OL2000: Information om säkerhetsuppdateringen för e-post i Outlook

Sammanfattning

Den här artikeln innehåller allmän information om säkerhetsuppdateringen för e-post i Outlook, som gavs ut på nytt den 16 augusti 2001.

Mer Information

Säkerhetsuppdateringen för e-post i Microsoft Outlook erbjuder flera skyddsnivåer mot skadliga e-postmeddelanden. Uppdateringen förändrar hanteringen av bifogade filer i Outlook och den programmässiga styrningen av Outlook.

Om du vill veta mer om uppdateringen och hur den kan påverka funktionerna i Outlook finns det länkar till en lista över kända problem, information för utvecklare, information för administratörer och annan information du bör ta hänsyn till innan du installerar uppdateringen.

Historik över säkerhetsuppdateringar i Outlook

Den här säkerhetsuppdateringen för e-post i Outlook är den tredje uppdateringen för hantering av bifogade filer i Outlook.

Den första uppdateringen, säkerhetsuppdateringen för e-postbilagor i Outlook, kräver att du sparar vissa filtyper på en disk.
Om du vill veta mer om den första säkerhetsuppdateringen för bifogade filer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
235309 Säkerhetsuppdatering för bifogade filer i Outlook
Den andra uppdateringen ingår i Microsoft Outlook 2000 SR-1 och innehåller samma funktioner som den föregående. Vid installationen kan du emellertid ändra listan över filtyper som måste sparas på filsystemet eller på en disk.

Om du vill veta mer om säkerhetsfunktioner för bifogade filer som lades till i Outlook 2000 SR-1 klickar du på artikeln nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
259228 OL2000: Säkerhetsfunktioner för bifogade filer som ingår i SR-1/SR-1a
Genom säkerhetsuppdateringen för e-post i Outlook förändras och utvidgas hanteringen av bifogade filer. Allmän information om denna uppdatering och hur du hämtar den finns på följande Microsoft-webbplats:

Anpassa funktionerna i säkerhetsuppdateringen

Om du inte använder Outlook i en Exchange Server-miljö, eller om din post levereras till en personlig mappfil (.pst), kan du inte konfigurera inställningarna för uppdateringen, utan måste använda hela funktionsuppsättningen.

Om du använder Outlook i en Microsoft Exchange Server-miljö och dina e-postmeddelanden levereras till en serverbaserad postlåda, kan administratören styra vissa funktioner som ingår i uppdateringen. Om dina meddelanden däremot levereras till en personlig mappfil (.pst) kan du inte konfigurera inställningarna för uppdateringen.

Nya funktioner för bifogade filer

Bifogade filer delas in i tre grupper utifrån filtillägg eller typ. Varje grupp hanteras på ett särskilt sätt i Outlook:

Nivå 1 (osäkra filer)

Osäkra filer omfattar sådana filtillägg som kan vara förbundna med ett skript eller en kod. Alla bifogade filer med ett osäkert filtillägg är otillgängliga om du använder en version av Outlook där säkerhetskorrigeringen har använts. Följande lista innehåller bifogade filer som betraktas som osäkra.

Filtillägg Filtyp
---------------------------------------------------
.ade Microsoft Access-projekttillägg
.adp Microsoft Access-projekt
.bas Microsoft Visual Basic-klassmodul
.bat Kommandofil
.chm Kompilerad HTML-hjälpfil
.cmd Microsoft Windows NT-kommandoskript
.com Microsoft MS-DOS-program
.cpl Kontrollpanelstillägg
.crt Säkerhetscertifikat
.exe Program
.hlp Hjälpfil
.hta HTML-program
.inf Installationsinformation
.ins Internet Naming Service
.isp Kommunikationsinställningar för Internet
.js JScript-fil
.jse Kodad JScript-skriptfil
.lnk Genväg
.mdb Microsoft Access-program
.mde Microsoft Access MDE-databas
.msc Microsoft Common Console-dokument
.msi Microsoft Windows Installer-paket
.msp Microsoft Windows Installer-korrigering
.mst Microsoft Visual Test-källfiler
.pcd Photo CD-bild, Microsoft Visual-kompilerat skript
.pif Genväg till MS-DOS-program
.reg Registreringsposter
.scr Skärmsläckare
.sct Windows-skriptkomponent
.shb Shell OLE-klipp
.shs Shell OLE-klipp
.url Internetgenväg
.vb VBScript-fil
.vbe Kodad VBScript-skriptfil
.vbs VBScript-fil
.wsc Windows-skriptkomponent
.wsf Windows-skriptfil
.wsh Inställningsfil för Windows-skriptvärd
Efter installation av Office 2000 Service Pack 3 anses även följande filtyper tillhöra nivå 1 (vara "osäkra"):

