Beskrivning av Återställningskonsolen för Windows 2000

En version av den här artikeln för Microsoft Windows XP finns i314058 .

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs funktioner och begränsningar hos Återställningskonsolen för Windows. Återställningskonsolen för Windows hjälper dig att återställa en Windows-dator när den inte startar korrekt eller inte startar alls.

Mer Information

Med hjälp av Återställningskonsolen kan du få begränsad tillgång till NTFS-, FAT- och FAT32-volymer utan att starta det grafiska användargränssnittet för Windows. I Återställningskonsolen kan du
 • använda, kopiera, byta namn på och byta ut filer och mappar för operativsystemet,
 • göra att tjänster och enheter startar eller inte startar nästa gång du startar datorn,
 • Reparera filsystemets startsektor eller Master Boot Record (MBR).
 • Skapa och formatera partitioner på enheter.
Observera att endast administratörer har tillgång till Återställningskonsolen för Windows eftersom obehöriga användare inte ska kunna använda någon NTFS-volym.

Starta Återställningskonsolen

Starta Återställningskonsolen med någon av följande metoder:

 • Starta datorn med disketterna med installationsprogrammet för Windows eller med Windows-CD:n. Tryck på F10 när skärmen "Välkommen till installationsprogrammet" visas, eller tryck på R för reparation, och tryck sedan på C (endast Windows 2000) så att Återställningskonsolen för Windows startar. Välj numret för den Windows-installation som du vill reparera och skriv sedan administratörslösenordet. Om det inte finns något administratörslösenord trycker du bara på RETUR.
 • Lägg till Återställningskonsolen i Windows Autostart-mappen med hjälp av Winnt32.exe med växeln /cmdcons. Denna procedur kräver cirka sju megabyte hårddiskutrymme på systempartitionen för Cmdcons-mappen och Cmdcons-filerna.


  Obs! Om du använder programspegling bör du läsa följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  229077 Mirroring Prevents Pre-Installing the Recovery Console
 • Följ instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
  222478 Creating a Template to Run Recovery Console Using a Remote Install Server

Använda Kommandokonsolen

När du har startat Återställningskonsolen kan det hända att följande meddelande visas:
Kommandotolk för Windows NT(TM)-startkonsolen.

WARNING:

Detta är en kommandotolk med begränsade funktioner som endast är avsedd som systemåterställningsverktyg för avancerade användare. Felaktig användning av verktyget kan orsaka allvarliga problem i hela systemet som kan medföra att Windows måste installeras om.

Skriv "exit" om du vill avsluta kommandotolken och starta om systemet.

1: C:\WINNT

Vilken Windows-installation vill du logga in i (avbryt med Retur)?
När du har angett numret på önskad Windows-installation anger du lösenordet för administratörskontot. Om du använder fel lösenord tre gånger avslutas Återställningskonsolen för Windows. Om SAM-databasen saknas eller är skadad kan du heller inte använda Återställningskonsolen, eftersom du inte kan autentiseras på rätt sätt. När du har angett ditt lösenord och Återställningskonsolen startar, startar du om datorn genom att skriva exit.

Restriktioner och begränsningar för kommandokonsolen

Du kan endast använda följande mappar från Återställningskonsolen för Windows:
 • Rotmappen
 • %SystemRoot%-mappen och undermapparna i den Windows-installation du är inloggad på för tillfället
 • Cmdcons-mappen
 • Enheter för flyttbara media, till exempel CD-ROM-enheter
Obs! Om du försöker få tillgång till andra mappar visas felmeddelandet "Åtkomst nekad". Medan du använder Återställningskonsolen kan du heller inte kopiera en fil från den lokala hårddisken till en diskett. Du kan däremot kopiera en fil från en diskett eller CD-ROM-skiva till en hårddisk och du kan kopiera från en hårddisk till en annan hårddisk.

