Felsökning av problem med nätverksanslutning

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs felsökning av problem med nätverksanslutning.

Mer Information

Problem med nätverksanslutning har olika orsaker men uppstår ofta på grund av felaktiga nätverkskort, felaktiga växelinställningar, felaktig maskinvara eller problem med drivrutiner. Vissa anslutningsproblem uppstår periodvis och har inte uppenbart någon av dessa orsaker.

Ibland uppstår det problem med nätverksanslutning efter en uppgradering av operativsystemet. Samma nätverkskort som fungerade utan problem i ett tidigare eller annorlunda operativsystem, t.ex. Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows 95, kan orsaka problem efter en uppgradering. Ibland uppstår ett anslutningsproblem efter en omlokalisering av en server.

De vanligaste orsakerna till anslutningsproblem är följande:

 • Nätverkskort och växelportar har duplexnivåer eller inställningar för överföringshastighet som inte stämmer överens.
 • Nätverkskort eller växlar med överföringshastigheter på 10/100 megabit per sekund (mbit/s) växlar inte över på rätt sätt. Vid vissa inställningar för automatisk avkänning identifieras inte hastigheten hos vissa nätverkskort på rätt sätt.
 • Nätverkskortet är inkompatibelt med moderkortet eller annan maskinvara eller andra programkomponenter och drivrutiner.
Följande felmeddelanden är vanliga:
Fel 55: "Den angivna nätverksresursen är inte längre tillgänglig" (ERROR_DEV_NOT_EXIST).
Fel 64: "Det angivna nätverksnamnet är inte längre tillgängligt" (ERROR_NETNAME_DELETED).
Fel 121: "Tidsgränsen för semaforen har uppnåtts" (ERROR_SEM_TIMEOUT).
Fel 1231: "Fjärrnätverket är inte tillgängligt för transporten" (ERROR_NETWORK_UNREACHABLE).
Klientdatorns händelseloggar kan innehålla någon av följande poster:
Typ: Varning!
Källa: MrxSmb
Händelse: 50
Beskrivning:
{Förlorad delayedwrite-data} Ett försök gjordes att överföra fildata från buffertar till \Device\LanmanRedirector. Skrivåtgärden misslyckades och det är inte säkert att all data skrevs till filen.
Typ:Varning
Källa:MrxSmb
Händelse: 3013
Beskrivning:
Omdirigeraren har gjort timeout till Servernamn
Typ:Varning
Källa:MrxSmb
Händelse: 3036
Beskrivning:
Omdirigeraren upptäckte en felaktig säkerhetssignatur. Anslutningen har kopplats från.
Det kan finnas flera förekomster av följande TCPIP 4201-post i händelseloggarna:
Typ:Information
Källa: TCPIP
Händelse: 4201
Beskrivning:
Systemet upptäckte att nätverkskortet Compaq NC6134 Gigabit NIC var anslutet till nätverket och normal operation har initierats över nätverkskortet.
En enda TCPIP 4201-händelse är normal efter omstart av datorn eller efter inaktivering eller aktivering av nätverkskortet.

Felsökning

Så här felsöker du problem med nätverksanslutningen:
 1. Använd kommandoradsverktygen Ping eller PathPing för att testa den grundläggande anslutningen. Använd Ping för att identifiera problem med nätverksmaskinvara och inkompatibla konfigurationer. Använd PathPing för att identifiera paketförlust vid överföringar med flera hopp.

  Använd kommandot ping -t för att visa Ping-statistik. Tryck på CTRL+BREAK om du vill se statistik och fortsätta. Tryck på CTRL+C om du vill avbryta. Om du hittar förlorade paket i statistikutdata anger detta nätverksproblem upp till OSI-nivå (Open Systems Interconnection) 3 (IP-nivåanslutning).

  Om fjärrsystemet du pingar nås via en länk med stor fördröjning, t.ex. en satellitlänk, kan svaren ta längre tid. Använd växeln -w (vänta) för att ange en längre timeout.

