Hantera användning av hårddiskutrymme med verktyget Systemåterställning

Sammanfattning

I denna artikel förklaras hur verktyget Systemåterställning hanterar användning av hårddiskutrymme, i synnerhet när det är ont om ledigt diskutrymme.

Mer Information

Som standard aktiveras Systemåterställning på alla hårddiskpartitioner när installationen av Windows XP Home Edition eller Windows XP Professional är klar. Efter installationen av operativsystemet inaktiveras emellertid Systemåterställning automatiskt när det finns mindre än 200 MB ledigt hårddiskutrymme på systemenheten. Tjänsten återupptar automatiskt övervakningen när systemet är inaktivt - så snart 200 MB hårddiskutrymme är tillgängligt. Samma sak förväntas inträffa efter installation av Windows XP om det blir ont om tillgängligt hårddiskutrymme på någon partition.

Om användningen av diskutrymme inkräktar på datalagringsutrymmets storlek, exempelvis vid oövervakade filer, delas dessutom alltid datalagringsutrymmet för Systemåterställning ut till systemet. Detta beror på att datalagringsutrymmets storlek inte är ett reserverat utrymme och alltid beräknas som effektiv storlek. Om datalagringsutrymmet exempelvis är konfigurerat till 500 MB, av vilka 200 MB redan används, och det bara finns 150 MB ledigt på hårddisken, är det effektiva utrymmet 350 MB (200 + 150), inte 500 MB. Med andra ord begränsas datalagringsutrymmet alltid av tillgängligt ledigt utrymme på hårddisken. Observera särskilt följande villkor:
  • När det finns mindre än 80 MB ledigt diskutrymme på en hårddisk rensas datalagringsutrymmet till 75 procent av dess storlek eller så rensas minst en återställningspunkt. (Detta sker om datalagringsutrymmet redan understiger 75 procent.) Skapandet av återställningspunkter avbryts inte av Systemåterställning. Tomma kontrollpunkter fortsätter att skapas då detta krävs och rensningen fortsätter enligt principen först in först ut (FIFO), efter vad utrymmet kräver.
  • När det finns mindre än 50 MB återstående ledigt utrymme på en disk rensas datalagringsutrymmet av Systemåterställning på alla enheter (konsekvent låsning) tills minsta diskutrymme (200 MB) skapas igen. Sedan startas övervakningen igen.

    Obs! 200 MB krävs bara på systemenheten.
Om någon disk inaktiveras, inaktiveras Systemåterställning på alla diskar. Om du kontrollerar listan i egenskaperna för Systemåterställning visar det att enheterna är inaktiverade. Orsaken till detta är att om en oberoende inaktivering (frysning) utförs och du sedan utför en återställning skulle bara vissa enheter återställas om slutanvändaren inte uttryckligen inaktiverade dessa enheter. Detta skulle försätta systemet i ett mycket inkonsekvent tillstånd, i synnerhet om du installerar program på en icke-systemenhet. Om du försöker starta Systemåterställning i inaktiverat tillstånd visas följande varningsmeddelande:
Systemåterställning är inaktiverat på enhet enhetsbeteckning eftersom det inte finns tillräckligt mycket ledigt diskutrymme. För att Systemåterställning ska startas om måste minst 200 MB diskutrymme frigöras. Vill du starta Diskrensning för att frigöra mer diskutrymme nu?
När det börjar bli ont om diskutrymme i datorn får du en varning i Meddelandefältet om att diskutrymmet börjar ta slut eller har tagit slut, när tröskelvärdena uppnås (200, 80 respektive 50 MB). Om du klickar på bubblan med varningen startas verktyget Diskrensning automatiskt för att frigöra ytterligare diskutrymme. Om det frigjorda utrymmet inte är tillräckligt får du ett av de varningsmeddelanden som anges i följande avsnitt i denna artikel. I detta läge har du möjlighet att starta verktyget Lägg till/ta bort program för att avinstallera vissa program och skapa mer utrymme på hårddisken.

Du får meddelandet "Ont om ledigt diskutrymme" från Diskrensning när det blir ont om utrymme på diskarna och skyddet från Systemåterställning kanske inte fungerar. Om du väljer att ignorera meddelandena vid tröskelvärdet 200 MB och bristen på diskutrymme blir kritisk, får du ytterligare meddelanden och varningar vid cirka 80 och 50 MB ledigt diskutrymme.

För icke-systemenheter visas den första varningen men inte de följande när du har startat Diskrensning.

Meddelanden i bubblor

Du får olika meddelanden i bubblor om diskutrymme. Bland dessa ingår:
Vid 200 MB ledigt diskutrymme:
Ont om ledigt diskutrymme

Diskutrymmet på lokal disk (enhetsbeteckning) är snart slut. Om du vill frigöra diskutrymme på den här enheten genom att ta bort gamla filer och filer som inte behövs klickar du här...
Vid 80 och 50 MB återstående ledigt diskutrymme:
Ont om ledigt diskutrymme

Diskutrymmet på lokal disk (enhetsbeteckning) håller på att ta slut. Om du vill frigöra diskutrymme på den här enheten genom att ta bort gamla filer och filer som inte behövs klickar du här...

Varningsmeddelanden

Du får olika varningsmeddelanden om diskutrymme. Bland dessa ingår:

Vid 200 MB ledigt diskutrymme:
Windows-enheten har bara (antal MB) ledigt diskutrymme.
Det bör finnas åtminstone 200 MB ledigt utrymme på Windows-enheten för att säkerställa systemets tillförlitlighet. Du kan frigöra mer diskutrymme genom att ta bort program som du inte använder.

Vill du göra det nu?
Vid 80 MB ledigt diskutrymme:
Det finns endast (antal MB) ledigt diskutrymme på Windows-enheten. Detta är väldigt lite diskutrymme. Om du inte frigör minst 200 MB på den här enheten kommer Systemåterställning kanske inte kunna spåra eller ångra skadliga ändringar som görs på datorn. Du kan frigöra mer diskutrymme genom att ta bort program som du inte använder. Vill du göra det nu?
Obs! Om det lediga utrymmet på hårddisken understiger 80 MB och du försöker starta Systemåterställning får du följande meddelande:
Systemåterställning

Det finns inte tillräckligt med diskutrymme på systemhårddisken (enhetsbeteckning :\) för att kunna utföra en återställning. Frigör minst 80 MB diskutrymme på den här hårddisken.
Vill du starta diskrensning för att frigöra mer diskutrymme?
Vid 50 MB ledigt diskutrymme:
Windows-enheten har bara (antal MB) ledigt diskutrymme. Detta är farligt lite diskutrymme. Systemåterställning har slutat spåra ändringar på datorn eftersom det inte finns tillräckligt mycket ledigt diskutrymme. Detta innebär att eventuella skadliga ändringar som görs inte kan återställas. Frigör åtminstone 200 MB för att starta Systemåterställning igen. Du kan frigöra ännu mer diskutrymme genom att ta bort program som du inte använder.
Vill du göra detta nu?
Obs! Om du ignorerar varningen får du följande meddelande nästa gång du försöker starta Systemåterställning:
Systemåterställning har pausats eftersom det inte finns tillräckligt mycket tillgängligt diskutrymme på systemenheten (enhetsbeteckning). Systemåterställning kan inte startas om det inte finns åtminstone 200 MB ledigt diskutrymme på den här enheten.
Vill du starta Diskrensning för att frigöra mer diskutrymme nu?
Egenskaper

Artikel-id: 300044 – senaste granskning 9 mars 2004 – revision: 1

Feedback