Felsökning av Windows 98 i felsäkert läge

VIKTIGT! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Information om hur du gör detta finns i hjälpavsnitten "Återställa registret" i Regedit.exe och "Återställa en registernyckel" i Regedt32.exe.

Sammanfattning

I denna artikel beskrivs felsökning i felsäkert läge i Windows 98.

Om du vill veta mer om hur man utför felsökning i felsäkert läge i Windows Millennium Edition (ME) kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

267288 How to Perform a Clean Boot in Windows Millennium Edition

Mer Information

VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problem på grund av felaktig användning av Registereditorn kan lösas. Använd Registereditorn på egen risk.

Du kan läsa mer om hur du redigerar registret i hjälpavsnittet "Ändra nycklar och värden" i registereditorn (Regedit.exe) eller hjälpavsnitten "Lägga till och ta bort information i registret" och "Redigera registerinformation" i Regedt32.exe. Observera att du bör säkerhetskopiera registret innan du redigerar det. Om du använder Windows NT eller Windows 2000 bör du även uppdatera reparationsdisketten.

Felsökning i felsäkert läge handlar om metoder att minska problem som kan uppstå på grund av datormiljön. Många problem som uppstår när du använder Windows och andra program beror på konflikter mellan drivrutiner, minnesresidenta program och andra inställningar som laddas när datorn startar. I datormiljön ingår inställningar från följande filer:
 • Msdos.sys
 • Config.sys
 • Autoexec.bat
 • Winboot.ini
 • Windows\Winstart.bat
 • Windows\System.ini
 • Windows\Win.ini
 • Windows\Wininit.ini
 • Windows\System.dat
 • Windows\User.dat
Dessa filer laddas som en del av startprocessen när Windows startar, och filerna bidrar till att skapa den miljö som används av operativsystem och program.

Information om filerna finns i avsnittet "Obs!" i denna artikel.

Så använder du verktyget för systemkonfiguration

I Windows 98 ingår ett verktyg för systemkonfiguration (Msconfig.exe) som gör det mycket enklare att starta i felsäkert läge.

Om du vill veta mer om felsökning med verktyget msconfig i Windows 98 kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

 • 281965 How to Troubleshoot Using the Msconfig Utility with Windows 98
Använd någon av följande metoder för att köra verktyget för systemkonfiguration:
 • Starta verktyget Systeminformation och starta sedan Systemeditorn:
  1. Klicka på Start, peka på Program, peka på Tillbehör, peka på Systemverktyg och klicka sedan på Systeminformation.
  2. Klicka på SystemeditornVerktyg-menyn.
 • Starta verktyget för systemkonfiguration vid kommandot Kör. Klicka på Start, Kör, skriv msconfig.exe i rutan Öppna och klicka på OK.
Du startar i felsäkert läge med verktyget för systemkonfiguration genom att starta verktyget med någon av tidigare nämnda metoder och sedan göra följande:
 1. Klicka på Selektiv start på fliken Allmänt och avmarkera följande kryssrutor:
  • Kör Config.sys
  • Kör Autoexec.bat
  • Kör Winstart.bat (om alternativet är tillgängligt)
  • Kör System.ini
  • Kör Win.ini
  • Ladda Autostart-objekt

 2. Klicka på OK och starta om datorn när du uppmanas till det.
Varje kryssruta (utom Ladda Autostart-objekt) representerar filer som får ett nytt filnamnstillägg (.tsh) för felsökning när du avmarkerar kryssrutan. Kryssrutan Ladda Autostart-objekt representerar ikoner i Autostart-mappen eller poster i följande registernycklar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

och

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
När du avmarkerar kryssrutan Ladda Autostart-objekt skrivs registerposterna i följande nycklar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-

och

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices- och

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-
Ikonerna i Autostart-mappen flyttas till mappen Inaktiverade filer i Autostart som finns i mappen Windows\Start-menyn\Program.

När du avmarkerar kryssrutan för en fil placeras en "remark"-kommentar i början av varje rad i filen. För filerna Config.sys och Autoexec.bat placeras en "rem tshoot"-kommentar med ett efterföljande blanksteg i början av raderna i filen för den kryssruta du avmarkerar. För filerna System.ini och Win.ini placeras en "; tshoot"-kommentar med ett efterföljande blanksteg i början av raderna i filen för den kryssruta du avmarkerar. Dessa kommentarer tas bort när du markerar en kryssruta som du tidigare har avmarkerat. När du markerar en kryssruta för ett objekt på fliken Autostart återställs registerposten till sin ursprungliga plats.

