Tillverkarens begränsade garanti

OBSERVERA! Denna begränsade garanti gäller produkter som säljs under varumärkena ”Nokia”, ”Lumia” och ”Asha” samt relaterade tillbehörsprodukter. I händelse av konflikt mellan de villkor som visas här och dokumentationen i produktens försäljningsförpackning gäller de villkor som ingår i försäljningsförpackningen.


1. Allmänt

Den här produkten (”Produkten”) är tillverkad av Microsoft Mobile Oy (kallas härefter ”Tillverkaren”) och omfattas av begränsad tillverkargarantin (”Garanti”) som gäller i försäljningslandet på inköpsplatsen.

Den här garantin skiljer sig från andra lagstadgade rättigheter enligt obligatoriska konsumentskyddslagar i ditt land.Den är avsedd att bevilja dig specifika, och även, ytterligare rättigheter, inom gränserna för vad som tillåts under sådana lager, och begränsar inte de rättigheter du har enligt gällande lagstadgade bestämmelser för mottagare av produktgaranti. Du kan ha andra rättigheter enligt lokal lagstiftning under eller efter garantitiden. Garantin utesluter inte sådana rättigheter.

2. Garanti

Från det datum produkten säljs till en slutanvändare för första gången, vilket bevisas med köpbeviset i original, garanterar Tillverkaren att produkten är fri från defekter när det gäller material och tillverkning (”defekt”) enligt följande:

 1. Tjugofyra (24) månader för den huvudsakliga enheten.

 2. Sex (6) månader för batteriet och laddaren.

om inget annat anges i produktens användarhandbok.

Under garantiperioden åtgärdas giltiga fel i produkten inom rimlig tid utan kostnad genom att byta ut den defekta produkten eller delen via säljaren eller säljarens försäljningsplats där produkten köpts. När din produkt ersätts kan Tillverkaren använda nya eller reparerade delar eller produkter.

Gå till http://www.microsoft.com/mobile/support för mer information om din produkt.

När du gör ett anspråk enligt denna begränsade garanti ombeds du att visa upp:

(a) produkten (eller den del det gäller)

(b) ett inköpsbevis, som tydligt anger säljarens namn och adress, plats och datum för inköpet, produkttypen samt serienumret.

I största möjliga mån varken förnyas eller förlängs garantiperioden vid reparation och byte av vad som följer av tillämplig lag. Originaldelar, reservdelar eller utbytta produkter som tillhandahålls i enlighet med denna garanti omfattas av garantin under återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller under sextio (60) dagar från datumet för reparation eller byte, beroende på vilket som är längst.

Produkten och alla delar av produkten som har bytts ut tillfaller säljaren.

Tillverkaren garanterar inte att programvara som förinstallerats av eller på uppdrag av Tillverkaren i produkten (eller efterföljande uppdateringar och uppgraderingar) (tillsammans ”Tillverkarens programvara”) kommer att tillgodose dina krav, fungera i kombination med någon maskinvara eller programvara som inte tillhandhålls av Tillverkaren, att användning av programvara kan ske utan avbrott eller felfritt, eller att fel är korrigerbara eller kommer att korrigeras. För fel relaterade till programvara från Tillverkaren gör Tillverkaren den senaste versionen av programvaran från Tillverkaren tillgänglig så att du kan installera om den på produkten, eller om det inte är möjligt en annan åtgärd som enligt Tillverkarens gottfinnande tillfredsställande löser felet. Viss programvara från Tillverkaren kan omfattas av separata licensvillkor som är tillgängliga för programvaran eller din lokala sektion av http://www.microsoft.com/mobile.

Säkerhetskopiera alltid alla data och allt innehåll som har lagrats på produkten innan du lämnar in produkten för ersättning eftersom alla data raderas från produkten.

