Beskrivning av systemåterställning i Windows Millennium Edition

Ansvarsfriskrivning för KB-innehåll som inte uppdateras

Den här artikeln skrevs om produkter som Microsoft inte längre erbjuder support för. Därför erbjuds denna artikel "i befintligt skick" och kommer inte att uppdateras.

Sammanfattning

I denna artikeln beskrivs verktyget Systemåterställning i Windows Millennium Edition (ME).

Följande ämnen behandlas i artikeln:
 • Vad är systemåterställning?
 • Övervakade filtyper
 • Hur systemåterställning startas och används
 • När återställningspunkter skapas
 • När manuella återställningspunkter skapas och används
 • Databasen
 • Återställning från en misslyckad återställningsåtgärd

Mer Information

Vad är systemåterställning?
Genom Systemåterställning övervakas och registreras automatiskt förändringar av de viktigaste systemfilerna i Windows och av registret. Med Systemåterställning kan du ångra en ändring som har orsakat instabilitet i systemet. Detta uppnås genom att "återställningspunkter" (eller systemkontrollpunkter) registreras med jämna mellanrum. På så sätt får du möjlighet att återställa systemet till det tillstånd som rådde då datorn fungerade korrekt.

Systemåterställning är inte avsett som ett program för avinstallation eller säkerhetskopiering. Om Windows inte fungerar korrekt efter installation av programvara och drivrutiner, bör du använda verktyget Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen (eller använda programmets avinstallationsfunktion) för att ta bort programmet före Systemåterställning.

Övervakade filtyper

Systemåterställning övervakar de flesta systemfiler med tilläggen .exe, .vxd, .dll, .com, och .sys. Funktionen övervakar inte filer som har skapats av användaren (t ex filer med tilläggen .txt, .doc eller .xls), mappen Mina dokument, temporära Internet-filer(inklusive filer för Internet Explorer-historik, Cookies eller Favoriter), Papperskorgen eller Windows växlingsfil (.swp).

Så här startar och använder du Systemåterställning

Starta Systemåterställning så här:
 1. Klicka på Start, peka på Program, peka på Tillbehör, peka på Systemverktyg och klicka sedan på Systemåterställning.

  Första gången du använder Systemåterställning finns det två alternativ på välkomstsidan:
  • Återställ datorn till en tidigare tidpunkt
  • Skapa en återställningspunkt
 2. Klicka på Återställ datorn till en tidigare tidpunkt och klicka på Nästa.

  En kalender visas.
 3. Välj i kalendern vilken återställningspunkt du vill att systemet ska återgå till.
 4. Klicka på Nästa.

  Du uppmanas stänga alla program innan du slutför återställningsprocessen, eftersom datorn kommer att startas om.
 5. När omstarten är slutförd uppmanas du bekräfta återställningen. Klicka på OK om du vill fortsätta att använda datorn.
Nästa gång du startar Systemåterställning ser du ett tredje alternativ, Ångra senaste återställningen. Detta använder du om den återställningspunkt du återgick till inte korrigerade ditt ursprungliga problem. Du kan alltså enkelt komma tillbaka till det läge där du började felsökningen.

När återställningspunkter skapas

Återställningspunkter skapas under följande förhållanden:
 • Automatiska systemkontrollpunkter skapas var tionde timme som datorn är påslagen, men bara när datorn inte har använts på två minuter. Om detta kriterium inte uppfylls skapas en systemkontrollpunkt var 24:e timme när datorn inte har använts på två minuter.
 • Återställningspunkter skapas av installationspaket där den nya MSI-tekniken (Microsoft Software Installer) används.
 • Återställningspunkter skapas av installationspaket där InstallShield 6.1 Pro eller senare används.
 • Återställningspunkter skapas när ett uppdateringspaket installeras med AutoUpdate (AU).
 • Återställningspunkter skapas när systemet återförs till en annan återställningspunkt med Systemåterställning. Om detta görs i felsäkert läge skapas emellertid inte någon återställningspunkt.
 • Återställningspunkter skapas manuellt med hjälp av gränssnittet för Systemåterställning.
De filer för återställningspunkter och systemkontrollpunkter som skapas under ovanstående villkor lagras i komprimerat CAB-format och finns i mappen _Restore (även kallad Databasen) på den enhet där Windows Millennium är installerat. Databasen kan inte flyttas eller ändras. Varje fast disk på datorn innehåller också en _Restore-mapp för indexering och övervakning, och var och en av dessa mappar innehåller en fil med beteckningen Srdiskid.dat.

