TCP/IP- och NBT-konfigurationsparametrar för Windows XP

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows

INLEDNING

I den här artikeln definieras alla registerparametrar som används för att konfigurera protokolldrivrutinen, Tcpip.sys, som implementerar standardprotokollen för TCP/IP-nätverk.


Implementeringen av TCP/IP-protokollsviten för Windows XP läser alla konfigurationsdata från registret. Denna information skrivs till registret av verktyget Nätverk på Kontrollpanelen vid installationen. Viss information tillhandahålls även av DHCP-klienttjänsten (Dynamic Host Configuration Protocol) om denna har aktiverats.

Implementeringen av protokollsviten bör fungera korrekt och effektivt i de flesta miljöer enbart med hjälp av konfigurationsinformation som samlas in av DHCP och av Nätverk på Kontrollpanelen. Optimala standardvärden för alla andra konfigurerbara aspekter av protokollen har kodats in i drivrutinerna.


Det kan finnas vissa ovanliga omständigheter i kundinstallationer som gör det lämpligt att ändra vissa standardvärden. I sådana fall kan valfria registerparametrar skapas för ändring av standardfunktionen för vissa delar av protokolldrivrutinerna.

Varning! TCP/IP-implementeringen i Windows XP är i stor utsträckning självjusterande. Om du ändrar registerparametrar utan noggrant övervägande kan det minska datorns prestanda.

Mer Information

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Så här ändrar du parametrarna:
  1. Klicka på Start, Kör och skriv regedit i rutan Öppna.
  2. Leta upp följande registernyckel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
  3. Klicka på Lägg till värdeRedigera-menyn, skriv in önskat värde och ange sedan värdetypen under Datatyp.
  4. Klicka på OK.
  5. Avsluta Registereditorn.
  6. Starta om datorn så att ändringen börjar gälla.
Alla TCP/IP-parametrar är registervärden som finns under en av de två undernycklarna för

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
Tcpip\Parameters
Tcpip\Parameters\Interfaces\ID för nätverkskort
Obs!ID för nätverkskort är nätverkskortet som TCP/IP är bundet till. Om du vill ta reda på förhållandet mellan ett ID för ett nätverkskort och en nätverksanslutning visar du HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\<ID for Adapter>\Connection. Värdet Name i dessa nycklar utgör det egna namnet för en nätverksanslutning som används i mappen Nätverksanslutningar. Värdena under dessa nycklar är specifika för respektive kort. Det är inte säkert att det finns parametrar med ett DHCP-konfigurerat värde och ett statiskt konfigurerat värde. Om de finns eller ej beror på om datorn eller kortet har konfigurerats för DHCP och om statiska åsidosättningsvärden har angetts. Du måste starta om datorn för att ändringen ska börja gälla.

Standardparametrar som kan konfigureras med hjälp av Registereditorn

Följande parametrar installeras med standardvärden av Nätverk på Kontrollpanelen under installationen av TCP/IP-komponenterna. Du kan använda Registereditorn för att ändra dem.

DatabasePath
Nyckel: Tcpip\Parameters
Värdetyp: REG_EXPAND_SZ - Character string
Giltigt intervall: En giltig Windows NT-filsökväg
Standard: %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc
Beskrivning: Den här parametern anger sökvägen till standarddatabasfilerna för Internet (HOSTS, LMHOSTS, NETWORKS, PROTOCOLS). Den används av Windows Sockets-gränssnittet.
ForwardBroadcasts
Nyckel: Tcpip\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Booleskt
Giltigt intervall: 0 eller 1 (falskt eller sant)
Standard: 0 (falskt)
Beskrivning: Broadcast-vidarebefordran stöds inte. Denna parameter ignoreras.
UseZeroBroadcast
Nyckel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID för nätverkskort
Värdetyp: REG_DWORD - Booleskt
Giltigt intervall: 0 eller 1 (falskt eller sant)
Standard: 0 (falskt)
Beskrivning: Om denna parameter har värdet 1 (sant), används noll-broadcast (0.0.0.0) i IP i stället för ett-broadcast (255.255.255.255). På de flesta datorer används ett-broadcast, men på vissa datorer som kommer från BSD-implementeringar används ett-broadcast. Datorer med olika broadcast-typer fungerar inte bra tillsammans i samma nätverk.

Valfria parametrar som kan konfigureras med hjälp av Registereditorn

I allmänhet finns inte dessa parametrar i registret. Du kan skapa dem för att ändra standardfunktionen för TCP/IP-protokolldrivrutinen.

