Avtal för Microsoft-tjänster

Ni bör läsa igenom och skriva ut detta avtal i sin helhet för framtida bruk.

Avtal för Microsoft-tjänster

GENOM ATT KÖPA ELLER ANVÄNDA TJÄNSTERNA ACCEPTERAR NI ATT VARA BUNDNA AV DETTA AVTAL, ANVÄNDNINGSVILLKOREN OCH SEKRETESSPOLICYN FÖR WEBBPLATSEN SAMT DE REGLER SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ WEBBPLATSEN FÖR TJÄNSTERNA, VILKA ALLA INGÅR I OCH UTGÖR DELAR AV DETTA AVTAL.

NI FÖRSÄKRAR OCKSÅ ATT NI HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT ALLA VILLKOR I AVTALET. I HÄNDELSE AV EN KONFLIKT MELLAN DETTA AVTAL OCH ERT AKTUELLA SERVICEAVTAL MED MICROSOFT (OM SÅDANT FINNS) GÄLLER VILLKOREN I DET AKTUELLA SERVICEAVTALET MED MICROSOFT. OM NI INTE ACCEPTERAR ATT VARA BUNDNA AV DESSA VILLKOR MÅSTE NI FÖR ÅTERBETALNING AV KÖPESKILLINGEN KONTAKTA OSS INOM 72 TIMMAR EFTER KÖPET, OCH NI FÅR INTE ANVÄNDA TJÄNSTERNA.

Detta avtal för Microsoft-tjänster (”avtalet”) har ingåtts mellan den som beställer tjänsterna (”ni” eller ”er/ert”) och det närmaste Microsoft-bolaget i ert land eller er region, om inte annat anges i Avsnitt9nedan (”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt”). ”Bolag” innebär en juridisk person som ni eller vi äger, som äger er eller oss eller som har gemensamma ägare med er eller oss. ”Äger” innebär en större ägarandel än 50 procent.

Villkor

1. TJÄNSTER. Vi förbinder oss att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att tillhandahålla de tjänster ni köper och som beskrivs på tjänstwebbplatsen (benämns även ”serviceguiden”). Webbplatsens adress till serviceguiden är: http://support.microsoft.com. Om webbplatsens adress av någon anledning skulle ändras, meddelar vi er den nya adressen på begäran.

Er användning av tjänsterna omfattas av detta avtal och serviceguiden, vilka härmed skall anses vara införlivade i detta avtal genom hänvisning. I händelse av en konflikt mellan detta avtal och serviceguiden gäller detta avtal.

Vår möjlighet att leverera tjänsterna är beroende av ett fullständigt samarbete utan dröjsmål från er sida, samt att ni ger oss information som är korrekt och fullständig.

2. ÄGANDERÄTT OCH LICENS.

