LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT

Gäller för: Windows 8.1Windows 7

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS


Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du bor, ett av dess koncernbolag) och dig. Läs dem noga. De gäller för ovanstående programvara och omfattar alla eventuella media som programvaran levereras på. Villkoren gäller även

  • efterföljande versioner av programvaran (inklusive uppdateringar och tillägg)
  • uppdateringar,
  • tillägg,
  • Internetbaserade tjänster och
  • supporttjänster

avseende denna programvara om inga andra villkor medföljer dessa produkter eller tjänster. I så fall gäller de villkoren.

Genom att använda programvaran godkänner du villkoren. Om du inte accepterar villkoren har du inte rätt att använda programvaran.

Enligt beskrivningen nedan innebär installation och användning av vissa funktioner att du medger att viss standardinformation om din dator överförs vid verifiering, automatisk nedladdning och installation av vissa uppdateringar samt för Internetbaserade tjänster.

Om du godkänner licensvillkoren har du följande rättigheter.

1. INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER.

  • Hemanvändare. Om du är hemanvändare kan du installera och använda ett valfritt antal kopior av programvaran på dina personliga enheter. Programvaran får användas av dem som ingår i hushållet.
  • Småföretag. Om du har ett litet företag kan du installera och använda programvaran på upp till tio (10) enheter i verksamheten.
  • Begränsningar. Programvaran får inte användas på enheter som ägs av myndigheter eller akademiska institutioner.
  • Uppdelning av komponenter. Komponenterna i programvaran licensieras som en enhet. Du får inte dela upp komponenterna och installera dem på olika enheter.
  • Microsoft-program som ingår. Programvaran kan innehålla andra Microsoft-program. Licensvillkoren för dessa program gäller när du använder dem. 

2. INTERNETBASERADE TJÄNSTER. Microsoft tillhandahåller Internetbaserade tjänster med programvaran. Dessa tjänster kan när som helst ändras eller avslutas.

  • Medgivande till Internetbaserade tjänster. Medgivande för Internetbaserade tjänster. De programvarufunktioner som beskrivs nedan och i sekretesspolicyn för Microsoft Security Essentials ansluter via Internet till datorsystem hos Microsoft eller en tjänstleverantör. I vissa fall erhåller du inget separat meddelande om anslutningen. Du kan stänga av dessa funktioner eller välja att inte använda dem. Mer information om de här funktionerna finns i http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. I och med att du använder funktionerna godkänner du informationsöverföringen. Microsoft använder inte informationen för att identifiera eller kontakta dig.

   1. Datorinformation. Följande funktioner använder Internetprotokoll för överföring av datorinformation till relevanta system, till exempel IP-adress, typ av operativsystem, webbläsare och namn och version av den programvara du använder samt språkkoden för den enhet där du har installerat programvaran. Microsoft använder denna information för att göra den Internetbaserade tjänsten tillgänglig för dig.
   • Uppdateringar Som standard laddas definitionsuppdateringar automatiskt ned för programvaran. Mer information finns i sekretesspolicyn på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Borttagning av skadlig programvara. Vid schemalagda tider eller när det väljs manuellt söker programmet efter och tar bort skadlig programvara med allvarlighetsgraden Hög (”skadlig programvara”) från enheten. När det görs en sökning efter skadlig programvara på enheten skickas en rapport till Microsoft om skadlig programvara som identifierats och fel som inträffat under sökningen. I rapporten ingår specifik information om identifieringen, de fel som uppstått under sökningen efter skadlig programvara samt annan information om enheten som används till att förbättra programvaran och andra produkter och tjänster från Microsoft. Ingen information som kan användas för att identifiera dig tas med i rapporten.
   • Oönskad programvara. Programvaran söker igenom datorn efter skadlig programvara med allvarlighetsgrad Låg till Medel, inklusive men inte begränsat till, spionprogram och annan oönskad programvara (”oönskad programvara”). Programvaran tar endast bort eller inaktiverar oönskad programvara med allvarlighetsgraden Låg till Medel om du samtycker till det. Om oönskad programvara tas bort eller inaktiveras kan annan programvara på datorn sluta fungera. Det kan också innebära att du bryter mot ett licensavtal för annan programvara på datorn (om programvaran har installerat den oönskade programvaran på datorn som ett villkor för att du ska få använda programvaran). Läs licensavtalen för annan programvara innan du tar bort oönskad programvara. När du använder den här programvaran kan det hända att du eller systemet även tar bort eller inaktiverar programvara som inte är oönskad programvara.
   • Deltagande i Microsoft Active Protection Service (MAPS). MAPS-communityn (Microsoft Active Protection Service) mot skadlig programvara är en frivillig, global community för bland annat dem som använder Microsoft Security Essentials. Vid den ursprungliga installationen får användarna som standard ett grundläggande medlemskap i MAPS. Om användaren har ett grundläggande medlemskap och programvaran är aktiverad, kan MAPS skicka information om skadlig programvara och andra typer av oönskad programvara till Microsoft. Om en MAPS-rapport innehåller information om skadlig programvara eller oönskad programvara som kan avlägsnas av programvaran laddas den senaste signaturen ned till datorn för att skydda den. MAPS kan också hitta falska positiva resultat (när något som först identifieras som skadlig programvara visar sig vara oskadligt) och åtgärda dem. I vissa fall kan personlig information oavsiktligt skickas till Microsoft. Microsoft använder dock inte dessa uppgifter för att identifiera eller kontakta dig. Om du vill veta mer om MAPS och den information som denna funktion överför till Microsoft kan du läsa sekretesspolicyn på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Felrapporter. Den här programvaran skickar automatiskt felrapporter till Microsoft som beskriver vilka programvarukomponenter som innehåller fel. Inga filer eller minnesdumpar skickas såvida du inte väljer att skicka dem. Mer information om felrapporter finns i http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Windows Update; Microsoft Update. Programvaran aktiverar automatisk uppdatering från Windows Update och Microsoft Update. För att tjänsterna Windows Update och Microsoft Update ska fungera korrekt i programvaran krävs ibland uppdateringar eller nedladdningar till Windows Update och/eller Microsoft Update. Dessa nedladdningar och installationer görs utan att du får något meddelande om det.

