Information om Windows-registret för avancerade användare

Gäller för: Windows Vista EnterpriseWindows Vista BusinessWindows Vista Ultimate Mer

Sammanfattning


Den här artikeln handlar om registret. Här finns även information om hur du säkerhetskopierar och redigerar registret, och referenser till mer information.

Mer Information


Beskrivning av registret

I Microsoft Computer Dictionary, femte upplagan, definieras registret på följande vis:
En central hierarkisk databas i Microsoft Windows 98, Windows CE, Windows NT och Windows 2000 för lagring av information som krävs för att konfigurera datorn för en eller flera användare, program och maskinvaruenheter.

Registret innehåller information som kontinuerligt används i Windows, till exempel profiler för olika användare, de program som är installerade på datorn och de typer av dokument som kan skapas med programmen, inställningar för egenskapslistor till mappar och programikoner, vilken maskinvara som finns i datorn och vilka portar som används.

Registret ersätter de flesta textbaserade INI-filer som används i konfigurationsfiler för Windows 3.x och MS-DOS, till exempel Autoexec.bat och Config.sys. Även om registret är gemensamt för flera Windows-operativsystem finns det vissa skillnader mellan dem.
En registreringsdatafil är en grupp nycklar, undernycklar och värden i registret med en uppsättning stödfiler som innehåller säkerhetskopior av data. Stödfilerna för alla registreringsdatafiler utom HKEY_CURRENT_USER finns i mappen %SystemRoot%\System32\Config i Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 och Windows Vista. Stödfilerna för HKEY_CURRENT_USER finns i mappen %SystemRoot%\Profiles\Username. Filnamnstilläggen för filerna i de här mapparna visar vilken typ av data de innehåller. Avsaknad av filnamnstillägg kan i vissa fall också ange vilken typ av data de innehåller.
RegistreringsdatafilStödfiler
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAMSam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SecuritySecurity, Security.log, Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SoftwareSoftware, Software.log, Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemSystem, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_CONFIGSystem, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat, Ntuser.dat.log
HKEY_USERS\DEFAULTDefault, Default.log, Default.sav
I Windows 98 kallas registerfilerna User.dat och System.dat. I Windows Millennium Edition kallas de Classes.dat, User.dat och System.dat.

Obs! Säkerhetsfunktionerna i Windows NT, Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 och Windows Vista ger en administratör möjlighet att kontrollera åtkomst till registernycklar.

I följande tabell anges de fördefinierade nycklar som används av systemet. Namnet på en nyckel kan innehålla högst 255 tecken.
Mapp/fördefinierad nyckelBeskrivning
HKEY_CURRENT_USERInnehåller roten för konfigurationsinformationen för den inloggade användaren. Användarens mappar, skärmfärger och inställningar på Kontrollpanelen lagras här. Informationen är knuten till användarens profil. Den här nyckeln förkortas ibland "HKCU".
HKEY_USERSInnehåller samtliga aktivt inlästa användarprofiler på datorn. HKEY_CURRENT_USER är en undernyckel till HKEY_USERS. HKEY_USERS förkortas ibland "HKU."
HKEY_LOCAL_MACHINEInnehåller konfigurationsinformation för datorn (för alla användare). Den här nyckeln förkortas ibland "HKLM".
HKEY_CLASSES_ROOTEn undernyckel till HKEY_LOCAL_MACHINE\Software. Informationen här gör att rätt program öppnas när en fil öppnas med Utforskaren i Windows. Den här nyckeln förkortas ibland "HKCR". Från och med Windows 2000 lagras den här informationen under både HKEY_LOCAL_MACHINE och HKEY_CURRENT_USER. Nyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes innehåller standardinställningar som kan gälla alla användare på den lokala datorn. Nyckeln HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes innehåller inställningar som har företräde framför standardinställningarna och endast gäller den interaktiva användaren. Nyckeln HKEY_CLASSES_ROOT innehåller en vy över registret med information från båda dessa källor. HKEY_CLASSES_ROOT ger också tillgång till den här sammanslagna vyn för program som skapats för tidigare Windows-versioner. Ändringar för den interaktiva användaren ska göras under HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes i stället för under HKEY_CLASSES_ROOT. Ändringar av standardinställningarna ska göras under HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Om du lägger till nycklar under HKEY_CLASSES_ROOT lagras informationen under HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Om du skriver värden till en nyckel under HKEY_CLASSES_ROOT, och nyckeln redan finns under HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, lagras informationen där i stället för under HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes.
HKEY_CURRENT_CONFIGInnehåller information om maskinvaruprofilen som används på den lokala datorn vid systemstart.
Obs! Registret i 64-bitarsversioner av Windows XP, Windows Server 2003 och Windows Vista är uppdelat på 32- och 64-bitarsnycklar. Många 32-bitarsnycklar har samma namn som motsvarande 64-bitarsnycklar och omvänt. I Registereditorns 64-bitars standardversion som medföljer 64-bitarsversioner av Windows XP, Windows Server 2003 och Windows Vista visas 32-bitarsnycklarna under följande nod:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node
Om du vill veta mer om hur du visar registret i 64-bitarsversioner av Windows klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

