Så felsöker du problem som kan uppstå när du startar eller använder Word 2000, Word 2002 eller Word 2003

Denna artikel är en sammanställning av följande tidigare artiklar: 826840 och 289634

Sammanfattning

I Microsoft Word beror många problem på inställningar eller drivrutiner som ligger utanför kärnfilerna för Word. I denna artikel anges några allmänna åtgärder som du kan pröva innan du kontaktar teknisk support.

Mer Information

Kontrollera att du har installerat en skrivare

Om teckensnitten saknas kontrollerar du att du har installerat en skrivare och att skrivardrivrutinen inte är allmän/endast text. Teckensnitten som visas i listan Teckensnitt baseras på den typ av skrivare som du har installerat. Om du har angett skrivardrivrutinen allmän / endast text som standarddrivrutin visas kanske bara ett teckensnitt - Roman 10 cpi - i listan Teckensnitt. Om du har angett en icke-allmän skrivardrivrutin som standard visas alla TrueType-teckensnitt som är installerade på datorn i listan Teckensnitt.

Om du vill se vilken skrivare du använder klickar du på Skriv utArkiv-menyn i Word. Om Allmän / Endast text visas i rutan Namn väljer du en annan skrivare. Om ingen annan skrivare är tillgänglig i rutan Namn installerar du en skrivare med de åtgärder som passar din situation.

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.

Windows 2000

 1. Avsluta alla instanser av Word. Om du använder Word som e-postredigerare måste du också avsluta Microsoft Outlook.
 2. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Skrivare.
 3. Klicka på Lägg till skrivare.
 4. Klicka på Nästa i guiden Lägg till skrivare.
 5. Välj Lokal skrivare eller Nätverksskrivare och klicka sedan på Nästa.
 6. Om du får en fråga om du vill installera en skrivare manuellt klickar du på Nästa.
 7. Markera porten du vill använda och klicka sedan på Nästa.
 8. Välj lämplig skrivartillverkare i listan Tillverkare. Klicka på önskad skrivarmodell i listan Skrivare. Klicka på Nästa.
 9. Markera önskade alternativ och klicka sedan på Nästa. Upprepa denna procedur för varje ruta i guiden tills du kommer till slutet. Klicka på Slutför.
 10. Ange denna skrivare som standardskrivare.

Windows XP

 1. Avsluta alla instanser av Word. Om du använder Word som e-postredigerare måste du också avsluta Microsoft Outlook.
 2. Klicka på Start och sedan på Skrivare och fax.
 3. Klicka på Lägg till skrivareArkiv-menyn.
 4. Klicka på Nästa i guiden Lägg till skrivare.
 5. Klicka på Lokal skrivare som är ansluten till den här datorn, En nätverksskrivare eller En skrivare som är ansluten till en annan dator och klicka på Nästa.
 6. Om du får en fråga om du vill installera en skrivare manuellt klickar du på Nästa.
 7. Markera den port du vill använda och klicka sedan på Nästa.
 8. Välj en skrivartillverkare i listan Tillverkare. Klicka på önskad skrivarmodell i listan Skrivare. Klicka på Nästa.
 9. Markera önskade alternativ och klicka sedan på Nästa. Upprepa denna procedur för varje ruta i guiden tills du kommer till slutet. Klicka på Slutför.
 10. Ange denna skrivare som standardskrivare.

Fastställ om problemet är begränsat till ett visst dokument

Kontrollera följande om du har problem med ett visst dokument:
 • Uppstår samma problem i ett nytt dokument?
 • Uppstår samma problem i andra befintliga dokument?
I Word är mycket formatering knuten till det sista stycketecknet, i synnerhet avsnitts- och formatmallsformatering. Om du kopierar allting utom det sista stycketecknet till ett nytt dokument kan skadan finnas kvar i det ursprungliga dokumentet. Använd samma avsnitts- eller formatmallsformatering i det nya dokumentet som i det gamla. Så här kopierar du allting utom det sista stycket:
 1. Öppna dokumentet i Word.
 2. Tryck på CTRL + END.
 3. Tryck på CTRL + SKIFT + HOME.
 4. Klicka på KopieraRedigera-menyn.
 5. Klicka på NyttArkiv-menyn.
 6. Klicka på Tomt dokument.
 7. Klicka på Klistra inRedigera-menyn.
Obs! Om dokumentet innehåller avsnittsbrytningar kopierar du endast texten mellan avsnittsbrytningarna. Kopiera inte och klistra inte in avsnittsbrytningarna, eftersom det kan överföra skadan till det nya dokumentet.