FilnamnstilläggFiltyp
.appVisual FoxPro-program
.fxpVisual FoxPro-kompilerat program
.prg Visual FoxPro-program
.mdw Microsoft Access-arbetsgruppsinformation
.mdtMicrosoft Access-arbetsgruppsinformation
.opsOffice XP-inställningar
.ksh Unix-shell-tillägg
.cshUnix-shell-tillägg


Om du vill veta mer om hur du hämtar och installerar Office 2000 Service Pack 3 (SP-3) klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
326585 OFF2000: Översikt över Office 2000 Service Pack 3
Obs! Listan över filer som ingår i kategorin Nivå 1 kan endast ändras om du använder Outlook i en Microsoft Exchange Server-miljö och din e-post levereras till en Exchange Server-postlåda. Dessa ändringar måste göras av en administratör.

I den följande listan beskrivs hur Outlook fungerar när du får en "osäker" bifogad fil:
 • "Osäkra" bifogade filer är inte tillgängliga när du har installerat uppdateringen. Du kan inte spara, ta bort, öppna, skriva ut eller på annat sätt ändra "osäkra" filer. Överst i e-postmeddelandet anges att Outlook har förhindrat åtkomst till den "osäkra" bifogade filen, och filen är inte tillgänglig från Outlook. Den bifogade filen tas dock inte bort från e-postmeddelandet.
 • Om du vidarebefordrar ett e-postmeddelande med en "osäker" bifogad fil ingår inte filen i e-postmeddelandet som vidarebefordras.
 • Om du skickar ett e-postmeddelande som innehåller en "osäker" bifogad fil, får du ett varningsmeddelande om att andra mottagare med Outlook inte kan komma åt den bifogade filen du försöker skicka. Du kan antingen bortse från varningsmeddelandet och skicka e-postmeddelandet eller välja att inte skicka det.
 • Om du sparar ett e-postmeddelande som innehåller en "osäker" bifogad fil, får du ett varningsmeddelande om att du kanske inte kommer att kunna komma åt den bifogade filen från Outlook. Du kan bortse från varningsmeddelandet och spara e-postmeddelandet.
 • Du kan inte öppna objekt som infogas i RTF-meddelanden med hjälp av kommandot Infoga objekt. Du ser visserligen en visuell representation av objektet, men du kan inte öppna eller aktivera objektet i e-postmeddelandet.
 • Du kan inte öppna "osäkra" filer som direkt har lagrats i en Outlook- eller Exchange Server-mapp. Även om dessa filer inte bifogas till ett Outlook-objekt, anses de ändå som "osäkra".

Nivå 2

Filer på nivå 2 är inte "osäkra", men de kräver mer säkerhet än andra bifogade filer. När du får en bifogad fil på nivå 2 uppmanas du att spara filen på en disk. Du kan inte öppna filen inifrån meddelandet. Normalt är inga filtillägg associerade med denna grupp. Du kan emellertid lägga till filtillägg till listan för nivå 2.

Obs! Listan över filer som ingår i kategorin Nivå 2 kan endast ändras om du använder Outlook i en Microsoft Exchange Server-miljö och din e-post levereras till en Exchange Server-postlåda. Dessa ändringar måste göras av en administratör.

