Filer uppdateras inte på rätt sätt med uppdateringarna för .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 eller .NET Framework 3.5 Service Pack 1, trots att installationen genomförs utan problem

Symptom

När du installerar vissa uppdateringar för .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 eller .NET Framework 3.5 Service Pack 1, fungerar allt utan problem. Men filerna uppdateras inte. Uppdateringen erbjuds därför på nytt i Windows Update.

Orsak

Den här situationen kan uppstå av olika orsaker, till exempel vissa installationsproblem med Dual Branch Servicing. Mellan januari och juli 2009 gavs det ut flera snabbkorrigeringar för .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 och .NET Framework 3.5 Service Pack 1 som innehöll ett fel. När snabbkorrigeringarna installeras och en säkerhetsuppdatering därefter installeras, hindrar snabbkorrigeringen att nyttolastfiler i säkerhetsuppdateringen uppdateras på rätt sätt. I vissa fall visas problemet också i form av ett fel som beskrivs i följande Microsoft Knowledge Base-artikel:
2262911 Undantagsfelet "Det gick inte att läsa in typen 'System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy'" visas när du har installerat uppdatering 982167 eller 982168
Microsoft har tagit bort alla snabbkorrigeringar som innehöll defekten och ersatt dem med nya snabbkorrigeringar. Microsoft Knowledge Base-artiklarna om de felaktiga snabbkorrigeringarna har uppdaterats och innehåller en lista över de nya felfria snabbkorrigeringarna. Om du har installerat någon av de felaktiga snabbkorrigeringarna i listan här, kan du lösa problemet med hjälp av anvisningarna i avsnittet "Tillfällig lösning" i den här artikeln. Om du inte använder den lösningen kan det hända att filerna i nyttolasten för en säkerhetsuppdatering inte uppdateras som de ska och att datorn hamnar i ett inkonsekvent och sårbart läge.