Om du vill veta mer om felsökning av skadade Word-dokument klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

826864 Felsökning av skadade Word-dokument

Kontrollera att du inte använder konverteraren för återskapande av text när du öppnar filen

Så här förhindrar du att endast text återskapas när filen öppnas, så att filen i stället öppnas i Word-format:
 1. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn.
 2. Klicka på Word-dokument i listan Filformat eller klicka på Alla filer.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

291180 Formatering går förlorad och symboler visas när du öppnar ett dokument (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Kontrollera om det finns några mallar som saknas, har flyttats eller har bytt namn

Om Word slutar svara när du öppnar ett visst dokument, kan en annan mall än Normal.dot vara bifogad till dokumentet. Dessutom kan något av följande villkor vara uppfyllt:
 • Den bifogade mallen, dess mapp eller dess resurs saknas.
 • Den bifogade mallen har flyttats.
 • Den bifogade mallen har fått ett nytt namn.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

830561 Word-dokument med bifogade mallar tar lång tid att öppna i Word 2002 och Word 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Infoga dokumentet i en annan fil

Det sista stycketecknet i ett Word-dokument innehåller information om dokumentet. Om dokumentet är skadat kan du kanske återskapa texten om du kan utesluta detta sista stycketecken.

Så här gör du om du vill komma åt ett dokument men låta det sista stycketecknet vara kvar:
 1. Klicka på NyttArkiv-menyn. Markera Tomt dokument och klicka på OK.
 2. Klicka på FilInfoga-menyn.
 3. Markera den fil du vill öppna och infoga och klicka på Infoga.

Skaffa ett uppdaterat antivirusprogram

Ibland kan problem bero på ett virus. Du kan skydda datorn mot de flesta virus genom att använda antivirusprogram med den senaste uppdateringen och genom att genomsöka datorn ofta.


Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

233396 Minska risken för angrepp av makrovirus i Word

49500 Lista över leverantörer av antivirusprogram

Starta Word med /a-växeln

/a-växeln är ett verktyg för felsökning som används för att fastställa var det kan finnas ett problem när du arbetar med Microsoft Word. När du startar Word med /a-växeln förhindrar den att tillägg och globala mallar laddas automatiskt. /a-växeln låser också inställningsfilerna. Det innebär att inställningsfilerna inte kan läsas eller modifieras när du använder denna växel. Så här startar du Word med /a-växeln:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Klicka på Bläddra i dialogrutan Kör.
 3. Öppna en av följande mappar, beroende på Word-version:

  Microsoft Office Word 2003
  C:\Program\Microsoft Office\Office11
  Microsoft Word 2002
  C:\Program\Microsoft Office\Office10
  Microsoft Word 2000
  C:\Program\Microsoft Office\Office
  Obs! Om du har installerat Word i en annan mapp använder du den sökvägen i stället.

  Markera filen Winword.exe och klicka på Öppna.
 4. En sökväg av följande slag bör visas i rutan Öppna:

  "C:\Program\Microsoft Office\Office"
 5. Klicka i rutan Öppna och flytta insättningspunkten efter det avslutande citattecknet i slutet av sökvägen.
 6. Skriv ett blanksteg och /a. Sökvägen ska nu se ut ungefär så här:

  "C:\Program\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /a

  Obs!/a-växeln måste skrivas utanför citattecknen. Om den skrivs innanför citattecknen visas ett felmeddelande av följande slag när du försöker köra kommandot:
  Det går inte att hitta filen 'C:\Program\Microsoft Office\Office\Winword.exe /a' (eller en av dess komponenter). Kontrollera att sökväg och filnamn är riktiga och att alla bibliotek som behövs är tillgängliga.
 7. Klicka på OK för att starta Word med /a-växeln.
Om du vill veta mer om hur växeln /a fungerar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

