdisketten

Gör så här när du vill starta datorn med CD-ROM-stöd och sedan extrahera filerna
 1. Sätt in startdisketten för Windows ME i diskettenhet A och starta om datorn.
 2. När Start-menyn för Microsoft Windows ME visas väljer du Startar datorn med CD-ROM-stöd.

  Obs! Om Windows ME redan var installerat när datorn köptes, kan CAB-filerna vara installerade i följande mapp: Windows\Options\Install. Om dessa filer finns på datorn behöver du inte CD-ROM-stöd i detta steg. Du kan extrahera de filer du behöver från mappen Windows\Options\Install. Välj Startar datorn utan CD-ROM-stöd och fortsätt sedan till steg 4 utan att utföra steg 3.
 3. Sätt in Windows ME-CD:n i CD-ROM-enheten.
 4. Skriv in ext vid kommandotolken, tryck på RETUR och följ instruktionerna på skärmen.

Windows 98 och Windows 98, andra utgåvan

I Windows

Använd Systemfilsgranskaren när du vill extrahera filer i Windows 98 eller Windows 98, andra utgåvan. Gör så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv sfc och tryck sedan på RETUR.
 3. Klicka på Hämta en fil från installationsdisketten.
 4. Skriv in enhet :\windows\ sökväg \ fil i rutan Ange systemfilen som ska återställas. (Här är enhet den enhet som Windows-mappen är installerad på, i allmänhet enhet C, sökväg är den plats i Windows-mappen som du extraherar filen till och fil är den fil som du vill extrahera).
 5. Klicka på Start. Klicka på Bläddra intill rutan Återställ från och leta sedan upp Windows-installationsfilerna. Om du använder en OEM-version av Windows 98 eller Windows 98, andra utgåvan, finns installationsfilerna på hårddisken i C:\Cabs som standard. Om du använder en återförsäljarversion (fullständig eller uppgradering) kan du också sätta in installations-CD:n för Windows i CD-ROM- eller DVD-ROM-enheten och och sedan leta upp installationsfilerna för Windows.
 6. Klicka på OK och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Det går inte att starta Windows

När du installerar Windows 98 uppmanas du att skapa en startdiskett för Windows 98. En funktion på startdisketten för Windows 98 är stöd för CD-ROM-enheter. Detta kan vara användbart om du måste extrahera en fil från Windows-CD:n, men inte kan använda Systemfilsgranskaren (t ex på grund av att datorn inte startar som den ska).

Obs! Startdisketten för Windows 98 stöder de flesta typer av CD-ROM-enheter, till exempel IDE- och SCSI-enheter, men det är inte säkert att just din CD-ROM-enhet stöds.

Skapa en startdiskett

Du måste ha en startdiskett för Windows 98 om du vill göra det som beskrivs i följande avsnitt i denna artikel. Om du inte har någon startdiskett kan du skapa en med hjälp av en dator med Windows 98. Så här skapar du en startdiskett för Windows 98
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.
 3. Klicka på Skapa diskett på fliken Startdiskett. Följ sedan instruktionerna på skärmen.
Obs! Om du saknar startdiskett och inte har tillgång till en dator med Windows 98, kan du kanske skapa en startdiskett från MS-DOS-prompten på datorn. Om du vill veta mer om hur du skapar en startdiskett i MS-DOS för Windows 98 kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

186300 How to Create a Windows 98 Startup Disk from MS-DOS for Windows 98
Extrahera filer med hjälp av startdisketten

Gör så här när du vill starta datorn med CD-ROM-stöd och extrahera filer
 1. Sätt in startdisketten för Windows 98 i diskettenhet A och starta om datorn.
 2. När Start-menyn för Microsoft Windows 98 visas väljer du Startar datorn med CD-ROM-stöd.

  Obs! Om Windows 98 redan var installerat när datorn köptes, kan CAB-filerna vara installerade i följande mapp: C:\Cabs. Om dessa filer finns på datorn behöver du inte CD-ROM-stöd i detta steg. Du kan installera de filer du behöver från mappen på hårddisken. Välj Startar datorn utan CD-ROM-stöd och fortsätt sedan till steg 4 utan att utföra steg 3.
 3. Sätt in CD:n för Windows 98 i CD-ROM-enheten.
 4. Skriv in ext vid kommandotolken, tryck på RETUR och följ instruktionerna på skärmen.

Windows 95

Använd kommandot extract för att extrahera filer i Windows 95. Gör så här:

I Windows

 1. Klicka på Start, peka på Sök och klicka på Filer eller mappar.
 2. Klicka på Enhet C i rutan Sök i. Markera kryssrutan Inkludera undermappar.
 3. Skriv in .cab i rutan Namn: när du vill söka efter CAB-filer.
 4. Klicka på Sök nu. Om CAB-filerna inte finns på hårddisken sätter du in installations-CD:n för Windows och upprepar sedan sökningen på CD-ROM-enheten.
 5. När du har hittat filen CAB-filerna noterar du sökvägen (till exempel C:\Cabs). Detta är källsökvägen.
 6. Skriv in extract.exe i rutan Namn:, så görs en sökning efter programmet med extraheringskommandot.
 7. Klicka på Sök nu. Om extraheringskommandot inte finns på hårddisken kopierar du filen från diskett 1 eller Windows 95-CD:n till rotmappen på enhet C. Kopiera filen Extract.exe från diskett 1 till rotmappen på enhet C genom att skriva följande kommando vid kommandotolken:
  copy cd-enhet :\extract.exe hårddisk :\
  Här är cd-enhet den enhet som innehåller CD:n eller disketten med Windows 95, och hårddisk är hårddisken. Ett exempel:
  copy a:\extract.exe c:\
 8. Ett exempel: Klicka på Start och sedan på Kör.
 9. Ett exempel: Den allmänna formen för kommandot extract är:
  extract källsökväg \ fil /L c:\windows\command
  Om källsökvägen till exempel är C:\Cabs är extraheringskommandot
  extract enhet :\cabs\ fil /L enhet :\windows\ sökväg
  Här är enhet den enhet som Windows är installerat på (normalt enhet C), källsökväg målmappen för den extraherade filen och fil den fil som du vill extrahera.