Tillgängliga kommandon

HELP

Använd kommandot help om du vill visa en lista över samtliga följande kommandon som stöds:

attrib delete fixboot md type
cd dir fixmbr mkdir systemroot
chdir disable format more
chkdsk diskpart help rd
cls enable listsvc ren
copy exit logon rename
del expand map rmdir

ATTRIB

Använd kommandot attrib med någon av följande parametrar om du vill ändra attribut för en fil eller mapp:
-R
+R
-S
+S
-H
+H

+ Anger ett attribut.
- Återställer ett attribut.
R Attribut för skrivskyddad fil.
S Attribut för systemfil.
H Attribut för dold fil.
Obs! Minst ett attribut måste anges eller tas bort. Använd kommandot dir om du vill visa attributen.

CD och CHDIR

Använd kommandona cd och chdir om du vill byta mapp. Om du skriver cd .. anger du att du vill byta till den överordnade mappen. Skriv cd drive: om du vill visa den aktuella mappen i den angivna enheten. Skriv cd utan parametrar om du vill visa den aktuella enheten och mappen. Vid kommandot chdir behandlas blanksteg som avgränsare. Därför måste du omge namnet på en undermapp med citattecken om namnet innehåller ett blanksteg. Kommandot
cd "\winnt\profiles\användarnamn\programs\start menu"
Kommandot chdir fungerar till exempel endast inom systemkatalogerna för den aktuella Windows-installationen, flyttbara media, rotkatalogen på valfri hårddiskpartition eller de lokala installationskällorna.

CHKDSK

chkdsk enhet /p /r
Med detta kommando (där enhet anger vilken enhet som ska kontrolleras) kontrolleras enheten och den repareras eller återställs vid behov. Dessutom markeras skadade sektorer och läsbar information återställs.

Med växeln /p görs en uttömmande kontroll av enheten med CHKDSK även om inga problem har markerats. Sedan korrigeras eventuella fel som hittats. Med växeln /r lokaliseras skadade sektorer och läsbar information återställs. Om du anger växeln /r inbegrips växeln /p. Kommandot chkdsk kan anges utan argument, och då inbegrips den aktuella enheten utan växlar. Du kan välja att acceptera växlarna i listan. Kommandot chkdsk kräver filen Autochk.exe. Chkdsk söker automatiskt efter denna fil i Autostart-mappen. Normalt är denna mapp Cmdcons om kommandokonsolen har förinstallerats. Om mappen inte finns i Autostart-mappen görs en sökning efter CD-ROM-installationsmedia för Windows. Om dessa inte kan hittas uppmanas du att ange var filen Autochk.exe finns.

CLS

Använd detta kommando om du vill rensa skärmen.

COPY

copy källa mål
Använd detta kommando (där källa anger vilken fil som ska kopieras och mål anger mapp- eller filnamnet för den nya filen) om du vill kopiera en fil. Jokertecken eller mappkopior är inte tillåtna. En komprimerad fil från Windows-CD:n expanderas automatiskt vid kopieringen.

Om mål inte anges är standardplatsen den aktuella mappen. Om filen redan finns tillfrågas du om du vill skriva över den.

DEL och DELETE

del enhet: sökväg Filnamn
delete enhet: sökväg Filnamn
Använd detta kommando (där enhet: sökväg Filnamn anger vilken fil som ska tas bort) om du vill ta bort en fil. Kommandot delete fungerar endast inom systemkatalogerna för den aktuella Windows-installationen, på flyttbara media, i rotkatalogen på valfri hårddiskpartition eller på de lokala installationskällorna. Jokertecken (*) kan inte användas med kommandot delete.

DIR

dir enhet: sökväg Filnamn
Använd detta kommando (där enhet: sökväg Filnamn anger enheten, mappen och filerna som ska visas) om du vill visa en lista över filer och undermappar i en mapp. Med kommandot dir visas en lista över alla filer, även dolda filer och systemfiler. Filerna kan ha följande attribut:

D - Katalog R - Skrivskyddad fil
H - Dold fil A - Filer som är klara för arkivering
S - Systemfil C - Komprimerad
E - Krypterad P - Reparse-punkt
Kommandot dir fungerar endast inom systemkatalogerna för den aktuella Windows-installationen, på flyttbara media, i rotkatalogen på valfri hårddiskpartition eller på de lokala installationskällorna.