826857 Information om startväxeln "/a" i Word (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om problemet inte uppstår när du startar Word med /a-växeln utför du följande sex åtgärder för att fastställa orsaken till problemet (Kör inte automatiska makron, Töm Autostart-mappen, Kontrollera COM-tillägg, Byt namn på den globala mallen, Byt namn på Data-nyckeln i Windows-registret och Byt namn på Options-registernyckeln).

Dessutom har alla Microsoft Office 2003-program ett alternativ för start i felsäkert läge.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

827706 Beskrivning av felsäkert läge för Office i Word 2003 och Word 2002

Kör inte automatiska makron

Vissa makron, som kallas automatiska makron, körs automatiskt när Word startar. Följande tabell innehåller en lista över dessa makron. Om du vill starta Word utan att köra automatiska makron håller du ned SKIFT-tangenten medan du startar Word.
MakroPlatsNär makrot körs
AutoExecI Normal-mallen eller ett globalt tilläggVid start av Word
AutoNewI en mallNär ett nytt dokument som baseras på mallen skapas
AutoOpenI ett dokument eller en mallNär ett dokument som baseras på mallen eller innehåller makrot öppnas
AutoCloseI ett dokument eller en mallNär ett dokument som baseras på mallen eller innehåller makrot stängs
AutoExitI Normal-mallen eller ett globalt tilläggNär Word avslutas
I Word identifieras ett makro som börjar med "Auto" som ett makro som körs automatiskt vid lämpligt tillfälle. Du kan tillfälligt förhindra att ett automatiskt makro körs genom att hålla ned SKIFT-tangenten medan du utför åtgärden som orsakar att makrot körs.Om problemet försvinner när du håller SKIFT-tangenten nedtryckt medan du startar Word, beror problemet på ett automatiskt makro. Gör så här för att undvika problemet:
 1. Starta Word.
 2. Peka på MakroVerktyg-menyn, och klicka sedan på Makron.
 3. I dialogrutan Makron visas kanske en lista över makron. Om något makro i listan börjar med "Auto" kan det finnas anledning att ta bort det.
 4. Du tar bort ett Auto-makro genom att markera det och sedan klicka på Ta bort.

  Obs! Ett Auto-makro kan ha lagts till via ett Word-tillägg. För att avgöra vilken mall som innehåller det automatiska makrot ändrar du rutan Makron i till en mall i listan. När du har hittat mallen som innehåller det automatiska makrot vill du kanske ta bort mallen från datorn. Om du tar bort en mall som har lagts till via ett Word-tillägg kan tillägget sluta fungera.
 5. Stäng dialogrutan Makron genom att klicka på Avbryt.
 6. Avsluta Microsoft Word genom att klicka på AvslutaArkiv-menyn. Starta sedan om Word.
Om problemet är borta när du startar om Word berodde det på ett automatiskt makro.

Töm startmappen

När Word startas läses mallar och tillägg i startmapparna in automatiskt. Fel i Word kan bero på konflikter eller problem med ett tillägg. Du kan tillfälligt tömma startmappen för att avgöra om problemet orsakas av ett objekt i en startmapp.

Objekt från startmapparna för Office och Word laddas. Så här tar du bort objekt från startmapparna:
 1. Avsluta alla instanser av Word. Om du använder Word som e-postredigerare måste du också avsluta Microsoft Outlook.
 2. Dubbelklicka på Den här datorn på skrivbordet och leta upp startmappen för Office för den version av Word du använder. Standardplatsen är:

  Word 2003
  C:\Program\Microsoft Office\Office11\Startup
  Word 2002
  C:\Program\Microsoft Office\Office10\Startup
  Word 2000
  C:\Program\Microsoft Office\Office\Startup
 3. Dra alla objekt från Startup-mappen till skrivbordet. (Du kan också skapa en mapp på skrivbordet och dra varje objekt till denna.)