305097 Visa systemregistret med hjälp av 64-bitarsversioner av Windows (Detta kan vara på engelska)

Följande tabell innehåller datatyperna som för närvarande definieras och används i Windows. Den maximala storleken för ett värdenamn är följande:
  • Windows Server 2003, Windows XP och Windows Vista: 16 383 tecken
  • Windows 2000: 260 ANSI-tecken eller 16 383 Unicode-tecken
  • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 255 tecken
Långa värden (mer än 2 048 byte) ska lagras som filer med filnamnen i registret. Det hjälper registret att fungera effektivt. Den maximala storleken för ett värde är följande:
  • Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista: Tillgängligt minne
  • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 16 300 byte
Obs! Den totala storleken av alla värden för en nyckel får inte överstiga 64 kB.
NamnDatatypBeskrivning
Binärt värdeREG_BINARYBinära rådata. Informationen om maskinvarukomponenter lagras till största delen som binära data och visas i Registereditorn i hexadecimalt format.
DWORD-värdeREG_DWORDData som representeras av ett fyra byte långt tal (ett 32-bitars heltal). Många parametrar för enhetsdrivrutiner och tjänster är av denna typ och visas i Registereditorn i binär-, hexadecimal- eller decimalformat. Relaterade värden är DWORD_LITTLE_ENDIAN (minst signifikanta byte finns på den lägsta adressen) och REG_DWORD_BIG_ENDIAN (minst signifikanta byte finns på den högsta adressen).
Expanderbart strängvärdeREG_EXPAND_SZEn datasträng av variabel längd. I denna datatyp ingår variabler som matchas när data används av ett program eller en tjänst.
Värde med flera strängarREG_MULTI_SZEn flervärdessträng. Värden som innehåller listor eller flera värden i en form som människor kan läsa är vanligen av denna typ. Poster skiljs åt av blanksteg, kommatecken eller andra tecken.
SträngvärdeREG_SZEn datasträng av fast längd.
Binärt värdeREG_RESOURCE_LISTEn serie kapslade matriser för lagring av en resurslista som används av en drivrutin för en maskinvaruenhet eller av en fysisk enhet som styrs av drivrutinen. Dessa data identifieras och skrivs automatiskt i \ResourceMap-trädet och visas i Registereditorn i hexadecimalt format som ett binärt värde.
Binärt värdeREG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LISTEn serie kapslade matriser för lagring av en lista över möjliga enhetsdrivrutiner som kan användas av drivrutinen eller någon av de fysiska enheterna som styrs av drivrutinen. En delmängd av den här listan skrivs automatiskt i \ResourceMap-trädet. Dessa data identifieras automatiskt och visas i Registereditorn i hexadecimalt format som ett binärt värde.
Binärt värdeREG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOREn serie kapslade matriser för lagring av en resurslista som används av en fysisk maskinvaruenhet. Dessa data identifieras och skrivs automatiskt i \HardwareDescription-trädet och visas i Registereditorn i hexadecimalt format som ett binärt värde.
IngetREG_NONEData som inte tillhör någon särskild typ. Dessa data skrivs till registret av datorn eller programmen och visas i Registereditorn i hexadecimalt format som ett binärt värde.
LänkREG_LINKEn Unicode-sträng som ger namn åt en symbolisk länk.
QWORD-värdeREG_QWORDData som representeras av ett 64-bitars heltal. Dessa data visas i Registereditorn som ett binärt värde och introducerades i Windows 2000.