Du måste starta om datorn varje gång du ändrar någon av startfilerna, eftersom de är skrivskyddade när datorn startar.

Om verktyget för systemkonfiguration inte är tillgängligt startar du datorn i felsäkert läge manuellt. Om du vill veta mer om hur du startar datorn i felsäkert läge manuellt kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

243039 How to Perform a Clean Boot in Windows 95

Så avgränsar du problemet

Om problemet inte längre uppträder kan du avgränsa orsaken. För detta måste du använda verktyget för systemkonfiguration för att återställa filer eller filposter tills du hittar den post som orsakar problemet. Denna process kan kallas "återställning till hälften", eftersom man återställer hälften av de poster som tidigare togs bort, startar om datorn och provar om problemet fortfarande uppstår.
 1. Avmarkera alla kryssrutor i avsnittet Selektiv start på fliken Allmänt i verktyget för systemkonfiguration, klicka på OK och starta sedan om datorn när du uppmanas till det.
 2. Om problemet kvarstår använder du fliken Avancerade inställningar för Felsökaren i verktyget för systemkonfiguration. Mer information finns i avsnittet "Avancerad felsökning i felsäkert läge" i denna artikel.
 3. Om problemet kvarstår startar du om datorn i felsäkert läge. Om problemet kvarstår när du startar om datorn i felsäkert läge kontaktar du Microsoft Support. Du startar datorn i felsäkert läge genom att starta om datorn, hålla CTRL-tangenten nedtryckt tills Start-menyn visas och sedan välja menyalternativet Felsäkert läge. Om du vill veta mer om hur du startar datorn i felsäkert läge kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  180902 How to Start a Windows 98-Based Computer in Safe Mode
 4. Om du vill veta mer om hur du startar datorn i felsäkert läge kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base: Om problemet inte uppstår när du avmarkerar alla kryssrutorna kan du markera både Kör System.ini och Kör Win.ini, starta om datorn och sedan prova om problemet kvarstår.
 5. Om du vill veta mer om hur du startar datorn i felsäkert läge kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base: Om problemet uppstår när både System.ini och Win.ini bearbetas är det relaterat till någon av dessa filer. Om problemet orsakas av en av dessa filer avmarkerar du kryssrutan för endast en av filerna. Om problemet uppstår orsakas det av en post i den fil som markeras. I så fall går du vidare till steg 9.
 6. Om du vill veta mer om hur du startar datorn i felsäkert läge kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base: Om problemet inte uppstår när du markerar både Kör System.ini och Kör Win.ini markerar du Kör Autoexec.bat, startar om datorn och provar om problemet kvarstår. Om problemet uppstår orsakas det av en post i filen Autoexec.bat. I så fall går du vidare till steg 9.
 7. Om du vill veta mer om hur du startar datorn i felsäkert läge kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base: Om problemet inte uppstår när du markerar Kör Autoexec.bat markerar du Kör Config.sys, startar om datorn och provar om problemet kvarstår. Om problemet kvarstår orsakas det av en post i filen Config.sys. Om problemet inte kvarstår orsakas det av ett objekt i Autostart-gruppen eller filen Winstart.bat.
 8. Om du vill veta mer om hur du startar datorn i felsäkert läge kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base: Markera kryssrutan Kör Winstart.bat, starta om datorn och prova om problemet kvarstår. Om problemet inte kvarstår orsakas det av ett objekt i avsnittet Ladda Autostart-objekt.
 9. Om du vill veta mer om hur du startar datorn i felsäkert läge kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base: Markera kryssrutan på fliken Allmänt för den fil som har visat sig orsaka problemet, klicka på fliken för denna fil, avmarkera den undre hälften av kryssrutor i listan, starta om datorn och prova sedan om problemet kvarstår.

  Om det visar sig att en post i filen Config.sys orsakar problemet markerar du kryssrutan Kör Config.sys på fliken Allmänt, klickar på fliken Config.sys, avmarkerar de fyra nedersta av de åtta kryssrutorna i listan, klickar på OK och startar om datorn när du uppmanas göra det.
 10. Om du vill veta mer om hur du startar datorn i felsäkert läge kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base: Om problemet kvarstår orsakas det av en av de kryssrutor du har markerat. Om problemet är borta orsakas det av en av de kryssrutor du har avmarkerat.