  Mer information om hur du använder de här verktygen finns i avsnittet "Test Network Connection with Ping and PathPing" i Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit och "Testing the Network Connection with Ping and PathPing" i kapitel 19 i Microsoft Windows XP Professional Resource Kit Documentation.
 2. Kontrollera om det finns några poster för nätverkskort eller anslutning i händelseloggarna.

  Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  308427 Visa och hantera händelseloggar i Loggboken i Windows XP

 3. Kontrollera om nätverkskortet finns med i Microsoft Hardware Compatibility List (HCL). på följande Microsoft-webbplats:
 4. Kontrollera andra datorer som har samma standardgateway och är anslutna till samma nav eller växel. Om det inte förekommer några problem med nätverksanslutning på dessa datorer kan problemet bero på ett skadat nätverkskort i en dator.

  Uppdatera i så fall nätverkskortets drivrutin till den senaste versionen.
 5. Kontakta moderkortens leverantörer och uppdatera moderkortens BIOS. Vissa nätverkskort och moderkort eller BIOS-versioner är inkompatibla. Hämta den senaste versionen från leverantörens webbplats eller kontakta maskinvaruleverantören.
 6. Kontrollera gemensamma inställningar på nätverkskortet och maskinvara högre upp (nav eller växel). Se till att alla samverkande nätverksresurser (nätverkskort, nav och växel) är inställda på samma hastighet och duplexnivå. Om medietypen är inställd på automatisk avkänning ser du till att alla komponenter känner av på rätt sätt.

  I vissa växlar kan duplexinställningen Auto medföra att halv duplex används. Du måste kanske tvinga växeln att använda full duplex.

  Återställ växeln, starta om klienten och prova anslutningen.

  Anslut klienten och servern till ett passivt nav. Om kommunikationen återupptas kan problemet bero på en felkonfigurerad nätverksväxel.

  Mer information om konfigurering av enheterna kan fås från maskinvaruleverantören.
 7. Ställ manuellt in nätverkskortet på datorn med anslutningsproblem på halv duplex och lägre hastighet.

  Anslut datorn till en växel som är konfigurerad för halv duplex och 10 mbit/s, eller använd ett nav för 10 mbit/s, för att se om anslutningen kan återupprättas med lägre överföringshastighet.

  Om du vill öka prestanda ökar du hastigheten manuellt till 100 Mbit/s och startar om datorerna. Kontrollera om nätverksanslutningen bryts, öka inställningen till full duplex och starta om datorerna. Om förbindelsen med nätverket bryts minskar du duplexinställningen och hastigheten till föregående inställningar.
 8. Byt ut nätverkskabeln mellan datorn som inte fungerar och navet eller växeln.
 9. Byt ut nätverkskortet mot ett nätverkskortet som har testats och visat sig tillförlitligt. Gör så här:
  1. Ta bort nätverkskortets diagnostikprogram.
  2. Ta bort nätverkskortet i Nätverksegenskaper.
  3. Installera det nya nätverkskortet.
 10. Kör Network Monitor samtidigt i båda ändarna av nätverksanslutningen. När du har filtrerat spåren på adresserna i de båda systemen jämför du spåren och kontrollerar om trafiken är densamma.

  Använd TCP Retransmit, expertverktyget i Network Monitor, för att identifiera TCP-återöverföringar. Gör så här:
  1. Starta Network Monitor.
  2. Klicka på ExpertsTools-menyn och sedan på TCP Retransmit i den vänstra rutan.
  3. Klicka på Add to Runlist.
  4. Klicka på Run Experts.
  Om det saknas ramar i något av spåren kontrollerar du om det finns några maskinvaru- eller konfigurationsfel i mellanliggande kablar, nav, växlar och routrar.

  Visa sammanfattningsramen Capture Statistics i Network Monitor. Detta är den sista ramen i spåret. Om den innehåller ett annat värde än 0 i följande statistikräknare kan anslutningsproblemet orsakas av ett maskinvaru- eller konfigurationsproblem:
  STATS: MAC CRC Errors = 0
  STATS: MAC Frames Dropped due to HardWare Errors = 0
Duplexinställningarna måste stämma överens på nätverksväxlar och servernätverkskort om kommunikationen ska fungera på rätt sätt. Båda måste vara inställda på full eller halv duplex, och får inte ha olika duplexvärden.

