Meddelanden om allvarliga undantag

Om den här artikeln inte innehåller en beskrivning av felmeddelandet som visas, kan du besöka följande Microsoft-webbplats och läsa fler artiklar om felmeddelanden:
315854 Resurscenter för felmeddelanden i Windows 98 och Windows ME

Klicka på följande länk om du vill se en lista över artiklar med relevans för meddelanden om allvarliga 0E-undantag i Windows 98:
Klicka här om du vill se en lista över 0E-artiklar om allvarliga undantag
Klicka på följande länk om du vill se en lista över artiklar med relevans för meddelanden om allvarliga 0E-undantag i Windows ME:
Klicka här om du vill se en lista över 0E-artiklar om allvarliga undantag

Sammanfattning

När du stänger av datorn, startar Windows eller startar ett program i Windows kan du mötas av felmeddelanden av följande slag:
Ett allvarligt undantag XY inträffade på xxxx:xxxxxxxx
Meddelanden om allvarliga undantag visas vid:
  • Åtkomst till en ogiltig instruktion
  • Åtkomst till ogiltiga data eller ogiltig kod
  • Ogiltig behörighetsnivå för en åtgärd
I samtliga dessa fall returneras ett undantag från processorn till operativsystemet, där det behandlas som ett allvarligt undantag. I många fall är undantaget oåterkalleligt, och datorn måste startas om eller stängas av, beroende på hur allvarligt felet är.

I exempelmeddelandena ovan står XY för det faktiska processorundantaget från 00 till 0F. (Observera att "h" efter 0E, 0F o.s.v. i förklaringarna nedan ofta utesluts från felmeddelandet.) Värdet xxxx:xxxxxxxx representerar den utökade instruktionspekaren till kodsegmentet, och 32-bitarsadressen är adressen där undantaget faktiskt inträffade.

De här felmeddelandena beror inte på Windows, men operativsystemet innehåller en rutin för hantering av processorundantaget som orsakar felmeddelandet.


Obs! Den här artikeln är främst avsedd som information. Klicka på följande länk om du vill komma till avsnittet "Felsökning av meddelanden om allvarliga undantag" i den här artikeln:

Mer Information

Processorundantag och förklaringar

00: Divide Fault (Divisionsfel)

Det här undantaget returneras från processorn vid ett divisionsfel. Divisionsfel uppstår vid försök att dividera med noll eller om resultatet av operationen inte passar in i måloperanden.

02: NMI Interrupt (NMI-avbrott)

Avbrott 2 är reserverat för maskinvarutillståndet Non-Maskable-Interrupt. Ingen undantags-trap genom avbrott 2.

04: Overflow Trap (Dataspills-trap)

Dataspills-trap uppstår när en INTO-instruktion har körts och 0F-biten har angetts till 1.

05: Bounds Check Fault (Gränskontrollfel)

Genom BOUND-instruktionen jämförs matrisindexet med en övre och nedre gräns. Om indexet ligger utanför det tillåtna intervallet utlöses avbrott 05.

06: Invalid Opcode Fault (Ogiltig opkod)

Det här felmeddelandet visas om någon av följande förutsättningar föreligger:
  • Ett bitmönster som inte motsvarar en giltig datorinstruktion avkodas.
  • En instruktion som innehåller ogiltiga operander körs.
  • En instruktion i skyddat läge körs i virtuellt 8086-läge.
  • Ett LOCK-prefix körs med en instruktion som inte kan låsas.

07: Coprocessor Not Available Fault (Matematikprocessor inte tillgänglig)

Felmeddelandet visas om datorn saknar matematikprocessor och EM-biten i register-CR0 har angetts, vilket visar att NDP-emulering (Numeric Data Processor) används. Varje gång en flyttalsoperation utförs inträffar ett 07-avbrott.

Felmeddelandet visas också när en matematikprocessor används och en aktivitetsväxel körs. Avbrott 07 anger att matematikprocessorns aktuella tillstånd måste sparas, så att det kan användas i en annan aktivitet.

08: Double Fault (Dubbelt fel)

Bearbetning av ett undantag utlöser ibland ett andra undantag. Om detta inträffar utfärdas ett 08-avbrott från processorn för ett dubbelt fel.

09: Coprocessor Segment Overrun (Segmentspill i matematikprocessor)

Det här felmeddelandet visas när en flyttalsinstruktion orsakar en minnesåtkomst förbi segmentslutet. Om flyttalsoperandens startadress ligger utanför segmentet inträffar ett allmänt skyddsfel (avbrott 0D).

10 (0Ah): Invalid Task State Segment Fault (Ogiltigt aktivitetstillståndssegment)

Eftersom aktivitetstillståndssegmentet innehåller ett antal beskrivningar finns det ett obegränsat antal tillstånd som kan orsaka undantag 0A. Normalt kan tillräckligt mycket information samlas in från aktivitetstillståndssegmentet till processorn för att ett nytt felmeddelande om det verkliga problemet ska kunna utfärdas. Mer information finns i Microsofts handledning Programming the 80386/80486.