ArpAlwaysSourceRoute
Nyckel: Tcpip\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Booleskt
Giltigt intervall: 0,1 (falskt eller sant)
Standard: 0 (falskt)
Beskrivning: Om denna parameter ges värdet 1 överför TCP/IP ARP-frågor med aktiverad källrouting i Token Ring-nätverk. Som standard överför stacken ARP-frågor utan källrouting först och försöker sedan med aktiverad källrouting om inget svar har erhållits.
ArpUseEtherSNAP
Nyckel: Tcpip\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Booleskt
Giltigt intervall: 0,1 (falskt eller sant)
Standard: 0 (falskt)
Beskrivning: Om denna parameter ges värdet 1 överför TCP/IP Ethernet-paket med hjälp av 802.3 SNAP-kodning. Som standard överför stacken paket i DIX Ethernet-formatet. Den tar alltid emot båda formaten.
DefaultTTL
Nyckel: Tcpip\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Number of
seconds/hops
Giltigt intervall: 1-255
Standard: 128 för Windows XP
Beskrivning: Den här parametern anger standard-TTL-värdet (Time To Live) som anges i huvudet på utgående IP-paket. TTL avgör hur länge ett IP-paket kan finnas kvar i nätverket utan att nå sitt mål. Det är i praktiken en gräns för antalet routrar som ett IP-paket kan passera innan det tas bort.
EnableDeadGWDetect
Nyckel: Tcpip\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Booleskt
Giltigt intervall: 0,1 (falskt, sant)
Standard: 1 (sant)
Beskrivning: Om den här parametern ges värdet 1 används kontroll av uteblivet gateway-svar i TCP. Genom denna funktion byter IP till en reservgateway om ett segment skickas om flera gånger utan att något svar erhålls. Reservgateways kan definieras i avdelningen Avancerat i dialogrutan TCP/IP-konfiguration på Nätverkskontrollpanelen.
EnablePMTUBHDetect
Nyckel: Tcpip\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Booleskt
Giltigt intervall: 0,1 (falskt, sant)
Standard: 0 (falskt)
Beskrivning: Om den här parametern ges värdet 1 (sant) försöker TCP identifiera routrar som är "svarta hål" under MTU-upptäckt för en sökväg. En router som är ett svart hål returnerar inte meddelanden om att ICMP-målet inte kan nås, när ett IP-datagram måste fragmenteras med biten Fragmentera inte inställd. TCP måste få dessa meddelanden för att kunna genomföra MTU-upptäckt för en sökväg. När denna funktion har aktiverats försöker TCP skicka segment utan att biten Fragmentera inte har angetts, om flera nya sändningar av ett segment inte bekräftas. Om segmentet bekräftas minskar MSS, och biten Fragmentera inte anges i framtida paket för anslutningen. Om identifiering av svarta hål aktiveras ökar det maximala antalet återöverföringar för ett visst segment.
EnablePMTUDiscovery
Nyckel: Tcpip\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Booleskt
Giltigt intervall: 0,1 (falskt, sant)
Standard: 1 (sant)
Beskrivning: Om den här parametern ges värdet 1 (sant) försöker TCP upptäcka MTU (Maximum Transmission Unit eller största paketstorlek) via sökvägen till en fjärrvärd. Genom att upptäcka sökvägs-MTU och begränsa TCP-segment till denna storlek kan TCP begränsa fragmentering av routrar längs sökvägen som förbinder nätverk med olika MTU. Fragmentering påverkar TCP-kapaciteten negativt och orsakar trafikökning. Om den här parametern ges värdet 0 används en MTU på 576 byte för alla anslutningar som inte går till datorer i det lokala undernätet.
ForwardBufferMemory
Nyckel: Tcpip\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Antal byte
Giltigt intervall: nätverks-MTU - ett rimligt
värde som är mindre än 0xFFFFFFFF