DISABLE

disable namn på tjänst
Använd detta kommando (där namn på tjänst anger namnet på den tjänst eller drivrutin som ska inaktiveras) om du vill inaktivera en tjänst eller drivrutin för Windows-systemet.

Använd kommandot listsvc om du vill se alla tjänster och drivrutiner som kan inaktiveras. Med kommandot disable skrivs tjänstens gamla starttyp ut innan den återställs till SERVICE_DISABLED. Därför bör du anteckna den gamla starttypen om det skulle bli nödvändigt att åter aktivera tjänsten.

Följande starttypsvärden visas med kommandot disable:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add /delete enhetsnamn enhetsbeteckning partitionsnamn storlek
Använd detta kommando om du vill hantera partitionerna på hårddiskvolymerna.

 • /add: Skapar en ny partition.
 • /delete: Tar bort en befintlig partition.
 • enhetsnamn: Enhetsnamnet för att skapa en ny partition. Namnet kan erhållas från utdata från MAP-kommandot, till exempel \Enhet\HardDisk0.
 • enhetsbeteckning: Ett namn som baseras på en enhetsbeteckning och används om du vill ta bort en befintlig partition, till exempel D:
 • partitionsnamn: Det namn, baserat på en partition, som används om du vill ta bort en befintlig partition och som kan användas i stället för argumentet för enhetsnamnet, till exempel \Enhet\HardDisk0\Partition1.
 • storlek: Den nya partitionens storlek i megabyte.
Obs! Om inga argument används visas ett användargränssnitt för hantering av partitionerna.

VARNING! Detta kommando kan skada partitionstabellen om disken har uppgraderats till en dynamisk diskkonfiguration. Ändra inte dynamiska diskars struktur om du inte använder verktyget Diskhantering.

ENABLE

enable namn på tjänst starttyp

Du kan använda kommandot enable (där namn på tjänst är namnet på den tjänst eller drivrutin som ska aktiveras) när du vill aktivera en tjänst eller drivrutin för Windows-systemet.

Använd kommandot listsvc om du vill se alla tjänster och drivrutiner som kan aktiveras. Med kommandot enable skrivs tjänstens gamla starttyp ut innan den återställs till det nya värdet. Du bör anteckna det gamla värdet om det skulle bli nödvändigt att återställa tjänstens starttyp.

Giltiga starttyp är:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
Obs! Om du inte anger någon ny starttyp skrivs den gamla starttypen ut med kommandot enable.

EXIT

Använd kommandot exit om du vill avsluta kommandokonsolen och starta om datorn.

EXPAND

expand källa [/F:filespec] [mål] [/y]
expand källa [/F:filespec] /D
Använd detta kommando (där källa namnet på filen som ska expanderas och mål anger katalogen för den nya filen) om du vill expandera en fil.

Obs! Du får inte använda jokertecken.
Om mål inte anges är standardplatsen den aktuella mappen.

Alternativ:
 • /y : Fråga inte innan en befintlig fil skrivs över.
 • /f:filespec: Om källan innehåller mer än en fil krävs denna parameter för att ange vilken fil som ska expanderas. Du får använda jokertecken.
 • /d: Expandera inte. Visa endast en katalog med de filer som ingår i källan.
Källan kan vara valfri katalog i den aktuella Windows-installationens systemkataloger, enhetens rot, lokala installationskällor eller Cmdcons-mappen. Målet kan inte vara flyttbara media. Målfilen kan inte vara skrivskyddad. Använd kommandot attrib för att ta bort skrivskyddsattributet.

Med expand tillfrågas du om målfilen redan finns, om du inte använder /y.

FIXBOOT

fixboot enhetsnamn:
Använd detta kommando (där enhetsnamn är den enhetsbeteckning där startsektorn kommer att skrivas) om du vill skriva den nya Windows-startsektorkoden på startpartitionen. Med detta kommando korrigeras problem där Windows-startsektorn är skadad. Genom reparationsprocessen repareras även startsektorn. Med detta kommando åsidosätts standardinställningen att skrivning sker till systemstartpartitionen.