Övriga bifogade filer

När du försöker öppna en bifogad fil som inte ingår i listorna över "osäkra" filer eller filer på nivå 2, tillfrågas du om du vill öppna filen direkt eller spara den på en disk. Du kan stänga av framtida frågor om tillägget ifråga genom att avmarkera kryssrutan Varna alltid vid filer av den här typen.

Obs! Om ett program associeras till ett nytt filtillägg hänförs detta till gruppen "övriga", tills du lägger till filtillägget i listan över "osäkra". Om du exempelvis installerar ett program på datorn där filerna har tillägget .xyz, och du öppnar en bifogad fil med detta tillägg, öppnas och körs filen av det nya programmet. Normalt finns filtillägget .xyz inte med på den "osäkra" listan eller nivå 2-listan och behandlas därför som ett "övrigt" filtillägg. Om du vill att bifogade filer med filtillägget .xyz ska behandlas som "osäkra", måste du lägga till tillägget i listan över "osäkra" filtillägg.

Ny funktionalitet med andra program

När du installerar uppdateringen begränsas andra programs åtkomst till Outlook. Om andra program försöker använda Outlook för dig, får du ett varningsmeddelande och uppmanas att bekräfta vad det andra programmet gör. Du får ett varningsmeddelande när ett annat program försöker göra något av följande:
 • Skicka e-post för din räkning
 • Komma åt din adressbok
 • Komma åt e-postadresser från dina meddelanden
 • Komma åt e-postinformation från dina kontakter eller andra typer av objekt
 • Spara dina meddelanden i filsystemet
 • Söka efter innehåll i dina meddelanden
 • Använda Enkel MAPI (Simple Messaging Application Programming Interface) för att skicka meddelanden utan din tillåtelse
Uppdateringen kan påverka hur andra program fungerar tillsammans med Outlook genom att standardinställningen för säkerhetszon ändras från "Internet" till "ej tillförlitliga" och genom att skript inaktiveras automatiskt i HTML-e-post (Hypertext Markup Language) och opublicerade egna Outlook-formulär.
Om du vill veta mer om utvecklarrelaterade Outlook-lösningar och hur de kan påverka produkter från andra leverantörer och anpassade Outlook-lösningar, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
262701 OL2000: Information för utvecklare om säkerhetsuppdateringen för e-post i Outlook

Kända problem

Om du vill veta mer om kända problem med säkerhetsuppdateringen för e-post i Outlook klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
262634 OL2000: Kända problem med säkerhetsuppdateringen för e-post i Outlook
264128 OL2000: Kända samverkansproblem med säkerhetsuppdateringen för e-post i Outlook
264130 OL2000: Kända problem med program från andra tillverkare för säkerhetsuppdateringen för e-post i Outlook

Att tänka på vid installationen

Innan du installerar säkerhetsuppdateringen för e-post i Outlook, rekommenderar Microsoft att du sätter dig in i hur uppdateringen påverkar Outlooks hantering av bifogade filer och andra program:
 • Flera funktioner i Outlook upphör att fungera. En detaljerad lista över problem finns i avsnittet "Kända problem" i den här artikeln.
 • Varje process eller program som används för att automatisera Outlook kan fungera annorlunda eller inte alls. Här ingår synkroniseringsverktyg för bärbar utrustning och alla program som innehåller e-postbaserade funktioner eller funktioner som baseras på bifogade filer.
 • Om du använder Outlook i IMO-läget (Internet Mail Only), eller om dina e-postmeddelanden levereras till en personlig mappfil (.pst), kan du inte inaktivera några funktioner i den här uppdateringen. Om du bestämmer dig för att installera uppdateringen får du samtliga nya funktioner.
 • Om du har "osäkra" bifogade filer med filtillägg som finns i den "osäkra" listan i något av dina befintliga Outlook-objekt (e-postmeddelanden, kontakter, aktiviteter o.s.v.) är objekten inte tillgängliga. Innan du installerar uppdateringen rekommenderar Microsoft att du sparar samtliga objekt med filnamn som finns i den "osäkra" listan, så att du säkert kan komma åt filerna när du har installerat uppdateringen.
 • Du måste ha installerat Outlook 2000 SR-1 på datorn för att kunna installera uppdateringen.
 • Uppdateringen är en integrerad del av Outlook-installationen. Om du vill avinstallera uppdateringen måste du fullständigt avinstallera programmet som Outlook installerades från. Om Outlook exempelvis installerades som en del av Microsoft Office Premium Edition, måste du avinstallera och sedan installera om Microsoft Office Premium Edition för att avinstallera uppdateringen. Du kan inte bara avinstallera och sedan installera om Outlook.
 • Den ursprungliga säkerhetsuppdateringen för bifogade filer, säkerhetsuppdateringen för bifogade filer i Outlook och Outlook 2000 SR-1 är tillgängliga. Mer information om hur du skaffar en tidigare version av säkerhetsuppdateringen för bifogade filer finns i avsnittet "Historik över säkerhetsuppdateringar för Outlook" i den här artikeln.