  Skriv in följande kommando, med lämpliga ändringar enligt ovanstående:
  extract källsökväg \ fil /L c:\windows\command
 10. Ett exempel: Klicka på OK.
Fel för nekad åtkomst

Extraheringsverktyget har bara ett kommandoradsgränssnitt. Det finns alltså inget grafiskt användargränssnitt. Eftersom du inte kan ta bort eller skriva över en fil som används i Windows, måste du kanske starta om datorn i läget Endast MS-DOS-prompt, innan du kan använda extraheringsverktyget. Om felmeddelandet "Åtkomst nekad" visas när du försöker ta bort en fil innan du använder extraheringsverktyget, eller när du använder extraheringsverktyget för att skriva över en befintlig fil, startar du om verktyget i läget Endast MS-DOS-prompt och använder sedan extraheringsverktyget. Gör så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Avsluta.
 2. Klicka på Starta om och sedan på OK.
 3. När du ser meddelandet "Startar Windows 95" trycker du på F8 och väljer sedan Endast MS-DOS-prompt.

Obs! Om du extraherar Windows-filer från en CD-ROM kontrollerar du att du kan byta katalog till CD-ROM-enheten från kommandotolken. Skriv till exempel följande rader och tryck på RETUR efter varje rad:

cd enhet:
dir
Här är enhet enhetsbeteckningen för CD-ROM-enheten.

Om felmeddelandet "Ogiltig enhetsbeteckning" visas har du kanske inte reallägesstöd för CD-ROM. Om du vill veta mer om reallägesstöd för CD-ROM kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

135174 Cannot Access CD-ROM Drive from MS-DOS Mode or Command Prompt


Det går inte att starta Windows

När du installerar Windows 95 uppmanas du att skapa en startdiskett för Windows 95. En funktion på startdisketten för Windows 95 är stöd för CD-ROM-enheter. Detta kan vara användbart om du måste extrahera en fil från Windows 95-CD:n, men inte kan vidta föregående åtgärder (t ex på grund av att datorn inte startar som den ska).

Obs! Startdisketten för Windows 95 stöder de flesta typer av CD-ROM-enheter, till exempel IDE- och SCSI-enheter, men det är inte säkert att just din CD-ROM-enhet stöds.

Skapa en startdiskett

Du måste ha en startdiskett för Windows 95 för att kunna göra det som beskrivs i följande avsnitt i denna artikel. Om du inte har någon startdiskett kan du skapa en med hjälp av en dator med Windows 95. Så här skapar du en startdiskett för Windows 95
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.
 2. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.
 3. Klicka på Skapa diskett på fliken Startdiskett. Följ sedan instruktionerna på skärmen.
Obs! Om du inte har någon startdiskett eller tillgång till en dator med Windows 95, kan du kanske skapa en startdiskett från MS-DOS-prompten på datorn. Om du vill veta mer om hur du skapar en startdiskett i MS-DOS för Windows 95 kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

284943 How to Create a Windows 95 Startup Disk in MS-DOS


Extrahera filer med hjälp av startdisketten

Gör så här om du vill starta datorn med CD-ROM-stöd och extraherar filer
 1. Sätt in startdisketten för Windows 95 i diskettenhet A och starta om datorn.
 2. När Start-menyn för Microsoft Windows 95 visas väljer du Startar datorn med CD-ROM-stöd.

  Obs! Om Windows 95 redan var installerat när datorn köptes, kan CAB-filerna vara installerade i följande mapp: C:\cabs. Om dessa filer finns på datorn behöver du inte CD-ROM-stöd i detta steg. Du kan installera de filer du behöver från mappen på hårddisken. Välj Startar datorn utan CD-ROM-stöd och fortsätt sedan till steg 4 utan att utföra steg 3.
 3. Sätt in CD:n för Windows 95 i CD-ROM-enheten.
 4. Den allmänna formen för kommandot extract är:
  extract källsökväg \ fil /L c:\windows\command
  Om källsökvägen till exempel är C:\Cabs är extraheringskommandot
  a:\extract enhet :\cabs\ fil /L drive:\windows\ sökväg
  Här är enhet den enhet som Windows är installerat på (normalt enhet C), sökväg målmappen för den extraherade filen och fil den fil som du vill extrahera.

  Skriv följande kommando vid kommandotolken, med lämpliga ändringar enligt ovanstående, och tryck sedan på RETUR:
  a:\extraheringskällsökväg\ fil /L c:\windows\command


null:
Egenskaper

Artikel-id: 129605 – senaste granskning 31 okt. 2007 – revision: 1

Feedback