Standard: 74240 (tillräckligt för femtio 1480-bytepaket,
avrundat till en multipel av 256)
Beskrivning: Den här parametern avgör hur mycket minne som tilldelas av IP för lagring av paketdata i routerpaketkön. När buffertutrymmet är fullt börjar routern att slumpmässigt ta bort paket från sin kö. Databuffrar för paketköer är 256 byte långa. Därför måste värdet för den här parametern vara en multipel av 256. Flera buffrar kedjas ihop för större paket. IP-huvudet för ett paket lagras separat. Den här parametern ignoreras och inga buffrar tilldelas om IP-routern inte är aktiverad.
IGMPLevel
Nyckel: Tcpip\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Tal
Giltigt intervall: 0,1,2
Standard: 2
Beskrivning: Den här parametern avgör hur väl datorn stöder IP-multicasting och deltar i Internet Group Management Protocol. På nivå 0 ger datorn inget multicast-stöd. På nivå 1 kan datorn bara skicka IP-multicast-paket. På nivå 2 kan datorn skicka IP-multicast-paket och delta fullt ut i IGMP för mottagning av multicast-paket.
KeepAliveInterval
Nyckel: Tcpip\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Tid i millisekunder
Giltigt intervall: 1 - 0xFFFFFFFF
Standard: 1000 (en sekund)
Beskrivning: Den här parametern avgör intervallet som skiljer keepalive-återöverföringar åt tills ett svar tas emot. När ett svar har tagits emot styr KeepAliveTime åter fördröjningen till nästa keepalive-överföring.. Anslutningen bryts när antalet obesvarade återöverföringar som anges i TcpMaxDataRetransmissions har uppnåtts.
KeepAliveTime
Nyckel: Tcpip\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Tid i millisekunder
Giltigt intervall: 1 - 0xFFFFFFFF
Standard: 7 200 000 (två timmar)
Beskrivning: Parametern avgör hur ofta TCP försöker kontrollera att en inaktiv anslutning fortfarande är intakt genom att skicka ett keepalive-paket. Om fjärrdatorn fortfarande kan nås och fungerar bekräftar den keepalive-överföringen. Keepalive-paket skickas normalt inte, men funktionen kan aktiveras för en anslutning av ett program.
MTU
Nyckel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID för nätverkskort
Värdetyp: REG_DWORD Tal
Giltigt intervall: 68 - det underliggande nätverkets MTU
Standard: 0xFFFFFFFF
Beskrivning: Den här parametern åsidosätter standard-MTU (Maximum Transmission Unit) för ett nätverksgränssnitt. MTU är den maximala paketstorleken i byte som överförs via det underliggande nätverket. Här ingår transporthuvudet. Ett IP-datagram kan omfatta flera paket. Värden som överstiger standardvärdet för det underliggande nätverket medför att nätverkets standard-MTU används för transporten. Värden som understiger 68 medför att en MTU på 68 används.
NumForwardPackets
Nyckel: Tcpip\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD Tal
Giltigt intervall: 1 - ett rimligt värde
som understiger 0xFFFFFFFF
Standard: 50
Beskrivning: Den här parametern avgör antalet IP-pakethuvuden som tilldelas för routerpaketkön. När samtliga huvuden används börjar routern att slumpmässigt ta bort paket från kön. Värdet ska vara minst lika stort som ForwardBufferMemory-värdet dividerat med den maximala IP-datastorleken för nätverken som är anslutna till routern. Värdet får inte vara större än ForwardBufferMemory-värdet dividerat med 256, eftersom minst 256 byte minne för framåtbufferten används för varje paket. Det optimala antalet framåtpaket för en viss ForwardBufferMemory-storlek beror på vilken typ av trafik som förekommer i nätverket och ligger någonstans mellan dessa båda värden. Den här parametern ignoreras och inga huvuden tilldelas om routern inte är aktiverad.
TcpMaxConnectRetransmissions
Nyckel: Tcpip\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Tal
Giltigt intervall: 0 - 0xFFFFFFFF
Standard: 2
Beskrivning: Den här parametern avgör hur många gånger som TCP skickar om en anslutningsbegäran (SYN) innan försöket avbryts. Timeout-värdet för återöverföring fördubblas vid varje följande återöverföring i ett visst anslutningsförsök. Det första timeout-värdet är tre sekunder.
TcpMaxDataRetransmissions
Nyckel: Tcpip\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Tal
Giltigt intervall: 0 - 0xFFFFFFFF
Standard: 5
Beskrivning: Den här parametern avgör antalet gånger som TCP skickar om enskilda datasegment (icke-anslutningssegment) innan anslutningen bryts. Timeout-värdet för återöverföring fördubblas vid varje följande återöverföring på en anslutning. Det återställs när överföringarna åter besvaras. Det grundläggande timeout-värdet bestäms dynamiskt av den uppmätta tidsfördröjningen för svar på anslutningen.
TcpNumConnections
Nyckel: Tcpip\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Tal
Giltigt intervall: 0 - 0xfffffe
Standard: 0xfffffe
Beskrivning: Den här parametern begränsar det maximala antalet anslutningar som TCP kan ha öppna samtidigt.
TcpTimedWaitDelay
Nyckel: Tcpip\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Tid i sekunder
Giltigt intervall: 30-300 (decimal)
Standard: 0x78 (120 decimal)
Beskrivning: Den här parametern avgör hur länge en anslutning är kvar i TIME_WAIT-tillståndet när den stängs. När en anslutning är i TIME_WAIT-tillståndet kan socketparet inte återanvändas. Detta kallas även "2MSL"-tillståndet. Enligt RFC793 ska värdet vara två gånger den maximala segmentlivslängden i nätverket. Mer information finns i RFC793.

Obs! I Microsoft Windows 2000 är standardvärdet 240 sekunder. För Windows XP och Microsoft Windows Server 2003 ändrades standardvärdet till 120 sekunder för IPv4-stacken, vilket skulle ge bättre prestanda. Standardvärdet för IPv6-stacken är 240 sekunder.
TcpUseRFC1122UrgentPointer
Nyckel: Tcpip\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Booleskt
Giltigt intervall: 0,1 (falskt, sant)
Standard: 0 (falskt)
Beskrivning: Den här parametern avgör om RFC 1122-specifikationen för viktiga data eller läget som används av BSD-härledda datorer används av TCP. De två mekanismerna tolkar pekaren för viktiga data i TCP-huvudet och längden av viktiga data på olika vis. De är inte kompatibla. I Windows XP används BSD-läget som standardläge.
TcpWindowSize
Nyckel: Tcpip\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Antal byte
Giltigt intervall: 0 - 0xFFFF
Standard: Det minsta av 0xFFFF
eller
(Det största av fyra gånger den maximala TCP-datastorleken i nätverket
eller
8192 avrundat uppåt till en jämn multipel av nätverkets TCP-datastorlek.)
Standardvärdet är 8760 för Ethernet.
Beskrivning: Den här parametern avgör TCP-mottagningsfönstrets maximala storlek på datorn. Mottagningsfönstret anger hur många byte en sändare kan överföra utan att ta emot en bekräftelse. I allmänhet förbättrar stora mottagningsfönster prestanda vid överföring i nätverk med höga värden för (fördröjning x bandbredd). För högsta effektivitet måste mottagningsfönstret vara en jämn multipel av TCP-MSS (Maximum Segment Size).