3. Vad garantin inte omfattar

Tillverkaren tillhandahåller ingen garanti för följande:

 1. Användarhandböcker

 2. (i) tredje parts programvara, inställningar, innehåll, data eller länkar som har installerats eller hämtats till din produkt vid något tillfälle, eller (ii) tjänster eller aktiva klienter från Tillverkaren eller tredje part (läs de villkor som eventuellt medföljer tjänsten eftersom dina rättigheter och skyldigheter står där).

 3. (i) normalt slitage, (ii) försämrad laddningskapacitet hos batteriet som ett resultat av en naturlig process i slutet av batteriets livslängd, (iii) pixelfel på produktens display som ligger inom industristandarder.

 4. SIM-kort och/eller mobila andra nätverk eller system på vilka produkten används.

 5. Fel eller skador som har orsakats av: (a) felaktig användning eller användning av produkten som inte sker i enlighet med användarhandboken, till exempel om produkten har utsatts för väta eller fukt eller för extrem temperatur- eller miljöpåverkan eller för snabba förändringar av sådana förhållanden, för rost, oxidering, spill av mat eller vätskor eller för påverkan av kemiska ämnen, (b) användning av produkten tillsammans med eller ansluten till tillbehör, programvara eller tjänster som inte tillverkas eller tillhandahålls av Tillverkaren, (c) användning av produkten tillsammans med en produkt från tredje part, (d) skador eller fel som orsakas av hackning, intrång, virus, övrig skadlig programvara eller obehörig åtkomst till tjänster, konton, datorsystem eller nätverk eller (e) andra handlingar som ligger utanför Tillverkarens rimliga kontroll.

Den här garantin är inte giltig:

 1. Utanför försäljningsland;

 2. Om produkten eller programvaran som produkten körs med, har (a) öppnats, modifierats eller reparerats utan godkännande från Tillverkaren eller (b) reparerats med reservdelar som inte har godkänts

 3. Om produktens serienummer, mobila tillbehörs datumkod eller om IMEI-nummer har avlägsnats, raderats, ändrats eller på annat sätt gjorts oläsligt, eller

 4. Om du vägrar att låta Tillverkaren komma i besittning av produkten för reparation och undersökning.

Om garantin inte omfattar din produkt eller det problem som den behöver åtgärdas för förbehåller sig Tillverkaren att ta ut en avgift för ersättningen av din produkt samt en administrationsavgift.

4. Tillverkarens ansvarsbegränsning

Såvida detta är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning åtar sig Tillverkaren inte under några omständigheter något ansvar, vare sig direkt eller indirekt, för

 1. Skada eller förlust av någon typ som beror på förlust av eller rör skada på eller förvanskning av innehåll eller data eller återskapande eller överföring av dessa, även om förlusten, skadan eller förvanskningen uppstod på grund av ett fel på produkten.

 2. Förlust av vinst, produkter eller funktionalitet, affärer, kontrakt, inkomster eller förväntade besparingar, ökade kostnader eller utgifter eller någon skada eller förlust som uppstår indirekt, som en följd eller på något annat sätt.

Såvida detta är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning begränsas Tillverkarens ansvar till produktens inköpsvärde.

Begränsningarna i klausul 4 gäller inte vid vårdslöshet eller uppsåt från Tillverkarens sida som leder till dödsfall eller personskada som inträffar på grund av Tillverkarens dokumenterade vårdslöshet.

5.Annan viktig information

Se till att din operatör har tagit bort SIM-lås (eller annan motsvarande teknik som kan låsa din produkt till ett specifikt nätverk eller en specifik operatör) innan du lämnar in din produkt för ersättning.

Din produkt kan innehålla delar eller programvara som är specifika för ett visst land. Den garantiservice som är tillgänglig i ett visst land kan vara begränsad till de produkter och de landsspecifika delar som är tillgängliga i det landet. Om produkten har återexporterats från sitt ursprungliga destinationsland till ett annat land kan produkten bestå av landsspecifika delar som inte anses utgöra fel enligt garantin, även om de inte är i funktion.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finland

Egenskaper

Artikel-id: 13394 – senaste granskning 15 aug. 2016 – revision: 4

Feedback