  Om problemet orsakas av en av de kryssrutor du har markerat, avmarkerar du hälften av de återstående markerade kryssrutorna, startar om datorn och provar om problemet kvarstår. Om problemet orsakas av en av de kryssrutor du har avmarkerat, markerar du hälften av de kryssrutor du har markerat, startar om datorn och provar om problemet kvarstår.
När du har startat om datorn flera gånger kan du genom dessa åtgärder identifiera den filpost som orsakar problemet. När du har hittat den filpost som orsakar problemet bör du ta bort posten genom att redigera lämplig fil- eller registernyckel och sedan återställa verktyget för systemkonfiguration till alternativet Normal start.

Så här återställer du verktyget för systemkonfiguration till alternativet Normal start:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Klicka på Normal start på fliken Allmänt och klicka på OK.
 3. Klicka på Nej när du tillfrågas om du vill starta om datorn.
Om den post som orsakar problemet finns i filen Config.sys, Autoexec.bat, Win.ini eller System.ini redigerar du filen med Systemeditorn (Sysedit.exe) och inaktiverar lämplig rad eller lämpliga rader:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv sysedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på ett filnamn på Fönster-menyn (till exempel C:\Windows\System.ini).
 3. Skriv rem följt av blanksteg i början av den rad som orsakar problemet.
 4. Klicka på SparaArkiv-menyn.
 5. Klicka på AvslutaArkiv-menyn.
 6. Starta om datorn.
Om den post som orsakar problemet är ett program på fliken Autostart tar du bort programmet från mappen Autostart eller tar bort programmet från registret. Så här tar du bort programmet från mappen Autostart:
 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Aktivitetsfältet och Start-menyn.
 2. Klicka på fliken Program på Start-menyn och sedan på Ta bort.
 3. Dubbelklicka på Startup, klicka på önskad post och klicka sedan på Ta bort.
 4. Klicka på Stäng, därefter på OK och starta sedan om datorn.
Om den post som orsakar problemet inte finns i mappen Autostart laddas kanske programmet från registret. Så här tar du bort posten från registret:
 1. Klicka på Start, sedan på Kör, skriv regedit i rutan Öppna och tryck på RETUR.
 2. Leta upp följande registernycklar i Registereditorn, klicka på en i taget och klicka sedan på Exportera registernyckel på menyn Register för säkerhetskopiering:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  och

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
 3. Ta bort värdet filnamn.exe i den högra rutan för önskad registernyckel, där filnamn är namnet på den fil som orsakar problemet:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  och

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

  och

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx

  och

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. Avsluta Registereditorn och starta om datorn.

Exempel på felsökning

Detta exempel visar hur du kan hitta en viss startinställning som orsakar ett problem i ett program:
 1. Starta datorn i felsäkert läge:

  1. Klicka på Selektiv start på fliken Allmänt i verktyget för systemkonfiguration.
  2. Avmarkera alla kryssrutor i avdelningen Selektiv start och klicka på OK.
  3. Starta om datorn när du uppmanas att göra det.
  När du provar programmet är problemet borta.

  Obs! Om problemet kvarstår kan du kanske inte lösa det genom att starta datorn i felsäkert läge. Läs avsnittet "Avancerad felsökning i felsäkert läge" i denna artikel, sök efter information om problemet i Microsoft Knowledge Base eller kontakta Microsoft Support.
 2. Så här avgör du om filen Win.ini eller System.ini orsakar problemet:

  1. Klicka på Selektiv start på fliken Allmänt i verktyget för systemkonfiguration.
  2. Markera kryssrutorna Process Win.ini file och Process System.ini file och klicka på OK.
  3. Starta om datorn när du uppmanas att göra det.
  När du provar programmet är problemet borta. Ingenting i filerna Win.ini file eller System.ini orsakar problemet.
 3. Så här avgör du om en rad i filen Autoexec.bat orsakar problemet:

