Inaktivera automatisk proxycachelagring i Internet Explorer

Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows

Sammanfattning

När du konfigurerar Internet Explorer för ett automatiskt proxykonfigurationsskript cachelagras proxyn som returneras av FindProxyForURL-anropet. Cachelagringen (Automatic Proxy Result Cache) utförs på värdbasis (d.v.s. inte på URL-basis). Detta förhindrar att du använder olika proxyservrar för att komma åt samma webbserver. Följande är ett exempel på hur det kan fungera:

 • Konfigurera en webbserver med namnet "Webserver" med två virtuella mappar: "/login" och "/test".
 • Skapa följande PAC-fil:
  function FindProxyForURL (url, host)
  {
  if shExpMatch (url, "http://webserver/login") return "DIRECT";
  else return "PROXY myproxy:80";
  }
 • Konfigurera Internet Explorer för användning av denna PAC-fil.
 • Starta Internet Explorer och skriv följande webbadress:
  http://webserver/login
  I Internet Explorer laddas PAC-filen och en direkt anslutning används på rätt sätt.
 • När inloggningssidan visas skriver du http://webserver/test. Om du använder Network Monitor kan du se hur en direkt anslutning i stället för "myproxy" fortfarande används för åtkomst till "http://webserver/test".

Mer Information

Automatic Proxy Result Cache är en prestandaförbättring som har lagts till i Internet Explorer 5.5 och senare. Syftet med cachen är att minska bearbetningen på klientsidan av det automatiska proxykonfigurationsskriptet. När du ansluter till en Internet-webbplats används funktionen FindProxyForURL för att fastställa om en proxy ska användas och i så fall vilken. I Internet Explorer 5.5 och senare kontrolleras först Automatic Proxy Result Cache för att fastställa om en proxy har använts för att ansluta till värden vid tidigare försök. Om denna kontroll ger negativt resultat visar det att detta är det första försöket att ansluta till värden under den aktuella sessionen och att den normala proxyidentifieringslogiken gäller. Följande lista visar vilken logik som används i Internet Explorer 5.5 för att fastställa om en proxy ska användas och i så fall vilken:
 • Om Automatisk identifiering av inställningar har aktiverats i Internet Explorer görs ett försök att hämta filen Wpad.dat från det lokala nätverket (LAN) och bearbeta den som ett automatiskt proxykonfigurationsskript. Om en proxy returneras av skriptet, och Internet Explorer har upprättat en anslutning via proxyn, uppdateras Automatic Proxy Result Cache med värden och proxyservernamnet som returnerades.
 • Om Använd skript för automatisk konfigurering har aktiverats i Internet Explorer hämtas och bearbetas det automatiska proxykonfigurationsskriptet. Om en proxy returneras av skriptet, och Internet Explorer har upprättat en anslutning via proxyn, uppdateras Automatic Proxy Result Cache med värden och proxyservernamnet som returnerades.
 • Om Internet Explorer har konfigurerats för en statisk proxyserver hämtas proxyserverns namn från registret.
När ett automatiskt proxykonfigurationsskript används i Internet Explorer upprättas en anslutning till proxyservern om bearbetningen av skriptet visar att en proxy ska användas. Om proxyservern inte kan upprätta en anslutning läggs proxyserverns namn till i en länklista med felaktiga proxyservrar, så att den inte används på 30 minuter. Om det automatiska proxykonfigurationsskriptet innehåller en PROXY-retur med flera proxyservrar, används nästa proxy i listan tills listan är slut eller en anslutning har upprättats. Om listan är slut och ingen anslutning har upprättats visas felmeddelandet "Sidan kan inte visas" i Internet Explorer.

När en anslutning upprättas via en proxyserver cachelagras webbplatsens värdnamn och proxyserverns namn. Vid framtida försök att komma åt värdnamnet i samma session har Internet Explorer cachelagrad information om vilken proxy som ska användas. Därför görs alla ytterligare anslutningsförsök till värden via proxyn som användes tidigare. Detta innebär att om proxyservernamnet som cachelagras inte är tillgängligt under samma session bearbetas inte det automatiska proxykonfigurationsskriptet igen, och felmeddelandet "Sidan kan inte visas" visas i Internet Explorer.

Du kan eventuellt inaktivera Automatic Proxy Result Cache för att få den proxyredundans som krävs. Detta medför en bearbetning på klientsidan av varje GET-begäran som kommer från Internet Explorer. Därmed kan prestanda i Internet Explorer påverkas beroende på logiken hos Automatic Proxy Configuration Script och dess storlek. Inaktivera Automatic Proxy Result Cache med någon av följande metoder.

Obs! Om du inaktiverar automatisk proxycachelagring kan prestanda för Internet Explorer påverkas.

Metod 1: Ändra registret

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Du kan inaktivera Automatic Proxy Result Cache med hjälp av följande registernyckel:


HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Värde: EnableAutoproxyResultCache
Typ: REG_DWORD
Datavärde: 0 = inaktivera cachelagring; 1 (eller nyckel finns inte) = aktivera automatisk proxycachelagring (detta är standardfunktionen)
Om registernyckeln inte finns kan du skapa den med hjälp av följande registerfil:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]"EnableAutoProxyResultCache"=dword:00000000"

Metod 2: Ändra Grupprincip-inställningar

 1. Klicka på Start, Kör, skriv gpedit.msc och klicka på OK.
 2. Dubbelklicka på User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Internet Explorer i Redigeraren för grupprincipobjekt.
 3. Dubbelklicka på Inaktivera cachelagring av auto-proxyskript.
 4. Klicka på Aktiverad och sedan på OK.
Du måste kanske använda den här registernyckeln om du ansluter med hjälp av en proxyserver som hanterar säkra och icke-säkra förfrågningar på samma server. Ett exempel på detta är programmet SQUID Proxy Server. Eftersom portinformation normalt cachelagras i Internet Explorer skickas kanske inte en säker begäran via rätt portnummer när säkra och icke-säkra svar skickas till samma server men på olika portnummer.
Om du vill veta mer om tillägg av listan med felaktiga proxyservrar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

320507 Inga anslutningsförsök från Internet Explorer till felaktig proxyserver under 30 minuter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 271361 – senaste granskning 5 feb. 2010 – revision: 1

Feedback