  Obs! Du skapar en ny mapp på skrivbordet genom att högerklicka på ett tomt område på skrivbordet, peka på Nytt och sedan klicka på Mapp.
 4. Sök upp Autostart-mappen för Word. Standardplatsen för Autostart-mappen för Word är:

  Windows XP eller Windows 2000:

  C:\Documents and Settings\användarnamn\Application Data\Microsoft\Word\Autostart

  I Windows 98 och Windows Millennium Edition (ME) utan aktiverade profiler:

  C:\windows\Application Data\Microsoft\Word\Autostart

  I Windows 98 och Windows Millennium Edition (ME) med aktiverade profiler:

  C:\windows\användarnamn\Application Data\Microsoft\Word\Autostart

  Dra alla objekt från Autostart-mappen till skrivbordet. (Du kan också skapa en mapp på skrivbordet och dra varje objekt till denna.)
 5. Starta Word.
Om du inte längre kan återskapa problemet, och du har tagit bort flera objekt från Autostart-mappen (eller mapparna), kan du försöka hitta problemet genom att lägga tillbaka filerna en och en i rätt Autostart-mapp. Försök återskapa problemet efter varje tillägg för att avgöra vilken fil som orsakar problemet.

Kontrollera COM-tillägg

COM-tillägg installeras när program som samverkar med Word används. COM-tilläggen kan installeras var som helst. Så här visar du listan över installerade COM-tillägg:
 1. Klicka på AnpassaVerktyg-menyn.
 2. Klicka på fliken Kommandon.
 3. Klicka på Verktyg i listan Kategorier.
 4. Dra kommandot COM-tillägg till ett verktygsfält.
 5. Klicka på Stäng.
 6. Klicka på COM-tillägg i verktygsfältet så att COM-tilläggen som läses in tillsammans med Word visas.
Om det visas tillägg i dialogrutan COM-tillägg ska du tillfälligt inaktivera varje tillägg. Gör detta genom att avmarkera kryssrutan för varje COM-tillägg i listan och klicka sedan på OK. När du startar om Word läses COM-tilläggen inte in.Om problemet försvinner när du har inaktiverat COM-tilläggen, kan det bero på ett av COM-tilläggen i listan.
Om det finns flera COM-tillägg i listan kan du avgöra vilket som orsakar problemet genom att aktivera ett tillägg i taget. Starta sedan om Word.

Byt namn på den globala mallen

Byt namn på filen Normal.dot för att förhindra att formatering, AutoText och makron i den globala mallen (Normal.dot) påverkar programmet eller dokument som öppnas.

Obs! Ett namnbyte gör att du snabbt kan avgöra om Normal-mallen orsakar problemet. Om du byter namn på mallen Normal.dot återställs flera alternativ till standardinställningarna, däribland anpassade formatmallar, anpassade verktygsfält, makron och Autotext-poster. Av detta skäl rekommenderar Microsoft att du byter namn på filen Normal.dot i stället för att ta bort den.

Vissa typer av konfigurationer kan skapa mer än en Normal.dot-fil. Det kan röra sig om fall där flera versioner av Word körs på samma dator eller flera arbetsstationsinstallationer finns på samma dator. I dessa fall måste du vara noga med att byta namn på alla kopior av Normal.dot.

Så här byter du namn på den globala mallen (Normal.dot).

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Avsluta alla instanser av Word, inklusive Microsoft Outlook, om Word är inställt som e-postredigerare.
 2. Klicka på Start och sedan på Sök.
 3. Klicka på Alla filer och mappar i rutan Vad vill du söka efter? i dialogrutan Sökresultat.
 4. Skriv Normal.dot i rutan Hela eller del av filnamnet:.
 5. Välj den lokala hårddisken (eller platsen för en alternativ användarmall om du kör Word från en nätverksserver) i rutan Sök i.
 6. Starta sökningen genom att klicka på Sök.
 7. För varje förekomst av Normal.dot som visas i dialogrutan Sökresultat högerklickar du på filen. Klicka på Byt namn på snabbmenyn. Ge filen ett nytt namn, till exempel OldNormal.dot eller Normal-1.dot och tryck sedan på RETUR.
 8. Stäng programmet Sök genom att klicka på StängArkiv-menyn.
Om Word startar korrekt har du löst problemet. I detta fall ligger problemet i en skadad Normal.dot-mall. Du måste kanske ändra några inställningar för att återställa alternativen efter eget önskemål.