Lista över felaktiga snabbkorrigeringar

946411 KORRIGERING: När du skriver ut en XPS-fil på en dator med Windows XP Service Pack 2 eller Service Pack 3, skrivs tecknen i XPS-filen ut felaktigt
952883 KORRIGERING: Returtypen eller utargumentet för en ASMX-tjänstmetod som innehåller en egenskap med en intern sättare, kan inte serialiseras på en dator där .NET Framework är installerat
958090 KORRIGERING: Undantaget System.EnterpriseServices.TransactionProxyException kan inte upptäckas från andra programdomäner när det utlöses under en transaktion
958252 KORRIGERING: När du använder det anpassade verktyget Msdatasetgenerator i .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (SP1), är skalvärdet och precisionsvärdet i koden som genereras för en utomstående .NET-dataleverantör inte desamma som de värden du anger
960442 KORRIGERING: Ett felmeddelande visas när du använder BinaryFormatter-objektet för att serialisera och deserialisera en allmän typ i en sammansättning i .NET Framework 2.0 Service Pack 2 eller .NET Framework 3.5 Service Pack 1
960754 KORRIGERING: Du får undantaget ObjectDisposedException när du refererar till objektet Transaction.Current.TransactionInformation
961847 KORRIGERING: Ett felmeddelande visas när du visar en sida i designläge när du har kompilerat om ett .NET Framework 3.5 Service Pack 1-baserat projekt: "Ett fel uppstod när en kontroll skulle skapas – Det gick inte att ange ControlInstanceName [text] för egenskapen PropertyName
961864 KORRIGERING: Webbklienter kan få flera problem när du ansluter till en ASP.NET 2.0 AJAX-aktiverad webbplats
961870 KORRIGERING: En minnesläcka uppstår när du kör ett program som kräver att CLR läser in en sammansättning i blandat läge i .NET Framework 2.0 Service Pack 2
961881 KORRIGERING: Åtkomstfel när du startar ett program som körs i CLR
961884 KORRIGERING: Datorn blir mycket långsam när du gör en första förfrågan på en ASP.NET-webbplats när du har ändrat App_Code-mappen, bin-mappen eller Global.asax-filen
961885 KORRIGERING: Du får ett meddelande om åtkomstfel när du kör ett CLR-program som anropar metoden XslCompiledTransform.Transform
961901 KORRIGERING: Det särskilda IME-läget som du anger för ett Redigera-fält försvinner när du återgår till fältet från ett .NET Framework 2.0 SP2-baserat Windows-formulär Det särskilda IME-läget som du anger för ett Redigera-fält försvinner när du återgår till fältet från ett .NET Framework 2.0 SP2-baserat Windows-formulär
961902 KORRIGERING: Ett felmeddelande visas när du kompilerar ett ASP.NET-projekt som innehåller många programresursfiler: "Ett "first chance"-undantagsfel av typen System.ArgumentException inträffade i mscorlib.dll"
962351 KORRIGERING: Snabbmenyer visas inte när du använder Internet Explorer 8.0 i standardläge för att visa en ASP.NET-webbsida som innehåller dynamiska menyer
962890 KORRIGERING: Ett felmeddelande visas när ett .NET Framework 2.0-program anropar funktionen XmlTextReader.Read upprepade gånger: "Starttaggen Behörighet på rad 171 matchar inte sluttaggen för PermissionRead"
963676 KORRIGERING: CLR misslyckas med ett allvarligt fel i körningsmotorn eller en krasch när du kör ett program med .NET Framework 2.0 Service Pack 2
967114 KORRIGERING: Felmeddelande när du använder metoden System.Data.DataTable.InsertRow eller någon annan överlagringsmetod i ett .NET Framework 2.0-baserat program för att infoga rader i en tabell: "Den aritmetiska operationen orsakade spill"
967613 KORRIGERING: Ett program som övervakar händelseloggposter kraschar när det anropar metoden Dispose i System.Diagnostics.EventLog-klassen
967615 KORRIGERING: Ett .NET Framework 2.0 SP2-baserat program eller ett .NET Framework 3.5 SP1-baserat program avslutar inte på rätt sätt säkra referensobjekt som skapats av WindowsIdentity-objektet
967812 Det finns en snabbkorrigering som uppdaterar vissa egenskaper i System.Globalization.RegionInfo-klassen för Slovakien, Slovenien och Turkiet
968108 KORRIGERING: Webbklienter kraschar eller också visas ett oväntat funktionssätt när du öppnar en ASP.NET 2.0 AJAX-aktiverad webbplats som har distribuerats i en webbservergrupp
968249 KORRIGERING: En felaktig instansstorlek genereras när du använder exportverktyget för typbibliotek för att generera ett typbibliotek från en CLR-sammansättning i .NET Framework 2.0 Service Pack 2
968392 Felmeddelande och hyperlänkkontrollen återges inte om ImageUrl-egenskapen är inställd i Visual Studio 2005 eller Visual Studio 2008 när du har installerat .NET Framework 2.0 SP2 eller .NET Framework 3.5 SP1: "Objektreferensen har inte angetts till en instans av ett objekt"
968432 KORRIGERING: Undantagsfelet System.InvalidOperationException visas när du kör ett webbprogram som är baserat i .NET Framework 2.0 SP2 eller .NET Framework 3.5 SP1
968556 KORRIGERING: Metoden XslCompiledTransform.Transform har ingen överlagringsmetod som godkänner både XPathNavigator- och XmlResolver-objektet som argument i .NET Framework 2.0
968760 Ett hanterat program har många trådreferenser och händelsereferenser i Microsoft .NET Framework 2.0
969364 KORRIGERING: Inbäddade kodblock på en ASP.NET 2.0-webbsida försvinner när du genererar en lokal resursfil med verktyget för att generera lokala resurser i Visual Web Developer
969612 Beskrivning av samlat snabbkorrigeringspaket för ASP.NET 2.0: April 2009
969722 KORRIGERING: Prestandaräknaren ASP.NET Apps v2.0.50727(__Total__)\Sessions Active visar ett orimligt högt värde när Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 har installerats
969836 KORRIGERING: En arbetstråd i ett .NET Framework 2.0-baserat Windows Forms-program blockeras när det anropar metoden Control.Invoke även om GUI-tråden är inaktiv
970350 KORRIGERING: Undantagsfel när System.Drawing.FontConverter-objeket aktiverar FontFamily.Families-egenskapen i .NET Framework 2.0 SP2 eller .NET Framework 3.5 SP1: "Det saknas ledigt minne"
970510 KORRIGERING: TypeLoadException-undantag uppstår när du kör ett program med .NET Framework 3.5 SP1
970924 KORRIGERING: Prestandan försämras för program som använder CreateType-metoden när du lägger till fler typobjekt i en dynamisk sammansättningsmodul i .NET Framework 2.0 SP2
971030 KORRIGERING: Ett åtkomsfel uppstår när du kör ett .NET Framework 2.0-baserat program som anropar gränssnittet IList<T>, IEnumerable<T> eller ICollection<T> i en LCG-metod
971169 KORRIGERING: Felmeddelande när du kör ett ASP.NET 2.0- webbprogram om det globala resursfilnamnet innehåller kulturnamnet "zh-Hant"
971601 KORRIGERING: Prestandaräknaren som styr ett program slutar att svara när programmet avslutas och startas om och undantagsfelet System.InvalidOperationException visas på en dator som kör.NET Framework 2.0
971988 KORRIGERING: Processorbelastningen ökar markant när du kör ett .NET Framework 2.0-baserat Multi- AppDomain-program som använder objekt vars slutförare startar ThreadPool-metoder
971993 Beskrivning av snabbkorrigeringen som gör det möjligt för ASP.NET- webbprogram att stödja anspråksbaserad identifiering när du använder medlemskapsprovidrar
972259 KORRIGERING: Trådarna i ett.NET Framework 2.0 SP2- baserat program pausas mycket länge när samtidig skräpinsamling är aktiverat
972848 KORRIGERING: Det går långsamt att skapa en minidumpfil och storleken på filen är större än förväntat när informationen som filen samlar inte är av typen MiniDumpWithFullMemory i .NET Framework 2.0
Om du vill veta mer om Dual Branch Servicing, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
960043 Dual Branch Servicing för .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 och .NET Framework 3.5 Service Pack 1