Parametrar som kan konfigureras från egenskaperna för en nätverksanslutning

Följande parametrar skapas och ändras automatiskt av gränssnittet för anslutningsegenskaper genom information från användare, De behöver inte konfigureras direkt i registret.


DefaultGateway
Nyckel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID för nätverkskort
Värdetyp: REG_MULTI_SZ - Lista över IP-adresser i punktdecimalform
Giltigt intervall: Valfri uppsättning giltiga IP-adresser
Standard: Inget
Beskrivning: Den här parametern anger listan över gateways för routning av paket som inte är avsedda för ett undernät som datorn är direkt ansluten till och som inte har en mer specifik väg. Den här parametern har företräde framför parametern DhcpDefaultGateway.
Domän
Nyckel: Tcpip\Parameters
Värdetyp: REG_SZ - Teckensträng
Giltigt intervall: Valfritt giltigt DNS-domännamn
Standard: Inget
Beskrivning: Den här parametern avgör datorns DNS-domännamn. Den används av Windows Sockets-gränssnittet.
EnableDhcp
Nyckel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID för nätverkskort
Värdetyp: REG_DWORD - Booleskt
Giltigt intervall: 0 eller 1 (falskt eller sant)
Standard: 0 (falskt)
Beskrivning: Om den här parametern ges värdet 1 (sant) försöker DHCP-klienttjänsten använda DHCP för att konfigurera det första IP-gränssnittet på kortet.
Värdnamn
Nyckel: Tcpip\Parameters
Värdetyp: REG_SZ - Teckensträng
Giltigt intervall: Valfritt giltigt DNS-värdnamn
Standard: Datorns datornamn
Beskrivning: Den här parametern anger datorns DNS-värdnamn som kommer att returneras av kommandot hostname.
IPAddress
Nyckel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID för nätverkskort
Värdetyp: REG_MULTI_SZ - Lista över IP-adresser i punktdecimalform
Giltigt intervall: Valfri uppsättning giltiga IP-adresser
Standard: Inget
Beskrivning: Den här parametern anger IP-adresserna för IP-gränssnitten som är bundna till nätverkskortet. Om den första adressen i listan är 0.0.0.0 konfigureras det primära gränssnittet på kortet från DHCP. En dator med mer än ett IP-gränssnitt för ett nätverkskort kallas "logically multihomed". Det måste finnas ett giltigt nätmaskvärde i parametern SubnetMask för varje IP-adress som anges i den här parametern.
IPEnableRouter
Nyckel: Tcpip\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Booleskt
Giltigt intervall: 0 eller 1 (falskt eller sant)
Standard: 0 (falskt)
Beskrivning: Om den här parametern ges värdet 1 (sant) dirigerar datorn IP-paket mellan nätverken den är ansluten till.

NameServer
Nyckel: Tcpip\Parameters
Värdetyp: REG_SZ - En blankstegsavgränsad lista med IP-adresser i punktdecimalform
Giltigt intervall: Valfri uppsättning giltiga IP-adresser
Standard: Inget (tomt)
Beskrivning: Den här parametern anger vilka DNS-namnservrar som ska kontaktas av Windows Sockets för namnmatchning.
SearchList
Nyckel: Tcpip\Parameters
Värdetyp: REG_SZ - Avgränsad lista med DNS-domännamnssuffix
Giltigt intervall: Valfri uppsättning giltiga DNS-domännamnssuffix
Giltigt intervall: Valfri uppsättning giltiga DNS-domännamnssuffix
Standard: Inget
Beskrivning: Den här parametern anger en lista med domännamnssuffix som ska läggas till ett namn som matchas av DNS-servern om matchningen av det suffixlösa namnet misslyckas. Som standard läggs bara värdet för domänparametern till. Denna parameter används av Windows Sockets-gränssnittet.
SubnetMask
Nyckel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID för nätverkskort
Värdetyp: REG_MULTI_SZ - Lista över IP-adresser i punktdecimalform
Giltigt intervall: Valfri uppsättning giltiga IP-adresser.
Standard: Inget
Beskrivning: Den här parametern anger vilka nätmasker som ska användas med IP-gränssnitten som är bundna till nätverkskortet. Om den första masken i listan är 0.0.0.0 konfigureras det primära gränssnittet på kortet av DHCP. Det måste finnas ett giltigt nätmaskvärde i den här parametern för varje IP-adress som anges i parametern IPAddress.

Parametrar som inte kan konfigureras

Följande parametrar skapas och används internt av TCP/IP-komponenterna. De ska aldrig ändras med hjälp av Registereditorn och anges här endast som referens.


