Defragmentera med Eseutil (Eseutil.exe)

Sammanfattning

Eseutil kan användas för att defragmentera informationsarkivet och katalogen i Microsoft Exchange Server 5.5 samt för att defragmentera informationsarkivet i Microsoft Exchange 2000 Server och Microsoft Exchange Server 2003. I Eseutil granskas databastabellernas struktur, och databasens låga nivå (Ese.dll) registreras (vilket kan innefatta läsning, genomsökning, reparation och defragmentering).

Eseutil finns i mappen Winnt\System32 i Exchange Server 5.5 och i mappen Exchsrvr/Bin i Exchange 2000 och Exchange 2003. Verktyget kan köras på en databas i taget från kommandoraden.

Mer Information

Defragmenteringsalternativet gör det använda lagringsutrymmet sammanhängande, eliminerar outnyttjat lagringsutrymme och komprimerar databasen, vilket gör den mindre. Eseutil kopierar databasposter till en ny databas. När defragmenteringen är klar tas den ursprungliga databasen bort eller sparas på en plats som anges av användaren, och den nya versionen får den ursprungliga versionens namn. Om en skadad post påträffas stannar verktyget, och ett felmeddelande visas.

Defragmentera en Exchange Server 5.5-databas

Obs! Defragmentering av en databas kräver ledigt diskutrymme motsvarande 110 procent av storleken av databasen som bearbetas. Så här tar du reda på hur stort utrymme som krävs:
 1. Se till att informationsarkivtjänsten inte körs.
 2. Kör följande kommando vid en kommandotolk:
  eseutil /ms “database.edb”
 3. Beräkna det lediga utrymmet genom att multiplicera antalet lediga sidor med 4 kB.
 4. Subtrahera talet du erhåller i steg 3 från databasens fysiska storlek.
 5. Talet du erhåller i steg 4 representerar data i databasen. Multiplicera detta tal med 110 %. Talet du erhåller är utrymmet som måste vara tillgängligt för defragmentering av databasen.
 6. Dividera talet du erhöll i steg 3 med 9 GB per timme. Talet du erhåller är den ungefärliga tid det tar att defragmentera databasen.

  Obs! 9 GB per timme är hastigheten som Eseutil körs med. Det anges endast som referens. Det exakta värdet beror på maskinvaran och produktionsmiljön.
Så här defragmenterar du Exchange Server 5.5-databasen:
 1. Ta databasen du vill defragmentera ur funktion med hjälp av verktyget Tjänster på Kontrollpanelen.
  • För Exchange Directory-databasen stoppar du Microsoft Exchange Directory-tjänsten.
  • För databaser för Exchange-postlåda eller Gemensam mapp stoppar du Microsoft Exchange-tjänsten Informationsarkiv.
 2. Växla till mappen Winnt\System32 vid kommandotolken, och skriv sedan kommandot eseutil /d, en databasväxel och eventuella alternativ du vill använda.
Med följande kommando körs till exempel standarddefragmenteringsverktyget på katalogen, och kopian sparas i den användardefinierade filen:
C:\winnt\system32> eseutil /d /ds /tc:\dbback\tempdfrg.edb /p
Använd någon av följande databasväxlar om du vill köra Eseutil på en viss databas.

Alternativ Beskrivning
----------------------------------------
/ds Katalog

/ispriv Privat informationsarkiv

/ispub Gemensamt informationsarkiv
Använd ett eller flera av följande alternativ för att ange åtgärderna du vill utföra på databasen.

Alternativ Beskrivning
-----------------------------------------------------------------------
/b <sökväg> En säkerhetskopia av den ursprungliga okomprimerade databasen skapas
på den angivna platsen.

/p Den ursprungliga okomprimerade databasen behålls på
sin ursprungliga plats, och den nya komprimerade
databasen lagras i standardfilen Exchsrvr\Bin\Tempdfrg.edb.

/t <filnamn> Den nya komprimerade databasen skapas och får ett nytt namn
på den angivna sökvägen.

/o Microsoft Exchange Server-banderollen visas inte.

Defragmentera en Exchange 2000- eller Exchange 2003-databas

Obs! Defragmentering av en databas kräver ledigt diskutrymme motsvarande 110 procent av storleken av databasen som bearbetas.
 1. Högerklicka i Exchange System Manager på informationsarkivet du vill defragmentera, och klicka sedan på Koppla från arkiv.
 2. Växla till mappen Exchsrvr\Bin vid kommandotolken, och skriv sedan kommandot eseutil /d, en databasväxel och eventuella alternativ du vill använda.
Med följande kommando körs till exempel standarddefragmenteringsverktyget på en databas för ett postlådearkiv:
C:\program files\exchsrvr\bin> eseutil /d c:\progra~1\exchsrvr\mdbdata\priv1.edb
Använd någon av följande databasväxlar om du vill köra Eseutil-defragmentering på en viss databas.
eseutil /d <databasnamn> [alternativ]

Defragmentering/komprimering

För offline-komprimering av en databas.

Syntax: eseutil /d <databasnamn> [alternativ]

Parametrar: <databasnamn> är filnamnet på databasen du vill komprimera.

Du behöver inte använda något av följande alternativ, men du kan använda ett eller flera (skilda åt av ett mellanslag) för att ange vilka åtgärder du vill utföra på databasen.

Alternativ Beskrivning
----------------------------------------------------------------
/b<databas> Gör en säkerhetskopia under angivet namn

/t<databas> Ange den tillfälliga databasens namn (standardnamnet är
Tempdfrg.edb)

/s<fil> Ange streaming-filens namn (standardnamnet är NONE)

/f<fil> Ange den tillfälliga streaming-filens namn (standardnamnet
är Tempdfrg.stm)

/p Bevara den tillfälliga databasen (d.v.s. konfigurera
inte)

/o Visa inte logotyp

/i Defragmentera inte streaming-fil
Obs! Om konfigurering inaktiveras (till exempel om du använder alternativet /p), bevaras den ursprungliga databasen okomprimerad, och den tillfälliga databasen innehåller den defragmenterade versionen av databasen.

Om du vill veta mer om Exchange Server 4.0 och 5.0 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

163627 Defragmentera en EDB-fil på en icke-Exchange-server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om hur du kör Eseutil på en dator utan Exchange Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

244525 Köra Eseutil på en dator utan Exchange Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Filen Tempdfrg.edb skapas på den logiska enheten som kommandot eseutil /d körs från om du inte använder växeln /t. Om du till exempel vill skapa Tempdfrg.edb i roten på enhet D kör du följande kommando:
D:\>eseutil /d /ispriv
Du kan även använda växeln /t för att ange namnet på den tillfälliga databasen och en annan plats. Om du till exempel vill skapa Sample.edb i roten på enhet D när du kör eseutil-kommandot från enhet C, kör du följande kommando:

C:\>eseutil /d /ispriv /td:\Sample.edb

Egenskaper

Artikel-id: 192185 – senaste granskning 20 dec. 2007 – revision: 1

Feedback