  1. Markera kryssrutan Kör Autoexec.bat på fliken Allmänt i verktyget för systemkonfiguration och klicka sedan på OK.
  2. Starta om datorn när du uppmanas att göra det.
  När du provar programmet är problemet borta. Ingenting i filen Autoexec.bat orsakar problemet. Eftersom filen Winstart.bat inte finns med i detta exempel måste problemet orsakas av någonting i filen Config.sys.
 4. I detta exempel innehåller filen Config.sys åtta rader. Så här avgör du vilken hälft av filen som innehåller den rad som orsakar problemet:

  1. Markera kryssrutan Kör Config.sys på fliken Allmänt i verktyget för systemkonfiguration och klicka sedan på fliken Config.sys.
  2. Avmarkera kryssrutorna för den första hälften av raderna i listan på fliken Config.sys. I detta exempel avmarkerar du de fyra första kryssrutorna.
  3. Klicka på OK. Starta om datorn när du uppmanas att göra det.
  När du provar programmet är problemet borta. Den rad som orsakar problemet måste vara en av de fyra första raderna i filen Config.sys.
 5. Markera åter hälften av de kryssrutor som du avmarkerade i steg 5:

  1. Klicka på fliken Config.sys i verktyget för systemkonfiguration.
  2. På fliken Config.sys markerar du den första hälften av de kryssrutor som du avmarkerade i steg 5. I detta exempel markerar du de två första kryssrutorna i listan.
  3. Klicka på OK. Starta om datorn när du uppmanas att göra det.
  När du provar programmet är problemet borta. Den rad som orsakar problemet måste vara den tredje eller fjärde raden i filen Config.sys.
 6. Så här avgör du vilken rad som orsakar problemet:

  1. Klicka på fliken Config.sys i verktyget för systemkonfiguration.
  2. På fliken Config.sys markerar du den första hälften av de återstående avmarkerade kryssrutor som du avmarkerade i steg 5. I detta exempel markerar du den tredje kryssrutan i listan.
  3. Klicka på OK. Starta om datorn när du uppmanas att göra det.
  När du provar programmet är problemet borta. Den rad som orsakar problemet är den fjärde raden i filen Config.sys.

  Obs! Denna rad kan behövas för körning av ett annat program eller för tillgång till maskinvara på datorn. Kontrollera i så fall dokumentationen för den program- eller maskinvarutillverkare som har lagt till raden till filen, eller kontakta tillverkaren för att få en uppdaterad drivrutin.
Återställ normala startinställningar genom att klicka på Normal start - Ladda alla drivrutiner och all programvara på fliken Allmänt i verktyget för systemkonfiguration och klicka sedan på OK. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill starta om datorn.

Tips för felsökning i felsäkert läge

Om du avmarkerar följande kryssrutor kan du ofta minska det antal steg som krävs för att ta bort alla startfiler som anges i avdelningen Selektiv start på fliken Allmänt i verktyget för systemkonfiguration och sedan återställa hälften av kryssrutorna i taget:
 • Avmarkera alla drivrutiner från andra tillverkare som anges i filerna Config.sys och Autoexec.bat.
 • Avmarkera alla rader som slutar med filnamnstillägget .386 i avsnittet [386Enh] i filen System.ini.
 • Avmarkera Load=- eller Run=-poster (om det finns några sådana) i avsnittet [Windows] i filen Win.ini.
Läs i "Så använder du verktyget för systemkonfiguration" i denna artikel hur filposter inaktiveras för olika startfiler.

Avancerad felsökning i felsäkert läge

Om du använder alternativet Selektiv start på fliken Allmänt i verktyget för systemkonfiguration för att avmarkera alla startkryssrutor och problemet kvarstår, använder du följande åtgärder för felsökning:
 • Markera alla kryssrutor på fliken Avancerade inställningar för Felsökaren i verktyget för systemkonfiguration. Så här kontrollerar du objekten på fliken Avancerade inställningar för Felsökaren:
  1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig.exe i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
  2. Klicka på Avancerat på fliken Allmänt, markera alla kryssrutor, klicka på OK och starta sedan om datorn när du uppmanas att göra det.
  3. Hitta problemet genom återställning av hälften i taget. Läs mer i avsnittet "Att avgränsa problemet" i denna artikel hur du återställer hälften i taget. Många problem du kan hitta genom denna process är relaterade till maskinvara eller drivrutinkompatibilitet. När du har hittat problemet kan du kontakta maskinvaru- eller programtillverkaren för att få en uppdaterad drivrutin eller information om kompatibilitetsproblem med Windows 98. Om du vill veta mer om fliken "Avancerade inställningar för Felsökaren" kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