DhcpDefaultGateway
Nyckel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID för nätverkskort
Värdetyp: REG_MULTI_SZ - Lista över IP-adresser i punktdecimalform
Giltigt intervall: Valfri uppsättning giltiga IP-adresser
Standard: Inget
Beskrivning: Den här parametern anger listan över standardgateways för routning av paket som inte är avsedda för ett undernät som datorn är direkt ansluten till och som inte har en mer specifik väg. Parametern skrivs av DHCP-klienttjänsten, om denna är aktiverad. Ett giltigt parametervärde för DefaultGateway har företräde framför denna parameter.
DhcpIPAddress
Nyckel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID för nätverkskort
Värdetyp: REG_SZ - IP-adress i punktdecimalform
Giltigt intervall: Valfri giltig IP-adress
Standard: Inget
Beskrivning: Den här parametern anger den DHCP-konfigurerade IP-adressen för gränssnittet. Om parametern IPAddress innehåller ett annat inledande värde än 0.0.0.0 har detta värde företräde framför denna parameter.
DhcpNameServer
Nyckel: Tcpip\Parameters
Värdetyp: REG_SZ - En blankstegsavgränsad lista med IP-adresser i punktdecimalform
Giltigt intervall: Valfri uppsättning giltiga IP-adresser
Standard: Inget
Beskrivning: Den här parametern anger vilka DNS-namnservrar som ska kontaktas av Windows Sockets för namnmatchning. Parametern skrivs av DHCP-klienttjänsten, om denna är aktiverad. Parametern NameServer har företräde framför denna parameter.
DhcpServer
Nyckel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID för nätverkskort
Värdetyp: REG_SZ - IP-adress i punktdecimalform
Giltigt intervall: Valfri giltig IP-adress
Standard: Inget
Beskrivning: Den här parametern anger IP-adressen till DHCP-servern som lånade ut IP-adressen i parametern DhcpIPAddress.
DhcpSubnetMask
Nyckel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID för nätverkskort
Värdetyp: REG_SZ - IP-nätmask i punktdecimalform
Giltigt intervall: Valfri nätmask som är giltig för den konfigurerade IP-adressen
Standard: Inget
Beskrivning: Den här parametern anger den DHCP-konfigurerade nätmasken för adressen som anges i parametern DhcpIPAddress.
IPInterfaceContext
Nyckel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID för nätverkskort
Värdetyp: REG_DWORD
Giltigt intervall: 0 - 0xFFFFFFFF
Standard: Inget
Beskrivning: Den här parametern skrivs av TCP/IP-drivrutinen för användning av DHCP-klienttjänsten.
Lease
Nyckel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID för nätverkskort
Värdetyp: REG_DWORD - Tid i sekunder
Giltigt intervall: 1 - 0xFFFFFFFF
Standard: Inget
Beskrivning: Den här parametern används av DHCP-klienttjänsten för lagring av tiden (i sekunder) som lånet av IP-adressen för det här nätverkskortet är giltigt för.
LeaseObtainedTime
Nyckel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID för nätverkskort
Värdetyp: REG_DWORD - Absolut tid i sekunder sedan midnatt den 1 januari 1970
Giltigt intervall: 1 - 0xFFFFFFFF
Standard: Inget
Beskrivning: Den här parametern används av DHCP-klienttjänsten för lagring av tidpunkten som lånet av IP-adressen för det här nätverkskortet gav.
LeaseTerminatesTime
Nyckel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID för nätverkskort
Värdetyp: REG_DWORD - Absolut tid i sekunder sedan midnatt den 1 januari 1970
Giltigt intervall: 1 - 0xFFFFFFFF
Standard: Inget
Beskrivning: Den här parametern används av DHCP-klienttjänsten för lagring av tidpunkten när lånet av IP-adressen för det här nätverkskortet går ut.
LLInterface
Nyckel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID för nätverkskort
Värdetyp: REG_SZ - NT-enhetsnamn
Giltigt intervall: Ett giltigt NT-enhetsnamn
Standard: Tom sträng (tomt)
Beskrivning: Den här parametern används för att ange att IP ska bindas till ett annat länkskiktsprotokoll än den inbyggda ARP-modulen. Parameterns värde är namnet på den enhet med Windows NT som IP ska bindas till. Parametern används till exempel tillsammans med RAS-komponenten.
T1
Nyckel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID för nätverkskort
Värdetyp: REG_DWORD - Absolut tid i sekunder sedan midnatt den 1 januari 1970
Giltigt intervall: 1 - 0xFFFFFFFF
Standard: Inget
Beskrivning: Den här parametern används av DHCP-klienttjänsten för lagring av tidpunkten när tjänsten första gången försöker förnya lånet av IP-adressen för nätverkskortet. När lånet ska förnyas kontaktar tjänsten servern som gav tillstånd till lånet.
T2
Nyckel: Tcpip\Parameters\Interfaces\ID för nätverkskort
Värdetyp: REG_DWORD - Absolut tid i sekunder sedan midnatt den 1 januari 1970
Giltigt intervall: 1 - 0xFFFFFFFF
Standard: Inget
Beskrivning: Den här parametern används av DHCP-klienttjänsten för lagring av tidpunkten när tjänsten försöker förnya lånet av IP-adressen för nätverkskortet. För att förnya lånet överför tjänsten en begäran om förnyelse. Tiden T2 ska bara uppnås om tjänsten inte har kunnat förnya lånet hos den ursprungliga servern.

