Funktioner i AutoExec- och AutoOpen-makron i Word

Sammanfattning

Du kan använda AutoExec- och AutoOpen-makron i Word för att ange standardsökvägar, mallar, länkar, miljövariabler och annat när ett nytt eller befinligt dokument öppnas i Word. I denna artikel beskrivs hur dessa makron fungerar i olika situationer.

Mer Information

AutoExec

Ett AutoExec-makro körs när Word startas om makrot sparas i standardmallen (Normal.dot) eller i ett globalt tillägg. Med ett AutoExec-makro kan du utföra justeringar när Word starta och innan ett dokument skapas eller läses in. Du kan t ex använda ett AutoExec-makro för att ändra standardkatalog när Word startas.

Du kan undvika körning av AutoExec-makrot på flera sätt, bl a genom att starta Word från kommandoraden med växeln /m eller /embedding. Klicka på Start och Kör , skriv antingen winword /m eller winword /embedding och klicka sedan på OK.

En annan metod är att hålla Skift-tangenten nedtryckt när Word startas. Körningen av AutoExec-makron undviks även om Word startas från en Automation-klient.

AutoOpen

AutoOpen-makrot körs när ett nytt dokument har öppnats. Makrot körs om du öppnar ett dokument på följande sätt:
 • Du klickar på ÖppnaArkiv-menyn.
 • Du använder något av kommandona ArkivÖppna eller ArkivHitta.
 • Du väljer ett dokument på listan med senast använda filer på Arkiv-menyn.
När ett dokument öppnas körs ett AutoOpen-makro om det sparas som del av dokumentet eller som del av den mall som dokumentet baseras på. Makrot körs inte om det sparas som en del av ett globalt tillägg.


Du kan förhindra att ett AutoOpen-makro körs genom att hålla ned Skift-tangenten när du öppnar dokumentet.

Skapa ett AutoExec- och ett AutoOpen-makro

 1. Skapa ett nytt tomt dokument i Word.
 2. Peka på MakroVerktyg-menyn och klicka sedan på Säkerhet.
 3. Klicka på fliken Säkerhetsnivå i dialogrutan Säkerhet och markera Medel. Klicka på fliken Tillförlitliga källor, markera Alla tillägg och mallar som är installerade är tillförlitliga och klicka sedan på OK.
 4. Skapa ett AutoExec-makro. Gör så här:
  1. Peka på MakroVerktyg-menyn och klicka sedan på Spela in nytt makro.
  2. Skriv AutoExec under Makronamn i dialogrutan Spela in makro och klicka sedan på OK. Makrot sparas som standard i Normal-mallen. Ett litet kommandofält med två knappar visas i Word-dokumentet eller på annan plats på Word-arbetsytan. Klicka på den fyrkantiga knappen (Stoppa inspelning) i fältet för att stoppa inspelningen.
  3. Peka på MakroVerktyg-menyn och klicka sedan på Makron. Markera AutoExec i listan med makron och klicka sedan på Redigera.
  4. Lägg till följande kod i AutoExec-makrot:
   MsgBox "Detta är AutoExec-makrot som körs", vbMsgBoxSetForeground
  5. Klicka på Spara NormalArkiv-menyn i Microsoft Visual Basic Editor och stäng sedan Visual Basic Editor.
 5. Om du vill skapa ett AutoOpen-makro använder du samma metod som för att skapa ett AutoExec-makro. Använd AutoOpen-uttrycket för att ersätta AutoExec-uttrycket i varje enskilt steg.
 6. Spara dokumentet som C:\fil.doc, stäng det och avsluta Word.
 7. Öppna dokumentet i Word på de sätt som beskrivs i tabellen nedan. Lägg märke till när makrona körs och när de inte körs.

Makrofunktioner i olika situationer

I följande tabell visas hur dessa två makron körs när Word startas eller när ett dokument öppnas på olika sätt:

Åtgärd AutoExec AutoOpen
---------------------------------------------------------------------------
Starta Word med ett tomt dokument genom att skriva Körs Körs inte
följande i en kommandotolk:
Winword.exe

Starta Word med ett sparat dokument genom att skriva Körs Körs
följande i en kommandotolk:
Winword.exe C:\<fil>.doc

Bädda in ett Word-dokument i en OLE-behållare Körs inte Körs
genom att skriva följande i en
kommandotolk:
WinWord.exe /embedding C:\<fil>.doc

Använda kod för att automatisera Word och öppna Körs inte Körs
C:\<fil>.doc med följande
kod:
Set oWord = CreateObject("Word.Application")
oWord.Visible = True
oWord.Documents.Open "C:\fil.doc"

Bläddra till dokumentet i Internet Explorer Körs inte Körs
eller webbläsarkontrollen

Referenser

Om du vill veta mer om Auto-makron i Word klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

211659 WD2000: Auto-makron i Word (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

210565 WD: Startväxlar (kommandoradsväxlar) för Word och vad de används till (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

(c) Microsoft Corporation 2001. Med ensamrätt. Bidrag av Chris Jensen, Microsoft Corporation.

Egenskaper

Artikel-id: 286310 – senaste granskning 30 mars 2006 – revision: 1

Feedback