a. Fixar. Vi beviljar er en icke-exklusiv, evig, fullständigt betald licens att använda och reproducera den fix som vi eller den vi utser levererar till er endast för användning i er interna verksamhet. Fixar får inte vidareförsäljas eller distribueras till utomstående tredje man. Förutom vad som i övrigt anges i avtalet omfattas licensrättigheterna för fixar av licensavtalet för den berörda produkten, eller, om fixen inte gäller en specifik produkt, eventuella andra villkor som vi tillhandahåller. Er användning av produkten omfattas av produktens licensavtal. Ni ansvarar för att betala eventuella produktlicensavgifter. ”Produkt(er)” avser all programkod, alla webbaserade tjänster eller allt material som består av kommersiellt utgivna eller förhandsutgivna produkter eller betaprodukter (oavsett om licensen är avgiftsbelagd eller kostnadsfri) och eventuella härledda alster av dessa som vi eller den vi utser gör tillgängliga för er enligt en licens som publiceras av oss, våra koncernbolag eller tredje man. ”Fixar” avser produktkorrigeringar som vi antingen utger generellt (till exempel servicepack för kommersiella produkter) eller som vi eller den vi utser tillhandahåller er vid utförande av tjänster (till exempel lösningar, korrigeringar, uppdateringar, betakorrigeringar och betasammansättningar) och eventuella härledda alster av dessa. Ni får inte ändra, utföra reverse engineering, dekompilera, ta isär koden för, eller ändra filnamnet på eventuella fixar som levereras till er eller kombinera eventuella fixar som levereras till er med någon programkod som inte kommer från Microsoft.
b. Redan existerande arbete. Alla rättigheter till programkod eller ej kodbaserade skriftliga material (”material”) utvecklade eller på annat sätt förvärvade av eller för oss eller våra koncernbolag, eller er eller era koncernbolag, oberoende av detta avtal (”redan existerande arbete”) skall förbli den parts exklusiva egendom som tillhandahållit det redan existerande arbetet. Under utförandet av tjänsterna ger båda parterna den andra parten (och vid behov våra underleverantörer) en tillfällig, icke-exklusiv licens att använda, reproducera och ändra eventuellt redan existerande arbete endast för tjänsternas utförande. Vi beviljar er en icke-exklusiv, evig, fullständigt betald licens att använda, reproducera och ändra (i förekommande fall) vårt redan existerande arbete, med undantag av produkter, i den form som det levererats till er och som vi lämnat hos er efter tjänsternas fullföljande för användning i eventuella utvecklingar (i förekommande fall). Licensrättigheterna till vårt redan existerande arbete är begränsade till er interna verksamhet och gäller inte vidareförsäljning eller distribution till utomstående tredje man.
c. Utvecklingar. Vi beviljar er en icke-exklusiv, evig licens att använda, reproducera och ändra eventuell programkod eller eventuella material (förutom fixar eller redan existerande arbete) som vi lämnat hos er efter tjänsternas fullföljande (”utvecklingar”) endast för användning i er interna verksamhet. Utvecklingar får inte vidareförsäljas eller distribueras till utomstående tredje man.
d. Provkod. Förutom de rättigheter som anges i avsnittet Utvecklingar ovan får ni också en icke-exklusiv, evig licens att reproducera och distribuera eventuell programkod i objektkodform som vi tillhandahållit för illustrationsändamål (”provkod”), om ni accepterar följande: (i) att inte använda vårt namn, vår logotyp eller våra varumärken för att marknadsföra er datorprodukt i vilken provkoden finns inkluderad, (ii) att ett giltigt upphovsrättsmeddelande finns angivet på er datorprodukt där provkoden finns inkluderad och (iii) att ersätta, försvara och hålla oss och våra leverantörer skadeslösa från och mot eventuella anspråk eller juridiska processer, inklusive rättegångskostnader, som kan uppstå till följd av användning eller distribution av provkoden.
e. Licensrestriktioner för Open Source-licensen. Eftersom vissa licensvillkor från tredje man kräver att programkod generellt (i) avslöjas i källkodsform till tredje man, (ii) licensieras till tredje man i avsikt att ta fram härledda alster eller (iii) får vidaredistribueras till tredje man utan kostnad (benämns gemensamt ”Open Source-licensvillkor”), innefattar de licensrättigheter som vardera parten beviljar till någon programkod (eller immateriella rättigheter i samband med denna) inte någon licens, rätt, bemyndigande eller behörighet att införliva, ändra, kombinera och/eller distribuera denna programkod med någon annan programkod på ett sätt som får den andres programkod att omfattas av Open Source-licensvillkor.
Dessutom garanterar båda parterna att denne inte tillhandahåller eller ger den andra parten datorkod som omfattas av Open Source-licensvillkor.
f. Bolags rättigheter. Ni får underlicensiera rättigheterna i detta avsnitt till era bolag, men era bolag får inte i sin tur underlicensiera rättigheterna, och era bolags användning måste överensstämma med licensvillkoren i detta avtal.
g. Förbehåll av rättigheter. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avsnitt är förbehållna.