NBT

Alla NBT-parametrar är registervärden som finns under en eller två olika undernycklar i
HKEY_LOCAL_MACHINE\computer\CurrentControlSet\Services

Netbt\Parameters
Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID för nätverkskort
där ID för nätverkskort är nätverkskortet som NBT är bundet till. Förhållandet mellan ett ID för nätverkskort och Nätverksanslutning kan fastställas genom granskning av HKEY_LOCAL_MACHINE\computer\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\ID för nätverkskort\Anslutning. Värdet Name i dessa nycklar utgör namnet som används för en nätverksanslutning som används i mappen Nätverksanslutningar. Värdena under de senare nycklarna är specifika för respektive kort. Om datorn konfigureras genom DHCP börjar en ändring av parametrar gälla om kommandot ipconfig /renew ges i ett kommandogränssnitt. Annars måste du starta om datorn för att en ändring i någon av dessa parametrar ska börja gälla.

Standardparametrar som kan konfigureras från Registereditorn

Följande parametrar installeras med standardvärden av Nätverk på Kontrollpanelen under installationen av TCP/IP-komponenterna. De kan ändras med hjälp av Registereditorn (Regedit.exe).


BcastNameQueryCount
Nyckel: Netbt\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Antal
Giltigt intervall: 1 till 0xFFFF
Standard: 3
Beskrivning: Det här värdet anger hur många gånger NetBT skickar ut en fråga om ett visst namn utan att få ett svar.
BcastQueryTimeout
Nyckel: Netbt\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Tid i millisekunder
Giltigt intervall: 100 till 0xFFFFFFFF
Standard: 0x2ee ( 750 decimal)
Beskrivning: Det här värdet avgör tidsintervallet mellan på varandra följande utsända namnförfrågningar om samma namn.
CacheTimeout
Nyckel: Netbt\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Tid i millisekunder
Giltigt intervall: 60000 till 0xFFFFFFFF
Standard: 0x927c0 ( 600000 millisekunder = 10 minuter)
Beskrivning: Det här värdet avgör tidsintervallet för cachelagring av namn i fjärresurstabellen.
NameServerPort
Nyckel: Netbt\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - UDP-portnummer
Giltigt intervall: 0 - 0xFFFF
Standard: 0x89
Beskrivning: Den här parametern avgör numret på målporten dit NetBT skickar paket som har att göra med namntjänsten, till exempel namnförfrågningar och namnregistreringar till WINS. Microsoft WINS lyssnar på port 0x89. NetBIOS-namnserverar från andra leverantörer kan lyssna på andra portar.
NameSrvQueryCount
Nyckel: Netbt\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Antal
Giltigt intervall: 0 - 0xFFFF
Standard: 3
Beskrivning: Det här värdet anger hur många gånger NetBT skickar ut en fråga till en WINS-server om ett visst namn utan att få ett svar.
NameSrvQueryTimeout
Nyckel: Netbt\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Tid i millisekunder
Giltigt intervall: 100 - 0xFFFFFFFF
Standard: 1500 (1,5 sekunder)
Beskrivning: Det här värdet avgör tidsintervallet mellan på varandra följande namnförfrågningar till WINS om ett visst namn.
SessionKeepAlive
Nyckel: Netbt\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Tid i millisekunder
Giltigt intervall: 60 000 - 0xFFFFFFFF
Standard: 3 600 000 (1 timme)
Beskrivning: Det här värdet avgör tidsintervallet mellan keepalive-överföringar i en session. Om värdet anges till 0xFFFFFFF inaktiveras keepalive-överföringar.
Size/Small/Medium/Large
Nyckel: Netbt\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD
Giltigt intervall: 1, 2, 3 (Small, Medium, Large)
Standard: 1 (Small)
Beskrivning: Det här värdet avgör storleken på namntabellerna som används för att lagra lokala namn och fjärrnamn. I allmänhet är Small tillräckligt. Om datorn fungerar som proxynamnserver anges värdet automatiskt som Large för att namncachens hash-tabell ska bli större. Hash-tabellens dataområden har följande storlek: Large: 256 Medium: 128 Small: 16

Valfria parametrar som kan konfigureras från Registereditorn

I allmänhet finns inte dessa parametrar i registret. De kan skapas för att ändra standardfunktionen hos NetBT-protokolldrivrutinen.