FIXMBR

fixmbr enhetsnamn
Använd detta kommando (där enhetsnamn är ett icke-obligatoriskt enhetsnamn som anger vilken enhet som behöver en ny MBR) om du vill reparera systempartitionens MBR (Master Boot Record). Detta kommando används när ett virus har skadat MBR och Windows inte kan starta.

VARNING! Detta kommando kan skada partitionstabellerna om det finns virus eller maskinvaruproblem. Det kan också göra det omöjligt att komma åt partitioner. Microsoft föreslår att du kör ett antivirusprogram innan du använder kommandot.

Namnet kan erhållas från utdata från map-kommandot. Om detta lämnas tomt är startenhetens MBR fast, till exempel:

fixmbr \enhet\harddisk2
Om en partitionstabellsignatur som är ogiltig eller inte har standardformat identifieras, ombeds du ge ditt tillstånd innan MBR skrivs om.

FORMAT

format enhet: /Q /FS:filsystem
Använd detta kommando (där /Q en snabbformatering av enheten, enhet är enhetsbeteckningen på den partition som ska formateras och /FS:filsystem anger vilken typ av filsystem [FAT, FAT32 eller NTFS]) som ska användas för att formatera den angivna enheten till det angivna filsystemet.)

Om inget filsystem anges används det befintliga filsystemformatet, om det är tillgängligt.

LISTSVC

Med kommandot listsvc visas en lista över alla tillgängliga tjänster, drivrutiner och starttyper för den aktuella Windows-installationen. Detta kommando kan vara användbart när kommandona disable och enable används.

Obs! Dessa extraheras från registreringsdatafilen %SystemRoot%\System32\Config\SYSTEM. Om SYSTEM är skadad eller saknas kan det få oförutsägbara följder.

LOGON

logon
Med kommandot logon visas en lista över alla identifierade Windows-installationer, och sedan efterfrågas det lokala administratörslösenordet för det Windows-exemplar du valde att logga in på. Om mer än tre inloggningsförsök misslyckas avslutas konsolen och datorn startas om.

MAP

map arc
Använd detta kommando (där parametern arc anger att ARC-sökvägar och inte enhetssökvägar för Windows ska användas i kommandot map) när du vill visa en lista över enhetsbeteckningar, filsystemtyper, partitionsstorlekar och mappningar till fysiska enheter.


MD och MKDIR

Med kommandona md och mkdir skapas nya mappar. Jokertecken stöds inte. Kommandot mkdir fungerar endast inom systemkatalogerna för den aktuella Windows-installationen, på flyttbara media, i rotkatalogen på valfri hårddiskpartition eller på de lokala installationskällorna.

MORE

more Filnamn
Använd det här kommandot när du vill visa en textfil på skärmen.

RD och RMDIR

Med kommandona rd och rmdir tas en mapp bort. Dessa kommandon fungerar endast inom systemkatalogerna för den aktuella Windows-installationen, på flyttbara media, i rotkatalogen på valfri hårddiskpartition eller på de lokala installationskällorna.

REN och RENAME

Kommandona ren och rename kan användas om du vill byta namn på en fil. Observera att du inte kan ange en ny enhet eller sökväg för målfilen. Dessa kommandon fungerar endast inom systemkatalogerna för den aktuella Windows-installationen, på flyttbara media, i rotkatalogen på valfri hårddiskpartition eller på de lokala installationskällorna.

SET

Med kommandot set kan du visa eller ändra fyra miljöalternativ.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE

SYSTEMROOT

Med kommandot systemroot görs den aktuella arbetsmappen till mappen %SystemRoot% i den Windows-installation du för tillfället är inloggad på.

TYPE

type Filnamn
Med kommandot type visas en textfil.
Egenskaper

Artikel-id: 229716 – senaste granskning 15 juni 2005 – revision: 1

Feedback