Felsökning av okända enheter som visas i Enhetshanteraren i Windows XP

En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i 244601 .

INLEDNING

I Enhetshanteraren visas en lista över alla enheter som är installerade på en dator med Microsoft Windows XP. Vid visning av enhetsinformation i Enhetshanteraren anges en enhet som Okänd enhet bredvid ett gult frågetecken. Det kan vara svårt att ta reda på orsaken till detta, eftersom det finns få indikationer. I den här artikeln beskrivs olika orsaker till att en okänd enhet visas i Enhetshanteraren.

Mer Information

Följande omständigheter är de vanligaste orsakerna till att en enhet betecknas som Okänd enhet i Enhetshanteraren.

Enheten saknar drivrutin

När det inte finns någon tillgänglig drivrutin för en enhet anges enheten som Okänd enhet i Enhetshanteraren och placeras i grenen Andra enheter. Detta är mycket vanligt vid sammansatta USB- (Universal Serial Bus) och IEEE 1394-enheter (Institute of Electrical and Electronics Engineering). Felkod 1 eller Felkod 10 kan också visas när du visar enhetens egenskaper i Enhetshanteraren.

Obs! De flesta USB- och IEEE 1394-enheter är konstruerade för att fungera korrekt utan ytterligare drivrutiner, eftersom de konfigureras av drivrutinerna i Windows för dessa busstyper. Det behövs emellertid en ytterligare drivrutin om enheten inte passar ihop med de definierade Windows-klassdrivrutinerna som tillhandahålls. Om bussen inte kan identifiera enheten tolkas den som en sammansatt enhet och rapporteras som sådan i Enhetshanteraren.

En drivrutin för Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows 95 används

Det går inte att använda VXD-filer (Virtual Device Driver) för Windows 98- och Windows 95-drivrutiner i Windows XP. Om du försöker installera dem på en dator med Windows XP visas enheten kanske som okänd i Enhetshanteraren. Detta händer vanligen när drivrutinstillverkaren inte skiljer på rätt sätt mellan de båda drivrutinerna eller antar att VXD-filer för Windows 98 eller Windows 95 kan användas i Windows XP.

Okänt enhets-ID

Alla maskinvaruenheter har en särskild identifierare som används av Plug and Play. Identifieraren kan innehålla ett antal olika uppgifter, t.ex. leverantörs-ID, enhets-ID, undersystems-ID, undersystemsleverantörs-ID eller omarbetnings-ID. Om det inte finns något enhets-ID, eller om enhets-ID inte känns igen av Windows XP-datorn, kan enheten anges som okänd i Enhetshanteraren.

Obs! Program som kräver en virtuell hook i maskinvaran kan skapa dessa enheter. Enheten som utgör en brygga mellan olika busstyper, t.ex. en drivrutin som gör att en parallellportsenhet kan emulera en SCSI- (Small Computer System Interface) eller ATAPI-buss (AT Attachment Packet Interface), har även visat sig ge upphov till beteckningen Okänd enhet i Enhetshanteraren.

Felaktig maskinvara eller inbyggd programvara

I följande fall kan felaktig maskinvara eller inbyggd programvara medföra att en enhet visas som Okänd enhet i Enhetshanteraren.

Virtuell enhet som skapas av program

Drivrutiner för enbart program exponerar inte något enhets-ID, och det finns inte någon standardmetod för installation av enheterna. Vissa tillverkare installerar enheten med hjälp av installationsprogrammet InstallShield eller någon liknande metod. Observera att program som installeras med andra metoder kanske inte tas bort fullständigt när enheten tas bort i Enhetshanteraren. Därför måste du kontrollera i registret att alla poster tas bort.


Använd någon av följande metoder för att fastställa om en okänd enhet skapas av ett program:

 • Starta datorn i felsäkert läge

  Även om det inte är helt tillförlitligt kan en start av datorn i felsäkert läge vara ett av de enklaste sätten att ta reda på om den okända enheten har skapats av ett program.


  Starta datorn i felsäkert läge genom att trycka på F8 när du har startat om datorn. Markera Felsäkert läge på menyn Avancerade alternativ för Windows med PIL-tangenterna och tryck på RETUR. Om den okända enheten fortfarande inte finns med i Enhetshanteraren är den sannolikt inte maskinvara.
 • Kontrollera Autostart-mappen

  Om du misstänker att orsaken till den okända enheten ligger i ett visst program kontrollerar du Autostart-mappen på datorn för att se vilka program som är konfigurerade för start när datorn startar. Autostart-mappen finns på följande plats på hårddisken, där C är enheten där Windows är installerat och användarprofil är din användarprofil:
  C:\Documents and Settings\användarprofil\Start-menyn\Program
  Observera att Autostart-mappen inte innehåller alla program som är konfigurerade för att starta samtidigt som datorn.