BroadcastAddress
Nyckel: Netbt\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Fyra byte, little endian-kodad IP-adress
Giltigt intervall: 0 - 0xFFFFFFFF
Standard: Ett-broadcastadressen för varje nätverk.
Beskrivning: Den här parametern kan användas för att tvinga NetBT att använda en viss adress för alla broadcast-namnrelaterade paket. Som standard använder NetBT ett-broadcast-adressen som lämpar sig för respektive nät (för ett nätverk 11.101.0.0 med nätmasken 255.255.0.0 blir nätmask-broadcast-adressen till exempel 11.101.255.255). Den här parametern anges till exempel om noll-broadcast-adresser används i nätverket (anges med hjälp av TCP/IP-parametern UseZeroBroadcast). Lämplig undernät-broadcast-adress blir då 11.101.0.0 i det tidigare exemplet. Denna parameter får då värdet 0x0b650000. Parametern är global och används i alla undernät som NetBT är bundet till.
EnableProxy
Nyckel: Netbt\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Booleskt
Giltigt intervall: 0 eller 1 (falskt eller sant)
Standard: 0 (falskt)
Beskrivning: Om värdet är 1 (sant) fungerar datorn som proxynamnserver för nätverken som NBT är bundet till. En proxynamnserver besvarar broadcast-frågor om namn som har matchats genom WINS. Med en proxynamnserver kan ett nätverk av B-nodsimplementeringar ansluta till servrar i andra undernät som har registrerats hos WINS.
EnableProxyRegCheck
Nyckel: Netbt\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Booleskt
Giltigt intervall: 0 eller 1 (falskt eller sant)
Standard: 0 (falskt)
Beskrivning: Om den här parametern får värdet 1 (sant) skickar proxynamnservern ett negativt svar på en broadcast-namnregistrering, om namnet redan har registrerats i WINS eller om det finns i proxyserverns lokala namncache med en annan IP-adress. Risken med att aktivera den här funktionen är att det hindrar en dator från att ändra IP-adress så länge som WINS har en matchning för namnet. Därför är funktionen inaktiverad som standard.
InitialRefreshT.O.
Nyckel: Netbt\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Tid i millisekunder
Giltigt intervall: 960000 - 0xFFFFFFF
Standard: 960000 (16 minuter)
Beskrivning: Den här parametern anger det initiala timeout-värdet för uppdatering som används av NBT under namnregistrering. NBT försöker kontakta WINS-servrarna vid en åttondel av detta tidsintervall när namnen registreras första gången. När NBT får ett meddelande om att registreringen har lyckats innehåller svaret det nya uppdateringsintervallet.
LmhostsTimeout
Nyckel: Netbt\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Tid i millisekunder
Giltigt intervall: 1000 - 0xFFFFFFFF
Standard: 6000 (6 sekunder)
Beskrivning: Den här parametern anger timeout-värdet för LMHOSTS- och DNS-namnförfrågningar. Timern har en exakthet som är lika med timeout-värdet. Därför kan timerns faktiska timeout vara så mycket som två gånger värdet.
MaxDgramBuffering
Nyckel: Netbt\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Antal byte
Giltigt intervall: 0 - 0xFFFFFFFF
Standard: 0x20000 (128 kB)
Beskrivning: Den här parametern anger maximalt minne som NetBT allokerar dynamiskt för alla väntande datagramöverföringar. När denna gräns har uppnåtts misslyckas ytterligare överföringar, eftersom de tillgängliga resurserna inte räcker till.
NodeType
Nyckel: Netbt\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Tal
Giltigt intervall: 1,2,4,8 (B-nod, P-nod, M-nod, H-nod)
Standard: 1 eller 8 beroende på WINS-serverns konfiguration
Beskrivning: Den här parametern avgör vilka metoder som används i NetBT för registering och matchning av namn. På en B-noddator används broadcast-överföringar. På en P-noddator används endast point-to-point-namnförfrågningar till en namnserver (WINS). En M-noddator gör först en broadcast-överföring och frågar sedan namnservern. En H-noddator frågar först namnservern och gör sedan en broadcast-överföring. Matchning genom LMHOSTS eller DNS går till på följande vis. Om den här nyckeln finns har den företräde framför nyckeln DhcpNodeType. Om ingendera nyckeln finns används B-nod på datorn om inga WINS-servrar är konfigurerade för nätverket. H-nod används på datorn om det finns minst en konfigurerad WINS-server.
RandomAdapter
Nyckel: Netbt\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Booleskt
Giltigt intervall: 0 eller 1 (falskt eller sant)
Standard: 0 (falskt)
Beskrivning: Den här parametern gäller bara multihomed-värdar. Om den ges värdet 1 (sant) väljer NetBT slumpmässigt vilken IP-adress som ska placeras i ett frågesvar från alla bundna gränssnitt. Ofta innehåller svaret adressen till gränssnittet som frågan har anlänt till. Den här funktionen av en server med två gränssnitt i samma nätverk för belastningsutjämning.
RefreshOpCode
Nyckel: Netbt\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Tal
Giltigt intervall: 8, 9
Standard: 8
Beskrivning: Den här parametern tvingar NetBT att använda en viss opkod i namnuppdateringspaket. Specifikationen för NetBT-protokollet är något tvetydig på den här punkten. Även om standardvärdet 8 som används i Microsoft-implementeringar förefaller vara det avsedda värdet, används värdet 9 i vissa andra implementeringar, till exempel Ungermann-Bass. Två implementeringar måste använda samma opkod för att kunna samverka.
SingleResponse
Nyckel: Netbt\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Booleskt
Giltigt intervall: 0 eller 1 (falskt eller sant)
Standard: 0 (falskt)
Beskrivning: Den här parametern gäller bara multihomed-värdar. Om parametern ges värdet 1 (sant) tillhandahåller NBT bara en IP-adress från ett av sina bundna gränssnitt i svar på namnförfrågningar. Som standard ingår adresserna till alla bundna gränssnitt.
WinsDownTimeout
Nyckel: Netbt\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Tid i millisekunder
Giltigt intervall: 1000 - 0xFFFFFFFF
Standard: 15 000 (15 sekunder)
Beskrivning: Den här parametern avgör hur länge NBT väntar före ett nytt försök att använda WINS när det inte har kontaktat någon WINS-server. Genom den här funktionen kan datorer som tillfälligt är bortkopplade från nätverket gå igenom startprocessen utan att invänta timeout för varje enskild WINS-namnregistrering eller fråga.

Parametrar som kan konfigureras från anslutningsegenskaperna

Följande parametrar kan anges genom Anslutningsegenskaper från mappen Nätverksanslutningar. Du behöver inte konfigurera dem direkt.