   181966 System Configuration Utility Advanced Troubleshooting Settings
 • Ändra grafikkortet till standardgrafikkortet för VGA (Video Graphics Adapter):
  1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Bildskärm.
  2. Klicka på fliken Inställningar, Avancerat, fliken Kort och Ändra.
  3. Klicka på Nästa, Visa en lista över alla drivrutiner som finns på en viss plats, så att jag kan välja drivrutinen som jag vill ha och Nästa.
  4. Klicka på Visa all maskinvara, Standardbildskärmstyper i rutan Tillverkare, Standardbildskärmskort (VGA) i rutan Modeller och Nästa.
  5. Klicka på Ja, Nästa och Slutför.
  6. Klicka på Stäng, klicka på Stäng igen och sedan Ja när du tillfrågas om du vill starta om datorn.

   Om problemet försvinner när du byter grafikkort till standardgrafikkortet för VGA kan du kontakta grafikkortets tillverkare för att få en uppdaterad Windows 98-drivrutin för grafikkortet. Om du vill veta mer om hur du felsöker problem med bildskärmen kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

   127139 Troubleshooting Video Problems in Windows
 • Klicka på Diagnostisk start på fliken Allmänt i verktyget för systemkonfiguration och ladda sedan inte statiska VXD-filer. Så här markerar du Diagnostisk start för att undvika att ladda statiska VXD-filer:
  1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv msconfig.exe i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
  2. Klicka på Diagnostisk start - ladda drivrutiner och programvara interaktivt på fliken Allmänt och klicka sedan på OK.
  3. Starta om datorn när du uppmanas göra det.
  4. Välj alternativet Bekräfta varje radStart-menyn och tryck sedan på RETUR.
  5. I följande tabell visas de olika alternativen och hur du bör svara på frågorna:
   Fråga                      Ditt svar
   ---------------------------------------------------------------
   Vill du ladda drivrutinerna för DoubleSpace? Ja
   Vill du bearbeta Registret? Ja
   Vill du skapa en loggfil? (BOOTLOG.TXT) Ja
   Vill du bearbeta startdrivrutinerna i CONFIG.SYS? Nej
   DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS Ja
   DEVICE=C:\WINDOWS\DBLBUFF.SYS Ja
   DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS Ja
   Vill du bearbeta startkommandona i AUTOEXEC.BAT? Nej
   Vill du ladda Windows gränssnitt? Ja
   Vill du ladda alla Windows-drivrutiner? Ja
   Observera att Windows-mappen kan finnas på olika platser i datorn. Du kanske inte får alla dessa frågor, beroende på vilka startfiler som finns i datorn. Tryck på RETUR om du vill svara Ja och tryck på ESC om du vill svara Nej.
  6. Anteckna namnet på varje statisk VXD-fil och svara "Nej" så att filerna inte laddas. Här är en (ofullständig) lista över Microsofts statiska VXD-filer:
   Statisk VXD-fil     Ger stöd för
   ----------------------------------------------
   Vnetsup.vxd Microsoft-nätverk
   Ndis.vxd Microsoft-nätverk
   Ndis2sup.vxd Microsoft-nätverk
   Javasup.vxd Microsoft Java
   Vrtwd.386 Klockan
   Vfixd.vxd Video Phone-hjälp
   Vnetbios.vxd Microsoft-nätverk
   Vserver.vxd Microsoft-nätverk
   Vredir.vxd Microsoft-nätverk
   Dfs.vxd Microsoft-nätverk
   Ndiswan.vxd Microsoft-nätverk
   Msmouse.vxd Microsoft-mus
  7. Om problemet är borta upprepar du steg 1 till och med 6 men trycker på RETUR för att svara med Ja på alla filer i föregående lista. Om problemet är borta är det inte relaterat till någon av de statiska VXD-filerna i listan.
  8. Använd metoden att återställa hälften i taget för att hitta den statiska VXD-fil som orsakar problemet.
  9. Ta bort den inkompatibla VXD-filen under registernyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD.

Obs!

Msdos.sys

Filen Msdos.sys innehåller grundläggande information om var mappen Windows finns, startfiler och andra alternativ. Du kan redigera vissa av dessa alternativ på fliken Avancerade inställningar för Felsökaren i verktyget för systemkonfiguration.