Säkerhetskopiera registret

Innan du redigerar registret exporterar du nycklarna från registret du tänker redigera, eller säkerhetskopierar hela registret. Om något problem skulle uppstå kan du sedan återställa registret till det tidigare tillståndet med hjälp av åtgärderna i "Återställa registret" i den här artikeln. Om du vill säkerhetskopiera hela registret använder du Säkerhetskopiering och säkerhetskopierar systemtillståndet. I systemtillståndet ingår registret, registreringsdatabasen för COM+-klassen och startfilerna. Om du vill veta mer om hur du använder Säkerhetskopiering för att säkerhetskopiera systemtillståndet klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

308422 Använda Säkerhetskopiering i Windows XP för att säkerhetskopiera filer och mappar

320820 Använda Säkerhetskopiering för säkerhetskopiering av filer och mappar i Windows XP Home

326216 Använda Säkerhetskopiering för säkerhetskopiering och återställning av data i Windows Server 2003 (Detta kan vara på engelska)

Redigera registret

För att ett program ska kunna ändra registerdata, måste registerfunktionerna som definieras på följande MSDN-webbplats användas i programmet: Administratörer kan göra ändringar i registret med hjälp av Registereditorn (Regedit.exe eller Regedt32.exe), Grupprincip, Systemprincip, registerfiler (.reg) eller skript, exempelvis VisualBasic-skriptfiler.

Använda Windows-användargränssnittet

Vi rekommenderar att du använder Windows-gränssnittet för att ändra systeminställningarna i stället för att redigera registret manuellt. Ibland kan dock redigering av registret vara det bästa sättet att lösa ett produktproblem. Om problemet är dokumenterat i Microsoft Knowledge Base bör det finnas en artikel med stegvisa instruktioner för redigering av registret. Följ dessa instruktioner noggrant.

Använda Registereditorn

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. De här problemen kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.
Med Registereditorn kan du göra följande:
  • Leta reda på ett underträd, en nyckel, en undernyckel eller ett värde
  • Lägga till en undernyckel eller ett värde
  • Ändra ett värde
  • Ta bort en undernyckel eller ett värde
  • Byta namn på en undernyckel eller ett värde
I navigeringsområdet i Registereditorn visas mappar som representerar olika nycklar på den lokala datorn. När du öppnar registret på en fjärrdator visas bara två fördefinierade nycklar: HKEY_USERS och HKEY_LOCAL_MACHINE.

Använd grupprincip

Microsoft Management Console (MMC) innehåller administrationsverktyg som kan användas för att administrera nätverk, datorer, tjänster och andra systemkomponenter. MMC-snapin-modulen Grupprincip gör det möjligt för administratörer att definiera principinställningar för datorer eller användare. Grupprincip kan implementeras på lokala datorer med hjälp av den lokala MMC-snapin-modulen för Grupprincip, Gpedit.msc. Grupprincip kan implementeras i Active Directory med hjälp av MMC-snapin-modulen Active Directory - Användare och datorer. Mer information om användning av Grupprincip finns i hjälpavsnitten i den aktuella MMC-snapin-modulen för Grupprincip.

