Windows NT startas om gång på gång med blå skärm

VIKTIGT! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Information om hur du gör detta finns i "Återställa registret" i Regedit.exe eller "Återställa en registernyckel" i Regedt32.exe.

Obs! Följande information gäller även Windows 2000.

Symptom

När du startar Windows NT kan det hända att den blå startskärmen visas en kort stund och att datorn sedan startas om gång på gång.

Orsak

Problemet kan uppstå under följande förhållanden:

 • Ett oåterkalleligt systemfel (stoppfel) medför att datorn stannar.
 • Alternativet Starta om automatiskt är aktiverat under Återställning på fliken Start/Avslutning i Systemegenskaper.
 • Växlingsfilen i Windows NT är mindre än den mängd fysiskt minne som är installerad på datorn, eller så finns det inte tillräckligt mycket ledigt minne på datorns hårddisk för att skriva feldumpfilen (Memory.dmp).

Lösning

VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problem på grund av felaktig användning av Registereditorn kan lösas. Använd Registereditorn på egen risk.

Du kan läsa mer om hur du redigerar registret i hjälpavsnittet "Ändra nycklar och värden" i registereditorn (Regedit.exe) eller hjälpavsnitten "Lägga till och ta bort information i registret" och "Redigera registerinformation" i Regedt32.exe. Observera att du bör säkerhetskopiera registret innan du redigerar det.

För att problemet ska kunna lösas krävs en parallell installation av Windows NT. Så här gör du de ändringar som krävs

 1. Installera Windows NT i en annan mapp.
 2. Kör Regedt32.exe från den nya installationen av Windows NT och gå till nyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE.
 3. Klicka på Läs in registreringsdatafil på Register-menyn och öppna sedan System-filen på den ursprungliga platsen för Windows NT-installationen. Som standard är denna plats:
  %SystemRoot%\System32\Config\System
 4. Skriv ett godtyckligt namn när du ombeds ange ett nyckelnamn i fönstret Läs in registreringsdatafil. Därmed laddas den ursprungliga registreringsdatafilen HKEY_LOCAL_MACHINE som en undernyckel till den aktuella nyckeln.
 5. Ändra data i AutoReboot-värdet till 0 (noll), i stället för 1, i följande nyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\CrashControl
 6. Dölj undernyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE och ta bort registreringsdatafilen.
Därmed inaktiveras alternativet Starta om automatiskt i den ursprungliga Windows NT-installationen. När du har gjort ovanstående kan du kanske inhämta information från meddelandet om stoppfel och lösa det problem som hindrar datorn från att starta.

En annan lösning kan krävas om växlingsfilens minsta storlek är inställd på ett värde som understiger mängden fysiskt minne. Windows NT kräver en växlingsfil på systemenheten som är tillräckligt stor för att rymma allt fysiskt minne, plus 1 megabyte (MB), för att skriva felsökningsinformation. Du kan ändra PagingFiles-värdet för den ursprungliga installationen så att dumpfilen kan skapas av meddelandet om stoppfel. Det måste finnas tillräckligt mycket ledigt diskutrymme på systemenheten för växlingsfilen.

Så här ändrar du PagingFiles-värdet i System-filen på platsen för den ursprungliga Windows NT-installationen

 1. Utför steg 1-4 i den föregående lösningen.
 2. Ändra datavärdet för PagingFiles-värdet för att tillåta ett minsta värde för mängden fysiskt minne plus 1 MB, men inte mer än mängden fritt utrymme på hårddisken. Nyckelns namn är:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager\ Memory Management

  Ett exempel: "<enhet>:\pagefile.sys <nnn> <nnn>" där <enhet> är bokstaven för systemhårddisken och <nnn> är en siffra för växlingsfilens minsta och största storlek.
 3. Kontrollera i följande nyckel att värdet för CrashDumpEnabled är inställt på 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\CrashControl
 4. Dölj undernyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE och ta bort registreringsdatafilen.
 5. Försök starta den ursprungliga installationen av Windows NT, varvid meddelandet om stoppfel bör visas. Dumpinformationen lagras i växlingsfilen.
 6. Starta om datorn och välj den parallella installationen av Windows NT. Därmed kan dumpfilen skapas och du kan kanske använda informationen för att lösa det problem som orsakar meddelandet om stoppfel i den ursprungliga installationen.

  Obs! Dumpfilen sparas i filen %SystemRoot%\Memory.dmp, där %SystemRoot% är den parallella installationssystemmappen.

Windows XP Home Edition och Windows XP Professional

 1. Klicka på Start, högerklicka på Den här datorn och klicka sedan på Egenskaper.
 2. Klicka på Inställningar på fliken Avancerat under Start och återställning.
 3. Avmarkera kryssrutan Starta om automatiskt, klicka på OK och klicka sedan på OK igen.
 4. Starta om datorn. När du försöker avsluta bör du kunna se det exakta meddelandet.

Mer Information

Windows NT kan drabbas av ett problem under starten som medför ett meddelande om stoppfel. Beroende på systemkonfigurationen kan det hända att den blå skärmen inte visas tillräckligt länge för att du ska kunna ta del av felinformationen. Med hjälp av ovanstående lösningar kan du ändra startprocessen så att viktig information om stoppfelet kan samlas in.

Mer information om felsökning av meddelanden om stoppfel finns i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:

ARTIKELNUMMER: 123750
TITEL : Debugging Windows NT Setup STOP Screens

ARTIKELNUMMER: 129845
TITEL : Blue Screen Preparation Before Contacting Microsoft


Vänligen observera: Detta är en översättning av en engelskspråkig artikel. Det är möjligt att efterföljande ändringar i eller tillägg till den engelska originalartikeln inte har skett i denna översättning. Uppgifterna i denna artikel är baserade på den/de engelskspråkiga produktversionen/-erna. Dessa uppgifter har inte prövats med produkter i andra språkversioner i syfte att kontrollera riktigheten i denna översättning. Microsoft tillhandahåller denna information utan att garantera riktigheten eller lämplighet för visst ändamål samt utan att på något sätt garantera att översättningen är fullständig eller korrekt.
Egenskaper

Artikel-id: 174630 – senaste granskning 10 aug. 2006 – revision: 1

Feedback