EnableDns
Nyckel: Netbt\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Booleskt
Giltigt intervall: 0 eller 1 (falskt eller sant)
Standard: 0 (falskt)
Beskrivning: Om det här värdet anges som 1 (sant) frågar NBT DNS-servern efter namn som inte kan matchas genom WINS, broadcast eller LMHOSTS-filen.
EnableLmhosts
Nyckel: Netbt\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Booleskt
Giltigt intervall: 0 eller 1 (falskt eller sant)
Standard: 1 (sant)
Beskrivning: Om värdet anges som 1 (sant) söker NBT i filen LMHOSTS, om den finns, efter namn som inte kan matchas genom WINS eller broadcast. Som standard finns det ingen LMHOSTS-fildatabaskatalog (angiven av Tcpip\Parameters\DatabasePath). Därför vidtar NBT ingen åtgärd. Det här värdet skrivs av den avancerade TCP/IP-konfigurationen under Nätverk på Kontrollpanelen.
NameServer
Nyckel: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID för nätverkskort
Värdetyp: REG_SZ - IP-adress i punktdecimalform (till exempel 11.101.1.200)
Giltigt intervall: Valfri giltig IP-adress
Standard: tomt (ingen adress)
Beskrivning: Den här parametern anger IP-adressen till den primära WINS-servern. Om parametern innehåller ett giltigt värde har den företräde framför DHCP-parametern med samma namn.
NameServerBackup
Nyckel: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID för nätverkskort
Värdetyp: REG_SZ - IP-adress i punktdecimalform (till exempel 11.101.1.200)
Giltigt intervall: Valfri giltig IP-adress.
Standard: tomt (ingen adress)
Beskrivning: Den här parametern anger IP-adressen till den primära WINS-servern. Om parametern innehåller ett giltigt värde har den företräde framför DHCP-parametern med samma namn.
ScopeId
Nyckel: Netbt\Parameters
Värdetyp: REG_SZ - Teckensträng
Giltigt intervall: Valfritt giltigt DNS-domännamn som består av två delar som skiljs åt att en punkt, eller "*".
Standard: Inget
Beskrivning: Den här parametern anger NetBIOS-namnets scope för noden. Värdet får inte börja med en punkt. Om parametern innehåller ett giltigt värde har den företräde framför DHCP-parametern med samma namn. Ett tomt värde (tom sträng) ignoreras. Om du ger parametern värdet "*" anger det ett null-scope och har företräde framför DHCP-parametern.

Parametrar som inte kan konfigureras

Följande parametrar skapas och används internt av NetBT-komponenterna. De ska aldrig ändras med hjälp av Registereditorn och anges här endast som referens.


DhcpNameServer
Nyckel: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID för nätverkskort
Värdetyp: REG_SZ - IP-adress i punktdecimalform (till exempel 11.101.1.200)
Giltigt intervall: Valfri giltig IP-adress
Standard: Inget
Beskrivning: Den här parametern anger IP-adressen till den primära WINS-servern. Parametern skrivs av DHCP-klienttjänsten, om denna är aktiverad. Ett giltigt NameServer-värde har företräde framför den här parametern.
DhcpNameServerBackup
Nyckel: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_ID för nätverkskort
Värdetyp: REG_SZ - IP-adress i punktdecimalform (till exempel 11.101.1.200)
Giltigt intervall: Valfri giltig IP-adress
Standard: Inget
Beskrivning: Den här parametern anger IP-adressen till den primära WINS-servern. Parametern skrivs av DHCP-klienttjänsten, om denna är aktiverad. Ett giltigt BackupNameServer-värde har företräde framför den här parametern.
DhcpNodeType
Nyckel: Netbt\Parameters
Värdetyp: REG_DWORD - Tal
Giltigt intervall: 1 - 8
Standard: 1
Beskrivning: Den här parametern anger NBT-nodtypen. Parametern skrivs av DHCP-klienttjänsten, om denna är aktiverad. Ett giltigt NodType-värde har företräde framför den här parametern. I posten för NodeType finns en fullständig beskrivning.
DhcpScopeId
Nyckel: Netbt\Parameters
Värdetyp: REG_SZ - Teckensträng
Giltigt intervall: en punktavgränsad namnsträng som "microsoft.com"
Standard: Inget
Beskrivning: Den här parametern anger NetBIOS-namnets scope för noden. Parametern skrivs av DHCP-klienttjänsten, om denna är aktiverad. Värdet får inte börja med en punkt. Mer information finns i posten för ScopeId.
NbProvider
Nyckel: Netbt\Parameters
Värdetyp: REG_SZ - Teckensträng
Giltigt intervall: _tcp
Standard: _tcp
Beskrivning: Den här parametern används internt av RPC-komponenten. Standardvärdet bör inte ändras.
TransportBindName
Nyckel: Netbt\Parameters
Värdetyp: REG_SZ - Teckensträng
Giltigt intervall: Ingen
Standard: \Enhet\
Beskrivning: Den här parametern används internt under produktutveckling. Standardvärdet bör inte ändras.
Egenskaper

Artikel-id: 314053 – senaste granskning 22 dec. 2006 – revision: 1

Feedback