Använda en REG-fil (Registration Entries)

Skapa en REG-fil (Registration Entries) som innehåller registerändringarna och kör sedan filen på den dator där du vill göra ändringarna. Du kan köra REG-filen manuellt eller med hjälp av ett inloggningsskript. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

310516 Lägga till, ändra eller ta bort registerundernycklar och registervärden med hjälp av en REG-fil (Registration Entries)

Använda Windows Script Host

Med Windows Script Host kan du köra VBScript- och JScript-skript direkt i operativsystemet. Du kan skapa VBScript- och JScript-filer där metoder från Windows Script Host används för att ta bort, läsa och skriva registernycklar och registervärden. Mer information om dessa metoder finns på följande Microsoft-webbplatser:
RegDelete-metod
RegRead-metod
RegWrite-metod

Använda Windows Management Instrumentation

Windows Management Instrumentation ingår i Microsoft Windows-operativsystemet och är Microsofts implementering av WBEM (Web-Based Enterprise Management). WBEM är ett branschinitiativ för utveckling av en standardteknik för tillgång till hanteringsinformation i en företagsmiljö,¶ och kan användas för att automatisera administrativa uppgifter (till exempel redigering av registret) i en företagsmiljö.. WMI kan användas i skriptspråk med en Windows-motor och hantering av Microsoft ActiveX-objekt. Dessutom kan kommandoradsverktyget i WMI (Wmic.exe) användas för att ändra Windows-registret.
Ytterligare information om WMI finns på följande Microsoft-webbplats: Om du vill veta mer om kommandoradsverktyget i WMI klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

290216 Beskrivning av kommandoradsverktyget i Windows Management Instrumentation (Wmic.exe) (Detta kan vara på engelska)

Använda Konsolverktyget för registret för Windows

Du kan registrera registret med Konsolverktyget för registret för Windows (Reg.exe). Om du vill ha hjälp med Reg.exe-verktyget skriver du reg /? i kommandotolken och klickar sedan på OK.

Återställa registret

Använd lämplig metod för att återställa registret.

Återställa registernycklarna

Återställ de exporterade registerundernycklarna genom att dubbelklicka på REG-filen (Registration Entries) du sparade i avsnittet Exportera registerundernycklar. Du kan också återställa hela registret från en säkerhetskopia. Mer information om hur du återställer hela registret finns i avsnittet "Återställa hela registret" längre ned i den här artikeln.

Återställa hela registret

Om du vill återställa hela registret återställer du systemtillståndet från en säkerhetskopia. Om du vill veta mer om hur du återställer systemtillståndet från en säkerhetskopia klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

309340 Använda Säkerhetskopiering för att återställa filer och mappar på datorn i Windows XP


Obs! Om du säkerhetskopierar systemtillståndet skapas även uppdaterade kopior av registerfilerna i mappen %SystemRoot%\Repair. Om du inte kan starta Windows XP när du har redigerat registret, kan du byta ut registerfilerna manuellt enligt beskrivningen i avsnittet "Part One" i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
307545 Återställa datorn när ett skadat register hindrar Windows XP från att starta

Referenser


Mer information finns på följande Microsoft-webbplatser: Windows Servers katalog med testade produkter är en referens för produkter som har testats för kompatibilitet med Windows Server. Mer information om säkerhetskopieringsprodukter vars kompatibilitet med Windows Server har testats, hittar du på följande Microsoft-webbplats:Data Protection Manager (DPM) är en huvudprodukt i Microsoft System Centers hanteringsproduktserie och är avsedd att hjälpa IT-proffs att hantera Windows-miljön. DPM är den nya standarden för säkerhetskopiering och återställning i Windows. Det ger kontinuerligt dataskydd för Microsofts program- och filservrar med sömlöst integrerade disk- och bandmedier. Mer information om DPM finns på följande Microsoft-webbplats: Mer information om dataåterställning finns på följande Microsoft-webbplats: Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows XP och Windows Vista

322755 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows 2000

323170 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows NT 4.0 (Detta kan vara på engelska)
322754 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows 95, Windows 98 och Windows ME

Om du vill veta mer om skillnader mellan Regedit.exe och Regedt32.exe klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

141377 Skillnader mellan Regedit.exe och Regedt32.exe (Detta kan vara på engelska)