3. SEKRETESS. Villkoren i detta avtal är konfidentiella och all information som någon av parterna anger som ”konfidentiell” eller ”under äganderätt”, eller som under alla omständigheter rimligen borde behandlas som konfidentiell eller under äganderätt (”konfidentiell information”), får inte röjas av den mottagande parten för tredje man utan den andra partens uttryckliga medgivande, förutom enligt villkoren i detta avtal, under fem (5) år efter tidpunkten för röjandet av informationen. Dessa sekretessregler skall inte gälla information som (i) blivit känd för den mottagande parten från någon annan källa än den röjande parten annat än på grund av brott mot en sekretessregel av den röjande parten, (ii) är eller blir allmänt känd på annat sätt än genom ett brott från den mottagande parten eller (iii) utvecklas genom den mottagande partens självständiga arbete. Vi får använda all teknisk information vi kan härleda från de tjänster vi tillhandahåller i anslutning till våra produkter för problemlösning, felsökning, förbättringar av produktfunktionalitet och korrigeringar, samt för vår Knowledge Base. Vi accepterar att inte identifiera er eller röja något av er konfidentiella information i någon post i Knowledge Base.

4. GARANTIER OCH FRISKRIVNINGAR.

a. INGA GARANTIER. MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG FRISKRIVER VI OSS HÄRMED FRÅN ALLT GARANTIANSVAR, VARE SIG UTTRYCKLIGT, UNDERFÖRSTÅTT ELLER LAGSTADGAT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL BETRÄFFANDE TJÄNSTER ELLER ANNAT MATERIAL ELLER INFORMATION SOM VI TILLHANDAHÅLLER.
b. Tillämpning av lokal lagstiftning. Om tillämplig lag ger er några underförstådda villkor, trots friskrivningarna och begränsningarna i detta avtal, begränsas er rätt till påföljd i den utsträckning som tillämplig lag medger det avseende tjänster till (i) omleverans av tjänsterna eller (ii) kostnaden för ny leverans av tjänsterna, och avseende varor till (i) byte av varorna eller (ii) åtgärd av fel på varorna. I vilken ordning dessa begränsade påföljder skall tillämpas avgörs av oss.

5. ANSVARSBEGRÄNSNING OCH UNDANTAG. MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG 1) BEGRÄNSAS VÅRT TOTALA ANSVAR TILL DET BELOPP NI BETALAT FÖR TJÄNSTERNA, OAVSETT ORSAKEN TILL ERT ANSPRÅK, 2) KAN INGEN AV PARTERNA HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, UTEBLIVEN VINST ELLER DRIFTAVBROTT I NÅGOT AVSEENDE GÄLLANDE DETTA AVTAL, TJÄNSTLEVERANSER ELLER ANNAT MATERIAL ELLER ANNAN INFORMATION VI TILLHANDAHÅLLER, ÄVEN OM VI HAR FÅTT INFORMATION OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ ELLER OM SÅDANA MÖJLIGHETER RIMLIGEN KUNDE HA FÖRUTSETTS OCH 3) OM TJÄNSTERNA ELLER TJÄNSTLEVERANSERNA TILLHANDAHÅLLS KOSTNADSFRITT SKALL VÅRT TOTALA ANSVAR GENTEMOT ER INTE ÖVERSTIGA 5 USD ELLER MOTSVARANDE I LOKAL VALUTA. DENNA ANSVARSFRISKRIVNING GÄLLER INTE NÅGONDERA PARTENS ANSVAR GENTEMOT DEN ANDRE BETRÄFFANDE BROTT MOT SEKRETESSKRAVET, DEN ANDRA PARTENS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER ELLER VID SVIKLIGT FÖRFARANDE, VÅRDSLÖSHET ELLER AVSIKTLIGT BROTT ELLER VID DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR ORSAKADE AV PARTENS FÖRSUMLIGHET. LAGSTIFTNING I VISSA STATER OCH JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE FRISKRIVNING FRÅN ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, VARFÖR OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER FÖR ER.