 • Observera att Autostart-mappen inte innehåller alla program som är konfigurerade för att starta samtidigt som datorn. Använd Systeminformation

  Verktyget Systeminformation kan vara användbart för att identifiera orsaken till att en enhet betecknas som okänd.


  Så här använder du Systeminformation för att visa en lista över program som startar samtidigt som datorn:
  1. Klicka på Start och sedan på Kör.
  2. Skriv msinfo32 i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
  3. Expandera Programmiljö och dubbelklicka på Autostart-program.


   Listan som visas innehåller alla program som är konfigurerade för start samtidigt som datorn.


   Kontrollera om det finns några fel i händelseloggen som berör något av dessa program. Om du hittar en händelse som hör till ett program i listan tar du bort programmet. När en okänd enhet skapas av ett program innebär det inte nödvändigtvis att programmet inte fungerar, om inte programmet är beroende av enheten för att starta.
  Så här gör du för att använda Systeminformation för att visa en lista över problemenheter:


  1. Klicka på Start och sedan på Kör.
  2. Skriv msinfo32 i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
  3. Expandera Komponenter i den vänstra rutan och dubbelklicka på Problemenheter.


   En lista över enheter på datorn där det kan finnas ett problem visas i den högra rutan på detta vis:
   • I kolumnen Enhet anges enhetens namn, eller namnet på drivrutinen som hör till enheten.
   • I kolumnen PnP-enhets-ID anges enhets-ID, t.ex. PCI-ID (Peripheral Component Interconnect), ISA-ID (Industry Standard Architecture), ett ID för någon annan busstyp eller en okänd typ.
   • I kolumnen Felkod anges felkoden för det aktuella problemet. I många fall bidrar felkoden i Enhetshanteraren till att fastställa vad som har gett upphov till den okända enheten. Om exempelvis ett felmeddelande av typen "Drivrutin är skadad eller saknas" visas kan det finnas tre typer av poster under Problemenheter, beroende på enhetstypen:
    • PCI PnP-enhetens ID:

     Enhetsnamn | PCI\VEN_00000&DEV_0000&SUBSYS_00000000&REV_00\0&0000 | Felkod
    • ISA PnP-ID:

     Enhetsnamn | ?\PNP0000\0
    • Drivrutin är skadad eller saknas:

     Enhetsnamn | ROOT\UNKNOWN\0000
 • Observera att Autostart-mappen inte innehåller alla program som är konfigurerade för start samtidigt med datorn. Visa filen Setupapi.logOm enheten har ett beskrivande namn använder du informationen i filen Setupapi.log för att identifiera orsaken till att en enhet betecknas som okänd. Filen Setupapi.log finns normalt i mappen %SystemRoot%.


  Ibland kan det angivna enhetsnamnet vara vilseledande. En enhet kan t.ex. visas som en seriell enhet i Enhetshanteraren, medan den i verkligheten inte hör till en seriell port. Detta inträffar vanligen när det finns ett ofullständigt Plug and Play-ID, och Enhetshanteraren tolkar det som en seriell enhet. Denna tolkning beror på ett kompatibelt ID som anges av enheten. Du kan åtgärda detta genom att leta upp Autostart-programmet som inte fungerar korrekt.


  Observera att det inte räcker med att ta bort den okända enheten i Enhetshanteraren, om enheten beror på ett program. Du måste ta bort programmet och sedan starta om datorn. Om den okända enheten fortfarande visas i Enhetshanteraren när du har startat om datorn i felsäkert läge kontaktar du Microsoft Support för att få hjälp med att ta bort enheten.


Maskinvaruenheter

Det är mindre komplicerat att identifiera maskinvaruenheter än virtuella enheter. Använd någon av följande metoder för att identifiera orsaken till en okänd enhet:

 • Ta bort maskinvaruenheter från datorn

  Ta bort en maskinvaruenhet i taget tills den okända enheten inte längre visas i Enhetshanteraren. Observera att denna metod kan vara tidsödande och inte alltid är tillförlitlig.

  eller
 • Ta reda på om drivrutinen är digitalt signerad

  När du installerar en drivrutin och det visar sig att den inte är digitalt signerad, visas kanske ett varningsmeddelande med möjlighet att avbryta eller fortsätta med installationen. Meddelandet visas bara om datorn är konfigurerad för att visa ett varningsmeddelande vid försök att installera en drivrutin utan digital signatur.