Om Normal.dot-filen som du har bytt namn på innehåller anpassningar, till exempel formatmallar, makron eller Autotext-poster som inte enkelt kan återskapas, kan du kanske kopiera dessa anpassningar från den gamla Normal.dot-filen till den nya med hjälp av Mallhanteraren.

Gör så här om du vill veta mer om hur du använder Mallhanteraren: klicka på Hjälp om Microsoft WordHjälp-menyn, skriv använda Mallhanteraren i rutan Sök efter i hjälpfönstret och visa avsnittet genom att klicka på Starta sökning.

Byt namn på Data-nyckeln i Windows-registret

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003

Obs! Om du byter namn på Data-nyckeln återställs flera alternativ till standardinställningarna, inklusive MRU-fillistan (Senast använda filer) på Arkiv-menyn och många av de inställningar du anpassar när du klickar på AlternativVerktyg-menyn. Word bygger upp nyckeln Data igen med inbyggda standardinställningar nästa gång du startar Word.

Så här byter du namn på nyckeln Data:
 1. Avsluta alla Windows-program.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör.
 3. Skriv regedit i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
 4. Leta upp följande nyckel genom att dubbelklicka på lämpliga mappar för den aktuella Word-versionen:

  Word 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Data
  Word 2002
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Data
  Word 2000
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Data


  Markera mappen Data och klicka sedan på Byt namnRedigera-menyn.
 5. Skriv in ett nytt namn på mappen Data (till exempel OldData) och tryck sedan på RETUR.
 6. Avsluta Registereditorn genom att klicka på AvslutaArkiv-menyn. Starta om Word normalt (utan att använda /a-växeln).
Om Word startar korrekt har du löst problemet. I detta fall låg problemet i en skadad datanyckel. Du måste kanske ändra några inställningar för att återställa alternativen efter eget önskemål.

Byt namn på Options-registernyckeln

I denna nyckel lagras de alternativ som du kan ställa in i Word.

Obs! De flesta av inställningarna finns inte i registret förrän du gör en ändring i Word och sedan avslutar programmet.

Så här byter du namn på Options-nyckeln:
 1. Avsluta alla Windows-program.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör.
 3. Skriv regedit i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
 4. Leta upp följande nyckel genom att dubbelklicka på lämpliga mappar för den aktuella Word-versionen:

  Word 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options
  Word 2002
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options
  Word 2000
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Options
  Markera mappen Options och klicka sedan på Byt namnRedigera-menyn.
 5. Skriv in ett nytt namn på mappen Options (till exempel OldOptions) och tryck sedan på RETUR.
 6. Avsluta Registereditorn genom att klicka på AvslutaArkiv-menyn.
Starta om Word normalt (utan att använda /a-växeln).

Om Word startar korrekt har du löst problemet. I detta fall låg problemet i en skadad Options-nyckel. Du måste kanske ändra några inställningar för att återställa dina favoritalternativ.


Om du vill veta mer om hur du återställer Word till standardinställningarna klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

822005 Återställa användaralternativ och registerinställningar i Word

Kontrollera skrivardrivrutinen

Om datorn slutar svara (låser sig) eller du har andra typer av utskriftsproblem, kan du försöka använda skrivardrivrutinen allmän / endast text. Så här väljer du den allmänna skrivardrivrutinen:

Obs! Du kan behöva Windows-skivan för att installera denna skrivardrivrutin.

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.