6. SKATTER. De belopp som skall betalas till oss enligt detta avtal innefattar inte några utländska, amerikanska, federala, delstatliga, provinsiella, lokala eller kommunala skatter eller andra myndighetsskatter (inklusive, men inte begränsat till, alla tillämpliga mervärdes-, försäljnings- eller förbrukningsskatter) som ni måste betala uteslutande som en följd av att ni ingått detta avtal. Vi ansvarar inte för eventuella skatter som ni enligt lag är skyldiga att betala. Alla sådana skatter (inklusive, men inte begränsat till, nettoinkomstskatt eller brottoskatt, franchise- och/eller egendomsskatter) är ni ekonomiskt ansvariga för.

7. UPPSÄGNING. Båda parterna kan säga upp detta avtal om den andra parten (i) bryter mot eller inte uppfyller en skyldighet som inte åtgärdas inom 30 kalenderdagar från meddelande om sådant brott eller (ii) inte betalar en faktura som är förfallen sedan 60 dagar. Ni accepterar att betala samtliga avgifter för tjänster som utförts och kostnader som tillkommit.

8. ÖVRIGT. Detta avtal utgör parternas hela avtal med avseende på avtalets innehåll och gäller framför alla tidigare och samtidiga kommunikationer. Alla meddelanden, auktoriseringar och önskemål som utges eller görs i samband med detta avtal måste skickas med post, bud eller fax till de adresser som har angetts av de båda parterna. Meddelanden anses levererade det datum som anges på postens mottagningskvitto eller på budets eller faxens leveransbekräftelse. Ni får inte överföra detta avtal utan vårt skriftliga medgivande, och detta medgivande kommer inte utan skäl att nekas. Ni och vi accepterar att följa alla internationella och nationella lagar som gäller för detta avtal. Detta avtal omfattas av lagstiftningen i delstaten Washington i USA om tjänsterna köptes i USA, lagstiftningen i Irland om de köptes i något land eller någon region i Europa, Mellanöstern eller Afrika (”EMEA”) eller av lagstiftningen som gäller där det bolag som levererade tjänsterna finns om de köptes utanför USA eller EMEA. Alla processer som förs beträffande detta avtal skall föras vid den federala domstolen eller statsdomstolen i delstaten Washington i USA om tjänsterna köptes i USA, domstolarna i Irland om tjänsterna köptes i något land eller någon region i EMEA eller i domstolarna i den jurisdiktion där bolaget som levererade tjänsterna finns om de köptes utanför USA eller EMEA. Detta hindrar dock inte någon av parterna från att söka hjälp beträffande brott mot immateriella rättigheter eller sekretessbestämmelser inom valfri lämplig jurisdiktion. De avsnitt i avtalet som handlar om begränsningar i användning, avgifter, sekretess, äganderätt och licens, inga garantier, ansvarsbegränsning, uppsägning och övrigt fortsätter att gälla även om avtalet sägs upp, oavsett anledning. Även i det fall en domstol finner någon del av detta avtal olaglig, ogiltig eller overkställbar gäller övriga delar av avtalet med full verkan och parterna kommer att ändra avtalet så att den strukna paragrafen gäller i största möjliga mån. Avsägelser från brott mot detta avtal gäller inte för några andra brott och gäller endast om de gjorts skriftligen och skrivits under av en behörig firmatecknare för respektive part. Förutom obetalda fakturor skall ingen av parterna ställas ansvarig för dröjsmål eller för uteblivna åtgärder som beror på orsaker som parten rimligen inte kunnat råda över.

9. MICROSOFT-AVTALSPART. Microsoft-avtalsparten för detta avtal är Microsoft Regional Sales Corporation om ni finns i något av följande länder: Australien, Bangladesh, Hong Kong, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Nya Zeeland, Filippinerna, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand och Vietnam. Microsoft-avtalsparten för detta avtal är Microsoft Ireland Operations, Limited om ni finns i något land i Europa, Mellanöstern eller Afrika.

 

Senast uppdaterad: juni 2007

Egenskaper

Artikel-id: 13946 – senaste granskning 18 apr. 2016 – revision: 3

Feedback