    2. Användning av informationen.
    Vi kan använda datorinformationen, felrapporterna, CEIP-informationen och rapporterna om skadlig programvara i syfte att förbättra vår programvara och våra tjänster. Vi kan också dela med oss av denna information till exempelvis maskin- och programvaruleverantörer. De kan använda informationen för att förbättra sina produkters kompatibilitet med programvara från Microsoft.


3. LICENSENS OMFATTNING. Programvaran licensieras. Den säljs inte. Detta avtal ger dig endast vissa rättigheter att använda programvaran. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om inte tvingande lag trots denna begränsning beviljar dig ytterligare rättigheter får du endast använda programvaran på det sätt som uttryckligen anges i detta avtal. Du måste då följa alla tekniska begränsningar i programvaran som endast tillåter att du använder den på ett visst sätt. Du har inte rätt att

  • kringgå eventuella tekniska begränsningar i programvaran,
  • utföra reverse engineering, dekompilera eller ta isär koden för programvaran utöver vad som uttryckligen är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning
  • • framställa fler kopior av programvaran än vad som specifikt anges i detta avtal eller som trots denna begränsning tillåts enligt tillämplig lag,
  • röja programvaran så att den kan kopieras av andra,
  • hyra ut, leasa eller låna ut programvaran,
  • överföra programvaran eller detta avtal till tredje part, eller 
  • använda programvaran i kommersiella hostingtjänster.

4. SÄKERHETSKOPIA. Du har rätt att skapa en säkerhetskopia av programvaran. Du får endast använda den för att installera om programvaran.

5. DOKUMENTATION. Alla som har behörig åtkomst till din dator eller ditt interna nätverk har rätt att kopiera och använda dokumentationen för internt referensbruk.

6. ÖVERFÖRING TILL EN ANNAN ENHET. Du får avinstallera programvaran och installera den på en annan enhet som du använder. Du får dock inte göra det i syfte att dela licensen mellan olika enheter.

7. EXPORTRESTRIKTIONER. Programvaran omfattas av USA:s exportlagar och förordningar. Du måste följa all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran. Dessa lagar omfattar restriktioner avseende destinationer, slutanvändare och slutanvändning. 

8. SUPPORTTJÄNSTER. Eftersom programvaran tillhandahålls ”i befintligt skick” är det inte säkert att vi tillhandahåller supporttjänster för den.

9. HELA AVTALET. Detta avtal och villkoren för de tillägg, uppdateringar, internetbaserade tjänster och supporttjänster som du använder utgör hela avtalet för programvaran och supporttjänsterna.

10. TILLÄMPLIG LAG.

  • USA. Om du har förvärvat programvaran i USA ska den amerikanska delstaten Washingtons lagar gälla vid tolkning av avtalet och skadeståndsanspråk vid brott mot avtalet, oavsett lagvalsprinciper. Lagarna i den stat där du bor reglerar övriga anspråk, inklusive anspråk som åberopas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar och handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadeståndsansvar. 
  • Utanför USA. Om du har förvärvat programvaran i ett annat land gäller det landets lagar.

11. LAGLIGA PÅFÖLJDER. I detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt gällande lagstiftning i ditt land. Du kan även ha rättigheter i förhållande till den part som du förvärvade programvaran ifrån. Detta avtal förändrar inte dina rättigheter enligt lagstiftningen i ditt land om lagarna i ditt land inte tillåter det.

 12. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. Programvaran licensieras ”i befintligt skick”. Du använder den på egen risk. Microsoft lämnar inga garantier. Nationell lagstiftning kan tillerkänna dig ett utökat konsumentskydd som detta avtal inte kan påverka. I den utsträckning din lokala lagstiftning medger det friskriver sig Microsoft från alla underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett särskilt syfte och frånvaro av intrång i tredje parts rättigheter. ENDAST AUSTRALIEN: Du har lagstadgade garantier enligt den australiska konsumentlagstiftningen och inget i dessa villkor är avsett att påverka dessa rättigheter.

BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR. Du kan endast få ersättning från Microsoft och dess leverantörer för direkta skador upp till ett belopp av USD 5,00. Du får inte ersättning för andra skador, inklusive följdskador, utebliven vinst, oförutsedda skador eller indirekta skador.
Denna begränsning gäller för 

 • allt som är relaterat till programvaran, tjänster, innehåll (inklusive kod) på tredje parts webbsidor och tredje parts program, och 
 • anspråk med avseende på kontraktsbrott, brott mot garantin, utfästelser eller villkor, strikt ansvar, skada orsakad av vårdslöshet eller andra handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadeståndsansvar i den utsträckning som följer av tillämplig lag.

Detta gäller även om Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådan skada. Om inte den ovanstående begränsningen av eller friskrivningen från ansvar för följdskador, indirekta skador eller andra skador tillåts i ditt land gäller inte denna begränsning eller friskrivning för dig.