Windows XP eller Windows 2000:

 1. Avsluta Word.
 2. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Skrivare.

  Obs! I Windows XP klickar du på Skrivare och faxStart-menyn.
  • Om du ser ikonen för den allmänna skrivardrivrutinen högerklickar du på den och klickar sedan på Använd som standardskrivare.
  • Om det inte finns någon ikon för den allmänna skrivardrivrutinen gör du följande:
   1. Öppna Lägg till skrivare.
   2. Klicka på Nästa i guiden Lägg till skrivare.
   3. Välj Lokal skrivare eller Nätverksskrivare och klicka sedan på Nästa.
   4. Om du får en fråga om du vill installera en skrivare manuellt klickar du på Nästa.
   5. Markera den port du vill använda och klicka sedan på Nästa.
   6. Klicka på Allmän i listan Tillverkare. Klicka på Allmän / endast text i listan Skrivare. Klicka på Nästa.
   7. Markera önskade alternativ och klicka på Nästa. Upprepa denna procedur för varje ruta i guiden tills du kommer till slutet. Klicka på Slutför.
Obs! När du anger skrivardrivrutinen allmän / endast text som standard, är TrueType-teckensnitt inte tillgängliga i Word.

När du startar Word kommunicerar programmet med standardskrivaren. Om Word slutar svara (låser sig) under starten kan det bero på en inkompatibel skrivardrivrutin. Skrivardrivrutinen initieras även i följande situationer:
 • Första gången du skriver ut ett dokument.
 • När du öppnar ett dokument med skrivarspecifika teckensnitt eller alternativ.
 • När du öppnar ett dokument som har skapats med en tidigare version av Word.
 • När du öppnar ett dokument och alternativet Anpassa dokumentets layout efter skrivarens egenskaper har valts för dokumentet.

  Detta alternativ finns i Layoutalternativ i dokumentets Kompatibilitetsalternativ, som finns i avdelningen Avancerade alternativ i dialogrutan Word-alternativ.
När ett dokument visas i vyn Utskriftslayout sidbryts det dessutom. Det tar längre tid att visa ett dokument i vyn Utskriftslayout än i vyn Normal.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

827101 Så här optimerar du Word 2003, Word 2002 och Word 2000

826862 Felsökning av utskriftsproblem i Word 2003
826845 Felsökning av utebliven utskrift i Word 2003
Om du vill veta mer om felsökning av problem som beror på en felaktig eller skadad skrivardrivrutin, klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

291336 WD2002: Del 1: Felsökning av utskriftsproblem i Word
291344 Felsökning av utskriftsproblem i Word 2002 (del 2)

308994 Felmeddelande vid försök att ändra skrivaregenskaper från Office-program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Uppdatera videodrivrutinen

Så här fastställer du vilken videodrivrutin du använder:

Obs! De här åtgärderna kan variera, beroende på vilket operativsystem du använder och vilken videodrivrutin du har installerat.

Windows XP eller Windows 2000

 1. Avsluta alla instanser av Word. Om du använder Word som e-postredigerare måste du också avsluta Microsoft Outlook.
 2. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.

  Obs! I Windows XP klickar du på KontrollpanelenStart-menyn.
 3. Dubbelklicka på ikonen Bildskärm.
 4. Klicka på fliken Inställningar.
 5. Klicka på Avancerat.
 6. Klicka på fliken Bildskärmskort.
 7. Klicka på Egenskaper.
 8. Notera tillverkarens namn.
 9. Klicka på fliken Drivrutin.
 10. Notera drivrutinens version och klicka sedan tre gånger på Avbryt.
Kontakta tillverkaren av videodrivrutinen och be att få den senaste versionen. Installera den uppgraderade videodrivrutinen enligt de instruktioner som medföljer den.