Filattribut

Efter installation av korrigeringsfilen har den engelska versionen av korrigeringsfilen filattributen (eller senare) som visas i följande tabell: Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget "Datum och tid" på Kontrollpanelen.

Datum Tid Version Storlek Filnamn
--------------------------------------------------------------
14-jun-2000 14:11 1.0.3.27 41 472 Bjablr32.dll
14-jun-2000 14:12 3.2.0.27 61 952 Bjlog32.dll
08-jan-2001 18:37 1.0.3.28 98 304 Bjsrch32.dll
19-jun-2000 15:12 5.5.2652.65 808 720 Cdo.dll
16-nov-2000 05:25 9.0.0.4715 122 931 Contab32.dll
14-jun-2000 14:14 1.0.3.27 183 808 Emablt32.dll
31-aug-2000 16:43 5.5.3142.0 154 112 Emsabp32.dll
25-maj-2001 23:56 5.5.3158.0 594 192 Emsmdb32.dll
01-jun-2001 22:15 5.5.3159.0 131 344 Emsui32.dll
02-jun-2000 07:45 9.0.0.4201 86 067 Envelope.dll
10-maj-2001 02:35 5.5.3156.0 540 944 Exsec32.dll
05-apr-2000 16:02 9.0.0.4005 192 561 Mimedir.dll
21-maj-2001 15:20 5.5.3157.0 792 576 Msmapi32.dll
03-aug-2000 12:39 9.0.0.4402 5 595 185 Mso9.dll
08-jul-2000 00:07 5.5.3138.0 602 384 Mspst32.dll
31-jan-2000 22:56 9.0.0.3731 196 661 Oladd.fae
30-maj-2000 15:53 26 643 Olsec9.chm
08-feb-2001 14:21 5.5.3153.0 548 352 Omint.dll
01-jun-2001 22:15 8.30.3157.0 782 608 Outex.dll
15-jun-2001 03:30 9.0.0.5414 5 328 946 Outllib.dll
15-jun-2001 03:31 9.0.0.5414 1 675 315 Outllibr.dll
25-maj-2001 23:50 9.0.5324.0 368 691 Pstprx32.dll
07-jul-2000 15:41 9.0.0.4307 73 772 Rm.dll
02-jun-2000 08:30 9.0.0.4201 65 586 Sendto9.dll

Referenser

Om du vill veta mer om säkerhetsuppdateringen för e-post i Outlook klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
262631 OL2000: Information om säkerhetsuppdateringen för e-post i Outlook
262701 OL2000: Information för utvecklare om säkerhetsuppdateringen för e-post i Outlook
263297 OL2000: Information för administratörer om säkerhetsuppdateringen för e-post i Outlook
262634 OL2000: Kända problem med säkerhetsuppdateringen för e-post i Outlook
264567 OL2000: Kända installationsproblem med säkerhetsuppdateringen för e-post i Outlook
264128 OL2000: Kända samverkansproblem med säkerhetsuppdateringen för e-post i Outlook
264130 OL2000: Kända problem med program från andra tillverkare för säkerhetsuppdateringen för e-post i Outlook
Egenskaper

Artikel-id: 262631 – senaste granskning 26 okt. 2007 – revision: 1

Feedback