Workaround

Undvik problemet så här:

Steg 1

Installera snabbkorrigering 975954. Du hämtar MSI-uppdateringarna på följande MSDN-webbsida:

Steg 2

Kör en reparation av produkten. Vi kan reparera produkten åt dig automatiskt, eller också kan du göra det själv.

Reparera produkten åt mig

Klicka på knappen Fix it om du vill att det ska ske automatiskt. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.


Obs! Guiden finns bara på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Jag reparerar produkten själv

Om du vill reparera produkten själv skriver du följande kommandorader från en kommandotolk med förhöjd behörighet:
 • Kör följande kommando om du bara har installerat .NET Framework 2.0 Service Pack 2:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}
  Med det här kommandot repareras .NET Framework 2.0 SP2-produktlagren.
 • Kör följande kommandon om du har installerat .NET Framework 3.0 Service Pack 2:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec /f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}
  Med de här kommandona repareras både .NET Framework 2.0 SP2- och .NET Framework 3.0 SP2-produktlagren.
 • Kör följande kommandon om du har installerat .NET Framework 3.5 Service Pack 1:
  msiexec /f {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}

  msiexec /f {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}

  msiexec /f {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}
  Med de här kommandona repareras .NET Framework 2.0 SP2-, .NET Framework 3.0 SP2- och .NET Framework 3.5 SP1-produktlagren.
När du reparerar produktlagren med de här kommandona utvärderas installationsstatusen på nytt för alla funktioner i produktlagret (.NET Framework 2.0 SP2, .NET Framework 3.0 SP2 och .NET Framework 3.0 SP1).

Det löser problemet som orsakas av en dålig baslinje och gör att uppdateringen kan installera sin nyttolast utan problem.

Mer information om hur du kör ett kommando med förhöjd behörighet finns på följande Microsoft-webbsida:Mer Information

Mer information om vilka kommandoradsväxlar som stöds av Windows Installer finns på följande MSDN-webbsida: Mer information om Windows Installer finns på följande MSDN-webbsida:
Egenskaper

Artikel-id: 2431806 – senaste granskning 10 maj 2011 – revision: 1

Feedback