Om du vill veta mer om hur du kontaktar tillverkaren av drivrutinen för grafikkortet kan du klicka på lämpligt artikelnummer i listan nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
65416 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, A-K (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

60781 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, L-P (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

60782 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, Q-Z (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Obs! Det kan även hända att du kan lösa problemet genom att ändra bildskärmsupplösningen eller andra inställningar för videodrivrutinen.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

285957 Bilder eller andra objekt visas inte i Word-dokument

Pröva med felsäkert läge

Windows XP och Windows 2000

:Om du vill veta mer om hur du använder Windows 2000 i felsäkert läge kan du klicka på artikelnumren nedan och läsa artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

202485 Beskrivning av felsäker start i Windows 2000

239780 Växlar för felsäker start med Windows-filen Boot.ini

199175 Situationer då Windows inte går att starta i felsäkert läge (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Windows 98

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

192926 Felsökning av Windows 98 i felsäkert läge

180902 Starta en dator med Windows 98 i felsäkert läge

Kör Identifiera och reparera

I Microsoft Word används funktionerna för självreparation i Windows Installer. Om en kritisk resurs saknas, exempelvis en fil eller registernyckel som krävs för att starta ett Office-program, identifieras detta genom Windows Installer och programmet repareras.


Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

235620 beskrivning av funktionerna för självreparation (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
822238 Så fungerar reparationsfunktionen i Office 2003 och Office XP

Reparera Word eller Office

I vissa situationer kan Word- eller Office-programfiler ha skadats. Det enklaste sättet att korrigera en installation av Word eller Office är att köra Reparera Office (eller Reparera Word). Även om detta går mycket snabbt och ofta rättar till problemet finns det fall där problemet kvarstår, och en mer fullständig borttagning och ominstallation kan vara nödvändig.

Så här reparerar du Word eller Office:

 1. Stäng alla Microsoft Office-program och stäng av alla antivirusprogram.
 2. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen. Obs! I Windows XP klickar du på KontrollpanelenStart-menyn.
 3. Dubbelklicka på Lägg till/ta bort program.
 4. Klicka på den Office-version eller fristående version av Word som du har installerat och klicka sedan på Lägg till/ta bort.

  Klicka till exempel på Microsoft Word 2000, Microsoft Office 2000 Standard, Microsoft Office 2000 Premium eller Microsoft Office 2000 Professional.
 5. När du har öppnat installationsprogrammet klickar du på Reparera Office (eller Reparera Word).
De installerade filerna kontrolleras och filer från en tidigare version, som är av fel storlek, skadade eller saknas, byts ut eller installeras. När installationen har slutförts startar du om Word normalt (utan att använda /a-växeln) och försöker återskapa problemet.

Om problemet är borta kan det bero på en fil som är skadad eller saknas.

Ta bort och installera om Word eller Office

Om problemet inte löses genom en reparation av Word eller Office måste du kanske ta bort Word eller Office och sedan installera om det. Med följande åtgärder tar du bort så mycket som möjligt av Word eller Office. När du har tagit bort Word eller Office installerar du om programmet.

VARNING! Dessa åtgärder kan medföra förlust av data. Innan du vidtar åtgärderna bör du säkerhetskopiera alla viktiga filer, däribland egna mallar, dokument och filen Normal.dot.

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Stäng alla Microsoft Office-program och stäng av alla antivirusprogram.
 2. Om du använder Windows XP klickar du på Start och sedan på Kontrollpanelen. I Windows 2000 klickar du på Start, pekar på Inställningar och klickar sedan på Kontrollpanelen.
 3. I Windows XP klickar du på Lägg till/ta bort program. I Windows 2000 dubbelklickar du på Lägg till/ta bort program.
 4. Klicka på Ändra eller ta bort program.
 5. Klicka på den Office-version eller fristående version av Word som du har installerat och klicka sedan på Ta bort.
  Klicka till exempel på Microsoft Word 2000, Microsoft Office 2000 Standard, Microsoft Office 2000 Premium eller Microsoft Office 2000 Professional.
 6. Bekräfta borttagningen genom att klicka på Ja.
 7. Om du tillfrågas om du vill ta bort delade komponenter klickar du på Ta bort alla.
 8. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill starta om Windows.
 9. När Windows har startat om stänger du alla program som laddas vid start, inklusive antivirusprogram, och installerar sedan Word eller Office igen.

  Obs! När du installerar om Word eller Office måste du ange CD-nyckeln från CD-fodralets baksida eller från äkthetsbeviset.

Word-dokument och WAN (Wide Area Networks)

Word slutar kanske att svara när du öppnar ett dokument via ett WAN (Wide Area Network). Office-filformaten är inte optimerade för WAN, utan kräver att fler frekventa och mindre datablock förflyttas i nätverket.