11 (0Bh): Not Present Fault (Ej tillgänglig)

Avbrottet Ej tillgänglig gör att virtuellt minne kan implementeras av operativsystemet genom segmenteringsmekanismen. När ett segment markerats som "ej tillgängligt" växlas det ut till disk. Felmeddelandet om 0B-avbrott utlöses när ett program behöver tillgång till segmentet.

12 (0Ch): Stack Fault (Stackfel)

Ett stackfel med felkod 0 inträffar om en instruktion refererar till minne utanför stacksegmentet. Om operativsystemet stöder segment som expanderas nedåt bör det hjälpa om stackens storlek ökas. Om stacksegmentet läses in med ogiltiga beskrivningar medför det ett allmänt skyddsfel.

13 (0Dh): General Protection Fault (Allmänt skyddsfel)

Alla tillstånd som inte omfattas av övriga processorundantag medför ett allmänt skyddsfel. Undantaget visar att det har uppstått en minnesskada i programmet, vilket vanligen medför att det omedelbart avslutas.

14 (0Eh): Page Fault (Sidfel)

Sidfelsavbrottet gör att virtuellt minne kan implementeras i operativsystemet med behovsdriven sidhämtning. Avbrott 14 utfärdas vanligen vid åtkomst till en sidkatalogpost eller sidtabell där den aktuella biten är angiven som 0 (ej tillgänglig). Sidan görs aktuell i operativsystemet (vilket vanligen innebär att den hämtas från det aktuella minnet). Felinstruktionen utfärdas igen och kan få åtkomst till segmentet. Ett sidfel inträffar också vid brott mot en regel för växlingsskydd. (Hämtningen misslyckas, hämtade data är ogiltiga eller koden som medförde felet har brutit mot processorns skyddsregel. I dessa fall vidtas lämpliga åtgärder i operativsystemet.

16 (10h): Coprocessor Error Fault (Matematikprocessorfel)

Det här avbrottet inträffar när ett omaskat flyttalsundantag har signalerat en tidigare instruktion. (Eftersom 80386 inte har tillgång till flyttalsenheten kontrolleras tillståndet med hjälp av stiftet ERROR\.) Detta utlöses också av en WAIT-instruktion om EMC-biten (Emulate Math Coprocessor) på CR0 har angetts.

17 (11h): Alignment Check Fault (Justeringskontrollfel)

Det här avbrottet används endast i 80486-processorer. Avbrott 17 utfärdas vid försök från kod som körs med ringprivilegium 3 att komma åt en ordoperand som inte finns på en gräns med jämn adress, en dubbelordoperand som inte är delbar med fyra eller en long real- eller temp real-operand vars adress inte är delbar med åtta. Justeringskontroll inaktiveras när processorn startas första gången, och kontrollen aktiveras endast i skyddat läge.

Felsökning av allvarliga undantag

Starta datorn i felsäkert läge

Eftersom det finns många tillstånd som kan orsaka ett allvarligt undantag är första steget att begränsa sökningen. Gör det genom att starta datorn i felsäkert läge.

Felsökning i felsäkert läge innebär att utesluta faktorer som beror på datormiljön. Många problem beror på konflikter mellan drivrutiner, minnesresidenta program och andra inställningar som läses in när datorn startar.
Om du vill veta mer om hur du startar datorn i felsäkert läge manuellt klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
192926 Felsökning av Windows 98 i felsäkert läge

243039 Starta Windows 95 i ren miljö (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Söka i Microsoft Knowledge Base

Du kan ta reda på om ett felmeddelande finns med i Microsoft Knowledge Base genom att söka på:
242450 Söka i Microsoft Knowledge Base med nyckelord och frågeord

Artiklar om allvarliga undantag

Om du vill veta mer om felmeddelanden vid allvarliga fel kan du klicka på artikelnumren nedan och läsa artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
133440 Adobe Type Manager kan orsaka problem vid start av Windows

192803 Allvarligt undantag 0D vid användning av bildskärmskortet ATI All-in-Wonder Pro (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


175211 Allvarligt undantag när Kontrollpanelen öppnas eller stängs (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


171195 Allvarligt undantag vid återgång från energisparläge med MSDLC32 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


187214 Felmeddelande: Ett allvarligt undantag 0E inträffade på 0028:C02A0201... (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


190123 Felmeddelande: Ett allvarligt undantag 06 inträffade på... (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


252523 Meddelande om allvarligt undantag vid försök att ansluta till Internet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


189655 Felmeddelandet Ett allvarligt undantag 0E inträffade på 0028:<XXXXXXXX> (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Obs! Listan över artiklar är inte fullständig. Om du inte hittar lösningen på ditt problem i någon av de här artiklarna följer du anvisningarna i "Söka i Microsoft Knowledge Base" ovan.
Egenskaper

Artikel-id: 150314 – senaste granskning 28 aug. 2006 – revision: 1

Feedback