Om du vill veta mer om filen Msdos.sys kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

118579 Contents of the Windows Msdos.sys File

Config.sys

Filen Config.sys ger bakåtkompatibilitet med MS-DOS-baserade och tidigare Windows-baserade program. Det är inte säkert att filen Config.sys finns på din dator. Filen Config.sys laddar MS-DOS-baserade drivrutiner på låg nivå, och många av filerna har filnamnstillägget .sys.

Autoexec.bat

Filen Autoexec.bat ger också bakåtkompatibilitet med MS-DOS-baserade och äldre Windows-baserade program. Det är inte säkert att filen Autoexec.bat finns på din dator. Filen Autoexec.bat laddar MS-DOS-baserade program, och många av filerna har filnamnstillägget .com eller .exe.

Winboot.ini

Filen Winboot.ini är en temporär version av filen Msdos.sys som kan finnas på datorn om ett program gör ändringar på datorn som kan påverka startprocessen. Normalt tas filen Winboot.ini bort när programmet är fullständigt. Filen finns i rotmappen och har företräde framför inställningar i filen Msdos.sys.

Winstart.bat

Det är inte säkert att filen Winstart.bat är tillgänglig som en kryssruta på fliken Allmänt i verktyget för systemkonfiguration. Filen Winstart.bat är gjord för program som behöver köra ett MS-DOS-baserat program för att ett Windows-baserat program ska fungera. De flesta användare har inte detta program.

System.ini

Filen System.ini innehåller information om datorns inställningar för viss maskinvara. Denna fil måste finnas i Windows-mappen för att Windows ska kunna starta. Filen System.ini används för att ladda olika drivrutiner, däribland drivrutiner för ljud- och grafikkort. Filen System.ini kan också innehålla ytterligare 16-bitars drivrutiner för maskinvara som inte utnyttjar 32-bitars drivrutiner.

När du avmarkerar kryssrutan Kör System.ini i verktyget för systemkonfiguration och startar om datorn sker följande förändringar:
 • Bildskärmen ställs in på en upplösning av 640 × 480 bildpunkter med 16 färger. Om bildskärmen har varit inställd på en högre upplösning kan det hända att genvägar på skrivbordet överlappar varandra.
 • Ljudkortet fungerar inte längre som det ska.

Win.ini

Filen Win.ini innehåller information som påverkar hur Windows ser ut. Filen måste finnas i mappen Windows eller så återskapas den av Windows. Den läses in vid start för bakåtkompatibilitet med Windows 3.x och många av inställningarna är dubblerade i registret. När du avmarkerar kryssrutan Kör Win.ini i verktyget för systemkonfiguration skapas en allmän version av Win.ini.

Wininit.ini

Wininit.ini används för att slutföra installationen av olika komponenter för Windows och produkter från andra tillverkare. Varje gång ett program måste kopiera eller ta bort en fil som används skrivs instruktioner till filen Wininit.ini. Windows kontrollerar under startprocessen om Wininit.ini finns och utför i så fall instruktionerna. Byt namn på Wininit.ini med filnamnstillägget .old för felsökning av problem, om Wininit.ini finns.

System.dat

Filen System.dat är en av två registerfiler som krävs för att starta Windows. System.dat liknar System.ini och innehåller inställningar för datorn och programmen. Alternativet Ladda Autostart-objekt innehåller de poster som laddas från avdelningen System.dat i registret.

User.dat

User.dat är den andra av två registerfiler som krävs för att starta Windows. User.dat liknar Win.ini genom att den innehåller information om körning av vissa program och information om hur Windows ser ut.

Så skapar du en säkerhetskopia av startfiler

Du kan använda verktyget för systemkonfiguration för att skapa en säkerhetskopia av de startfiler som beskrivs i denna artikel. Gör det genom att klicka på Skapa säkerhetskopia på fliken Allmänt i verktyget för systemkonfiguration. Du kan välja att spara filerna i en mapp på en hårddisk, eller så kan du spara dem på en diskett, vilket rekommenderas.

Statiska VXD-filer används för att ladda drivrutiner för virtuell maskinvara och programvara. Många tillverkare lägger till egna statiska VXD-filer.
Egenskaper

Artikel-id: 192926 – senaste granskning 30 dec. 2004 – revision: 1

Feedback