Vi rekommenderar att du inte öppnar och redigerar Office-filer via ett WAN. Det kan ta betydligt längre tid att spara Office-dokument via ett WAN än via ett LAN (lokalt nätverk). Dessutom kan datamängden som överförs när användare sparar dokument via ett WAN vara betydligt större än filstorleken på disken.

Upp till 2,5 gånger så mycket data kan överföras via nätverket, jämfört med den ursprungliga filstorleken på disken. Detta är normalt och förväntat när användare sparar Word-dokument via ett nätverk. Skillnaden kan förklaras med de ytterligare dataöverföringar som krävs för att Word ska ha säker åtkomst och för att vissa Word-funktioner ska stödjas.

Mer information finns i faktabladet "Improving Network Performance when users access Office XP and Office 2003 Documents" på följande Microsoft-webbplats:

Inaktivera antivirusprogram

Antivirusprogram söker normalt efter makrovirus i dokument. Därför kan filen vara låst i ett antivirusprogram som körs på klientdatorn eller servern. Stäng av antivirusprogrammet och kontrollera sedan om problemet finns kvar. Instruktioner för avstängning av antivirusprogrammet finns i dokumentationen eller direkthjälpen för antivirusprogrammet. Ibland måste du ta bort antivirusprogrammen på både klienten och servern för felsökning av det här problemet.

Microsoft-supportalternativ

Om du inte kan lösa problemet själv finns det flera supportalternativ.

Hitta snabbt svar själv online

Använd Microsoft Online Support för att söka i Microsoft Knowledge Base och andra tekniska resurser för snabba, korrekta svar. Du kan även anpassa webbplatsen efter sökningen.

Börja sökningen på följande webbplats:

Microsoft Support

Kontakta en supporttekniker från Microsoft för hjälp med felsökning.

Du kan få mer information om felsökning i Microsoft Windows genom att klicka på HjälpavsnittHjälp-menyn i Utforskaren. Dubbelklicka på boken Felsökning på fliken Innehåll, så att den öppnas. Dubbelklicka sedan på boken Kontakta Microsoft Produktsupport, så kan du se vilka supportalternativ som finns.

Om du vill veta mer om Microsoft-support klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

102344 Frågor och svar om Microsofts supportalternativ (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Installera supportmallen

Den här mallen gör det enkelt att starta Word med standardinställningarna och byta namn på eller ta bort enskilda objekt som kan orsaka problemet.

Om du vill veta mer om hur du skaffar och installerar Word-supportmallen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

820919 Felsökning av problem vid start eller användning av Word 2003 eller Word 2002

Ta bort registernycklarna för COM-tilläggen

COM-tillägg kan installeras var som helst. Program som samverkar med Word installerar COM-tillägg. Lös problem som kan uppstå med Word genom att ta bort registernycklarna för COM-tilläggen och sedan starta om Word.

Gör så här:
 1. Avsluta alla Office-program.
 2. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 3. Leta upp följande registerundernyckel:
  • Word 2000
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Addins
  • Word 2002
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Addins
  • Word 2003
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Addins
 4. Klicka på Addins och sedan på ExporteraArkiv-menyn.
 5. Ge filen namnet "WdaddinHKCU.reg" och spara den på skrivbordet.
 6. Klicka på Ta bortRedigera-menyn och sedan på Ja.
 7. Leta upp följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 8. Klicka på Addins och sedan på ExporteraArkiv-menyn.
 9. Ge filen namnet "WdaddinHKLM.reg" och spara den på skrivbordet.
 10. Klicka på Ta bortRedigera-menyn och sedan på Ja.
 11. Avsluta Registereditorn.
 12. Starta Word.
Om problemet är borta vet du att det orsakades av ett COM-tilläggsprogram. Sedan måste du ta reda på vilket COM-tilläggsprogram det rör sig om.
Egenskaper

Artikel-id: 259413 – senaste granskning 3 juni 2008 – revision: 1

Feedback