När manuella återställningspunkter ska skapas och användas

Manuella återställningspunkter kan skapas före installation av drivrutiner eller programvara om du är osäker på hur dessa kommer att påverka totala prestanda för Windows. Om du inte kan ta bort programmet med avinstallationsfunktionen, kan du gå tillbaka till den manuella återställningspunkt som du har skapat. Skapa en manuell återställningspunkt så här:
 1. Klicka på Skapa en återställningspunkt och klicka sedan på Nästa.
 2. Skriv en beskrivning av återställningspunkten och bekräfta sedan att du vill skapa punkten genom att klicka på Nästa.
 3. Klicka på OK eller Startsida.
Databasen
Databasens storlek avgörs av Windows-enhetens storlek enligt följande:
 • Databasens minsta storlek är 200 megabyte (MB). Om det finns mindre än 200 MB ledigt utrymme på Windows-enheten när du har installerat Windows Millennium, inaktiveras Systemåterställning som standard. Du måste då aktivera Systemåterställning manuellt när du har frigjort tillräckligt mycket diskutrymme. Om Systemåterställning inaktiveras på grund av för lite diskutrymme, aktiveras funktionen åter automatiskt när tillräckligt mycket diskutrymme blir tillgängligt.
 • På logiska enheter som är mindre än fyra gigabyte (GB) är databasens maximala storlek 400 MB.
 • På logiska enheter som är fyra gigabyte eller mer, utgör databasen ca 12 procent av den logiska enhet som Windows Millennium har installerats på.
När databasen uppgår till 90 procent av den tilldelade storleken rensas tidigare återställningspunkter ut enligt principen först in först ut, tills databasen uppnår 50 procent av sin tilldelade storlek. Det faktiska antal återställningspunkter som är tillgängliga efter denna utrensning kan variera, beroende på vilken programvara som nyligen har installerats.

Gör så här för att manuellt ändra databasens storlek:
 1. Klicka på System på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på fliken Prestanda.
 3. Klicka på knappen Filsystem.
 4. På fliken Hårddisk flyttar du skjutreglaget Diskutrymme för systemåterställning till önskad storlek.
VIKTIGT! Om du reducerar det diskutrymme som används av Systemåterställning kan befintliga återställningspunkter försvinna, så använd denna åtgärd med försiktighet.

Återställning från en misslyckad återställningsåtgärd
Om datorn inte kan startas, och Systemåterställning var den senaste åtgärden som utfördes, kan du återställa datorn till dess tillstånd före återställningsåtgärden med hjälp av reparationsstartdisketten. När du startar datorn med reparationsstartdisketten ser du följande meddelande:
Systemåterställning har upptäckt att den senaste slutförda åtgärden var en återställning. Du bör nu återställa systemändringarna som utförts av Systemåterställning och starta om datorn innan du fortsätter. Om du väljer att inte återställa ändringarna visas inte längre detta alternativ.

1)Återställ systemändringarna.
2)Återställ inte systemändringarna.

Ange ett alternativ
Om du väljer det första alternativet återgår datorn till tillståndet före återställningsåtgärden och du uppmanas starta om datorn:

Systemåterställning återställde ändringarna som utförts vid den senaste återställningen.

Ta ut alla disketter från diskettenheterna och tryck CTRL+ALT+DELETE om du vill starta om datorn.
Även om det inte rekommenderas, kan du inaktivera Systemåterställning genom följande åtgärder:
 1. Klicka på System på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på fliken Prestanda.
 3. Klicka på knappen Filsystem.
 4. Klicka på fliken Felsökning.
 5. Klicka i kryssrutan Inaktivera systemåterställning.
 6. Klicka på OK och sedan på Stäng.
 7. Starta om datorn när du uppmanas göra det.
Egenskaper

Artikel-id: 267951 – senaste granskning 25 juni 2004 – revision: 1

Feedback