Alla datorer i ett lokalt nätverk har normalt ett gemensamt nätverksmedium med full duplex. Denna konfiguration gör att två datorer kan sända data samtidigt.

Anslutningsproblem kan uppstå om någon av följande förutsättningar föreligger:
 • Datorn har flyttats till en ny Ethernet-växelport som känner av nätverkshastigheten automatiskt. Datorns nätverkskort är emellertid konfigurerat för att tvinga fram kommunikation med full duplex med en fast överföringshastighet (10 Mbit/s, 100 Mbit/s eller 1 Gbit/s).
 • Både Ethernet-växelporten och datorns nätverkskort är konfigurerade för att tvinga fram kommunikation med full duplex och 100 Mbit/s eller 1 Gbit/s. Ethernet-växeln eller nätverkskortet kan emellertid kanske inte kommunicera med denna hastighet eller inte överföra data med full duplex.
Du kan förbättra nätverksprestanda i ett lokalt Ethernet-nätverk med hjälp av maskinvara för full duplex. Denna konfiguration tillåter tvåvägskommunikation mellan nätverksenheter. Utan maskinvara för full duplex skickas informationen bara åt ett håll i taget. Paket kolliderar ofta i nätverket vid kommunikation med halv duplex, och vid varje kollision måste paketen som har kolliderat skickas om. Detta skapar ännu mer trafik som kan minska nätverkets prestanda.

Vid full duplex är sändnings- och mottagningsvägarna åtskilda. Därmed kan du sända och ta emot samtidigt utan att det uppstår några kollisioner. På grund av att genomströmningen ökar och det inte uppstår några kollisioner är full duplex känsligare för dåliga kabeltermineringar och signalförsvagning som överskrider rekommenderade gränser. Detta kan ge upphov till återöverföringar som kan försämra prestanda.

Referenser

Om du vill veta mer om felsökning av anslutningsproblem i nätverk klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
102908 Felsökning av TCP/IP-anslutningar med Windows 2000 eller Windows NT

141299 Inaktivera bus mastering på 3Com 3C590 PCI-nätverkskort

148426 Felsökning av händelse-ID 3013

154989 Konfiguration av 3Com Fast EtherLink- och EtherLink III-kort

156326 Ingen nätverksåtkomst med DEC-nätverkskort

170950 Återkommande anslutningsavbrott med Compaq NetFlex-3

174812 Följderna av att använda Automatisk identifiering i ett gränssnittskort för klusternätverk

191606 Filen Dell 3c905b Oemsetup.inf innehåller fel

192250 3Com 3c905b förhindrar skrivning av Memory.dmp

217305 Fullt duplexstöd med Windows NT

224131 Nätverksväxel med full duplex är inkompatibel med nätverkskort för halv duplex

247609 Dåliga prestanda med växeln Catalyst 2948G för lokala nätverk

243294 Kontrollsummor för TCP-huvud visas som ogiltiga i Network Monitor

259080 Window 2000 Professional-klient startar långsammare än Windows NT 4.0 Workstation-klient i SBS 4.5-nätverk

259336 Problem med Internet-anslutningsdelning vid flera 3C905B-nätverkskort

298733 Inloggningsproblem med nav och växlar för 10/100 Ethernet

306983 INF-fel vid installation av ett nätverkskort på en dator med Windows 2000

315978 Nätverksproblem med en router i Windows XP

320729 Kommentarer och korrigeringar till Network+ Certification Training Kit

325122 Paket för ICMP-mål som inte kan nås (kod = 0x0D)

324717 Väntande anslutning för AS/400-datorer med gigabitkort

Egenskaper

Artikel-id: 325487 – senaste granskning 17 juli 2008 – revision: 1

Feedback