  Obs! En drivrutin som är digitalt signerad kan fortfarande visas som en okänd enhet i Enhetshanteraren.


  Mer information om signering av drivrutiner för Windows finns på följande Microsoft-webbplats:
Det är möjligt att blockera installationen av drivrutiner som inte innehåller någon digital signatur. Använd denna metod när du vill förhindra avsiktliga försök att göra datorn instabil. Gör så här:

 1. Klicka på Start, Kör, skriv control sysdm.cpl i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på fliken Maskinvara.
 3. Klicka på Signering av drivrutin under Enhetshanteraren och sedan på Förhindra - förhindra att osignerade drivrutiner installeras.
 4. Klicka två gånger på OK.
Använd någon av följande metoder för att visa en lista över drivrutiner på datorn som inte är digitalt signerade:

 • Visa filen Setupapi.log

  Leta efter poster av följande slag:
  Filen (C:\Windows\inf\ntapm.inf) är inte digitalt signerad. Drivrutinsdatum ignoreras.
  Installerar sektion epatapi_inst från C:\documents and settings\användarnamn\mina dokument\parallel port test drivers\epatapnt.inf
  En osignerad eller felaktigt signerad drivrutin (C:\documents and settings\användarnamn\mina dokument\parallel port test drivers\epatapnt.inf) installerades för Parallel ATAPI Adapter.. Fel 0xe000022f: Denna INF-fil kommer från en tredjepartsleverantör och innehåller inte någon information om digitala signaturer.
  Kopierar filen C:\documents and settings\användarnamn\mina dokument\parallel port test drivers\epatapnt.mpd till C:\Windows\System32\DRIVERS\epatapnt.mpd.
  En osignerad eller felaktigt signerad drivrutin (C:\documents and settings\användarnamn\mina dokument\parallel port test drivers\epatapnt.mpd) installerades för Parallel ATAPI Adapter.. Fel 0xe000022f: Denna INF-fil kommer från en tredjepartsleverantör och innehåller inte någon information om digitala signaturer.
  eller

 • ellerAnvänd Verifiering av filsignatur

  I Verifiering av filsignatur visas en lista över alla osignerade drivrutiner på datorn. Dessutom skapas loggen Sigverif.txt i mappen %SystemRoot%. Använd valfri textredigerare (t.ex. Anteckningar) för att visa filen. Så här använder du Verifiering av filsignatur för att visa en lista över drivrutiner som inte är digitalt signerade:
  1. Klicka på Start och sedan på Kör.
  2. Skriv sigverif i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
  3. Klicka på Avancerat, fliken Sök och Leta efter andra filer som inte har signerats digitalt.
  4. Markera kryssrutan Inkludera undermappar och klicka sedan på Bläddra.
  5. Leta upp och markera mappen %SystemRoot%\System32\Drivers, klicka två gånger på OK och klicka på Starta.
  Granska listan och kontakta sedan tillverkaren av drivrutinen för information om hur du skaffar en uppdaterad digitalt signerad drivrutin.
USB-enheter som baseras på tidigare versioner av USB-specifikationen kan skapa dubbelenheter som visas när enheten är ansluten och försvinner när enheten kopplas från. Enheten kan också fungera utan problem men skapa en avassocierad okänd enhet, vilket normalt beror på inaktuell eller felkonfigurerad inbyggd programvara. Kontakta i så fall enhetstillverkaren för att få uppdaterad inbyggd programvara.


En dubbelenhet kan visas om du manuellt installerar en drivrutin för en Plug and Play-enhet som redan har identifierats och installerats automatiskt. Lös problemet genom att ta bort dubbelenheten.

Om du vill veta mer om hur du använder Enhetshanteraren för att hantera enheter i Windows XP klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

283658 Hantera enheter i Windows XP

307970 Konfigurera enheter med hjälp av Enhetshanteraren i Windows XP

304514 Konfigurera Enhetshanteraren för visning av detaljerad information

310126 Felsökning av enhetskonflikter med Enhetshanteraren

283361 En enhet visas fortfarande i Enhetshanteraren när du har försökt ta bort den

310123 Förklaringar till felkoder i Enhetshanteraren

Om du vill veta mer om Systeminformation klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

308549 Beskrivning av verktyget Systeminformation (Msinfo32.exe) i Windows XP

300887 Använda växlar i Systeminformation (MSINFO32)

Om du vill veta mer om felsökning med Msconfig klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

310560 Felsökning med Msconfig i Windows XP

269155 Felmeddelande vid försök att ange en IP-adress för ett nätverkskort

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

Egenskaper

Artikel-id: 314464 – senaste granskning 30 nov. 2007 – revision: 1

Feedback